Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieu-opsporingsambtenaren van de Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2005

[Regeling vervallen per 31-12-2010.]
Geldend van 03-10-2007 t/m 30-12-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 24 september 2007, kenmerk 5506972/Justis/07, houdende wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren milieu-opsporingsambtenaren bij Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2005, kenmerk 5381111/Justis/05

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de directeur van Dienst Stadstoezicht Amsterdam van 31 augustus 2007;

Gelet op:

artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 55b van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 8, zevende lid en artikel 9, van de Politiewet 1993;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

– de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 31-12-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieu-opsporingsambtenaren van de Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2005.]

Artikel II

[Vervallen per 31-12-2010]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren die in dienst zijn als milieu-opsporingsambtenaren bij Dienst Stadstoezicht Amsterdam, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel III

[Vervallen per 31-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 2005 en vervalt met ingang van 31 december 2010.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 24 september 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina