Verordening op het examengeld

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Verordening tot wijziging van de Verordening op het Examengeld

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op de artikelen 24, eerste lid, 54*, tweede lid en 57*, tweede lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, stelt de volgende verordening vast.

Definities

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Examen voor de praktijkstage

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

De trainee kan aan het examen voor de praktijkstage deelnemen indien hij is toegelaten tot de praktijkstage en de volgende inschrijfgelden heeft voldaan:

 • a. indien hij de praktijkstage aanvangt voor 1 januari 2003 eenmalig inschrijfgeld van € 135,–, alsmede jaarlijks een bedrag van € 90,– als bijdrage in de algemene kosten;

 • b. indien hij de praktijkstage aanvangt tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2007 eenmalig inschrijfgeld van € 150,–, alsmede een eenmalige bijdrage in de algemene kosten van € 305,–;

 • c. indien hij de praktijkstage aanvangt na 1 januari 2007 eenmalig inschrijfgeld en een bijdrage in de algemene kosten van in totaal € 580,–.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 Indien de trainee het examen voor de praktijkstage bij een door de NOvAA aangewezen stagebureau volgt, is het examengeld, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a voor de toetsing van het halfjaarlijks praktijkverslag van € 75,–, dan wel het examengeld, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b voor de jaarlijkse toetsing van het portfolio van € 215,– niet verschuldigd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Indien de trainee die de praktijkstage heeft aangevangen na 1 januari 2007 gedurende de praktijkstage van praktijkstageplaats wijzigt, kan de NOvAA hiervoor een bedrag van € 275,– in rekening brengen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

De trainee heeft recht op restitutie:

 • a. indien hij de praktijkstage heeft aangevangen tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2007 voor zover hij in het eerste jaar van de praktijkstage schriftelijk te kennen heeft gegeven de praktijkstage te beëindigen van een bedrag van € 195,–, zijnde een gedeelte van de eenmalige bijdrage in de algemene kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel b;

 • b. indien hij de praktijkstage heeft aangevangen na 1 januari 2007 voor zover hij in het eerste jaar van de praktijkstage schriftelijk te kennen heeft gegeven de praktijkstage te beëindigen van een bedrag van € 290,–, zijnde een gedeelte van de eenmalige bijdrage in het inschrijfgeld en de bijdrage in de algemene kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel c.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

De trainee ontvangt een getuigschrift indien hij, onverminderd de voldoening aan de overige daaraan verbonden verplichtingen, alle met het betreffende getuigschrift verband houdende betalingen heeft verricht.

Vrijstelling van het examen voor de praktijkstage

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Voor een verzoek tot vrijstelling van een onderdeel van het examen voor de praktijkstage is de aanvrager examengeld verschuldigd:

 • 2 Indien de aanvrager een registeraccountant is, is in afwijking van het eerste lid eenmalig een bedrag van € 960,– verschuldigd.

Examen voor accountants uit andere lidstaten

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Voor het afleggen van het examen Nederlands recht is examengeld verschuldigd dat als volgt is samengesteld:

  • a. voor de toetsing van de vakgebieden, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdelen a tot en met e, van de richtlijn, voor zover deze kennis voor de bij of krachtens de wet vereiste controles van financiële verantwoordingen van belang is, aangeduid als vak Belastingrecht, schriftelijk: € 400,–;

  • b. voor de toetsing van het vakgebied, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de richtlijn, aangeduid als het vak Regelgeving inzake de jaarrekening en het jaarverslag, mondeling: € 385,–.

 • 2 Voor het afleggen van het examen gedrags- en beroepsregels is examengeld verschuldigd voor het vak Gedrags- en Beroepsregels, mondeling: € 580,–.

Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

De examengelden zijn verschuldigd per keer dat het examen wordt afgelegd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De NOvAA bepaalt telkens als het de inschrijving voor een onderdeel van een examen openstelt op welke wijze en vóór welke datum de aanmelding moet geschieden en het examengeld en eventueel het inschrijfgeld en de bijdrage in de algemene kosten, bedoeld in artikel 2 moeten worden voldaan.

 • 2 Indien niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzingen wordt voldaan, vindt geen toelating tot het examen plaats.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2014]

In bijzondere gevallen kan door het bestuur van de NOvAA worden afgeweken van deze verordening.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008 met uitzondering van het tweede en derde lid van dit artikel, welke in werking treden op de tweede dag na publicatie van deze verordening in de Staatscourant.

 • 2 De Verordening op het examengeld, zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 14 oktober 1993, afgekondigd in de Staatscourant 1994, 56, laatstelijk gewijzigd in de bijeenkomst van de ledenvergadering op 23 juni 2003, afgekondigd in de Staatscourant 2003, 138, wordt ingetrokken.

 • 3 De Verordening op het examengeld, zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 8 juni 2004, afgekondigd in de Staatscourant 2004, 158, wordt ingetrokken.

 • 4 De Verordening op het examengeld, zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 13 juni 2005, afgekondigd in de Staatscourant 2005, 170 en de Verordening op het examengeld, zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006, afgekondigd in de Staatscourant 2007, 12 worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2008.

 • 5 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het examengeld.

Terug naar begin van de pagina