Besluit hulpofficieren van justitie SIOD 2007

[Regeling vervallen per 25-11-2014.]
Geldend van 04-10-2007 t/m 24-11-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 11 september 2007, kenmerk 5505529/07/CBK, houdende aanwijzing van opsporingsambtenaren bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst tot hulpofficier van Justitie (Besluit hulpofficieren van justitie SIOD 2007)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-11-2014]

De opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die

  • a. de functie vervullen van teamleider of teamleider criminele inlichtingeneenheid, en

  • b. met goed gevolg een door de Minister van Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat ‘hulpofficier van justitie’, zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 25-11-2014]

Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.

Artikel 3

[Vervallen per 25-11-2014]

De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 4

[Vervallen per 25-11-2014]

Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.

Artikel 5

[Vervallen per 25-11-2014]

De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.

Artikel 7

[Vervallen per 25-11-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 25-11-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie SIOD 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 11 september 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

L.A.M. Gielen

Terug naar begin van de pagina