Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid voor het jaar 2008

Geldend van 03-10-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 september 2007, nr. PG/FBI 2.799.042, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid ten behoeve van het jaar 2008

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel II

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld op basis van de Subsidieregeling publieke gezondheid, is de Subsidieregeling publieke gezondheid van toepassing zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina