Landbouwkwaliteitsregeling 2007

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 14-10-2023 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 september 2007, nr. TRCJZ/2007/2968, houdende regels inzake de kwaliteit van landbouwproducten (Landbouwkwaliteitsregeling 2007)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de Europese verordeningen en richtlijnen met betrekking tot het in de handel brengen van verschillende landbouwproducten, alsmede gelet op artikel 10 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Biologische productiemethode

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • exploitant: de persoon als bedoeld in artikel 3, onderdeel 13, van verordening (EU) 2018/848;

 • minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • verordening (EG) 1580/2007: Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (PbEU 2007, L 350);

 • verordening (EU) 2020/464: Uitvoeringsverordening 2020/464 van de Commissie van 26 maart 2020 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de documenten die nodig zijn voor de erkenning met terugwerkende kracht van perioden in het kader van de omschakeling, de productie van biologische producten en de door de lidstaten te verstrekken informatie (PbEU 2020, L 98);

 • verordening (EU) 2021/279: Uitvoeringsverordening (EU) 2021/279 van de Commissie van 22 februari 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft controles en andere maatregelen ter waarborging van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten (PbEU 2021, L 62);

 • verordening (EU) 2021/2305: Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2305 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad met regels inzake de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder biologische producten en omschakelingsproducten zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten en inzake de plaats van officiële controles voor dergelijke producten, en tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/2123 en (EU) 2019/2124 van de Commissie (PbEU 2021, L 461);

 • verordening (EU) 2021/2306: Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met regels betreffende de officiële controles van zendingen biologische producten en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie en betreffende het inspectiecertificaat (PbEU 2021, L 461);

 • verordening (EU) 2021/2307: Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2307 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot vaststelling van regels betreffende documenten en kennisgevingen die vereist zijn voor biologische en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie (PbEU 2021, L 461).

Artikel 2

 • 1 Exploitanten en groepen exploitanten, als bedoeld in artikel 36 van verordening (EU) 2018/848, melden zich overeenkomstig artikel 15, aanhef en onderdeel b, van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 bij de Stichting Skal overeenkomstig artikel 34, eerste lid, van verordening (EU) 2018/848.

 • 2 Exploitanten die onverpakte biologische producten, met uitzondering van diervoeders, direct aan de eindconsument of eindgebruiker verkopen zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 34, eerste lid, van verordening (EU) 2018/848, mits ze voldoen aan artikel 35, achtste lid, van verordening (EU) 2018/848.

Artikel 3

Indien de Stichting Skal constateert dat de bij of krachtens verordening (EU) 2018/848 gestelde voorschriften niet worden nageleefd met betrekking tot een product waarvoor overeenkomstig die verordeningen aanduidingen worden gebezigd, kan zij de betreffende marktdeelnemers de verplichting opleggen om de aanduidingen van de desbetreffende producten te verwijderen of te doen verwijderen overeenkomstig artikel 42 van verordening (EU) 2018/848.

Artikel 4

De Stichting Skal wordt aangewezen als bevoegde autoriteit met betrekking tot biologische productie en etikettering van biologische producten, bedoeld in artikel 1, tweede lid, aanhef en onderdeel i, van verordening (EU) 2017/625, voor zover het betreft:

 • a. het beoordelen van een verzoek tot erkenning met terugwerkende kracht van perioden in het kader van de omschakeling als bedoeld artikel 1, eerste en tweede lid van verordening 2020/464;

 • b. het verlengen van de omschakelingsperiode als bedoeld in bijlage II, deel I, punt 1.7.2 van verordening (EU) 2018/848;

 • c. het opleggen van een nieuwe omschakelingsperiode als bedoeld in bijlage II, deel I, punt 1.7.3.

Artikel 6

 • 1 De Stichting Skal kan op aanvraag een vrijstelling verlenen voor het gebruik in Nederland van niet volgens de biologische productiemethode verkregen ingrediënten van agrarische oorsprong, als bedoeld in artikel 25, eerste en derde lid, van verordening (EU) 2018/848.

 • 3 De Stichting Skal kan op aanvraag ontheffing verlenen voor het gebruik van plantaardig niet overeenkomstig de biologische productiemethode verkregen teeltmateriaal overeenkomstig bijlage II, deel I, punten 1.8.5.1 en 1.8.6, van verordening (EU) 2018/848.

Artikel 8a

 • 1 Voor het reinigen en ontsmetten van gebouwen en installaties voor de plantaardige productie, inclusief opslag in een landbouwbedrijf, en van verwerkings- en opslagfaciliteiten mag overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van verordening (EU) 2021/1165, slechts gebruik worden gemaakt van de in bijlage III genoemde producten onder de daarbij genoemde beperkingen.

 • 2 Om gebouwen en andere installaties voor de plantaardige productie te ontdoen van insecten en andere parasieten, mag gebruik worden gemaakt van rodenticiden en de in bijlage I van verordening (EU) 2021/1165 opgenomen producten. Rodenticiden worden uitsluitend gebruikt in vallen.

Artikel 8b

 • 1 De Stichting Skal informeert de Commissie over:

  • a. vrijstellingen verleend op grond van artikel 6, eerste lid, overeenkomstig artikel 25, tweede lid, van verordening (EU) 2018/848;

  • b. gevallen van verontreiniging met niet-toegelaten producten of stoffen als bedoeld in artikel 29, negende lid, van verordening (EU) 2018/848;

  • c. waar officiële controles worden uitgevoerd op grond van artikel 4, eerste lid, van verordening (EU) 2021/2305.

 • 3 Stichting Skal informeert de Commissie en andere lidstaten over de afwijkingen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EU) 2020/2146.

Hoofdstuk 2. Het in de handel brengen van groenten en fruit

Artikel 9

Marktdeelnemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van verordening (EU) 543/2011 verstrekken de in het vijfde en zesde lid van dat artikel bedoelde gegevens aan de Stichting KCB ten behoeve van de gegevensbank, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, die wordt beheerd door deze Stichting.

Artikel 10

Marktdeelnemers die bananen in de handel brengen, die op grond van artikel 7, eerste lid, van verordening (EG) 2898/95 worden vrijgesteld van de controle, registreren zich bij de Stichting KCB overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van deze verordening.

Artikel 11

De Minister is de coördinerende autoriteit, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, van verordening (EU) 543/2011.

Artikel 12

De Stichting KCB is belast met:

 • a. het verlenen van de in artikel 12, eerste lid, van verordening (EU) 543/2011 bedoelde toestemming;

 • b. de vaststelling van het minimum percentage, bedoeld in artikel 11, tweede lid, onderdeel b, van verordening (EU) 543/2011;

 • c. het verlenen van vrijstellingen en de afgifte van vrijstellingscertificaten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EG) 2898/95.

Artikel 13

 • 1 De controle van groenten en fruit door de Stichting KCB geschiedt overeenkomstig de artikelen 11 en 17 en bijlage V van verordening (EU) 543/2011 en artikel 113 bis, vierde lid en de krachtens artikel 194 van verordening (EG) 1234/2007 vastgestelde voorschriften bij de normcontroles op de interne markt.

 • 2 De keuring en controle van bananen door de Stichting KCB geschiedt overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 7 van verordening (EG) 2898/95.

Artikel 14

 • 1 Indien door de Stichting KCB bij een normcontrole wordt vastgesteld dat een partij groenten of fruit, die zich in het vrije verkeer binnen de Europese Unie bevindt, niet voldoet aan de in de verordening (EU) 543/2011 en de bij of krachtens verordening (EU) 1308/2013 gestelde eisen, wordt een verklaring van niet-conformiteit opgesteld als bedoeld in artikel 17, derde lid, van verordening (EU) 543/2011.

 • 2 Een partij groenten of fruit, waarvoor de Stichting KCB een verklaring van niet-conformiteit heeft afgegeven, mag niet worden vervoerd, verplaatst, verhandeld of vernietigd zonder toestemming van de Stichting KCB overeenkomstig artikel 17, derde lid, van verordening (EU) 543/2011.

 • 3 Voor de toestemming, bedoeld in het tweede lid kan als voorwaarde worden gesteld dat aan door de Stichting KCB gestelde eisen wordt voldaan.

Hoofdstuk 4. Het in de handel brengen van landbouwproducten en levensmiddelen met een beschermde geografische aanduiding, oorsprongsbenaming en een bescherming als een gegarandeerde traditionele specialiteit

Artikel 17

 • 1 Bij de Minister worden ingediend:

  • a. een aanvraag tot registratie als bedoeld in artikel 49 van verordening (EU) 1151/2012;

  • b. een verzoek tot wijziging van een productdossier als bedoeld in artikel 53 van verordening (EU) 1151/2012;

  • c. een verzoek tot annulering van een registratie als bedoeld in artikel 54 van verordening (EU) 1151/2012.

 • 2 De Minister geeft kennis van een aanvraag tot registratie en een verzoek tot niet-minimale wijziging van een productdossier als bedoeld in artikel 49 dan wel 53 van verordening (EU) 1151/2012 in de Staatscourant.

 • 3 Binnen vier weken na de kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, kan een belanghebbende als bedoeld in artikel 49, derde lid, van verordening (EU) 1151/2012 bedenkingen tegen de aanvraag of het verzoek kenbaar maken bij de Minister.

 • 4 Indien de aanvraag tot registratie of het verzoek tot wijziging of annulering aan de voorschriften van verordening (EU) 1151/2012 voldoet, zendt de minister deze door naar de Europese Commissie.

 • 5 Indien de Minister besluit tot doorzending van een aanvraag tot registratie of van een verzoek tot niet-minimale wijziging van een productdossier, wordt dit besluit tezamen met de versie van het productdossier waarop het besluit betrekking heeft, gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 6 De Minister voorziet in de openbaarmaking, bedoeld in artikel 49, vierde lid, laatste alinea, van verordening (EU) 1151/2012.

Artikel 18

 • 1 De Minister geeft kennis van een door de Europese Commissie voorgenomen of ingeschreven registratie, wijziging van een productdossier of annulering van een registratie onmiddellijk na publicatie daarvan in het Publicatieblad van de Europese Unie in de Staatscourant.

 • 2 Binnen 8 weken na de datum van publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie kan een belanghebbende als bedoeld in artikel 51, eerste lid, tweede alinea, van verordening (EU) 1151/2012 bedenkingen tegen een voorgenomen registratie als bedoeld in artikel 49 van verordening (EU) 1151/2012 of niet-minimale wijziging van een productdossier als bedoeld in artikel 53 van verordening (EU) 1151/2012 kenbaar maken door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring aan de Minister.

 • 3 De minister betrekt de verklaring, bedoeld in het tweede lid, bij de overweging omtrent het instellen van bezwaar tegen een registratie of niet-minimale wijziging van een productdossier bij de Europese Commissie als bedoeld in artikel 51 van verordening (EU) 1151/2012.

Hoofdstuk 6. Het in de handel brengen van teeltmateriaal van bloembollen

Artikel 23

Onder bloembollen wordt verstaan: bollen, knollen, wortelstokken en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de in de bijlage II bij deze regeling onder I genoemde gewassen, voor zover zij behoren tot de daarachter onder II vermelde botanische families, geslachten of soorten.

Artikel 24

Leveranciers van teeltmateriaal van bloembollen registreren zich overeenkomstig artikel 6 van richtlijn 98/56/EG voor de activiteiten die zij uit hoofde van deze richtlijn uitoefenen bij de Stichting BKD.

Artikel 25

De aanvraag tot registratie vindt plaats door inzending van een volledig ingevuld, door de Stichting BKD te verstrekken aanvraagformulier dat vergezeld gaat van de volgende bescheiden:

 • a. een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;

 • b. een bewijs van inschrijving in het handelsregister, dat door de bevoegde instantie niet langer dan twee maanden vóór de datum van aanvraag tot registratie is afgegeven.

Hoofdstuk 7. Toezichthouders

Artikel 26

Als personen belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Landbouwkwaliteitswet worden aangewezen:

 • a. de daartoe gekwalificeerde medewerkers van de Stichting BKD;

 • b. de daartoe gekwalificeerde medewerkers van de Stichting KCB;

 • c. de inspecteurs van de Stichting Skal;

 • d. de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te ’s-Gravenhage;

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

Artikel 26a

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder marktdeelnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig betrokken is bij het in de handel brengen van producten.

Artikel 26b

 • 2 De controle-instelling kan de tarieven, bedoeld in het eerste lid, in rekening brengen ter dekking van de kosten die verband houden met de activiteiten ten behoeve van het toezicht of de keuring waarmee deze op grond van de artikelen 11 tot en met 16 en 18 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 of de artikelen 2.10 en 2.11 van het Besluit dierlijke producten is belast. De tarieven kunnen in rekening worden gebracht in de vorm van:

  • a. een retributie op basis van de activiteiten die worden verricht door of in opdracht van de controle-instelling ten behoeve van het toezicht of de keuring bij de desbetreffende marktdeelnemer, of

  • b. een heffing op basis van het verrichten van activiteiten door marktdeelnemers als gevolg waarvan zij onderworpen zijn aan het toezicht of de keuring door de controle-instelling.

 • 3 Een retributie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, kan worden gerelateerd aan:

  • 1°. de tijd besteed aan de activiteiten;

  • 2°. het aantal of het gewicht van de producten of partijen producten waarop de activiteiten betrekking hebben;

  • 3°. de oppervlakte van het areaal waarop de activiteiten betrekking hebben, of

  • 4°. documenten die zijn verstrekt.

 • 4 Een heffing, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, kan worden gerelateerd aan:

  • 1°. de omzet van de marktdeelnemer, behaald met de activiteiten die aan het toezicht of de keuring door de controle-instelling zijn onderworpen;

  • 2°. het aantal locaties ten behoeve van de aan het toezicht of de keuring onderworpen activiteiten van de marktdeelnemer;

  • 3°. het aantal producten waarop de aan het toezicht of de keuring onderworpen activiteiten van de marktdeelnemer betrekking hebben, of

  • 4°. de omvang van het risico op niet-naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde door de desbetreffende marktdeelnemer.

Artikel 27

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel bij het Hoofdproductschap Akkerbouw aanhangige aanvragen en verzoeken, bedoeld in artikel 17, eerste lid, worden met ingang van 1 januari 2014 overeenkomstig deze regeling behandeld door de daartoe bevoegde autoriteit met inachtneming van de termijn die op dat tijdstip is verstreken sinds het tijdstip van indiening van de aanvraag of het verzoek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 september 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage I. als bedoeld in artikel 4 van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007

[Vervallen per 01-07-2014]

Bijlage II. als bedoeld in artikel 23 van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007

I

II

Bravoa

Agavaceae

Polianthes

Agavaceae

Pseudobravoa

Agavaceae

   

Allium

Alliaceae

Ancrumia

Alliaceae

Androstephium

Alliaceae

Bessera

Alliaceae

Bloomeria

Alliaceae

Brodiaea

Alliaceae

Caloscordum

Alliaceae

Dandya

Alliaceae

Dichelostemma

Alliaceae

Erinna

Alliaceae

Garaventia

Alliaceae

Gethyum

Alliaceae

Gilliesia

Alliaceae

Ipheion

Alliaceae

Latace

Alliaceae

Leucocoryne

Alliaceae

Miersia

Alliaceae

Milla

Alliaceae

Milula

Alliaceae

Muilla

Alliaceae

Nectaroscordum

Alliaceae

Nothoscordum

Alliaceae

Petronymphe

Alliaceae

Solaria

Alliaceae

Speea

Alliaceae

Trichlora

Alliaceae

Tristagma

Alliaceae

Triteleia

Alliaceae

Triteleiopsis

Alliaceae

Tulbaghia

Alliaceae

   

Amaryllis

Amaryllidaceae

Ammocharis

Amaryllidaceae

Apodolirion

Amaryllidaceae

Bokkeveldia

Amaryllidaceae

Boophone

Amaryllidaceae

Braxireon

Amaryllidaceae

Brunsvigia

Amaryllidaceae

Caliphruria

Amaryllidaceae

Calostemma

Amaryllidaceae

Carpolyza

Amaryllidaceae

Castellanoa

Amaryllidaceae

Champmanolirion

Amaryllidaceae

Chlidanthus

Amaryllidaceae

Clivia

Amaryllidaceae

Crinum

Amaryllidaceae

Cryptostephanus

Amaryllidaceae

Cybistetes

Amaryllidaceae

Cyrtanthus

Amaryllidaceae

Elisena

Amaryllidaceae

Eucharis

Amaryllidaceae

Eucrosia

Amaryllidaceae

Eustephia

Amaryllidaceae

Famatina

Amaryllidaceae

Galanthus

Amaryllidaceae

Gemmaria

Amaryllidaceae

Gethyllis

Amaryllidaceae

Griffinia

Amaryllidaceae

Habranthus

Amaryllidaceae

Haemanthus

Amaryllidaceae

Hannonia

Amaryllidaceae

Haylockia

Amaryllidaceae

Hessea

Amaryllidaceae

Hieronymiella

Amaryllidaceae

Hippeastrum

Amaryllidaceae

Hyline

Amaryllidaceae

Hymenocallis

Amaryllidaceae

Ismene

Amaryllidaceae

Lapiedra

Amaryllidaceae

Leucojum

Amaryllidaceae

Lycoris

Amaryllidaceae

Mathieua

Amaryllidaceae

Namaquanula

Amaryllidaceae

Narcissus

Amaryllidaceae

Pamianthe

Amaryllidaceae

Pancratium

Amaryllidaceae

Paramongaia

Amaryllidaceae

Phaedranassa

Amaryllidaceae

Placea

Amaryllidaceae

Plagiolirion

Amaryllidaceae

Proiphys

Amaryllidaceae

Pseudostenomesson

Amaryllidaceae

Pyrolirion

Amaryllidaceae

Rauhia

Amaryllidaceae

Rhodophiala

Amaryllidaceae

Scadoxus

Amaryllidaceae

Sprekelia

Amaryllidaceae

Stenomesson

Amaryllidaceae

Sternbergia

Amaryllidaceae

Strumaria

Amaryllidaceae

Tedingea

Amaryllidaceae

Traubia

Amaryllidaceae

Ungernia

Amaryllidaceae

Urceolina

Amaryllidaceae

Vagaria

Amaryllidaceae

Vallota

Amaryllidaceae

Zephyranthes

Amaryllidaceae

   

Aphyllanthes

Aphyllanthaceae

   

Amorphophallus

Araceae

Arisaema

Araceae

Arum

Araceae

Biarum

Araceae

Dracontium

Araceae

Dracunculus

Araceae

Helicodiceros

Araceae

Pinellia

Araceae

Sauromatum

Araceae

Zantedeschia

Araceae

   

Asphodelus

Asphodelaceae

Bulbine

Asphodelaceae

Bulbinella

Asphodelaceae

Eremurus

Asphodelaceae

Hemiphylacus

Asphodelaceae

Jodrellia

Asphodelaceae

Paradisea

Asphodelaceae

Simethis

Asphodelaceae

Trachyandra

Asphodelaceae

   

Dahlia

Asteraceae

   

Begonia tuberhybrida

Begoniaceae

   

Blanfordia

Blanfordiaceae

   

Canna

Cannaceae

   

Androcymbium

Colchicaceae

Baeometra

Colchicaceae

Bulbocodium

Colchicaceae

Burchardia

Colchicaceae

Camptorrhiza

Colchicaceae

Colchicum

Colchicaceae

Gloriosa

Colchicaceae

Hexacyrtis

Colchicaceae

Iphigenia

Colchicaceae

Littonia

Colchicaceae

Merendera

Colchicaceae

Neodregea

Colchicaceae

Onixotis

Colchicaceae

Ornithoglossum

Colchicaceae

Sandersonia

Colchicaceae

Wurmbea

Colchicaceae

   

Cyanastrum

Cyanastraceae

   

Eriospermum

Eriospermaceae

   

Albuca

Hyacinthaceae

Alrawia

Hyacinthaceae

Amphisiphon

Hyacinthaceae

Androsiphon

Hyacinthaceae

Bellevalia

Hyacinthaceae

Bowiea

Hyacinthaceae

Brimeura

Hyacinthaceae

Camassia

Hyacinthaceae

Chionodoxa

Hyacinthaceae

Chlorogalum

Hyacinthaceae

Daubenya

Hyacinthaceae

Dipcadi

Hyacinthaceae

Drimia

Hyacinthaceae

Drimiopsis

Hyacinthaceae

Eucomis

Hyacinthaceae

Fortunatia

Hyacinthaceae

Galtonia

Hyacinthaceae

Hastingsia

Hyacinthaceae

Hesperocallis

Hyacinthaceae

Hyacinthella

Hyacinthaceae

Hyacinthoides

Hyacinthaceae

Hyacinthus

Hyacinthaceae

Lachenalia

Hyacinthaceae

Ledebouria

Hyacinthaceae

Leopoldia

Hyacinthaceae

Litanthus

Hyacinthaceae

Massonia

Hyacinthaceae

Muscari

Hyacinthaceae

Muscarimia

Hyacinthaceae

Neopatersonia

Hyacinthaceae

Ornithogalum

Hyacinthaceae

Polyxena

Hyacinthaceae

Pseudogaltonia

Hyacinthaceae

Pseudomuscari

Hyacinthaceae

Puschkinia

Hyacinthaceae

Rhadamanthus

Hyacinthaceae

Rhodocodon

Hyacinthaceae

Schizobasis

Hyacinthaceae

Schoenolirion

Hyacinthaceae

Scilla

Hyacinthaceae

Sypharissa

Hyacinthaceae

Thuranthos

Hyacinthaceae

Urginea

Hyacinthaceae

Veltheimia

Hyacinthaceae

Whiteheadia

Hyacinthaceae

   

Curculigo

Hypoxidaceae

Empodium

Hypoxidaceae

Hypoxidia

Hypocidaceae

Hypoxis

Hypoxidaceae

Molineria

Hypoxidaceae

Pauridia

Hypoxidaceae

Rhodohypoxis

Hypoxidaceae

Saniella

Hypoxidaceae

Spiloxene

Hypoxidaceae

   

Ainea

Iridaceae

Alophia

Iridaceae

Anapalina

Iridaceae

Anomatheca

Iridaceae

Antholyza

Iridaceae

Aristea

Iridaceae

Babiana

Iridaceae

Barnardiella

Iridaceae

Belamcanda

Iridaceae

Bobartia

Iridaceae

Calydorea

Iridaceae

Cardenanthus

Iridaceae

Chasmanthe

Iridaceae

Cipura

Iridaceae

Cobana

Iridaceae

Crocosmia

Iridaceae

Crocus

Iridaceae

Cypella

Iridaceae

Devia

Iridaceae

Dierama

Iridaceae

Dietes

Iridaceae

Diplarrhena

Iridaceae

Duthiastrum

Iridaceae

Eleutherine

Iridaceae

Ennealophus

Iridaceae

Eurynotia

Iridaceae

Ferraria

Iridaceae

Fosteria

Iridaceae

Galaxia

Iridaceae

Geissorhiza

Iridaceae

Gelasine

Iridaceae

Geosiris

Iridaceae

Gladiolus

Iridaceae

Gynandriris

Iridaceae

Herbertia

Iridaceae

Hermodactylus

Iridaceae

Hesperantha

Iridaceae

Hesperoxiphion

Iridaceae

Hexaglottis

Iridaceae

Homeria

Iridaceae

Iris excl. I.germanica, I.kaempferi, I.ensata, I.pumila, I.foetidissima, I.laevigata, I.sibirica, I.japonica (incl. I.Chinensis), I.chryso-

Iridaceae

graphes, I.halophila (I.spuria ssp halophila) en I.spuria

 

Isophysis

Iridaceae

Ixia

Iridaceae

Kelissa

Iridaceae

Klattia

Iridaceae

Lapeirousia

Iridaceae

Larentia

Iridaceae

Lethia

Iridaceae

Libertia

Iridaceae

Mastigostyla

Iridaceae

Melasphaerula

Iridaceae

Micranthus

Iridaceae

Moraea

Iridaceae

Nemastylis

Iridaceae

Neomarica

Iridaceae

Nivenia

Iridaceae

Olsynium

Iridaceae

Onira

Iridaceae

Orthrosanthus

Iridaceae

Pardanthopsis

Iridaceae

Patersonia

Iridaceae

Phalocallis

Iridaceae

Pillansia

Iridaceae

Pseudotrimezia

Iridaceae

Radinosiphon

Iridaceae

Rheome

Iridaceae

Rigidella

Iridaceae

Roggeveldia

Iridaceae

Romulea

Iridaceae

Savannosiphon

Iridaceae

Schizostylis

Iridaceae

Sessilanthera

Iridaceae

Sessilistigma

Iridaceae

Solenomelus

Iridaceae

Sparaxis

Iridaceae

Sphenostigma

Iridaceae

Syringodea

Iridaceae

Tapeinia

Iridaceae

Thereianthus

Iridaceae

Tigridia

Iridaceae

Trimezia

Iridaceae

Tritonia

Iridaceae

Tritoniopsis

Iridaceae

Watsonia

Iridaceae

Witsenia

Iridaceae

Zygotritonia

Iridaceae

   

Ixiolirion

Ixioliriaceae

   

Calochortus

Liliaceae

Cardiocrinum

Liliaceae

Erythronium

Liliaceae

Fritillaria

Liliaceae

Gagea

Liliaceae

Korolkowia

Liliaceae

Lilium

Liliaceae

Lloydia

Liliaceae

Nomocharis

Liliaceae

Notholirion

Liliaceae

Tulipa

Liliaceae

   

Zigadenus

Melanthiaceae

   

Mirabilis

Nyctaginaceae

   

Oxalis

Oxalidaceae

   

Cyclamen excl. C. persicum cultivars

Primulaceae

   

Anemone apennina

Ranunculaceae

A. blanda

Ranunculaceae

A. coronaria

Ranunculaceae

A. cylindrica

Ranunculaceae

A. flaccida

Ranunculaceae

A. fulgens

Ranunculaceae

A. ranunculoides

Ranunculaceae

A. trifolia

Ranunculaceae

Eranthis

Ranunculaceae

Ranunculus ficaria

Ranunculaceae

R. asiaticus

Ranunculaceae

R. millefoliatus

Ranunculaceae

   

Conanthera

Tecophilaeaceae

Cyanella

Tecophilaeaceae

Odontostomum

Tecophilaeaceae

Tecophilaea

Tecophilaeaceae

Walleria

Tecophilaeaceae

Zephyra

Tecophilaeaceae

   

Abolboda

Xyridaceae

Achlyphila

Xyridaceae

Aratitiyopea

Xyridaceae

Orectanthe

Xyridaceae

Xyris

Xyridaceae

   

Aframomum

Zingiberaceae

Alpinia

Zingiberaceae

Amomum

Zingiberaceae

Aulotandra

Zingiberaceae

Boesenbergia

Zingiberaceae

Burbidgea

Zingiberaceae

Camptandra

Zingiberaceae

Caulokaempferia

Zingiberaceae

Cautleya

Zingiberaceae

Curcuma

Zingiberaceae

Curcumorpha

Zingiberaceae

Cyphostigma

Zingiberaceae

Elettaria

Zingiberaceae

Elettariopsis

Zingiberaceae

Etlingera

Zingiberaceae

Gagnepainia

Zingiberaceae

Geocharis

Zingiberaceae

Geostachys

Zingiberaceae

Globba

Zingiberaceae

Haniffia

Zingiberaceae

Haplochorema

Zingiberaceae

Hedychium

Zingiberaceae

Hemiorchis

Zingiberaceae

Hitchenia

Zingiberaceae

Hornstedtia

Zingiberaceae

Kaempferia

Zingiberaceae

Leptosolena

Zingiberaceae

Mantisia

Zingiberaceae

Nanochilus

Zingiberaceae

Paracautleya

Zingiberaceae

Parakeampferia

Zingiberaceae

Plagiostachys

Zingiberaceae

Pleuranthodium

Zingiberaceae

Pommereschea

Zingiberaceae

Pyrgophyllum

Zingiberaceae

Renealmia

Zingiberaceae

Rhynchanthus

Zingiberaceae

Riedelia

Zingiberaceae

Roscoea

Zingiberaceae

Scaphochlamys

Zingiberaceae

Siliquamomum

Zingiberaceae

Siphonochilus

Zingiberaceae

Stadiochilus

Zingiberaceae

Stahlianthus

Zingiberaceae

Vanoverberghia

Zingiberaceae

Zingiber

Zingiberaceae

Bijlage III. als bedoeld in artikel 8a van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007

Producten voor de reiniging en de ontsmetting van gebouwen en installaties voor de plantaardige productie:

Producten

Beperkingen

Kalium- en natriumzeep

 

Water en stoom

 

Kalkmelk

 

Kalk

 

Ongebluste kalk

 

Natriumhypochloriet

 

Bijtende soda

 

Bijtende potas

 

Waterstofperoxide

 

Natuurlijke plantenextracten

 

Citroenzuur, perazijnzuur, mierenzuur, melkzuur, oxaalzuur en azijnzuur

 

Alcohol

 

Salpeterzuur

Alleen voor de reiniging van druppelaars in kassen

Formaldehyde

Alleen bij het ontsmetten van entruimten voor paddestoelen

Natriumcarbonaat

 

Chloramine-T

 

Sulfiet

Alleen voor het reinigen van plukgereedschap en opslagruimte voor druiven

Fluorverbindingen

Alleen voor de reiniging van glas in lege kassen

Middelen die door de Plantenziektekundige Dienst zijn verplicht voor de reiniging van productielocaties in geval van besmetting met quarantaineorganismen

 
Naar boven