Regeling instelling Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geldend van 07-10-2007 t/m 30-11-2008

Regeling van 26 september 2007, nr. 5507329/07/6, houdende instelling van een Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges alsmede artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2008]

Er is een Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2008]

De Commissie heeft tot taak:

 • 1. te adviseren over lesbisch ouderschap. De Commissie wordt verzocht hierbij

  • a. te bezien op welke andere wijze dan door adoptie, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel houdende wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen (30 551), kan worden voorzien in een mogelijkheid voor de vrouwelijke partner van de moeder om op eenvoudige wijze ouder te worden van het kind geboren binnen de relatie van deze vrouw en de moeder, het belang van alle betrokken personen, met name ook dat van het kind, alsmede de tijd en kosten van de procedure daarbij in aanmerking nemend;

  • b. een beeld te schetsen van de juridische implicaties die erkenning, ouderschap van rechtswege of een nieuwe rechtsfiguur met zich brengen; en

 • 2. te adviseren over interlandelijke adoptie, waarbij zij zich buigt over de vraag op welke wijze een evenwichtige invulling kan worden gegeven aan de belangen van adoptiekinderen enerzijds en de wensen van adoptiefouders om een gezin te vormen anderzijds en welke taak en rol van de overheid daaruit voortvloeien.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 De Commissie brengt haar advies uit aan de Minister van Justitie:

  • a. voor zover het betreft het lesbisch ouderschap, voor 1 november 2007;

  • b. voor zover het betreft de interlandelijke adoptie, voor 1 juni 2008.

 • 2 Na het uitbrengen van de adviezen is de Commissie opgeheven.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 Tot voorzitter van de Commissie wordt benoemd: Mw. mr. N.A. Kalsbeek.

 • 2 Tot leden van de Commissie worden benoemd:

  • Prof. mr. G. R. de Groot;

  • Mw. prof. dr. F. Juffer;

  • Mr. A. P. van der Linden;

  • Mw. mr. E. C. C. Punselie;

  • Mw. mr. E. Steendijk;

  • Mr. A. W. M. Willems.

 • 3 Tot secretarissen van de Commissie worden benoemd:

  • Drs. B.D. Baks;

  • Mw. mr. L. van Hoppe;

  • Mw. mr. J.L.M. Janse;

  • Mw. mr. H. Lenters;

  • Mw. H.A.T. Verleg.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2008]

De archiefbescheiden van de adviescommissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Justitie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 De voorzitter van de Commissie, genoemd in artikel 4, eerste lid, ontvangt een vergoeding van € 310,– per vergadering.

 • 2 De leden van de Commissie, genoemd in artikel 4, tweede lid, ontvangen een vergoeding van € 235,– per vergadering.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2007; zij vervalt met ingang van 1 december 2008.

Artikel 8

[Vervallen per 01-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 september 2007

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina