Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC

[Regeling vervallen per 01-08-2018.]
Geldend van 01-08-2017 t/m 31-07-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 september 2007, nr: PO/B&B/2007 29983, houdende regels omtrent structurele gegevenslevering in het primair onderwijs (Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Verstrekking

[Vervallen per 01-08-2018]

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt de organisatiegegevens, genoemd in bijlage 2 bij deze regeling overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 2 bij deze regeling, aan de minister.

 • 3 Het bevoegd gezag en het bestuur van een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a van de WPO verstrekt de financiële gegevens, genoemd in bijlage 3 bij deze regeling overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 3 bij deze regeling, aan de minister.

 • 4 Het bevoegd gezag verstrekt de personele gegevens, genoemd in bijlage 4 bij deze regeling overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 4 bij deze regeling, aan de minister.

Artikel 3. Bijzondere verstrekking

[Vervallen per 01-08-2018]

 • 1 Het bevoegd gezag dat na overleg met de minister, door de minister niet in staat wordt geacht de gegevens, bedoeld in artikel 2, eerste lid, op de in dat lid genoemde wijze te verstrekken, verstrekt de gegevens op de wijze die door de minister wordt vastgesteld na overleg met het bevoegd gezag.

 • 2 Het bevoegd gezag dat na overleg met de minister, door de minister niet in staat wordt geacht de gegevens bedoeld in artikel 2, tweede, derde of vierde lid, op de in dat lid genoemde wijze te verstrekken, verstrekt de gegevens op de wijze die door de minister wordt vastgesteld na overleg met het bevoegd gezag.

Artikel 4. Data en termijnen voor verstrekking

[Vervallen per 01-08-2018]

 • 3 Het bevoegd gezag verstrekt maandelijks de volgende gegevens:

  • a. de personele gegevens over de verslagmaand bedoeld in onderdeel 3 van bijlage 4 bij deze regeling;

  • b. de ontvangen uitkering, bedoeld in artikel 2, van de regeling in mindering brengen uitkeringen.

 • 4 Het bevoegd gezag verstrekt de gegevens genoemd in bijlage 1 bij deze regeling op een door de minister te bepalen tijdstip.

Artikel 4a. Inzage leerlingenadministratie

[Vervallen per 01-08-2018]

In geval van een steekproefsgewijze controle door of namens de minister geeft het bevoegd gezag inzage in de in bijlage 5 genoemde gegevens van leerlingen en hun ouders op basis waarvan de hoogte van de bekostiging is vastgesteld.

Artikel 5. Terugkoppeling inschrijvingsgegevens

[Vervallen per 01-08-2018]

Binnen 7 dagen na de verstrekking, bedoeld in artikel 4, eerste lid, meldt de minister de geverifieerde gegevens, inclusief de uitkomsten van de controles en de aanvullende gegevens van de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 24c, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op het onderwijstoezicht, aan het bevoegd gezag.

Artikel 5a. Beschrijving gegevens lerarenregister en registervoorportaal; wijze van levering

[Vervallen per 01-08-2018]

 • 1 De gegevens die worden geleverd en verwerkt voor het lerarenregister en het registervoorportaal worden gedefinieerd en geordend volgens de voorschriften vermeld in bijlage 6 bij deze regeling.

 • 2 De levering van gegevens voor het lerarenregister en het registervoorportaal en de wijze waarop een leraar die niet is benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming ten behoeve van opname in het lerarenregister kan aantonen aan de bekwaamheidseisen te voldoen geschiedt overeenkomstig bijlage 6 bij deze regeling.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 2 oktober 2007.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bekend worden gemaakt op de internetsite van CFI, agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de IB-Groep.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Bijlage 1. bij Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC (PvE leerlinggegevens)

[Vervallen per 01-08-2018]

1. Inleiding

[Vervallen per 01-08-2018]

1.1. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2018]

Na inwerkingtreding van betreffende onderdelen van de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de

invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681) leveren de PO-scholen inschrijvingsgegevens op leerling-niveau aan de organisatie BRON. BRON verzorgt vervolgens leveringen aan partijen als Inspectie en CBS. In dit document wordt niet beschreven of (en zo ja, welke) huidige leveringen van PO-scholen aan partijen als Inspectie, CBS of andere externe partijen kunnen/gaan vervallen of worden overgenomen door BRON.

Bijlage 254390.png

Onderdeel van de invoering van de WON is de introductie van het Basisregister Onderwijs (BRON). Via geautomatiseerde uitwisselingsprocessen leveren PO-scholen gegevens op leerling-niveau over inschrijvingen en de betrokken leerlingen aan DUO, de wettelijk beheerder van BRON. Eveneens via geautomatiseerde uitwisselingsprocessen levert BRON de geregistreerde gegevens geanonimiseerd aan de afdeling Bekostiging van DUO aan de Inspectie en (niet geanonimiseerd) aan CBS.

Samenvattend komt het erop neer, dat de invoering van de WON leidt tot een dagelijkse elektronische levering van gegevens op leerling-niveau door PO-scholen aan BRON.

1.2. Leeswijzer

[Vervallen per 01-08-2018]

Dit PvE beschrijft in detail de elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-scholen en BRON. De positie van dit PvE in relatie tot het PvE Veld en het PvE van de afdeling Bekostiging van DUO staat beschreven in bijlage A van het contract tussen PMV en Softwareleveranciers.

Buiten de reikwijdte van dit PvE vallen zaken die geen impact hebben op de gegevensuitwisseling of de schooladministratiepakketten, zoals implementatieaspecten en -maatregelen (denk aan schaduwdraaien)

Dit PvE is mede gebaseerd op versie 5.0 van het ‘Programma van Eisen voor de PO-sector’ en de bijbehorende interfacebeschrijving, opgesteld uit het oogpunt van bekostiging en beleid.

Dit Programma van Eisen is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 staan de belangrijkste begrippen omschreven. Het procesmodel met de verschillende gegevensuitwisselingen tussen PO-scholen enerzijds en BRON anderzijds staan in hoofdstuk 3 beschreven. De wijze van uitwisselen is voor alle PO-scholen gelijk, ongeacht of het om een WPO- of een WEC-school gaat. Welke gegevens worden uitgewisseld verschilt; in hoofdstuk 4 staan alle gegevenselementen beschreven, gesplitst naar de sectordelen WPO en WEC. Wel geldt voor beide sectordelen dat de (uitwisselingen van) persoonsgegevens gelijk zijn. Bij de elementen staan naast het formaat en lengte van het element ook de verwijzing naar de gebruikte waardelijsten of referentietabellen (de inhoud van deze tabellen staan beschreven in de bijlagen 1 en 2) en de controles (inclusief signalen) die BRON toepast op aangeleverde berichten alvorens de gegevens in BRON te registreren.

2. Definities

[Vervallen per 01-08-2018]

Dit hoofdstuk definieert alle relevante begrippen uit het Programma van Eisen. Gegevens uit de WON-gegevensset worden nader gedefinieerd en waar nodig toegelicht in Hoofdstuk 4.

Begrip

Definitie

Aanleverpunt

Onderdeel van een PO-school die volgens de deelnamegegevens van die PO-school bevoegd is om via het leerlingadministratiesysteem (LAS) gegevens uit te wisselen met BRON. Een PO-school kan zelf meerdere aanleverpunten definiëren. Een aanleverpunt kan een vestiging zijn, maar dat hoeft niet.

Afkeuringsignaal

Signaal als gevolg van een ‘harde’ controle

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is een flexibele vorm van onderwijskundige begeleiding gericht op de mogelijkheden van het kind of de jongere en op de wensen van ouders en PO-school (vervallen na invoering passend onderwijs).

Arrangement

Een registratie melding arrangement is een door de instellingen uit cluster 1 & 2 en de WEC scholen ‘De Waterlelie’ te Cruquius en ‘De Berkenschutse’ te Heeze aan BRON door te geven registratie van de leerlingen die door bovengenoemde instellingen en scholen ambulant begeleid worden.

Attentiesignaal

Signaal als gevolg van een ‘zachte’ of ‘plausibiliteits-‘ controle

Bekostigingscategorie

De bekostigingscategorie staat voor de mate van ondersteuning die de leerling nodig heeft. Deze kent drie niveaus; hoog, middel of laag. Op basis hiervan wordt de hoogte van de bekostiging bepaald.

Bevoegd gezag

Instantie die wettelijk verantwoordelijk is voor één of meerdere PO-scholen en daarmee voor de gegevensleveringen door die PO-scho(o)l(en)

BRINnummer

Administratienummer van een PO-school (code bestaand uit twee cijfers plus twee hoofdletters) waarmee een PO-school uniek wordt geïdentificeerd binnen de Basis Registratie Instellingen.

BRON

Basis Register Onderwijs

Met BRON wordt in dit document zowel het systeem BRON als de organisatie BRON bedoeld. Als uit de context niet duidelijk of het om het systeem of de organisatie gaat dan wordt dit aangegeven.

BRP

Basisregistratie personen

BRP-verificatie

Toetsing van door BRON ontvangen persoonsgegevens bij de basisregistratie personen met als resultaat ofwel unieke identificatie met een bijbehorende set van persoonsgegevens volgens de BRP, ofwel een melding dat unieke identificatie onmogelijk is

Burgerservicenummer

Het Burgerservicenummer (BSN) is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid. Het is de vervanger van het sofi-nummer

CBP

College Bescherming Persoonsgegevens

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Cluster

Binnen het speciaal onderwijs worden vier clusters van speciale scholen onderscheiden:

Cluster 1: Visuele handicaps

Cluster 2: Auditief/communicatieve handicaps

Cluster 3: Lichamelijke en/of verstandelijke handicaps

Cluster 4: Psychiatrische stoornissen en ernstige leer- en/of gedragsproblemen

Elk cluster bestaat uit een aantal soorten onderwijs.

CVI

Commissie van Indicatiestelling (vervallen na invoering passend onderwijs)

Datum start OPDC WPO

Datum start OPDC WPO is de ingangsdatum van de gegevens rondom de plaatsing op een OPDC WPO in BRON.

Datum start Passend Onderwijs

De datum waarop de uitwisseling van start gaat conform de wet Passend Onderwijs: 1 augustus 2014. Dit laat onverlet dat delen van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533) reeds eerder in werking zijn getreden.

Deelnamegegevens

Karakteristieken van een (aanleverpunt van een) PO-school die door de PO-school zijn opgegeven om een rol te spelen bij de gegevensuitwisseling met BRON

DUO

Dienst uitvoering Onderwijs

FTP

File Transfer Protocol is een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers vergemakkelijkt. Het standaardiseert een aantal dingen die tussen besturingssystemen vaak verschillen

Harde controle

Controle op juistheid van een door PO-scholen aangeleverde melding, die bij geconstateerde onjuistheid resulteert in afkeur van de melding wat bij de terugkoppeling middels een signaal aan de PO-school wordt gemeld.

Zie ook afkeuringsignaal

HTTP

Het HyperText Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het World Wide Web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (er is dan sprake van een intranet).

Inschrijving

Inschrijving is het toelaten van de leerling aan de desbetreffende PO-school voor het volgen van onderwijs.

IvhO

Inspectie van het Onderwijs

Leerling

Ingeschrevene aan een PO-school

LGF

LeerlingGebonden Financiering (vervallen na invoering passend onderwijs)

Melding

Elektronisch bericht volgens een afgesproken formaat betreffende een individuele leerling en diens inschrijving, door een aanleverpunt aan BRON geleverd dan wel door BRON aan een aanleverpunt teruggekoppeld.

NNCA

Niet-Nederlandse Culturele Achtergrond

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijsnummer

Negencijferige code, door DUO toegekend, waarmee een leerling zonder Burgerservicenummer in BRON uniek wordt geïdentificeerd

Ontwikkelingsperspectief

Een registratie Ontwikkelingsperspectief (OPP) is een door een school aan BRON door te geven registratie dat voor een ingeschreven leerling een ontwikkelingsperspectief is opgesteld. Het doel van deze registratie OPP in BRON op leerling-niveau is zicht te krijgen op WPO -leerlingen die extra ondersteuning krijgen.

OPDC

Een orthopedagogisch en – didactisch centrum voorziet in de begeleiding van leerlingen die (tijdelijk) niet mee kunnen in het reguliere voortgezet onderwijs en die (nog) niet in het speciaal onderwijs kunnen worden opgevangen.

PGN

Persoonsgebonden nummer in het onderwijs, zijnde ofwel het Burgerservicenummer ofwel het onderwijsnummer

PKI

Public Key Infrastructure

Volgens PKI-overheid: PKI is een samenstel van architectuur, techniek, organisatie, procedures en regels, gebaseerd op public key cryptografie. Het doel is het hiermee mogelijk maken van betrouwbare elektronische communicatie en betrouwbare elektronische dienstverlening.

PO-school

Een PO-school is een WPO-school of een WEC-school.

Een WPO-school is een school voor basisonderwijs of speciaal basis onderwijs.

Een WEC-school is een school of instelling voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Plausibiliteitscontrole

Controle op waarschijnlijkheid van door PO-scholen aangeleverde gegevens in een melding, mogelijkerwijs resulterend in een attentiesignaal. Dit type controle leidt niet tot afkeur en staat registratie in BRON niet in de weg.

PvE

Programma van Eisen

REC

Regionaal Expertise Centrum (vervallen na invoering passend onderwijs)

Referentieniveau

De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen beheersen voor taal en rekenen. De beheersing van deze referentieniveaus door basisschoolleerlingen wordt in leerjaar 8 door middel van de verplichte eindtoets in beeld gebracht.

Referentietabel

Een tabel waarin op grond van een (identificerend) kenmerk aanvullende gegevens (bijvoorbeeld een omschrijving) gevonden kunnen worden.

Risicoklasse

Het begrip ‘risicoklasse’ is door het CBP oorspronkelijk gedefinieerd voor het bepalen van het stelsel van maatregelen in het kader van de beveiliging van persoonsgegevens.

Hierbij zijn vier risicoklassen onderkend, te weten:

Risicoklasse 0 = publiek niveau

Risicoklasse I = basis niveau

Risicoklasse II = verhoogd risico

Risicoklasse III = hoog risico

Samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)

Er zijn aparte samenwerkingsverbanden voor de sectoren primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Een samenwerkingsverband Passend Onderwijs omvat voor de betreffende sector alle vestigingen van scholen en speciale scholen, voor zover daaraan speciaal onderwijs wordt verzorgd, behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, binnen een aangewezen gebied waarvan de grenzen overeenkomen met de grenzen van gemeenten. Naast de regionale SWV’s is er voorlopig één landelijk PO, en één landelijk VO samenwerkingsverband. De SWV’s zijn opgenomen in het BRIN register.

SBAO

Speciaal basisonderwijs

School voor trekkende bevolking

Een school voor trekkende bevolking is een rijdende PO-school of een PO-school voor varende kinderen.

Signaal

Onderdeel van een door BRON aan een aanleverpunt teruggekoppelde melding, waarmee BRON aangeeft dat tijdens controle van de melding een onjuistheid of een onwaarschijnlijkheid heeft geconstateerd, al dan niet met afkeur tot gevolg; het signaal helpt het aanleverpunt om de administratie zodanig aan te passen, dat de melding eventueel alsnog correct door BRON kan worden verwerkt. Ook kan BRON met een signaal de school attenderen op een bepaalde situatie.

Zie ook attentiesignaal en afkeuringsignaal

Sleutelgegevens

De combinatie van Persoonsgebonden Nummer (Burgerservicenummer of onderwijsnummer), geboortedatum en geslacht die gezamenlijk een leerling uniek identificeren

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is de de facto standaard voor het versturen van e-mail over het Internet

SOAP

(Simple Object Access Protocol). SOAP werkt via het principe van encapsulatie: het inpakken van berichten in een envelop. Deze berichten kunnen XML berichten zijn, maar ook RPC’s (Remote Procedure Call) bevatten. SOAP is niet afhankelijk van de transportlaag en kan dus worden vervoerd over bestaande transportprotocollen, zoals: HTTP, FTP of SMTP. Op dit moment is HTTP de meest voorkomende transportbinding voor SOAP.

Spontane mutatie

Wijzigingen in persoonsgegevens (die BRP spontaan aan DUO meldt) of een wijziging van Persoonsgebonden Nummer die BRON spontaan (dus zonder voorafgaande melding van de PO-school) doorstuurt naar de PO-school.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een beschikking, afgegeven door een SWV, die de leerling toegang geeft tot het speciaal onderwijs cluster 3&4. In deze beschikking is o.a. de ondersteuningsbehoefte van de leerling opgenomen.

Uitstroomprofiel

Leerlingen in het VSO krijgen onderwijs in het kader van de Wet kwaliteit (V)SO (Stb. 2012, 545) in één van de drie mogelijke uitstroomprofielen:

Vervolgonderwijs

Arbeidsmarkt

Dagbesteding

VGK

Visueel Gehandicapt Kind

Verbrede toelating

Onder bepaalde voorwaarden kunnen PO-scholen ook kinderen van andere schoolsoorten toelaten. Dit wordt ‘verbrede toelating’ genoemd en behoeft toestemming van de minister. De verbrede toelating kan alleen plaatsvinden binnen de ‘Cluster-grenzen’.

Verplichte eindtoets

Toets voor de basisschoolleerlingen uit leerjaar 8 waarmee ze worden geïndiceerd voor het (niveau) van het vervolgonderwijs. De eindtoets PO is vanaf het schooljaar 2014–2015 verplicht voor scholen WPO (voor SBAO- en SO- scholen optioneel).

De school geeft ook aan of een leerling ontheffing heeft (bijvoorbeeld zeer moeilijk lerende kinderen) of niet deelneemt (bijvoorbeeld wegens ziekte).

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

WEC

Wet op de expertisecentra

WEC-school

PO-school of instelling die onderwijs én begeleiding verzorgt in het kader van de WEC

WON

Wet Onderwijsnummer; Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de

invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681)

WPO

Wet op het primair onderwijs

WPO-school

PO-school die onderwijs verzorgt in het kader van de WPO

WSDL

(Web Service Description Language). WSDL kan gezien worden als de technische handleiding waarin de functies en interfaces worden beschreven. Bijvoorbeeld de beschikbare functies die aangeroepen kunnen worden, welke invoerparameters verwachten worden en het formaat hiervan (integer, binair, string, etc.) en welke uitvoer terugkomt.

WVO

Wet op het voorgezet onderwijs

XML

(Extensible Markup Language) XML is een verzameling regels, richtlijnen, gebruiken, voor het ontwerpen van tekstformaten voor gegevensuitwisselingen, op een dusdanige manier dat het eenvoudig is (voor de computer) bestanden te genereren en te lezen; bestanden, bovendien, die nooit ambigu zijn en waarmee vaak voorkomende fouten kunnen worden vermeden, zoals bestanden die niet extensibel zijn, die niet kunnen worden geïnternationaliseerd of vertaald of die platformafhankelijk zijn.

Zachte controle

Controle van door PO-scholen aangeleverde gegevens, die ondanks een geconstateerde onjuistheid of onwaarschijnlijkheid niet resulteert in afkeur van de melding, maar alleen in een signaal aan de PO-school als onderdeel van de terugkoppeling.

Zie ook attentiesignaal

3. Procesmodel BRON voor PO

[Vervallen per 01-08-2018]

3.1. Inleiding

[Vervallen per 01-08-2018]

BRON levert webservices (schermloze transacties) waarmee de onderwijsnummer-relevante gegevens gesynchroniseerd kunnen worden met het voorportaal BRON. De ontkoppeling van de verbinding ligt bij het LeerlingAdministratieSysteem (LAS). Het LAS hoeft niet gedurende het doorvoeren van mutaties verbonden te zijn met de services c.q. systemen van BRON. Het LAS werkt ook als BRON tijdelijk niet bereikbaar is. Het is overigens niet raadzaam om gedurende langere tijd in het LAS te werken zonder verbinding. Het synchronisatieproces zal dan namelijk erg veel tijd gaan vergen.

Alvorens een daadwerkelijke uitwisseling tussen LAS en BRON kan plaatsvinden, wordt de deelnemende PO-school geregistreerd en wordt door DUO een beveiligingsmiddel (certificaat) verstrekt.

3.2. Deelname

[Vervallen per 01-08-2018]

De PO-scholen communiceren elektronisch met BRON over inschrijvingen en leerlingen. Hiertoe dient elke PO-school één of meer aanleverpunten (waarmee gegevensuitwisseling met BRON plaatsvindt) bij DUO op te geven. Dit vindt plaats door het aanleveren van de deelnamegegevens aan DUO.

Voor de uitwisseling van deelnamegegevens krijgen de schoolbesturen een 'akkoordverklaring' die ze getekend moeten terugsturen, waarin ze aangeven via www.bron.nl (klantspecifieke deel van de website bron.nl) de contactgegevens bij te zullen (laten) houden. Die gegevens worden door DUO geregistreerd als deelnamegegevens van de instelling en gebruikt voor onder anderen het verzenden van de PKI-wachtwoordbrief.

Met het doorgeven van deelnamegegevens geeft een PO-school aan:

 • 1 Welk(e) aanleverpunt(en) namens de school (BRINnummer) optreden;

 • 2 De contactgegevens bij elk aanleverpunt (adres, telefoon, e-mail, contactpersoon);

 • 3 Gegevens omtrent de gebruikte administratiepakketten binnen de school;

 • 4 Vanaf welke datum de (gewijzigde) gegevens geldig zijn.

Scholen hebben de vrijheid om te kiezen voor aanlevering aan BRON middels één of meerdere aanleverpunten. De school is geheel vrij bij het toewijzen van aanleverpuntnummers; hiervoor hoeven de in BRIN-tabellen aanwezige vestigingsvolgnummers niet te worden gebruikt.

3.3. Certificaten

[Vervallen per 01-08-2018]

Na het accorderen van de deelnamegegevens wordt de procedure gestart voor verstrekking van een beveiligingsmiddel voor de gegevensuitwisseling. Dit beveiligingsmiddel is een certificaat (een elektronisch paspoort). Dit door DUO uitgegeven en gegarandeerde certificaat wordt bij alle uitwisselingen van persoonsgegevens in het kader van BRON-PO over publieke netwerken gebruikt. Alle uitgewisselde informatie wordt ermee beveiligd in de vorm van tweezijdige SSL.

Aan de hand van gegevens in een aan de PO-school verzonden brief, dient de school een elektronische aanvraag in voor een certificaat. Voor het aanvragen en installeren van het certificaat kan de school de instructie downloaden beveiligingscertificaat raadplegen. Deze instructie is gepubliceerd op de site www.bron.nl.

Indien de aanvraag correct wordt uitgevoerd, ontvangt de aanvragende PO-school direct een certificaat.

In de algemene kenmerken van het certificaat zijn de volgende gegevens opgenomen;

Verleend aan: ‘BRINnummer + aanleverpuntnummer’ (bijvoorbeeld 14CS00)

Verleend door: IB-Groep Onderwijs Services CA Extern

Na installatie van het certificaat in het LAS, kan de PO-school starten met de gegevensuitwisseling met BRON.

Indien de aanvraag niet correct is uitgevoerd, volgt een foutmelding. Naar aanleiding van sommige foutmeldingen, bijvoorbeeld een veld vergeten in te vullen, krijgt de aanvrager een herstelmogelijkheid. Bij het invullen van een onjuiste combinatie van BRIN-aanleverpunt en wachtwoord komt er een melding waarin dat is vermeld en zal de aanvragende PO-school worden verwezen naar de helpdesk van BRON.

3.4. Schema

[Vervallen per 01-08-2018]

Indien het certificaat correct in het LAS is opgenomen, kan de gegevensuitwisseling starten. In onderstaand plaatje wordt in grote lijnen het uitwisselingsproces weergegeven.

Bijlage 257427.png

Het gebruik van de aangeboden services is verplicht: er is geen toegang mogelijk met andere services. Het staat de softwareleveranciers wel vrij om te bepalen hoe de services in de LAS-applicatie worden ‘opgehangen’. Het staat de softwareleveranciers vrij om al dan niet de door BRON uit te voeren syntactische controles (en mogelijk deels ook de semantische controles) uit te voeren; het is echter wel aan te raden die controles ook lokaal uit te voeren. Vooral omdat de synchronisatie niet onmiddellijk hoeft plaats te vinden kan dit versnellend werken op de acceptatie van een mutatie. Het heeft weinig zin om gegevens waarvan lokaal al geconstateerd kan worden dat deze incorrect zijn te laten wachten op de uitwisseling.

De realisatie van deze controles c.q. de software daarvoor, is de verantwoordelijkheid van de softwareleveranciers; de inhoudelijke basis van deze controles is aanwezig in dit PvE.

Bij de LAS-applicatie is functionaliteit nodig om de gegevens te kunnen synchroniseren met die van BRON. Dit betekent ook dat er bij het LAS functionaliteit in het kader van ‘journaalvoering’ nodig is: duidelijk moet zijn voor welke gegevens al wel en voor welke nog niet een melding heeft plaatsgevonden en wat het resultaat is geweest. Overigens gaat het niet alleen om het synchroniseren van de meldingen vanuit de PO-school; ook de wijzigingen vanuit de BRP (spontane mutaties) die BRON naar de scholen verspreidt zijn onderwerp van de synchronisatie (maar alle uitwisselingen vinden alleen plaats op initiatief van de PO-school).

Daarnaast is binnen het LAS functionaliteit nodig om inzicht te krijgen in de uitwisselingsstatus en in bijvoorbeeld signalen naar aanleiding van niet realtime uit te voeren controles, zoals persoonscontroles bij BRP).

3.4.1. Uitwisseling scholen – BRON

[Vervallen per 01-08-2018]

Hieronder worden de onderdelen uit het bovenstaande schema beschreven.

De uitwisseling tussen scholen en BRON kent een asynchroon karakter; de scholen leveren berichten (bv. identificatieverzoek, of melding inschrijving) en ontvangen op dat moment alleen een ontvangstbevestiging. Vervolgens heeft BRON de gelegenheid om de verwerking te starten. Pas na een expliciet verzoek om terugkoppeling vanuit de school levert BRON de terugkoppelingen, voor zover gereed.

Het gaat om de volgende uitwisselingen:

 • A Identificeren persoon (bericht: identificatieverzoek):

  Als de PO-school niet de beschikking heeft over het PGN van een leerling, kan hiermee het PGN worden opgevraagd bij BRON. Daarnaast, als de school wel de beschikking heeft over het PGN (Burgerservicenummer of onderwijsnummer) van een leerling, kan de PO-school verifiëren of het PGN in combinatie met de geboortedatum en geslacht, correct is. Het resultaat zal worden klaargezet, zodat dit bij de eerst volgende synchronisatie (via Terugkoppelen melding PO) teruggemeld wordt aan de LAS-applicatie.

 • B Bijwerken PO-sleutelgegevens (bericht: wijziging sleutelgegevens):

  Niet voor alle leerlingen kan BRON een relatie leggen met BRP. Dit komt enerzijds vanwege het feit dat niet alle leerlingen in Nederland wonen, maar het kan ook komen door onjuiste door de school geleverde sleutelgegevens. Met deze uitwisseling (bijwerken PO-sleutelgegevens) kan de school de onjuiste sleutelgegevens bijwerken, waarna BRON alsnog een BRP-relatie probeert aan te gaan. Het resultaat wordt, zodra bekend, bij de eerst volgende synchronisatie (via Terugkoppelen melding PO) teruggemeld aan de LAS-applicatie.

 • C Bijwerken PO-inschrijving (bericht: melding inschrijving):

  De gebruiker zal in het LAS een nieuwe inschrijving opvoeren of een wijziging doorvoeren. Op het moment van synchroniseren, zal de stand met alle inschrijvingsgegevens verstuurd moeten worden naar BRON. Na verwerking door BRON zal de stand van de inschrijving worden geaccepteerd (met of zonder signalen) of geweigerd. De opgenomen stand of geweigerde stand zal door BRON worden klaargezet, zodat dit bij de eerst volgende synchronisatie (via Terugkoppelen melding PO) wordt teruggemeld aan de LAS-applicatie.

 • D Verwijderen PO-inschrijving (bericht: verwijderen inschrijving):

  Indien de gebruiker in de LAS-applicatie een leerling/inschrijving heeft verwijderd, zal na synchroniseren de verwijderde inschrijving worden doorgegeven aan BRON. Na verwerking door BRON zal de verwijdering worden geaccepteerd of geweigerd. Het resultaat zal worden klaargezet, zodat dit bij de eerst volgende synchronisatie (via Terugkoppelen melding PO) wordt teruggemeld aan de LAS-applicatie.

 • E Afhandelen verzoek registratieoverzicht (bericht: verzoek registratieoverzicht):

  De school heeft de mogelijkheid om van één of meerdere (of alle) leerlingen de stand op te vragen zoals deze in BRON geregistreerd staan. Het resultaat wordt bij het eerst volgende synchronisatiemoment (via Terugkoppelen melding PO) aan de school teruggemeld.

  In de LAS-applicatie kan deze stand met de eigen stand worden vergeleken. Deze functionaliteit zou vooral van belang kunnen zijn ingeval van calamiteiten of naar aanleiding van een functionele vraag.

 • F Terugkoppelen melding PO (bericht: verzoek terugkoppeling (van de PO-school) en bericht: terugkoppeling (van BRON)):

  Onderdeel van de synchronisatie betreft ook het ophalen van een terugkoppeling. Het LAS verzoekt daarbij (zonder menselijke tussenkomst) om terugkoppeling van de door BRON afgehandelde berichten. Hierbij verzorgt BRON synchroon een antwoord in de vorm van de specifieke terugkoppeling (of meerdere indien aan de orde). De mogelijke antwoorden zijn:

  • Goedkeuring van een identificatieverzoek (zie identificeren persoon);

  • Goedkeuring van een melding wijziging sleutelgegevens (zie bijwerken PO-sleutelgegevens);

  • Goedkeuring van een melding inschrijving (zie bijwerken PO-inschrijving);

  • Goedkeuring van verwijderen inschrijving (zie verwijderen inschrijving);

  • Goedkeuring van verzoek registratie-overzicht (zie afhandelen verzoek registratie-overzicht);

  • Afkeuring (van een van bovenstaande berichten);

  • Spontane mutatie: met dit bericht koppelt BRON een wijziging van de persoonsgegevens (inclusief persoonsgebonden nummer) terug. Aan dit bericht is geen 'vraag' vanuit de PO-school vooraf gegaan; het betreft hier een wijziging van persoonsgegevens als gevolg van een spontane mutatie vanuit BRP of een wijziging van het persoonsgebonden nummer (verhanging);

  • Dubbele inschrijving: periodiek controleert BRON of er zgn. dubbele inschrijvingen zijn ontstaan (of opgeheven). Tijdens het synchroniseren koppelt BRON de ontstane dubbele inschrijvingen en opheffingen terug aan de LAS-applicatie.

3.5. Aanlevering van de PO-school

[Vervallen per 01-08-2018]

De productie URL voor de data-uitwisseling (XML berichten) is: https://webservice.duo.nl:6914/POKANAAL/. Voor de aanleveringberichten geldt dat de PO-school van waaruit het bericht wordt verstuurd, synchroon na versturen een ontvangstbevestiging van BRON ontvangt (in feite een protocol-antwoord dat het bericht in behandeling kan worden genomen).

NB: Omdat poort 6914 niet een standaardpoort is, moet de school goed opletten dat deze daadwerkelijk open staat en open blijft staan. Het gaat hierbij om verkeer ‘van binnen naar buiten’, dus niet andersom.

Gedurende het verzenden en het wachten op de ontvangstbevestiging moet er verbinding zijn met BRON. Als de school binnen een bepaalde tijd geen ontvangstbevestiging ontvangt, kan de school er van uitgaan dat er iets mis is gegaan met het versturen van het bericht en zal de school het bericht opnieuw moeten aanbieden. Vervolgens verwerkt BRON asynchroon (er hoeft geen verbinding meer te zijn met BRON) het bericht (zie ook de individuele beschrijving per bericht) en zet, zodra de verwerking is afgerond, het resultaat klaar in de 'terugkoppelvoorraad'. Deze terugkoppeling is een inhoudelijke terugkoppeling en is een positieve terugkoppeling of een afkeuring.

Deze procesgang geldt dus voor inhoudelijke berichten (als melding inschrijving of identificatieverzoek), maar ook voor bijv. een verzoek registratieoverzicht en kent, na de ontvangst, een asynchroon karakter. De PO-school wordt niet door BRON op de hoogte gebracht van het feit dat er een antwoord op de vraag gereed is.

Bijlage 254392.png

De in bovenstaande figuur genoemde berichten zijn verder uitgewerkt in §5.6.

3.6. Vulling BRON

[Vervallen per 01-08-2018]

De terugkoppelvoorraad bestaat niet alleen uit antwoorden op vragen: ook op eigen initiatief vult BRON de terugkoppelvoorraad bij. Indien aan de orde (denk aan een spontane mutatie vanuit BRP of een periodiek overzicht van dubbele inschrijving) stelt BRON na interne afhandeling van de wijziging een bericht op om de PO-school op de hoogte te brengen en plaatst dit in de terugkoppelvoorraad. De PO-school wordt niet door BRON op de hoogte gebracht van het feit dat er een terugkoppeling (zonder gerelateerde vraag) aangemaakt is.

Bijlage 254393.png

De in bovenstaande figuur genoemde berichten zijn verder uitgewerkt in § 5.6.

3.7. Terugmelden aan de PO-school

[Vervallen per 01-08-2018]

Deze globale procesgang beschrijft de werkwijze rondom het legen van de terugkoppelvoorraad. De PO-school verstuurt een bericht en ontvangt van BRON (synchroon) een antwoord. Dit inhoudelijke antwoord bestaat uit alle terug te koppelen berichten uit de terugkoppelvoorraad voor die PO-school.

De PO-school is niet op de hoogte van de vulling van de terugkoppelvoorraad (er wordt geen notificatie van de vulling verzonden): het is de verantwoordelijkheid van de PO-school zelf om (periodiek) de terugkoppelvoorraad te legen.

Bijlage 254394.png

De in bovenstaande figuur genoemde berichten zijn verder uitgewerkt in § 5.6.

3.8. Schonen BRON

[Vervallen per 01-08-2018]

Periodiek wordt BRON geschoond. Dat houdt voor BRON PO in dat de berichten (identificatieverzoeken, meldingen inschrijvingen, terugkoppelingen, etc.) ouder dan de bewaartermijn verwijderd worden. De gegevens van inschrijving en leerling worden verwijderd als er langer dan de bewaartermijn geen actieve inschrijving in BRON is geweest. Hierbij houdt DUO rekening met het vervolgonderwijs dat de leerling eventueel nog volgt.

Is de inschrijving in het Primair Onderwijs bijvoorbeeld langer dan de bewaartermijn geleden, maar is er nog wel een actieve inschrijving in een vorm van vervolgonderwijs, dan worden de leerling en de inschrijving niet verwijderd uit BRON.

Ook de gegevens en de inschrijvingen van leerlingen die langer dan de bewaartermijn voor gegevens van overleden personen zijn overleden, worden verwijderd uit BRON.

Wettelijke grondslag

Het opschonen van het register is vastgelegd in artikel 24c, derde lid, van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) en de Archiefwet. Hierin zijn de bewaartermijnen opgenomen en de vernietigingsplicht en overbrengingsplicht van gegevens.

4. Gegevenset

[Vervallen per 01-08-2018]

4.1. Totale set van gegevens

[Vervallen per 01-08-2018]

De WON beschrijft in hoofdlijnen (soms ook in detail!) welke gegevens een rol spelen in de uitwisseling tussen de PO-scholen en BRON. Dit hoofdstuk bevat een detaillering van die beschrijving en omvat onder meer een nadere specificatie (per gegevenselement) van het formaat en de lengte, maar ook een definitie of nadere toelichting.

Niet alle gegevens zijn overigens rechtstreeks te herleiden tot begrippen uit de WON: bij de uitwisseling zijn ook zogenaamde procesgegevens nodig om de procesgang te stroomlijnen.

De gegevens zijn gerangschikt naar ‘kopgegevens’, ‘persoonsgegevens’, ‘inschrijving WPO gegevens’, ‘inschrijving WEC gegevens’ en ‘overige gegevens’. Binnen iedere rubriek zijn niet alleen de gegevens opgenomen die door PO-scholen worden aangeleverd (en die door BRON worden teruggekoppeld), ook gegevens die niet worden geleverd door scholen maar alleen in de terugkoppeling naar de PO-school voorkomen, zijn opgenomen; deze zijn grijs gearceerd in de tabellen.

De ‘inschrijving WPO gegevens’, ‘inschrijving WEC gegevens’ zijn gegroepeerd in gegevensgroepen. Per gegevensgroep is aangegeven of het om periode of om vaste gegevens gaat.

Periode gegevensgroepen mogen bij een mutatie niet verwerkt worden in de vorm van een uitschrijving en een inschrijving. Bij het wijzigen van periodegegevens dient de instelling (LAS) de inschrijving aan te leveren met de periodegegevens van voor en na de wijziging.

Hierop zijn enkele uitzonderingen die via uitschrijving en inschrijving mogen plaatsvinden:

 • Een wijziging van Vestiging WPO, Vestiging WEC of Schoolsoort WEC. Dit is toegestaan omdat deze situatie aansluit bij de werkelijkheid. Dit heeft te maken met het feit dat in dergelijke situaties regelmatig sprake is van afzonderlijke administraties.

 • Een wijziging van Ambulante begeleiding WEC. Dit is toegestaan als een wijziging van Ambulante begeleiding WEC niet beschouwd wordt als een doorlopende inschrijving.

 • Schoolsoort WEC. Na inwerkingtreding van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545) (Wet kwaliteit V(SO)) is het voor alle WEC-scholen verplicht om bij overgang van schoolsoort WEC een uitschrijving en een nieuwe inschrijving aan te leveren.

Voor alle andere gevallen waarbij periodegegevens worden gewijzigd is het niet acceptabel om de wijziging van periodegegevens te doen resulteren in een uitschrijving en een inschrijving.

4.1.1. Kopgegevens

[Vervallen per 01-08-2018]

Ieder bericht gaat (verplicht) vergezeld van zogenaamde kopgegevens. Deze gegevens hoeven slechts éénmaal per bericht te worden opgenomen en zijn bedoeld om informatie over het bericht (identificatie en afzender) door te geven.

Nr

Omschrijving

Formaat

Lengte

Definitie/toelichting

Kopgegevens

1

Berichtidentificatie

Alfanum

16

Unieke identificatie van het bericht. Er gelden twee reeksen; een reeks voor leveringen vanuit de PO school en een reeks voor leveringen vanuit BRON. Binnen die reeks moet de indentifcatie uniek zijn (dit laatste geldt niet voor bericht verzoek terugkoppeling).

2

BRINnummer

Alfanum

4

BRINnummer (99ZZ) is een onderdeel van de unieke identificatie (BRIN/aanleverpuntnr) van de afzender van het Bericht

3

Aanleverpuntnr

Alfanum

2

Aanleverpuntnr is onderdeel van de unieke identificatie (BRIN/aanleverpuntnr) van de afzender van het Bericht.

4

Datum terugkoppeling

Datum

8

De datum waarop de terugkoppeling door BRON is aangemaakt. Let op: dit is dus niet de datum waarop de gegevens in BRON zijn vastgelegd.

4.1.2. Persoonsgegevens

[Vervallen per 01-08-2018]

Hieronder staat de complete set van persoonsgegevens die in verschillende berichten kunnen voorkomen. Deels betreft het gegevens die door de PO-school kunnen worden aangeleverd, deels betreft het ook BRP-gegevens die alleen in de terugkoppeling aan de PO-school kunnen voorkomen.

Niet in alle berichten komen persoonsgegevens voor. Ook zijn niet alle items verplicht aanwezig als er persoonsgegevens in een bericht (aanlevering of terugkoppeling) aanwezig zijn. In het hoofdstuk over berichten wordt dit nader uitgewerkt.

Nr

Omschrijving

Formaat

Lengte

Definitie/toelichting

Persoonsgegevens

5

Leerlingnummer

Alfanum

15

Een door de PO-school toegekend nummer ter interne identificatie van de leerling.

Toelichting: wordt indien aangeleverd bij identificatie, melding inschrijving of verwijdering inschrijving ook teruggekoppeld zoals aangeleverd door de PO-school. Dit attribuut kan door het aanleverpunt gebruikt worden voor herkenning van meldingen en wordt niet door BRON gebruikt voor verdere verwerking.

6

Burgerservicenummer

Numeriek

9

Burgerservicenummer (BSN), identificerend persoonsnummer dat door de gemeente wordt toegekend aan personen die op basis van een verblijfstitel een woonadres in een Nederlandse gemeente hebben.

Toelichting:

Wordt vanuit BRON teruggekoppeld zoals in de aangeleverde melding ontvangen of zoals door BRON opgehaald uit de BRP

7

Onderwijsnummer

Numeriek

9

Het identificatienummer dat BRON aan de leerling heeft toegekend voor registratie in BRON, indien BRON niet heeft kunnen vaststellen dat de leerling beschikt over een Burgerservicenummer.

Toelichting:

in het kader van de WON fungeert het onderwijsnummer bij het ontbreken van een Burgerservicenummer als persoonsgebonden nummer.

8

Geboortedatum

Datum

8

De aanduiding van de datum waarop de leerling is geboren.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan

9

Geslacht

Alfanum

1

De aanduiding die aangeeft of de leerling een man of een vrouw is dan wel dat het geslacht onbekend is. NB: ‘Onbekend’ betekent overigens niet dat een PO-school het nog niet weet.

Waardelijst: geslacht

10

Postcode-volgens-instelling

Alfanum

6

De postcode van het woonadres van de leerling.

Waardelijst: postcode

Toelichting: vier cijfers en twee letters. Verplicht vullen met de volledige postcode van het woonadres indien woonachtig in Nederland met bekend woonadres, anders leeg laten.

11

Land-volgens-instelling

Alfanum

4

De aanduiding van het land van het woonadres van de leerling.

Waardelijst: land

Verplicht indien woonachtig in het buitenland of indien onbekend of onbestaand woonadres in Nederland

12

Datum ingang adreswijziging

Datum

8

De datum waarop de wijziging of correctie van de postcode dan wel land ingaat.

13

Achternaam

Alfanum

200

De achternaam van de leerling.

14

Voorvoegsel

Alfanum

10

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de achternaam van de leerling vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de geslachtsnaam van de leerling vormt.

Waardelijst: voorvoegsel

Toelichting: indien de PO-school een voorvoegsel wil toekennen dat niet voorkomt in de voorvoegseltabel, dan dient het voorvoegsel te worden opgenomen bij de achternaam.

15

Alle voornamen

Alfanum

200

De verzameling van één of meer voornamen van de leerling, ter onderscheiding van personen met dezelfde geslachtsnaam, aan de persoon gegeven of door de leerling gekozen.

Toelichting: voornamen moeten van elkaar worden gescheiden met spaties. Binnen één afzonderlijke voornaam is het koppelteken toegestaan, maar een spatie niet. Indien een leerling geen voornamen heeft of als de voornamen onbekend zijn, moet een punt worden ingevuld.

16

Straatnaam

Alfanum

24

De naam van de straat waar de leerling woont.

Toelichting: indien de PO-school een straatnaam heeft geregistreerd langer dan 24 posities, dan dient zij hiervan de eerste 24 posities in dit veld te vullen.

17

Huisnummer

Numeriek

5

Het bij het woonadres van de leerling behorende huisnummer.

18

Huisnummer toevoeging

Alfanum

5

De toevoeging achter het huisnummer.

19

Locatie omschrijving

Alfanum

35

De aanduiding van de locatie van het object waarin de leerling woont nader aan te geven indien de formele adreselementen geen unieke identificatie van het object mogelijk maken, of een nadere aanduiding van de locatie achter de voordeur.

20

Huisnummer aanduiding

Alfanum

2

De aanduiding behorende bij het huisnummer.

Waardelijst: huisnummer aanduiding

21

Plaatsnaam

Alfanum

24

De naam van de woonplaats van de leerling.

Toelichting: indien de PO-school een plaatsnaam heeft geregistreerd groter dan 24 posities, dan dient zij hiervan de eerste 24 posities in dit veld te vullen.

22

Adresregel buitenland 1

Alfanum

35

De eerste adresregel van het woonadres van de leerling, indien in het buitenland woonachtig.

23

Adresregel buitenland 2

Alfanum

35

De tweede adresregel van het woonadres van de leerling, indien in het buitenland woonachtig

24

Adresregel buitenland 3

Alfanum

35

De derde adresregel van het adres van de leerling, indien in het buitenland woonachtig.

25

Datum overlijden BRP

Datum

8

De datum waarop de leerling is overleden.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan

26

Postcode volgens BRP

Alfanum

6

De postcode van het woonadres van de leerling.

Waardelijst: postcode

Toelichting: vier cijfers en twee letters.

27

Datum ingang adres BRP

Datum

8

De datum waarop het woonadres van de leerling is ingegaan.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan

28

Geboorteland BRP

Alfanum

4

De aanduiding van het land waar de leerling is geboren.

Waardelijst: land

29

Geboorteland ouder-1 BRP

Alfanum

4

De aanduiding van het land waar ouder-1 van de leerling is geboren.

Waardelijst: land

30

Geboorteland ouder-2 BRP

Alfanum

4

De aanduiding van het land waar ouder-2 van de leerling is geboren.

Waardelijst: land

31

Datum vestiging in Nederland BRP

Datum

8

De datum van de inschrijving van de leerling in Nederland.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan

32

Datum vertrek uit Nederland BRP

Datum

8

De datum van het vertrek van de leerling uit Nederland dan wel de datum van het ministeriele besluit tot uitschrijving.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan

33

Land waarnaar vertrokken BRP

Alfanum

4

De aanduiding van het land dat de leerling als bestemming heeft opgegeven bij vertrek naar het buitenland dan wel van een ministerieel besluit.

Waardelijst: land

Toelichting: code '0000' geeft aan dat een ministerieel besluit van toepassing is.

34

Nationaliteit-1 BRP

Alfanum

4

De aanduiding van een nationaliteit van de leerling.

Waardelijst: nationaliteit

35

Datum ingang nationaliteit-1 BRP

Datum

8

De datum waarop de geldigheid van nationaliteit-1 van de leerling is aangevangen of zal aanvangen.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan

36

Nationaliteit-2 BRP

Alfanum

4

De aanduiding van een nationaliteit van de leerling.

Waardelijst: nationaliteit

37

Datum ingang nationaliteit-2 BRP

Datum

8

De datum waarop de geldigheid van nationaliteit-2 van de leerling is aangevangen of zal aanvangen.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan

4.1.3. Inschrijving WPO gegevens

[Vervallen per 01-08-2018]

Een inschrijving WPO kent diverse gegevensgroepen die de inschrijving kenmerken. Hieronder staat de totale lijst van gegevensgroepen en gegevens die kunnen voorkomen bij een inschrijving WPO. De gegevens en gegevensgroepen zijn niet allemaal in alle situaties verplicht; dit staat in detail aangegeven bij de berichtbeschrijving en de controles.

Nr

Omschrijving

Formaat

Lengte

Definitie/toelichting

Inschrijving WPO

Vaste gegevens

38

Datum inschrijving

Datum

8

Datum inschrijving is de datum van de daadwerkelijke aanvang van het volgen van onderwijs bij de PO-school. Echter, als dit de eerste schooldag van het schooljaar betreft dan wordt 1 augustus als datum genomen (maarregistratie volgens opgave door school).

39

Voorschools programma

Alfanum

2

Voorschools programma is een aanduiding van het gevolgde onderwijsprogramma van voorschoolse educatie.

Waardelijst: voorschools programma

40

Voorschoolse maanden

Numeriek

2

Voorschoolse maanden is het aantal maanden deelname aan een erkend project voorschoolse educatie.

Toelichting:

Het aantal maanden moet liggen tussen 1 en 24 maanden (beide inclusief).

41

Datum uitschrijving

Datum

8

Datum uitschrijving is de laatste datum waarop de inschrijving werkelijk actief was. Echter, als dit de laatste schooldag van het schooljaar betreft dan wordt 31 juli als datum genomen (registratie volgens opgave door school).

42

Advies-vo

Alfanum

2

Advies-vo is de codering van het advies over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de PO-school, zoals opgenomen in het onderwijskundig rapport, bedoeld in art. 42 van de WPO.

Waardelijst: advies-vo

42a

Herzien Advies-vo

Alfanum

2

Herzien advies-vo is de codering van het door de instelling, n.a.v. de eindtoets, herziene advies over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de PO-school. Dit mag alleen een opwaartse herziening zijn.

Waardelijst: advies-vo

43

Aanduiding NNCA WPO

Alfanum

1

Aanduiding NNCA WPO is de aanduiding van een leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond als bedoeld in artikel 1 en 11 lid 2 van het Besluit bekostiging WPO.

Waardelijst: aanduiding NNCA

44

Datum inschrijving

oorspronkelijke inschrijving

Datum

8

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving is de datum inschrijving van de inschrijving die gecorrigeerd wordt.

Vestiging WPO

Periode gegevens

45

Datum ingang plaatsing vestiging

Datum

8

Datum ingang plaatsing vestiging is de datum waarop de leerling op de vestiging wordt geplaatst.

46

Vestigingsvolgnummer

Alfanum

2

Vestigingsvolgnummer is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van de PO-school waarop de leerling is ingeschreven zoals geregistreerd in het BasisRegister Instellingen.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer

Toelichting: Een vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul (04 is hetzelfde als 4).

Indicatie bekostiging WPO

Periode gegevens

47

Datum ingang indicatie bekostiging

Datum

8

Datum ingang indicatie bekostiging is de datum vanaf wanneer de indicatie bekostiging geldig is.

48

Indicatie bekostiging

Boolean

5

Indicatie bekostiging is de indicatie waarmee de PO-school aangeeft of een inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt, conform artikel 10, lid 1 van het Besluit Bekostiging WPO.

Toelichting:

Boolean kan zijn: true/false

Leerjaar/groep WPO

Periode gegevens

49

Datum plaatsing leerjaar/groep

Datum

8

Datum plaatsing leerjaar/groep is de datum waarop de leerling in het leerjaar/de groep wordt geplaatst.

50

Leerjaar

Alfanum

1

Leerjaar is de codering van het leerjaar of het niveau waarin de leerling onderwijs volgt.

Toelichting:

Alleen 0 t/m 8 is toegestaan.

51

Groep

Alfanum

30

Groep is de (per vestiging) unieke aanduiding van de verzameling leerlingen waarbinnen de leerling gedurende een schooljaar de meeste onderwijstijd doorbrengt.

Vroegschools programma WPO

Periode gegevens

52

Datum plaatsing vroegschools programma

Datum

8

Datum plaatsing vroegschools programma is de datum waarop de leerling in het vroegschools programma wordt geplaatst.

53

Datum einde plaatsing vroegschools programma

Datum

8

Datum einde plaatsing vroegschools programma is de datum waarop de leerling uit het vroegschools programma wordt geplaatst.

54

Vroegschools programma

Alfanum

2

Vroegschools programma is de aanduiding van het gevolgde onderwijsprogramma van vroegschoolse educatie.

Waardelijst: vroegschools programma

Eindtoets WPO

Periode gegevens

55

Datum eindtoets

Datum

8

Datum eindtoets is de datum waarop de eindtoets is afgenomen.

56

Code eindtoets

Alfanum

2

Code eindtoets is de unieke codering van de eindtoets.

Waardelijst: code eindtoets

57

Uitslag eindtoets

Numeriek

3

Uitslag eindtoets is de score van de door de leerling afgelegde eindtoets basisonderwijs.

Waardelijst: uitslag eindtoets

LGF-indicatie WPO

Periode gegevens

58

Datum indicatiestelling

Datum

8

De begindatum van de indicatiestelling voor een leerling

Voor leerlingen die door een VGK instelling worden begeleid is deze datum niet van toepassing en wordt de datum van invoeren van de gegevensgroep als datum indicatiestelling ingevuld door de PO-school.

59

Onderwijssoort indicatie

Alfanum

2

Onderwijssoort indicatie is de aanduiding van de onderwijssoort waarvoor de leerling is geïndiceerd, danwel onderwijs voor een visueel gehandicapte leerling.

Waardelijst: onderwijssoort indicatie

60

BRINnummer REC indicatiestelling

Alfanum

4

BRINnummer REC indicatiestelling is het administratienummer waaronder een school is geregistreerd in het BasisRegister Instellingen van het regionaal expertise centrum welke de commissie voor de indicatiestelling in stand houdt en waar de leerling is geïndiceerd.

Waardelijst: BRINnummer

61

CVI-nummer

Alfanum

14

CVI-nummer is het nummer dat door de commissie van indicatiestelling is uitgegeven voor het registreren van de geïndiceerde leerling.

Toelichting:

de waarde 2,3 of 4

het koppelteken ‘-’

01 t/m 99

het koppelteken ‘-’

JJJJ (niet kleiner dan 2003 en mag niet in toekomst liggen)

het koppelteken ‘-’

0000 t/m 9999

Ambulante begeleiding WPO

Periode gegevens

62

Datum ingang BRINnummer WEC-school

Datum

8

Datum vanaf wanneer de begeleiding start

63

BRINnummer WEC-school

Alfanum

4

BRINnummer WEC-school is het administratienummer waaronder een school is geregistreerd in het BasisRegister Instellingen voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs van waar de geïndiceerde leerling wordt begeleid.

Waardelijst: BRINnummer

Gewicht WPO

Periode gegevens

64

Code gewichtenregeling

Numeriek

2

Code van de gewichtenregeling volgens welke het gewicht van de leerling is bepaald. Gegevens over het gewicht van leerlingen die na 31 december 2014 op de school worden ingeschreven, worden verstrekt op basis van de ‘Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’ die beschikbaar is op de website van DUO.

Waardelijst: code gewichtenregeling

65

Datum ingang gewicht

Datum

8

Datum vanaf wanneer het gewicht geldig is

66

Gewicht

Alfanum

4

Gewicht is de code van het gewicht van de leerling bedoeld in artikel 27, eerste lid van het Besluit Bekostiging WPO.

Waardelijst: gewicht

Ontwikkelingsperspectief BAO WPO

Periode gegevens

66a

Datum ingang OPP

Datum

8

De datum ingang OPP is de datum vanaf wanneer het ontwikkelingsperspectief voor de leerling van kracht is.

66b

Datum einde OPP

Datum

8

Datum einde OPP is de laatste datum waarop het ontwikkelingsperspectief werkelijk actief is.

66c

Datum ingang plaatsing OPDC

Datum

8

Datum ingang plaatsing OPDC is de datum waarop de leerling op het OPDC is geplaatst

66d

Datum einde plaatsing OPDC

Datum

8

Datum einde plaatsing OPDC is de laatste datum waarop de leerling werkelijk op het OPDC geplaatst was.

66e

BRINnummer OPDC

Alfanumeriek

4

BRINnummer OPDC is het administratienummer waaronder het OPDC is geregistreerd in het BasisRegisterInstellingen

66f

Vestigingsvolgnummer OPDC

Alfanumeriek

2

Vestigingsvolgnummer OPDC is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van het OPDC waarop de leerling is ingeschreven zoals geregistreerd in het BasisRegister Instellingen.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer OPDC

Toelichting: Een vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul (04 is hetzelfde als 4).

4.1.4. Inschrijving WEC gegevens

[Vervallen per 01-08-2018]

Net als een inschrijving WPO kent een inschrijving WEC diverse gegevensgroepen die de inschrijving kenmerken. Hieronder staat de totale lijst van gegevensgroepen en gegevens die kunnen voorkomen bij een inschrijving WEC. De gegevens en gegevensgroepen zijn niet allemaal in alle situaties verplicht; dit staat in detail aangegeven bij de berichtbeschrijving en de controles.

Nr

Omschrijving

Formaat

Lengte

Definitie/toelichting

Inschrijving WEC

Vaste gegevens

67

Datum inschrijving

Datum

8

Datum inschrijving is de datum van de daadwerkelijke aanvang van het volgen van onderwijs bij de PO-school.

Voor ambulant begeleide leerlingen is dit de aanvangsdatum van de begeleiding. Echter, als dit de eerste schooldag van het schooljaar betreft dan wordt 1 augustus als datum genomen (registratie volgens opgave door school).

68

Datum uitschrijving

Datum

8

Datum uitschrijving is de laatste datum waarop de inschrijving werkelijk actief was. Echter, als dit de laatste schooldag van het schooljaar betreft dan wordt 31 juli als datum genomen (registratie volgens opgave door school).

69

BRINnummer teruggeplaatste leerling

Alfanum

4

het administratienummer waaronder een school is geregistreerd in het BasisRegister Instellingen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs of WEB instelling

waar de geïndiceerde leerling is teruggeplaatst zonder dat voor hem nog een leerling gebonden budget beschikbaar is.

Waardelijst: BRINnummer

70

Aanduiding NNCA WEC

Alfanum

1

Aanduiding NNCA WEC is de aanduiding van een leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond als bedoeld in artikel 1 Besluit Bekostiging WEC.

Waardelijst: aanduiding NNCA

71

Datum inschrijving

oorspronkelijke inschrijving

Datum

8

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving is de datum inschrijving van de inschrijving die gecorrigeerd wordt.

Vestiging WEC

Periode gegevens

72

Datum ingang plaatsing vestiging

Datum

8

Datum ingang plaatsing vestiging is de datum waarop de leerling op de vestiging wordt geplaatst.

73

Vestigingsvolgnummer

Alfanum

2

Vestigingsvolgnummer is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van de PO-school waarop de leerling is ingeschreven.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer

Toelichting: Een vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul (04 is hetzelfde als 4).

Indicatie bekostiging WEC

Periode gegevens

74

Datum ingang indicatie bekostiging

Datum

8

Datum ingang indicatie bekostiging is de datum vanaf wanneer de indicatie bekostiging geldig is.

75

Indicatie bekostiging

Boolean

5

Indicatie bekostiging is de indicatie waarmee de PO-school aangeeft of een inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt conform artikel 9, lid 1 van het Besluit Bekostiging WEC.

Toelichting: Boolean kan zijn: true/false

Soort onderwijs WEC

Periode gegevens

76

Datum ingang soort onderwijs

Datum

8

Datum ingang soort onderwijs is de datum waarop het soort onderwijs geldig wordt.

77

Soort onderwijs

Alfanum

2

De aanduiding voor de soort speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Waardelijst: soort onderwijs

Leerjaar/groep WEC

Periode gegevens

78

Datum plaatsing leerjaar/groep

Datum

8

Datum plaatsing leerjaar/groep is de datum waarop de leerling in het leerjaar/de groep wordt geplaatst.

79

Groepsaanduiding

Alfanum

30

Groepsaanduiding is de (per vestiging) unieke aanduiding van de verzameling leerlingen waarbinnen de leerling gedurende een schooljaar de meeste onderwijstijd doorbrengt.

80

Leerjaar WEC

Numeriek

2

Het aantal jaren waarin de leerling het onderwijs heeft gevolgd.

Hierbij tellen jaren op andere WEC-scholen en jaren in andere onderwijssoorten, schoolsoorten, en soorten verblijf ook mee.

Schoolsoort WEC

Periode gegevens

81

Datum ingang schoolsoort

Datum

8

Datum ingang schoolsoort is de datum waarop de schoolsoort geldig wordt

82

Schoolsoort

Alfanum

1

De aanduiding van de onderwijsvorm binnen het schooltype.

Waardelijst: schoolsoort

Soort verblijf WEC

Periode gegevens

83

Datum ingang soort verblijf

Datum

8

Datum ingang soort verblijf is de datum waarop het soort verblijf geldig wordt

84

Indicatie soort verblijf

Alfanum

1

De aanduiding van een leerling van wie de toelating is gericht op een verblijf op de PO-school van korter dan een schooljaar en een leerling als bedoeld in artikel 28c, derde lid van de WEC, dan wel een leerling die is opgenomen in een residentiële instelling waarbij behandeling of opvang en onderwijs vanuit één plan noodzakelijk is vanwege de aard of de duur van de behandeling of opvang.

Waardelijst: soort verblijf

Indicatiestelling WEC

Periode gegevens

85

Datum indicatiestelling

Datum

8

De begindatum van de indicatiestelling voor een leerling

Voor leerlingen die door een VGK instelling worden begeleid is deze datum niet van toepassing en wordt de datum van invoeren van de gegevensgroep als datum indicatiestelling ingevuld door de PO-school.

86

Onderwijssoort indicatie

Alfanum

2

Onderwijssoort indicatie is de aanduiding van de onderwijssoort waarvoor de leerling is geïndiceerd, danwel onderwijs voor een visueel gehandicapte leerling.

Waardelijst: onderwijssoort indicatie

87

BRINnummer REC indicatiestelling

Alfanum

4

BRINnummer REC indicatiestelling is het administratienummer waaronder de regionaal expertise centrum is geregistreerd in het BasisRegister Instellingen welke de commissie voor de indicatiestelling in stand houdt en waar de leerling is geïndiceerd.

Waardelijst: BRINnummer

88

CVI-nummer

Alfanum

14

CVI-nummer is het nummer dat door de commissie van indicatiestelling is uitgegeven voor het registreren van de geïndiceerde leerling.

Toelichting:

de waarde 2,3 of 4

het koppelteken ‘-‘

01 t/m 99

het koppelteken ‘-‘

JJJJ (niet kleiner dan 2003 en mag niet in toekomst liggen)

het koppelteken ‘-‘

0000 t/m 9999

Ambulante begeleiding WEC

Periode gegevens

89

Datum ingang BRINnummer van de school waar de leerling Ambulant Begeleid wordt

Datum

8

Datum vanaf wanneer de begeleiding start

90

BRINnummer van de school of instelling waar de leerling Ambulant Begeleid wordt

Alfanum

4

BRINnummer van de school of instelling waar de leerling Ambulant Begeleid wordt, is het administratienummer van de school of instelling waar de geïndiceerde leerling wordt begeleid.

Waardelijst: BRINnummer

Toelaatbaarheidsverklaring

Periode gegevens

91

Datum ingang toelaatbaarheidsverklaring

Datum

8

De datum waarop de Toelaatbaarheidsverklaring geldig wordt.

92

Samenwerkingsverband nummer

Alfanum

6

Het administratienummer volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Samenwerkingsverband welke de Toelaatbaarheidsverklaring van de leerling heeft afgegeven.

93

Bekostigingscategorie

Alfanum

1

De aanduiding van de Bekostigingscategorie van de leerling.

Waardelijst: Bekostigingscategorie

94

Beschikkingsnummer TLV

Alfanum

17

Het nummer dat door het Samenwerkingsverband is afgegeven voor het registreren van de Toelaatbaarheidsverklaring van de leerling.

Toelichting

pos 1 t.m. 6 = Samenwerkingsverband nummer

pos 7 = koppelteken

pos 8 t.m. 11 = jaartal van afgifte

pos 12 = koppelteken

pos 13 t.m. 17 = volgnummer met voorloopnullen

95

Datum einde Toelaatbaarheidsverklaring

Datum

8

De laatste datum waarop de Toelaatbaarheidsverklaring geldig is

(dit is altijd 31-07-EEJJ).

Arrangement WEC

Periode gegevens

95a

Datum ingang arrangement

Datum

8

Datum ingang arrangement is de datum waarop de leerling gebruik maakt van het onderwijsarrangement

95b

BRINnummer school van inschrijving

Alfanumeriek

4

BRINnummer school van inschrijving, is het administratienummer van de school of instelling waar de leerling een arrangement ontvangt

95c

Vestigingsvolgnummer school van inschrijving

Alfanumeriek

2

Vestigingsvolgnummer school van inschrijving is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van de school/instelling OPDC, waar de leerling een arrangement ontvangt, zoals geregistreerd in het BasisRegister Instellingen.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer school van inschrijving

Toelichting: Een vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul (04 is hetzelfde als 4).

Uitstroomprofiel WEC

96

Datum ingang uitstroomprofiel

Datum

8

Datum ingang uitstroomprofiel is de datum waarop de leerling binnen het uitstroomprofiel is geplaatst.

97

Uitstroomprofiel

Numeriek

1

Het uitstroomprofiel is het profiel (dagbesteding, arbeidsmarktgericht of vervolgonderwijs, zoals benoemd in artikel 14 van de WEC) waarin de leerling op het vso is geplaatst.

Waardelijst: uitstroomprofiel

98

Elementcode

Numeriek

4

De elementcode geeft de soort onderwijs aan binnen het Voortgezet Onderwijs.

99

Leerjaar Uitstroomprofiel

Numeriek

1

Leerjaar uitstroomprofiel is het leerjaar waarin de leerling zit binnen het vervolgonderwijs.

Mogelijke waarden:

1 t/m 6

4.1.5. Verplichte eindtoets

[Vervallen per 01-08-2018]

Naast de kopgegevens, persoonsgegevens en inschrijvingsgegevens voor WPO en WEC zijn er nog andere gegevens die een rol spelen bij de uitwisseling tussen PO-scholen en BRON: de Verplichte eindtoets.

Nr

Omschrijving

Formaat

Lengte

Definitie/toelichting

Verplichte eindtoets

100

Code verplichte eindtoets

Alfanum

4

Code verplichte eindtoets is de unieke codering van de eindtoets.

Waardelijst: Verplichte eindtoets

101

Niveau eindtoets

Alfanum

4

Niveau eindtoets op basis van de verwachte doorstroom van de leerling naar het vervolgonderwijs.

Waardelijst: niveau eindtoets

102

Datum afname

Datum

8

Datum van de eerste dag van de toetsafname van de verplichte eindtoets.

103

Score

Alfanum

10

Toetsuitslag van de verplichte eindtoets als geheel in de vorm van een score.

Waardelijst: Niveau eindtoets

104

Reden ontheffing

Alfanum

2

Reden waarom de leerling een ontheffing heeft voor het afleggen van de eindtoets.

Waardelijst: Reden ontheffing

105

Reden niet-deelname

Alfanum

2

Reden waarom de leerling niet heeft deelgenomen aan de eindtoets.

Waardelijst: Reden niet deelname

Toetsonderdeel

106

Code Toetsonderdeel

Alfanum

4

Code Toetsonderdeel is een code die het toetsonderdeel uniek identificeert bij een toets.

Waardelijst: Toetsonderdeel

107

Referentieniveau Toetsonderdeel

Alfanum

2

Referentieniveau Toetsonderdeel is de waarde van het referentieniveau dat in het toetsonderdeel rekenen is behaald.

Waardelijst: Referentieniveau Toetsonderdeel

Toetsdomein

108

Code Toetsdomein

Alfanum

4

Code Toetsdomein is een code die het toetsdomein uniek identificeert bij een toetsonderdeel.

Waardelijst: Toetsdomein

109

Referentieniveau Toetsdomein

Alfanum

2

De waarde die aangeeft welk referentieniveau de leerling op het toetsdomein lezen en taalverzorging heeft behaald.

Waardelijst: Referentieniveau Toetsdomein

4.1.6. Overige gegevens

[Vervallen per 01-08-2018]

Naast de kopgegevens, persoonsgegevens en inschrijvingsgegevens voor WPO en WEC zijn er nog andere gegevens die een rol spelen bij de uitwisseling tussen PO-scholen en BRON. Deels spelen deze een rol bij zowel de aanlevering als de terugkoppeling, deels gaat het ook om gegevens die alleen in de terugkoppeling een rol spelen.

Nr

Omschrijving

Formaat

Lengte

Definitie/toelichting

Overig

110

Peildatum

Datum

8

De peildatum van de selectie (datum waarop de inschrijvingen ‘geldig’ zijn)

111

Vestigingsvolgnummer

Alfanum

2

Vestigingsvolgnummer is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van de PO-school waarvoor de selectie voor het registratieoverzicht geldt.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer

Toelichting: Een vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul. (04 is hetzelfde als 4)

112

Signaalcode

Alfanum

3

De aanduiding van de tekortkoming die tijdens de verwerking van de teruggekoppelde melding is geconstateerd danwel de attendering op een specifiek ontstane situatie na verwerking

Waardelijst: signaalcode

113

Omschrijving signaal

Alfanum

250

De omschrijving van de tekortkoming die tijdens de verwerking van de teruggekoppelde melding is geconstateerd danwel de omschrijving van de attendering op een specifiek ontstane situatie na verwerking.

Waardelijst: omschrijving signaal

114

Ernst signaal

Alfanum

1

De ernst van de tekortkoming die tijdens de verwerking van de teruggekoppelde melding is geconstateerd.

Waardelijst: ernst

115

Status melding

Alfanum

1

B= in behandeling

A= afgekeurd

116

Controledatum

Datum

8

Datum waarop de controle op dubbele inschrijvingen heeft plaatsgevonden

117

Naam PO-school

Alfanum

70

Naam van de PO-school

118

Plaats PO-school

Alfanum

24

Naam van de plaats waar de PO-school is gesitueerd

119

Naam contactpersoon

Alfanum

50

De naam van de contactpersoon van een aanleverpunt waarmee in het kader van uitwisselingen contact kan worden opgenomen.

120

Tel.nr contactpersoon

Alfanum

10

Het telefoonnummer van de contactpersoon van een aanleverpunt.

121

E-mail contactpersoon

Alfanum

75

Het adres waaronder de contactpersoon van het aanleverpunt via het internet per elektronische post te bereiken is.

4.2. Controles en signalen

[Vervallen per 01-08-2018]

4.2.1. Inleiding

[Vervallen per 01-08-2018]

BRON controleert ieder gegeven dat de school aanlevert. Deze controles zijn te onderscheiden in syntactische controles (bijv. voldoen aan formaten en lengtes) en functionele controles. Eerstgenoemde categorie van controles wordt op deze plaats verder niet beschreven, maar staat in de XSD opgenomen.

De functionele controles betreffen controles op toegestane waarden, maar ook op onderlinge samenhang.

Controles kunnen leiden tot ‘afkeur’ of ‘signalering’. Bij ‘afkeur’ vindt geen opname van gegevens in BRON plaats en wordt de PO-school ingelicht omtrent de reden van afkeur van het bericht.

Bij ‘signalering’ worden de gegevens zoals in het bericht opgenomen wel in BRON vastgelegd. De betrokken PO-school ontvangt een signaal dat wijst op een mogelijke tekortkoming of bijzondere situatie die is ontstaan. Deze mogelijke tekortkoming of bijzondere situatie verhindert de opname in BRON niet. Wel is het zo dat er mogelijk bekostigingsconsequenties zijn.

Signalen kunnen met een synchroon of een a-synchroon bericht worden teruggekoppeld aan de school.

In een synchroon bericht (de ontvangstbevestiging) koppelt BRON terug of een bericht is ontvangen en al dan niet in behandeling genomen kan worden. Dit bericht wordt onmiddellijk na ontvangst van een verzoek verstuurd. De controles en signalen die synchroon worden teruggekoppeld staan beschreven in de volgende paragraaf.

Signalen in a-synchrone berichten zijn in alle gevallen het gevolg van functionele controles. Controles die a-synchroon worden uitgevoerd en de bijbehorende signalen die a-synchroon worden teruggekoppeld staan per gegeven beschreven vanaf paragraaf 6.2.3.

4.2.2. Synchrone controles (en bijbehorende signalen).

[Vervallen per 01-08-2018]

Signalen die in synchrone berichten worden teruggekoppeld zijn in bijna alle gevallen het gevolg van niet-functionele controles. Alleen de controle op de berichtidentificatie in kopgegevens is een functionele controle.

Bij deze controle kan, indien het een afkeur van een verzoek terugkoppeling betreft, het afkeursignaal synchroon worden teruggekoppeld via het (verder inhoudelijk ‘lege’) bericht ‘terugkoppeling verzoek terugkoppeling’.

 

Controle

Ernst

Signalering

Applicatiefout

Dit is niet specifiek naar aanleiding van een controle. Het kan zijn dat de webservice niet beschikbaar is. Controleer eerst de onderhoudskalender van BRON voordat verdere actie wordt ondernomen.

Afkeur

Internal server error

Applicatiefout

Interne fout webservice: dit kan voorkomen als er een technische fout in de webservice wordt geconstateerd (bijvoorbeeld schijf is vol). Dit is dus niet specifiek naar aanleiding van een controle.

Afkeur

Er is een technische fout opgetreden bij de DUO [358]

XSD

De berichtopmaak wordt gecontroleerd aan de hand van het XSD. Hierbij wordt gecontroleerd op o.a. structuur van bericht; formaat, lengte en optionaliteit van velden, enz.

Afkeur

Het XML-bericht voldoet niet aan de XSD-definitie [359]

SOAP

SOAP bericht voldoet niet aan de specificaties: indien er een SOAP-request wordt gestuurd die niet aan de specificaties voldoet dan zal de XML-appliance een foutbericht genereren.

Afkeur

De SOAP-envelop voldoet niet aan de specificaties [360]

Berichtidentificatie

Berichtidentificatie van Bericht ‘verzoek terugkoppeling’ mag geen waarde bevatten die anders is dan a t/m Z of 0 t/m 9.

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies gevuld. [743]

 

Berichtidentificatie van onderstaande berichten moet uniek zijn bij een BRINnummer

Bericht identificatieverzoek;

Bericht wijziging sleutelgegevens PO-school;

Bericht melding inschrijving;

Bericht verwijderen inschrijving;

Bericht verzoek registratieoverzicht.

Berichtidentificatie van Bericht ‘verzoek terugkoppeling’ moet t.o.v. de vorige berichtidentificatie bij een BRINnummer dezelfde zijn of oplopend.

Afkeur

Er is een al eerder gebruikte of anderszins onjuiste berichtidentificatie gebruikt [396]

LDAP zie*

Onjuiste combinatie BRINnummer/aanleverpunt en het certificaat, wat is uitgereikt aan de school. Per verzonden bericht vanuit de school wordt dit gecontroleerd met behulp van de registratie in de LDAP.

Afkeur

BRIN-nummer/aanleverpunt van bericht komt niet overeen met registratiegegevens van het certificaat [366]

* LDAP toelichting:

Nadat een school via www.bron.nl de deelnamegegevens aan DUO heeft doorgegeven en als deze door DUO zijn goedgekeurd dan worden de instellinggegevens en BRINnummer en aanleverpuntnummer geregistreerd in een database in PKI: de LDAP. Deze scholen komen vervolgens voor een PKI-certificaat in aanmerking. Met behulp van PKI-certificaten is de informatie die over het internet wordt gestuurd, beveiligd. LDAP staat voor Lightweight Directory Access Protocol.

4.2.3. Datum start onderwijsnummer

[Vervallen per 01-08-2018]

Op het moment dat het onderwijsnummer voor PO wordt ingevoerd hebben de PO-scholen de keuze om de gehele historie van alle gegevensgroepen te leveren, of om alleen de (periode)gegevens te leveren die geldig zijn op en/of vanaf de datum start onderwijsnummer. BRON voert echter pas vanaf de datum start onderwijsnummer controles uit. De gegevens die geldig zijn vóór de datum start onderwijsnummer worden, mits voldaan aan syntactische en waar van toepassing integriteitcontroles, opgenomen in BRON zonder controles op geldigheid. De betreffende controles zijn herkenbaar als grijs gearceerde controles in de volgende paragrafen.

De datum start onderwijsnummer is een 'variabele' die wordt vastgesteld op moment van invoering van het onderwijsnummer voor de sector PO.

4.2.4. Datum start Passend Onderwijs

[Vervallen per 01-08-2018]

Op 1 augustus 2012 traden de eerste onderdelen van de Wet passend onderwijs (Stb. 2012, 533) in werking. Op deze datum werden er echter nog geen gegevens conform de nieuwe wetgeving uitgewisseld. De uitwisseling van gegevens start twee jaar later, op 1 augustus 2014. Waar in dit document aan datum start Passend Onderwijs wordt gerefereerd wordt bedoeld: 1-8-2014.

4.2.4a. Datum start Passend Onderwijs Beleidsinformatie

[Vervallen per 01-08-2018]

Op 1 augustus 2015 is de wetgeving rondom het verzamelen van de beleidsinformatie voor Passend Onderwijs in werking getreden.

Dit houdt voor de aanlevering aan BRON in:

 • Het aanleveren van een Arrangement voor leerlingen die gedurende een bepaalde periode worden begeleid door een WEC-school uit cluster 1 of 2 of door epilepsiescholen (uit cluster 3)

 • Het aanleveren van een Ontwikkelingsperspectief BAO door een WPO-school voor de betreffende ingeschreven leerlingen voor een bepaalde periode.

 • Het aanleveren van een Verblijf Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) door een WPO-school voor leerlingen gedurende een bepaalde periode.

Omdat het wetgevingstraject parallel loopt aan het traject voor het aanpassen van de gegevensuitwisseling tussen LAS en BRON is een variabele ingangsdatum geïntroduceerd. Het gaat om de datum start Passend Onderwijs Beleidsinformatie. Op deze manier is het mogelijk om afhankelijk van het wetgevingstraject de ingangsdatum van de gegevens in BRON te variëren en af te stemmen op het wetgevingstraject.

4.2.4b. Jaarlijkse aanlevering indicatie bekostiging

[Vervallen per 01-08-2018]

Elke school moet voor elke leerling elk jaar opnieuw bepalen of deze leerling voor bekostiging in aanmerking komt, conform artikel 10, lid 1 van het Besluit Bekostiging WPO en conform artikel 9, lid 1 van het Besluit Bekostiging WEC. Dit betreft de status voor indicatie bekostiging die geldt op 1-10 van het lopende schooljaar. Zodoende moet elke school jaarlijks bepalen of de indicatie bekostiging op ja of nee gezet moet worden en deze vervolgens aanleveren aan BRON. Deze jaarlijkse aanlevering is verplicht voor alle scholen.

4.2.5. Wet Kwaliteit (V)SO

[Vervallen per 01-08-2018]

Met de Wet kwaliteit (V)SO (Stb. 2012, 545) is geregeld dat per 1 augustus 2014 uitstroomprofielen aangeleverd worden aan BRON. Voor WEC inschrijvingen moeten deze gegevens vanaf die datum bijgehouden worden en aangeleverd worden aan BRON, het gaat om de gegevensgroep Uitstroomprofiel WEC.

Bij het Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs moet een Elementcode worden meegegeven. Gezien de grootte van de lijst met Elementcodes, is deze niet opgenomen in paragraaf 7.1 Referentietabellen & waardelijsten. De lijst kan worden geraadpleegd via de link: https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/leerlingenadministratie/passend-onderwijs-uitwisselen/voortgezet-speciaal-onderwijs.jsp. De code 0090 Praktijkonderwijs in deze lijst mag niet gebruikt worden.

Voor het aanleveren van examenresultaten aan BRON VO kan het Programma van Eisen elektronische gegevensuitwisseling tussen VO-scholen en VO-afdelingen van Verticale BVE-instellingen en DUO/Groningen Examenresultaten worden geraadpleegd.

4.2.5a. Verplichte eindtoets

[Vervallen per 01-08-2018]

In het schooljaar 2014–2015 wordt de verplichte eindtoets van kracht; eerst voor de inschrijvingen Basisonderwijs (SBAO en SO op vrijwillige basis).

In de bestaande gegevensgroep Inschrijving WPO is het attribuut Herzien advies toegevoegd.

Verplichte eindtoets is als nieuwe gegevensgroep toegevoegd (vanaf het schooljaar 2014–2015) evenals de gegevensgroepen Toetsonderdeel en Toetsdomein (vanaf het schooljaar 2015–2016).

De bestaande gegevensgroep Eindtoets WPO kan vanaf het schooljaar 2015–2016 niet meer worden gebruikt voor de uitwisseling van eindtoetsen, behalve als correctie op een eerder in BRON geregistreerde toetsgegevens.

Met BRON worden alleen de toetsonderdelen rekenen en taal uitgewisseld. Alleen van het toetsonderdeel taal de toetsdomeinen lezen en taalverzorging. Voor rekenen wordt het referentieniveau (score) bij het toetsonderdeel geregistreerd en voor taal bij de domeinen lezen en taalverzorging.

4.2.6. Kopgegevens

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

 

Bericht mag alleen een melding van dat deel van de PO-sector (WPO of WEC) bevatten waar de school voor is geautoriseerd

Afkeur

Uw <WPO-school/WEC-school> mag alleen <WPO/WEC>-inschrijvingen in BRON registreren

[356]

4.2.7. Persoonsgegevens

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Leerlingnummer

     

Burgerservicenummer

Burgerservicenummermoet, indien gevuld, voldoen aan de Burgerservicenummerproef: MOD (9*p1 + 8*p2 + 7*p3 + 6*p4 + 5*p5 + 4*p6 + 3*p7 + 2*p8 – 1*p9):11)=0

Afkeur

Het Burgerservicenummer voldoet niet aan de Burgerservicenummerproef

[750]

 

De combinatie van Burgerservicenummer (indien gevuld), geslacht en geboortedatum moet voorkomen in BRON of bij de BRP.

NB: de aangeleverde geboortedatum mag ‘rijker’ zijn dan die bij BRP geregistreerd, mits het bij BRP geregistreerde deel overeenkomt.

Afkeur

De combinatie Burgerservicenummer, geboortedatum en geslacht is niet juist [753]

In de handleiding BRON-PO is een procedure opgenomen om Burgerservicenummers die niet bekend zijn bij

BRP alsnog te kunnen gebruiken bij de uitwisseling.

 

Bij bericht identificatieverzoek en bericht melding inschrijving:

Als de persoon bekend is binnen DUO met het Burgerservicenummer, maar het Burgerservicenummer is onbetrouwbaar na verificatie bij BRP en bij de persoon is al een onderwijsnummer geregistreerd, wordt het onderwijsnummer teruggekoppeld.

NB: dit is geen controle in de letterlijke zin des woords

Signaal

Het onderwijsnummer is achterhaald via BRON [756]

 

Bij bericht identificatieverzoek en bericht melding inschrijving:

Als de persoon bekend is binnen DUO met het Burgerservicenummer, maar het Burgerservicenummer is onbetrouwbaar na verificatie bij BRP en bij de persoon is nog geen onderwijsnummer geregistreerd, dan wordt een nieuw onderwijsnummer aangemaakt en teruggekoppeld.

NB: dit is geen controle in de letterlijke zin des woords

Signaal

BRON heeft aan deze leerling een onderwijsnummer toegekend [757]

Onderwijsnummer

Onderwijsnummer moet, indien gevuld, voldoen aan de onderwijsnummerproef: MOD (9*p1 + 8*p2 + 7*p3 + 6*p4 + 5*p5 + 4*p6 + 3*p7 + 2*p8):11)=p9+5

Afkeur

Het onderwijsnummer voldoet niet aan de onderwijsnummerproef [751]

 

De combinatie van onderwijsnummer (indien gevuld), geslacht en geboortedatum moet voorkomen bij DUO.

NB: de aangeleverde geboortedatum mag ‘rijker’ zijn dan de bij DUO geregistreerde, mits het bij DUO geregistreerde deel overeenkomt.

Afkeur

De combinatie onderwijsnummer, geboortedatum en geslacht is niet juist [752]

Persoonsgebonden nummer; algemeen

Bij bericht identificatieverzoek en bericht melding inschrijving:

Als beide persoonsgebonden nummers ontbreken en de persoon is bekend in BRON met een onderwijsnummer maar zonder Burgerservicenummer en ook verificatie levert geen Burgerservicenummer op (de persoon is onbekend bij de BRP óf wel bekend bij de BRP maar zonder Burgerservicenummer), wordt het onderwijsnummer teruggekoppeld.

NB: dit is geen controle in de letterlijke zin des woords

Signaal

Het onderwijsnummer is achterhaald via BRON [756]

 

Bij bericht identificatieverzoek en bericht melding inschrijving:

Als het Burgerservicenummer ontbreekt (al dan niet met onderwijsnummer) en de persoon is met een Burgerservicenummer bekend bij de BRP, dan wordt het Burgerservicenummer teruggekoppeld.

NB: dit is geen controle in de letterlijke zin des woords

Signaal

Het Burgerservicenummer is achterhaald via de BRP [755]

 

Bij bericht identificatieverzoek en bericht melding inschrijving:

Als beide persoonsgebonden nummers ontbreken en de persoon is onbekend bij de BRP óf wel bekend bij de BRP maar zonder Burgerservicenummer, dan wordt een onderwijsnummer aangemaakt en teruggekoppeld.

NB: dit is geen controle in de letterlijke zin des woords

Signaal

BRON heeft aan deze leerling een onderwijsnummer toegekend [757]

Geboortedatum

Geboortedatum moet datumformaat hebben, waarbij DD = ‘00’ of MMDD = ‘0000’ is toegestaan.

Afkeur

Het formaat van het veld <attribuut> is niet conform de voorschriften [742]

 

Geboortedatum moet in het verleden liggen.

Afkeur

Het veld <attribuut> mag niet in de toekomst liggen

[843]

 

Bij bericht wijziging sleutelgegevens PO-school:

Geboortedatum nieuw mag alleen gevuld zijn als de leerling geen BRP-relatie heeft.

Afkeur

Het wijzigen van de sleutelgegevens is niet mogelijk omdat DUO beschikt over de BRP gegevens van deze leerling

[793]

Geslacht

Geslacht moet voorkomen in de bijbehorende waardelijst

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in de bijbehorende waardelijst [741]

 

Bij bericht wijziging sleutelgegevens PO-school:

Geslacht gewijzigd mag alleen gevuld zijn als de leerling geen BRP-relatie heeft.

Afkeur

Het wijzigen van de sleutelgegevens is niet mogelijk omdat DUO beschikt over de BRP gegevens van deze leerling

[793]

Postcode-volgens-instelling

Postcode moet, indien gevuld, voorkomen in de postcodetabel.

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in de bijbehorende waardelijst [741]

 

Bij bericht melding inschrijving:

Als er sprake is van een nieuwe inschrijving en de persoon is al bekend in BRON met een postcode-volgens-instelling voor het BRINnummer:

Postcode-volgens-instelling moet, indien gevuld, overeenkomen met de in BRON geregistreerde postcode-volgens-instelling.

Zodra er een BRP-postcode bekend is treedt dit signaal niet meer op.

Signaal

Het veld <attribuut> vervangt reeds in BRON geregistreerde waarde [772]

 

Bij bericht melding inschrijving:

Als er geen sprake is van een nieuwe inschrijving:

Postcode-volgens-instelling moet, indien gevuld, overeenkomen met de in BRON geregistreerde postcode-volgens-instelling voor de betreffende leerling bij de betreffende PO-school. De controle wordt niet uitgevoerd vanaf de datum uitschrijving.

Zodra er een BRP-postcode bekend is treedt dit signaal niet meer op.

Signaal

Het veld <attribuut> komt niet overeen met de geregistreerde waarde [771]

 

Bij bericht melding inschrijving:

Indien de persoon al bekend is in BRON met een BRP-relatie of indien de BRP-relatie tot stand komt dankzij dit bericht, komt Postcode-volgens-instelling, indien gevuld, normaliter overeen met de BRP-postcode die bij het persoonsgebonden nummer is geregistreerd. Deze controle wordt niet uitgevoerd als in BRP de indicatie geheim van toepassing is (een signalering geeft de school inzicht in de juistheid van de postcode en dat is juist niet toegestaan als er sprake is van een indicatie geheim). De controle wordt ook niet uitgevoerd vanaf de datum uitschrijving.

Signaal

De Postcode-volgens-instelling in de sleutelgegevens komt niet overeen met de postcode volgens BRP [770]

 

Bij bericht wijziging sleutelgegevens PO-school:

Postcode-volgens-instelling nieuw mag alleen gevuld zijn als de leerling geen BRP relatie heeft.

 

Het wijzigen van de sleutelgegevens is niet mogelijk omdat DUO beschikt over de BRP gegevens van deze leerling

[793]

Land-volgens-instelling

Land moet, indien gevuld, voorkomen in de BRP landcodetabel

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in de bijbehorende waardelijst [741]

 

Bij bericht melding inschrijving:

Als er sprake is van een nieuwe inschrijving en de persoon is al bekend in BRON met een landcode-volgens-instelling voor het BRINnummer:

Landcode-volgens-instelling moet, indien gevuld, overeenkomen met de in BRON geregistreerde landcode-volgens-instelling.

Zodra er een BRP-landcode bekend is treedt dit signaal niet meer op

Signaal

Het veld <attribuut> vervangt reeds in BRON geregistreerde waarde [772]

 

Bij bericht melding inschrijving:

Als er geen sprake is van een nieuwe inschrijving:

Landcode-volgens-instelling moet, indien gevuld, overeenkomen met de in BRON geregistreerde landcode-volgens-instelling voor de betreffende leerling bij de betreffende PO-school. De controle wordt niet uitgevoerd vanaf de datum uitschrijving.

Zodra er een BRP-landcode bekend is treedt dit signaal niet meer op.

Signaal

Het veld <attribuut> komt niet overeen met de geregistreerde waarde [771]

 

Bij bericht wijziging sleutelgegevens PO-school:

Land-volgens-instelling nieuw mag alleen gevuld zijn als de leerling geen BRP relatie heeft.

Afkeur

Het wijzigen van de sleutelgegevens is niet mogelijk omdat DUO beschikt over de BRP gegevens van deze leerling

[793]

Achternaam

De eerste positie van een achternaam moet een letter van het alfabet zijn, (inclusief diakritische tekens) en mag een apostrof (ASCII 0027) bevatten.

De overige posities mogen een spatie, de letters van het alfabet (inclusief diakritische tekens), een koppelteken en een apostrof (ASCII 0027) bevatten.

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

Voorvoegsel

Voorvoegsel moet, indien gevuld, voorkomen in de BRP-voorvoegseltabel.

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in de bijbehorende waardelijst [741]

Alle voornamen

Alle voornamen moet gevuld zijn met ofwel één of meer voornamen ofwel alleen een punt op de eerste positie.

Als dit veld gevuld is met één of meer voornamen dan moet gelden:

de voornamen moeten door spaties worden gescheiden

een voornaam moet minimaal één letter bevatten

een voornaam mag alleen de letters uit het alfabet, de diakritische tekens, het koppelteken en het apostrof (ASCII 0027) bevatten

een voornaam mag niet met een koppelteken of een apostrof beginnen

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

Straatnaam

Straatnaam mag niet gevuld zijn als Land-volgens-instelling gevuld is

Afkeur

Het Binnenlands adres1 mag niet gevuld zijn als het Land gevuld is [773]

 

Straatnaam mag, indien gevuld, niet gelijk zijn aan ‘Postbus’

Afkeur

Een postbus mag niet als adres worden gebruikt [776]

Huisnummer

Huisnummer mag niet gevuld zijn als Land-volgens-instelling gevuld is

Afkeur

Het Binnenlands adres1 mag niet gevuld zijn als het Land gevuld is [773]

 

Huisnummer moet gevuld zijn als Postcode-volgens-instelling gevuld is

Afkeur

Het Binnenlands adres1 is verplicht als het Land ontbreekt [774]

Huisnummer toevoeging

Huisnummertoevoeging mag niet gevuld zijn als Land-volgens-instelling gevuld is

Afkeur

Het Binnenlands adres1 mag niet gevuld zijn als het Land gevuld is [773]

Locatie omschrijving

Locatie omschrijving mag niet gevuld zijn als Land-volgens-instelling gevuld is

Afkeur

Het Binnenlands adres1 mag niet gevuld zijn als het Land gevuld is [773]

Huisnummer aanduiding

Huisnummer aanduiding moet, indien gevuld, voorkomen in de bijbehorende waardelijst

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in de bijbehorende waardelijst [741]

 

Huisnummer aanduiding mag niet gevuld zijn als Land-volgens-instelling gevuld is

Afkeur

Het Binnenlands adres1 mag niet gevuld zijn als het Land gevuld is [773]

Plaatsnaam

Plaatsnaam mag niet gevuld zijn als Land-volgens-instelling gevuld is

Afkeur

Het Binnenlands adres1 mag niet gevuld zijn als het Land gevuld is [773]

Adresregel buitenland 1

Adresregel buitenland 1 moet gevuld zijn als Land-volgens-instelling gevuld is, tenzij het gaat om de landcode van Nederland

Afkeur

Het Buitenlands adres is verplicht als het Land gevuld is en ongelijk aan Nederland [777]

 

Adresregel buitenland 1 mag alleen gevuld zijn als Land-volgens-instelling gevuld is, tenzij het gaat om de landcode van Nederland

Afkeur

Het Buitenlands adres mag alleen gevuld zijn als het Land ongelijk is aan Nederland [775]

Adresregel buitenland 2

Adresregel buitenland 2 mag alleen gevuld zijn als Adresregel buitenland 1 gevuld is.

Afkeur

Het veld <attribuut> mag alleen samen met Adresregel buitenland 1 gevuld zijn [778]

Adresregel buitenland 3

Adresregel buitenland 3 mag alleen gevuld zijn als andere adresregels buitenland gevuld zijn

Afkeur

Het veld <attribuut> mag alleen samen met de andere adresregels buitenland gevuld zijn [779]

datum ingang adreswijziging

Bij bericht wijziging sleutelgegevens PO-school:

Datum ingang adreswijziging mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

1 Dit signaal komt in voorkomende gevallen slechts eenmaal voor, ook als meerdere attributen aanleiding geven voor dit signaal.

4.2.8. Inschrijving WPO gegevens

[Vervallen per 01-08-2018]

4.2.8.1. Controle van Inschrijving

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum inschrijving

Bij bericht melding inschrijving:

De datum inschrijving mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Afkeur

<Attribuut> <datum> mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen [332]

 

Bij bericht melding inschrijving:

Datum inschrijving moet na de geboortedatum liggen.

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Afkeur

Het veld <attribuut><attribuutwaarde> moet na de geboortedatum <waarde Geboortedatum > liggen [305]

Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01.

 

Bij bericht melding inschrijving:

De leerling moet op Datum inschrijving minimaal 4 jaar zijn als het geen varende kleuter betreft

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Afkeur

Deze leerling moet op datum inschrijving minimaal 4 jaar zijn [306]

Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01.

 

Bij bericht melding inschrijving:

De leerling moet op Datum inschrijving minimaal 3,5 jaar zijn als het een varende kleuter betreft

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Afkeur

Deze varende kleuter moet op datum inschrijving minimaal drie jaar en zes maanden zijn [307]

Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01.

 

Bij bericht melding inschrijving:

De leerling moet op 31/7 van het schooljaar waarin deze wordt ingeschreven jonger zijn dan 15 jaar als het geen varende kleuter betreft

(schooljaar loopt van 1/8 – 31/7)

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Afkeur

Deze leerling moet op 31/7 van het schooljaar van inschrijving jonger zijn dan 15 [308]

Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01.

 

Bij bericht melding inschrijving:

De leerling moet op 31/7 van het schooljaar waarin deze wordt ingeschreven jonger zijn dan 8 jaar als het een varende kleuter betreft

(schooljaar loopt van 1/8 – 31/7)

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Afkeur

Deze varende kleuter moet op 31/7 van het schooljaar van inschrijving jonger zijn dan 8 [309]

Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01.

 

Bij bericht melding inschrijving:

Datum inschrijving moet liggen op of na de datum start BRINnummer (datum in bedrijf) en mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Bij bericht verwijderen inschrijving:

Inschrijving moet voorkomen in BRON en de datum inschrijving moet overeenkomen met de in BRON geregistreerde waarde

Afkeur

De verwijdering van de inschrijving met persoonsgebonden nummer <PGN uit bericht> en inschrijvingsdatum <datum inschrijving uit bericht> is niet gelukt; er is geen inschrijving bij de school aanwezig in BRON of de datum inschrijving komt niet overeen [304]

 

Bij bericht melding inschrijving:

Het bericht mag niet verwerkt worden als er voor deze inschrijving een recenter aangeleverd bericht is verwerkt.

Afkeur

Omdat er al een later bericht < Berichtidentificatie laatste goedgekeurde bericht inschrijving in BRON> voor dezelfde inschrijving is verwerkt, kan dit bericht niet verwerkt worden [312]

Datum inschrijving/dubbele inschrijving binnen BRIN

Bij bericht melding inschrijving:

Als er sprake is van een nieuwe inschrijving: bij hetzelfde BRINnummer mag de leerling op enig moment maar eenmaal ingeschreven staan

Afkeur

Deze leerling heeft al een andere inschrijving op uw school. De inschrijfdatum van de andere inschrijving is: < datum inschrijving van de reeds in BRON geregistreerde inschrijving > [311]

Opmerking: indien er meerdere dubbele inschrijvingen zijn, dan wordt van elke dubbele inschrijving de datum inschrijving getoond.

datum inschrijving/ dubbele inschrijving binnen BRIN

Bij bericht melding inschrijving:

Als er sprake is van een nieuwe inschrijving: bij hetzelfde BRINnummer mag de leerling op enig moment maar eenmaal ingeschreven staan.

N.B. Deze controle wordt aan het begin van het controleproces uitgevoerd. Als uiteindelijk toch afkeur met signaal 311 als resultaat van de controles wordt bepaald, wordt het resultaat van deze controle weer verwijderd.

Signaal

Let op: Behalve het afkeursignaal is er op uw school ook een dubbele inschrijving voor deze leerling geconstateerd. De inschrijfdatum van de andere inschrijving is: < datum inschrijving van de reeds in BRON geregistreerde inschrijving > [320]

Opmerking: indien er meerdere dubbele inschrijvingen zijn, dan wordt van elke dubbele inschrijving de datum inschrijving getoond.

Voorschools programma

Indien gevuld, moet deze voldoen aan de waardelijst (VVE-tabel) onafhankelijk van de controledatum

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

Voorschoolse maanden

Indien gevuld, moet het veld gevuld zijn met een numerieke waarde tussen 1 en 24 (beide inclusief)

Afkeur

Het aantal voorschoolse maanden <aantal voorschoolse maanden> moet een getal zijn tussen 1 en 24 maanden (beide inclusief) [313]

Datum uitschrijving

Datum uitschrijving moet liggen op of na de Datum inschrijving

Afkeur

Datum uitschrijving <veldwaarde> ligt voor datum inschrijving [314]

 

Als een leerling in leerjaar 8 wordt uitgeschreven, dan moet advies-vo en verplichte eindtoets gevuld zijn.

De controle op de gegevensgroep Verplichte eindtoets en de gegevensgroep Eindtoets WPO wordt alleen uitgevoerd:

• voor basisscholen

• als de uitschrijfdatum valt in de periode van 1 februari tot 1 augustus.

Signaal

Bij een uitschrijving in leerjaar 8 is <attribuut> en/of < gegevensgroep>, normaliter gevuld [316]

 

Als datum uitschrijving gevuld is, mag deze niet liggen na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRINnummer <BRINnummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

De datum uitschrijving mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Advies-vo

Indien gevuld, moet de datum uitschrijving binnen de geldigheidsduur liggen van de waarde van het advies-vo. Indien datum uitschrijving niet is gevuld (de leerling is nog niet uitgeschreven), dient BRON de aanleverdatum van het advies-vo te gebruiken voor deze controle (dus moet in dit geval de aanleverdatum liggen, binnen de geldigheidsduur van het advies-vo)

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende

waardelijst [741]

 

In de periode van 15 april t/m 31 juli mag het advies VO als onderdeel van een inschrijving WPO niet worden overschreven, tenzij sprake is van correctie van een registratiefout.

Signaal

In de periode 15-4 t/m 31-7 is voor advies-vo alleen correctie van een registratiefout toegestaan [461]

Herzien advies-vo

Indien gevuld, moet de datum uitschrijving binnen de geldigheidsduur liggen van de waarde van het herzien advies-vo. Indien datum uitschrijving niet is gevuld (de leerling is nog niet uitgeschreven), dient BRON de aanleverdatum van het herzien advies-vo te gebruiken voor deze controle (dus moet in dit geval de aanleverdatum liggen, binnen de geldigheidsduur van het herzien advies-vo)

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Indien gevuld moet de code hoger zijn dan de code advies-vo. Zie voor codering de waardelijst advies-vo

Afkeur

Herzien advies-vo moet hoger zijn dan het advies-vo

[462]

 

Indien gevuld moet ook de gegevensgroep Verplichte eindtoets of de gegevensgroep Eindtoets WPO aanwezig zijn.

Afkeur

Zonder registratie eindtoets mag geen herzien advies-vo geleverd worden [463]

 

Indien gevuld moet ook advies-vo zijn gevuld

Afkeur

Herzien advies-vo is niet toegestaan zonder registratie advies-vo [475]

Aanduiding NNCA WPO

Aanduiding NNCA WPO moet voldoen aan de waardelijst

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Alleen als het gaat om een inschrijving aan een school voor trekkende bevolking, dan is de aanduiding NNCA WPO gevuld met de waarde '0', anders is de waarde ongelijk aan ‘0’

Afkeur

Het veld Aanduiding NNCA WPO moet en mag alleen voor trekkende bevolking gevuld zijn met waarde 0 [317]

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving

Binnen Bron dient een verwijderde inschrijving aanwezig te zijn die overeenkomt met de datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving.

Signaal

De oorspronkelijk inschrijving is niet aanwezig in BRON. [400]

4.2.8.2. Controle van Vestiging

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum ingang plaatsing vestiging

Datum ingang plaatsing vestiging moet liggen op of na datum inschrijving en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving en op of voor datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum ingang plaatsing vestiging mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Bij het eerste voorkomen van Vestiging geldt dat de datum ingang plaatsing vestiging gelijk moet zijn aan datum inschrijving

Afkeur

Er ontbreekt een voorkomen van gegevensgroep <groepsnaam> waarvan de ingangsdatum gelijk is aan inschrijfdatum <datum inschrijving> [303]

 

Datum ingang plaatsing vestiging moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep>

[349]

 

De datum ingang plaatsing vestiging mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Vestigingsvolgnummer

Het geleverde vestigingsvolgnummer moet bekend zijn als vestiging bij de leverende PO-school (moet voldoen aan de waardelijst, onafhankelijk van controledatum, maar mag geen inspectielocatie zijn)

Afkeur

Vestiging <vestigingsvolgnummer> is in de BRIN-tabellen van DUO niet bekend als vestiging van de school [397]

 

Datum ingang plaatsing vestiging moet liggen op of na datum in bedrijf vestiging en mag niet liggen op of na de datum opheffing vestiging (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

<Attribuut1>> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = vestigingsvolgnummer

Attribuut 2 = datum ingang plaatsing

4.2.8.3. Controle van Indicatie bekostiging

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum ingang indicatie bekostiging

Datum ingang indicatie bekostiging moet liggen op of na de datum inschrijving en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving en op of voor datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum ingang indicatie bekostiging mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Bij het eerste voorkomen van Indicatie bekostiging geldt dat de datum ingang indicatie bekostiging gelijk moet zijn aan datum inschrijving

Afkeur

Er ontbreekt een voorkomen van gegevensgroep <groepsnaam> waarvan de ingangsdatum gelijk is aan inschrijfdatum <datum inschrijving> [303]

 

Datum ingang indicatie bekostiging moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep>

[349]

 

De datum ingang indicatie bekostiging mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

4.2.8.4. Controle van Leerjaar/groep

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum plaatsing leerjaar/groep

Datum plaatsing leerjaar/groep moet liggen op of na datum inschrijving en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut><datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en op of voor datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum plaatsing leerjaar/groep mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Bij het eerste voorkomen van Leerjaar/groep geldt dat de datum plaatsing leerjaar/groep gelijk moet zijn aan datum inschrijving

Afkeur

Er ontbreekt een voorkomen van gegevensgroep <groepsnaam> waarvan de ingangsdatum gelijk is aan inschrijfdatum <datum inschrijving> [303]

 

Datum ingang plaatsing leerjaar/groep moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

De datum plaatsing leerjaar/groep mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Leerjaar

Leerjaar ='0' mag alleen voorkomen bij varende kinderen

Afkeur

Leerjaar 0 is alleen toegestaan voor varende kinderen [322]

 

Indien gevuld, moet het leerjaar numeriek zijn gevuld. Alleen de waarde 0 t/m 8 zijn toegestaan

Afkeur

Het formaat van het veld <attribuut> is niet conform de voorschriften [742]

4.2.8.5. Controle van Vroegschools programma

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum plaatsing vroegschools programma

Datum plaatsing vroegschools programma moet liggen op of na de datum inschrijving en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut><datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en op of voor datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum plaatsing vroegschools programma mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Datum plaatsing vroegschools programma moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep>

[349]

 

De datum plaatsing vroegschools programma mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Datum einde plaatsing vroegschools programma

Datum einde plaatsing vroegschools programma moet, indien gevuld, liggen na de datum plaatsing vroegschools programma en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

Datum einde programma <datum einde plaatsing vroegschools programma> moet na datum ingang programma <datum plaatsing vroegschools programma> en voor of op uitschrijfdatum <datum uitschrijving> liggen [324]

 

Datum einde plaatsing vroegschools programma moet liggen voor of op de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is.

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Datum einde plaatsing vroegschools programma moet liggen vóór de datum plaatsing vroegschools programma van een eventueel volgend voorkomen

Afkeur

Overlap van vroegschoolse programma's is niet toegestaan [342]

 

De datum einde plaatsing vroegschools programma mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Vroegschools programma

Vroegschools programma moet, indien gevuld, voldoen aan de bijbehorende waardelijst (onafhankelijk van controledatum)

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Datum plaatsing Vroegschools programma moet groter of gelijk zijn aan ingangsdatum en kleiner dan einddatum van (de code van) het vroegschools programma in de VVE tabel

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = Vroegschools programma

Attribuut 2 = datum plaatsing

 

Datum einde plaatsing Vroegschools programma moet, indien gevuld, groter of gelijk zijn aan ingangsdatum en kleiner dan einddatum van (de code van) het vroegschools programma in de VVE tabel

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = Vroegschools programma

Attribuut 2 = datum einde plaatsing

4.2.8.6. Controle van Eindtoets

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum eindtoets

Datum eindtoets moet gelijk zijn of liggen na de datum inschrijving en liggen voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en op of voor datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum eindtoets mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Datum eindtoets in combinatie met code eindtoets moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

De combinatie van eindtoets <code> en datum eindtoets <datum> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep eindtoets [365]

 

De datum eindtoets mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Code eindtoets

Code eindtoets moet, indien gevuld, voorkomen in de bijbehorende referentietabel (onafhankelijk van controledatum)

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Code eindtoets moet, indien gevuld, voorkomen in de bijbehorende referentietabel op ‘datum eindtoets’ voor zover in de referentietabel een datum ingang is opgenomen. Als er geen datum voorkomt in de referentietabel wordt deze controle niet uitgevoerd.

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = Eindtoets

Attribuut 2 = datum eindtoets

Uitslag eindtoets

De combinatie code eindtoets en uitslag eindtoets moet voldoen aan de bijbehorende referentietabel.

Deze controle wordt alleen uitgevoerd indien de Code eindtoets voorkomt en geldig is.

Signaal

<Attribuut 1> <waarde attribuut 1> en <attribuut 2> <waarde attribuut 2> zouden moeten voorkomen in bijbehorende waardelijst [398]

Attribuut 1 = code eindtoets

Attribuut 2 = uitslag eindtoets

4.2.8.7. Controle van LGF-indicatie WPO

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

 

Gegevensgroep mag niet aanwezig zijn voor inschrijvingen met een datum inschrijving die ligt op of na start passend onderwijs

Afkeur

Gegevensgroep <groepsnaam> mag niet aanwezig zijn na start passend onderwijs [412]

Datum indicatiestelling

Datum indicatiestelling moet liggen voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

Datum ingang indicatiestelling <datum ingang indicatiestelling> moet op of voor datum uitschrijving liggen [325]

 

Datum indicatiestelling mag niet liggen op of na de datum start passend onderwijs

Afkeur

Gegevensgroep <groepsnaam> mag niet aanwezig zijn met datum indicatiestelling na start passend onderwijs [426]

 

Datum indicatiestelling moet na de geboortedatum liggen.

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Afkeur

Het veld <attribuut> <attribuutwaarde> moet na de geboortedatum <waarde Geboortedatum > liggen [305]

Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01.

 

Datum indicatiestelling mag niet in de toekomst liggen. Deze controle geldt niet voor leerlingen die door een VGK instelling worden begeleid.

Afkeur

Datum ingang indicatiestelling <datum ingang indicatiestelling> mag niet in de toekomst liggen[326]

 

Datum indicatiestelling mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Datum indicatiestelling moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep>

[349]

 

De datum indicatiestelling mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Onderwijssoort indicatie

Onderwijssoort indicatie moet, indien gevuld, voldoen aan de bijbehorende waardelijst (onafhankelijk van de controledatum)

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Onderwijssoort indicatie is gelijk aan 11

Signaal

Voor ambulante begeleiding dient u indicatie 13 of 14 te kiezen i.p.v. <attribuut>

Attribuut = Onderwijssoort indicatie [402]

BRINnummer REC indicatiestelling

BRINnummer REC indicatiestelling moet gevuld zijn, tenzij het een ambulant begeleide leerling door een VGK instelling betreft

Afkeur

Het veld <attribuut> moet gevuld zijn [740]

 

BRINnummer REC indicatiestelling moet, indien gevuld, voldoen aan de bijbehorende waardelijst (moet een REC zijn, onafhankelijk van de controledatum)

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Datum indicatiestelling moet liggen op of na datum in bedrijf REC en mag niet liggen op of na de datum opheffing REC (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = REC

Attribuut 2 = datum indicatiestelling

CVI-nummer

De eerste positie moet, indien CVI-nummer is gevuld, de waarde 2, 3 of 4 hebben

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

 

Positie 2, 5 en 10 moet, indien CVI-nummer is gevuld, het koppelteken ‘-’ zijn

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

 

Positie 3 en 4 moeten, indien CVI-nummer is gevuld, samen de waarde tussen 01 en 99 hebben

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

 

Positie 6 t/t 9 (EEJJ) van het CVI nummer mag, indien CVI-nummer is gevuld, niet kleiner zijn dan 2003 en mag niet in de toekomst liggen t.o.v. de systeemdatum

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

 

Positie 11 t/m 14 moeten, indien CVI-nummer is gevuld, samen een waarde hebben tussen 0000 en 9999.

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

4.2.8.8. Controle van Ambulante begeleiding WPO

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum ingang BRINnummer WEC-school

Datum ingang BRINnummer WEC-school moet gelijk zijn aan of liggen na de datum indicatiestelling en datum inschrijving en moet liggen voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

Datum ingang ambulante begeleiding <datum ingang ambulante begeleiding> moet gelijk zijn aan/liggen na datum indicatiestelling <datum indicatiestelling> en datum inschrijving <datum inschrijving> en moet liggen voor of op datum uitschrijving <datum uitschrijving>

[328]

 

Datum ingang BRINnummer WEC-school mag niet liggen op of na start passend onderwijs

Afkeur

Gegevensgroep <groepsnaam> mag niet aanwezig zijn na start passend onderwijs [412]

 

Datum ingang BRINnummer WEC-school moet uniek zijn binnen de betreffende opgave van LGF-WPO-gegevens van het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

De datum ingang BRINnummer WEC-school mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

BRINnummer WEC-school

BRINnummer WEC-school moet, indien gevuld, voldoen aan de bijbehorende waardelijst (moet een WEC-school zijn, onafhankelijk van controledatum)

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Indien WPO LGF aanwezig is dan moet gelden:

Voor WPO LGF van cluster 2, 3 en 4 moet in BRIN geregistreerd zijn dat een van de WEC-instellingen die behoren tot het REC van de begeleidende WEC school, toestemming heeft voor het geven van onderwijs in het cluster van de indicatiestelling.

Hierbij geldt dat de datum begin toestemming kleiner of gelijk moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie en de datum einde toestemming groter moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie.

(Voor cluster 1 geldt deze controle niet.)

Signaal

BRIN-nr WEC-school <BRIN-nummer WEC-school> is op datum <datum ingang BRIN-nummer WEC-school> niet bevoegd om (het cluster van) onderwijssoort <onderwijssoort indicatie> te begeleiden [329]

 

Datum ingang BRINnummer WEC-school moet liggen op of na datum in bedrijf WEC en mag niet liggen op of na de datum opheffing WEC (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Signaal

BRINnummer WEC-school <BRINnummer WEC-school> is niet geldig <soort datum> op datum ingang BRINnummer WEC-school volgens BRIN [347] soort datum = datum ingang BRINnummer WEC-school

 

Indien WPO LGF aanwezig is dan moet gelden:

Voor WPO LGF van cluster 1 moet gelden dat de begeleidende WEC-school op de datum ingang van de begeleiding een VGK-instelling is.

Signaal

BRIN-nr WEC-school <BRIN-nummer WEC-school> is op datum <datum ingang BRIN-nummer WEC-school> niet bevoegd om (het cluster van) onderwijssoort <onderwijssoort indicatie> te begeleiden [329]

4.2.8.9. Controle van Gewicht WPO

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

 

Gegevensgroep is verplicht aanwezig, tenzij het gaat om een inschrijving aan een school voor de trekkende bevolking of een school voor SBAO.

Afkeur

Gegevensgroep <groepsnaam> moet verplicht aanwezig zijn [341]

 

Gegevensgroep hoeft niet gevuld te zijn bij een inschrijving aan een school voor de trekkende bevolking of een school voor SBAO.

Signaal

De gewichtenregeling is niet van toepassing voor deze school: deze gegevens worden genegeerd [368]

Code gewichtenregeling

Code gewichtenregeling moet voldoen aan de referentietabel (onafhankelijk van de controledatum)

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Datum ingang gewicht moet groter of gelijk zijn aan ingangsdatum en kleiner dan einddatum van de (code van de) gewichtenregeling in de referentietabel

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = Code gewichtenregeling

Attribuut 2 = datum ingang gewicht

 

Code gewichtenregeling moet uniek zijn binnen de melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep>

[349]

Datum ingang gewicht

Datum ingang gewicht moet gelijk zijn aan of liggen na de datum inschrijving en liggen voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en voor of op datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Bij het eerste voorkomen van Gewicht WPO geldt dat de datum ingang gewicht gelijk moet zijn aan datum inschrijving

Afkeur

Er ontbreekt een voorkomen van gegevensgroep <groepsnaam> waarvan de ingangsdatum gelijk is aan inschrijfdatum <datum inschrijving> [303]

 

Datum ingang gewicht moet uniek zijn binnen de melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

De datum ingang gewicht mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Gewicht

Gewicht moet, indien gevuld, voldoen aan de referentietabel in combinatie met de gewichtenregeling

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Gewicht moet, indien eerder geregistreerd, overeenkomen met de geregistreerde waarde op de geleverde datum ingang gewicht

Signaal

Het leerlinggewicht wordt eenmalig bij inschrijving vastgesteld en daarna niet meer gewijzigd [460]

4.2.8.10. Controle Ontwikkelingsperspectief BAO WPO

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

 

Gegevensgroep mag niet aangeleverd worden als het een inschrijving aan een school voor speciaal basisonderwijs betreft

Afkeur

De gegevensgroep <groepsnaam> wordt voor leerlingen ingeschreven in het speciaal basisonderwijs niet aan BRON aangeleverd [445]

 

Als de gegevensgroep aanwezig is en de datum uitschrijving is gevuld dan moet de Datum einde OPP gevuld zijn

Afkeur

Datum einde ontwikkelingsperspectief moet gevuld zijn als de leerling wordt uitgeschreven. Uitschrijfdatum is <datum uitschrijving> [435]

Datum ingang OPP

Datum ingang OPP moet liggen op of na de datum start Passend Onderwijs Beleidsinformatie

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> moet op of na datum start Passend Onderwijs Beleidsinformatie liggen [452]

 

Datum ingang OPP moet gelijk zijn aan of liggen na de datum inschrijving en liggen voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en voor of op datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum ingang OPP moet uniek zijn binnen de melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

De datum ingang OPP mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<Attribuut> <attribuutwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Datum einde OPP

Datum einde OPP moet, indien gevuld, liggen op of na de datum ingang OPP en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

Datum einde ontwikkelingsperspectief <attribuutwaarde> moet op of na datum ingang ontwikkelingsperspectief <datum ingang OPP> en voor of op de uitschrijfdatum <datum uitschrijving> liggen [453]

 

Datum einde OPP moet liggen vóór de datum ingang OPP van een eventueel volgend voorkomen en mag alleen leeg zijn bij het laatste voorkomen

Afkeur

Overlap van ontwikkelingsperspectief is niet toegestaan [454]

 

De datum einde OPP mag, indien gevuld, niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<Attribuut> <attribuutwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

4.2.8.11. Controle Verblijf OPDC WPO

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum ingang plaatsing OPDC

Datum ingang plaatsing OPDC moet liggen op of na de datum start OPDC WPO

Afkeur

Datum ingang plaatsing OPDC <attribuutwaarde> moet op of na datum start OPDC WPO liggen [451]

 

Datum ingangplaatsing OPDC moet liggen op of na de datum start BRINnummer OPDC (datum in bedrijf) en mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer OPDC (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRINnummer OPDC <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <attribuutwaarde> volgens BRIN [436]

 

Datum ingang plaatsing OPDC moet liggen op of na datum inschrijving en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en voor of op datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum ingang plaatsing OPDC moet uniek zijn binnen de melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

Datum ingang plaatsing OPDC moet liggen op of na datum ingang OPP en voor datum einde OPP, indien gevuld.

Signaal

Op de datum ingang plaatsing OPDC is geen ontwikkelingsperspectief aanwezig [437]

 

De datum ingang plaatsing OPDC mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

signaal

<Attribuut> <attribuutwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaal gesproken niet juist is [331]

Datum einde plaatsing OPDC

Datum einde plaatsing OPDC moet, indien gevuld, liggen op of na de datum ingang OPDC en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

Datum einde plaatsing OPDC <attribuutwaarde> moet op of na datum ingang plaatsing OPDC <datum ingang plaatsing OPDC> en voor of op de uitschrijfdatum <datum uitschrijving> liggen [455]

 

Datum einde plaatsing OPDC moet, indien gevuld, liggen op of na de datum start BRINnummer OPDC (datum in bedrijf) en mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer OPDC (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRINnummer OPDC <BRIN-nummer OPDC> is niet geldig op <attribuut> <attribuutwaarde> volgens BRIN [436]

 

Datum einde plaatsing OPDC moet liggen vóór de datum ingang plaatsing OPDC van een eventueel volgend voorkomen en mag alleen leeg zijn bij het laatste voorkomen

Afkeur

Overlap van Verblijf OPDC is niet toegestaan [440]

 

Datum einde plaatsing OPDC moet gevuld zijn als de datum uitschrijving gevuld is

Afkeur

Datum einde plaatsing OPDC moet gevuld zijn als de leerling wordt uitgeschreven. Uitschrijfdatum is <datum uitschrijving> [441]

 

Datum einde plaatsing OPDC moet liggen op of na datum ingang OPP en voor of op datum einde OPP, indien gevuld.

Signaal

Op de datum einde plaatsing OPDC is geen ontwikkelingsperspectief aanwezig [442]

BRINnummer OPDC

BRINnummer OPDC moet voldoen aan de waardelijst (moet een OPDC zijn)

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

Vestigingsvolgnummer

OPDC

Het geleverde vestigingsvolgnummer OPDC moet bekend zijn als vestiging bij het geleverde OPDC

Afkeur

Vestiging OPDC <vestigingsvolgnummer OPDC> is in de BRIN-tabellen van DUO niet bekend als vestiging van het OPDC [449]

 

Datum ingang plaatsing OPDC moet liggen op of na datum in bedrijf vestiging OPDC en mag niet liggen op of na de datum opheffing vestiging OPDC (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

<Attribuut1>> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = vestigingsvolgnummer OPDC

Attribuut 2 = datum ingang plaatsing OPDC

 

Datum einde plaatsing OPDC moet, indien gevuld, liggen op of na datum in bedrijf vestiging OPDC en mag niet liggen na de datum opheffing vestiging OPDC (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = vestigingsvolgnummer OPDC

Attribuut 2 = datum einde plaatsing OPDC

4.2.9. Inschrijving WEC gegevens

[Vervallen per 01-08-2018]

4.2.9.1. Controle van Inschrijving

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum inschrijving

Bij bericht melding inschrijving:

De datum inschrijving mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht.

Afkeur

<veldnaam> <veldwaarde> mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen [332]

 

Bij bericht melding inschrijving:

Datum inschrijving moet, indien gevuld, na de geboortedatum liggen.

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Afkeur

Het veld <attribuut> <attribuutwaarde> moet na de geboortedatum <waarde Geboortedatum > liggen [305]

Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01.

 

Bij bericht melding inschrijving:

Voor een WEC inschrijving anders dan ambulante begeleiding, geldt: de leerling moet op Datum inschrijving jonger zijn dan 20 jaar

Voor meldingen van WEC Ambulante Begeleiding hoeven geen leeftijdscontroles te worden uitgevoerd.

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Signaal

De leerling wordt geacht met toestemming van de inspecteur van het onderwijs toegelaten te

zijn tot uw school [334]

Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01.

 

Bij bericht melding inschrijving:

Voor een WEC-SO inschrijving en met een datum inschrijving op of na 1-8-2013, geldt: De leerling moet op 31/7 van het schooljaar waarin deze wordt ingeschreven jonger zijn dan 15 jaar.

(schooljaar loopt van 1/8 – 31/7)

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Afkeur

Deze leerling moet op 31/7 van het schooljaar van inschrijving jonger zijn dan 15 [308]

Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01.

 

Bij bericht melding inschrijving:

Datum inschrijving moet liggen op of na de datum start BRINnummer (datum in bedrijf) en mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Bij bericht verwijderen inschrijving:

Datum inschrijving moet overeenkomen met de in BRON geregistreerde waarde

Afkeur

De verwijdering van de inschrijving met persoonsgebonden nummer <PGN uit bericht> en inschrijvingsdatum <datum inschrijving uit bericht> is niet gelukt; er is geen inschrijving bij de school aanwezig in BRON of de datum inschrijving komt niet overeen [304]

 

Bij bericht melding inschrijving:

Voor een WEC-inschrijving, vanaf startdatum Passend Onderwijs geldt dat de leerling op Datum inschrijving minimaal 4 jaar moet zijn, met uitzondering van de soort onderwijs indicatie ‘doof’ en ‘slechthorend’ (soort onderwijs ‘21’, ‘22’, ‘24’, ‘25’ en ‘26’), daar moet de leerling minimaal 3 jaar zijn.

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Signaal

De leerling wordt geacht met toestemming van de inspecteur van het onderwijs toegelaten te

zijn tot uw school[333]

 

Bij bericht melding inschrijving:

Het bericht mag niet verwerkt worden als er voor deze inschrijving een recenter aangeleverd bericht is verwerkt.

Afkeur

Omdat er al een later bericht < Berichtidentificatie laatste goedgekeurde bericht inschrijving in BRON> voor dezelfde inschrijving is verwerkt, kan dit bericht niet verwerkt worden [312]

Datum inschrijving/dubbele inschrijving binnen BRIN

Bij bericht melding inschrijving:

Als er sprake is van een nieuwe inschrijving: bij hetzelfde BRINnummer mag de leerling op enig moment maar eenmaal ingeschreven staan

Afkeur

Deze leerling heeft al een andere inschrijving op uw school. De inschrijfdatum van de andere inschrijving is: < datum inschrijving van de dubbele inschrijving > [311]

Opmerking: ‘datum inschrijving van de dubbele inschrijving’, indien er meerdere dubbele inschrijvingen zijn, dan wordt van elke dubbele inschrijving de datum inschrijving getoond.

datum inschrijving/ dubbele inschrijving binnen BRIN

Bij bericht melding inschrijving:

Als er sprake is van een nieuwe inschrijving: bij hetzelfde BRINnummer mag de leerling op enig moment maar eenmaal ingeschreven staan.

N.B. Deze controle wordt aan het begin van het controleproces uitgevoerd. Als uiteindelijk toch afkeur met signaal 311 als resultaat van de controles wordt bepaald, wordt het resultaat van deze controle weer verwijderd.

Signaal

Let op: Behalve het afkeursignaal is er op uw school ook een dubbele inschrijving voor deze leerling geconstateerd. De inschrijfdatum van de andere inschrijving is: < datum inschrijving van de reeds in BRON geregistreerde inschrijving > [320]

Opmerking: indien er meerdere dubbele inschrijvingen zijn, dan wordt van elke dubbele inschrijving de datum inschrijving getoond.

Datum uitschrijving

Datum uitschrijving moet liggen op of na de datum inschrijving

Afkeur

Datum uitschrijving <datum uitschrijving> ligt voor datum inschrijving <datum inschrijving> [314]

 

Als datum uitschrijving gevuld is, mag deze niet liggen na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

De datum uitschrijving mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

BRINnummer WPO/WVO-school of WEB-instelling teruggeplaatste leerling

Mag niet gevuld zijn als datum uitschrijving groter of gelijk is aan datum start Passend Onderwijs.

Afkeur

<attribuut> mag niet gevuld zijn na start passend onderwijs[410]

 

Indien gevuld, dan moet het BRINnummer WPO/WVO-school of WEB-instelling teruggeplaatste leerling voldoen aan de waardelijst (moet een BRINnummer van een WPO/WVO-school of WEB-instelling zijn, moet voldoen aan de waardelijst onafhankelijk van controledatum)

Afkeur

<attribuut> <attribuut waarde> moet van een WPO-, WVO- of WEB-instelling zijn [399]

 

Als het BRINnummer WPO/WVO-school of WEB-instelling teruggeplaatste leerling gevuld is, moet ook de datum uitschrijving gevuld zijn

Afkeur

Als BRIN-nr. terugplaatsing <BRINnummer WPO/WVO-school of WEB-instelling> is gevuld, moet datum uitschrijving ook gevuld zijn [340]

Aanduiding NNCA WEC

Aanduiding NNCA WEC moet voldoen aan de waardelijst

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Aanduiding NNCA WEC moet groter zijn dan 0 als:

• datum inschrijving gelijk is aan of groter is dan datum start Passend Onderwijs en:

• datum inschrijving kleiner is dan datum start Passend Onderwijs Beleidsinformatie

Afkeur

Het veld <attribuut>mag geen 0 zijn [338]

 

Aanduiding NNCA WEC moet groter zijn dan 0 als

• datum inschrijving gelijk is aan of groter is dan datum start Passend Onderwijs en

• het betreft een cluster 3 of 4 WEC school

Dit geldt niet als het een van de epilepsiescholen ‘De Waterlelie’ te Cruquius of ‘De Berkenschutse’ te Heeze betreft, waarbij een Arrangement aanwezig is. In die situatie mag NNCA WEC wel 0 zijn.

Afkeur

Het veld Aanduiding NNCA WEC mag alleen voor arrangementen cluster 1 en 2 met waarde 0 worden gevuld [318]

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving

Binnen Bron dient een verwijderde inschrijving aanwezig te zijn die overeenkomt met de datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving.

Signaal

De oorspronkelijk inschrijving is niet aanwezig in BRON [400]

4.2.9.2. Controle van Vestiging

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum ingang plaatsing vestiging

Datum ingang plaatsing vestiging moet liggen op of na datum inschrijving en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en op of voor datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum ingang plaatsing vestiging mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Bij het eerste voorkomen van Vestiging geldt dat de datum ingang plaatsing vestiging gelijk moet zijn aan datum inschrijving

Afkeur

Er ontbreekt een voorkomen van gegevensgroep <groepsnaam> waarvan de ingangsdatum gelijk is aan inschrijfdatum <datum inschrijving> [303]

 

Datum ingang plaatsing vestiging moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep>

[349]

 

De datum ingang plaatsing vestiging mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Vestigingsvolgnummer

Het geleverde vestigingsvolgnummer moet bekend zijn als vestiging bij de leverende PO-school (moet voldoen aan de waardelijst, onafhankelijk van controledatum, maar mag geen inspectielocatie zijn)

Afkeur

Vestiging <vestigingsvolgnummer> is in de BRIN-tabellen van DUO niet bekend als vestiging van de school [397]

 

Datum ingang plaatsing vestiging moet liggen op of na datum in bedrijf vestiging en mag niet liggen op of na de datum opheffing vestiging (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = vestigingsvolgnummer

Attribuut 2 = datum ingang plaatsing

 

De consistentiecontrole onderwijsvoorziening moet worden uitgevoerd.

Signaal

Zie consistentiecontrole

4.2.9.3. Controle van Indicatie bekostiging

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum ingang indicatie bekostiging

Datum ingang indicatie bekostiging moet liggen op of na de datum inschrijving en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en op of voor datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum ingang indicatie bekostiging mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Bij het eerste voorkomen van Indicatie bekostiging geldt dat de datum ingang indicatie bekostiging gelijk moet zijn aan datum inschrijving

Afkeur

Er ontbreekt een voorkomen van gegevensgroep <groepsnaam> waarvan de ingangsdatum gelijk is aan inschrijfdatum <datum inschrijving> [303]

 

Datum ingang indicatie bekostiging moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

De datum ingang indicatie bekostiging mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

4.2.9.4. Controle van Soort onderwijs

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

 

Indien de datum inschrijving kleiner is dan datum start Passend Onderwijs dan is de Gegevensgroep verplicht aanwezig.

Indien de datum inschrijving groter of gelijk is aan datum start Passend Onderwijs dan is de Gegevensgroep alleen verplicht aanwezig voor inschrijvingen aan Cluster 1 & 2 WEC scholen.

Afkeur

Gegevensgroep <groepsnaam> moet verplicht aanwezig zijn [341]

Soort onderwijs

Datum ingang soort onderwijs mag voor inschrijvingen aan Cluster 3 & 4 WEC scholen niet liggen op of na datum start Passend Onderwijs, als er géén aansluitende (reeks) voorgaande inschrijving(en) is met een datum ingang soort onderwijs voor de datum start Passend Onderwijs, bij dezelfde BRIN en schoolsoort.

Afkeur

Gegevensgroep <groepsnaam> mag niet aanwezig zijn voor cluster 3 en 4 na start passend onderwijs [413]

 

Datum ingang soort onderwijs moet liggen op of na datum inschrijving en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en op of voor datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum ingang soort onderwijs mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Bij het eerste voorkomen van Soort onderwijs geldt dat de datum ingang soort onderwijs gelijk moet zijn aan datum inschrijving

Afkeur

Er ontbreekt een voorkomen van gegevensgroep <groepsnaam> waarvan de ingangsdatum gelijk is aan inschrijfdatum <datum inschrijving> [303]

 

Datum ingang soort onderwijs moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

De datum ingang soort onderwijs mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Soort onderwijs

Soort onderwijs moet, indien gevuld, voldoen aan de bijbehorende waardelijst, onafhankelijk van de controledatum

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Soort onderwijs moet groter zijn dan 0 als:

• datum inschrijving gelijk is aan of groter is dan Datum start Passend Onderwijs

Afkeur

Het veld <attribuut>mag geen 0 [338] zijn.

 

De consistentiecontrole onderwijsvoorziening moet worden uitgevoerd.

Signaal

Zie consistentiecontrole

4.2.9.5. Controle van Leerjaar/groep

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum plaatsing leerjaar/groep

Datum plaatsing leerjaar/groep moet liggen op of na datum inschrijving en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en op of voor datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum plaatsing leerjaar/groep mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Bij het eerste voorkomen van Leerjaar/groep geldt dat de datum plaatsing leerjaar/groep gelijk moet zijn aan datum inschrijving

Afkeur

Er ontbreekt een voorkomen van gegevensgroep <groepsnaam> waarvan de ingangsdatum gelijk is aan inschrijfdatum <datum inschrijving> [303]

 

Datum plaatsing leerjaar/groep moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

De datum plaatsing leerjaar/groep mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

4.2.9.6. Controle van schoolsoort

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum ingang schoolsoort

Datum moet liggen op of na datum inschrijving en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en op of voor datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum ingang schoolsoort mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Bij het eerste voorkomen van Schoolsoort geldt dat de datum ingang schoolsoort gelijk moet zijn aan datum inschrijving

Afkeur

Er ontbreekt een voorkomen van gegevensgroep <groepsnaam> waarvan de ingangsdatum gelijk is aan inschrijfdatum <datum inschrijving> [303]

 

Indien de datum ingang schoolsoort >= 01-08-2013, dan moet de schoolsoort gelijk zijn aan de schoolsoort van de vorige periode indien deze aanwezig is

Afkeur

Bij datum ingang schoolsoort <datum ingang schoolsoort> moet de schoolsoort gelijk zijn aan de schoolsoort van de vorige periode [430]

 

Datum ingang schoolsoort moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

De datum ingang schoolsoort mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Schoolsoort

Schoolsoort moet, indien gevuld, voldoen aan de bijbehorende waardelijst

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Schoolsoort moet groter zijn dan 0 als:

• datum inschrijving gelijk is aan of groter is dan Datum start Passend Onderwijs en:

• datum inschrijving kleiner is dan Datum start Passend Onderwijs Beleidsinformatie

Afkeur

Het veld <attribuut>mag geen 0 [338] zijn.

 

De consistentiecontrole onderwijsvoorziening moet worden uitgevoerd.

Signaal

Zie consistentiecontrole

4.2.9.7. Controle van soort verblijf

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Datum ingang soort verblijf

Datum ingang soort verblijf moet liggen op of na datum inschrijving en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en op of voor datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum ingang soort verblijf mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Bij het eerste voorkomen van Soort verblijf geldt dat de datum ingang soort verblijf gelijk moet zijn aan datum inschrijving

Afkeur

Er ontbreekt een voorkomen van gegevensgroep <groepsnaam> waarvan de ingangsdatum gelijk is aan inschrijfdatum <datum inschrijving> [303]

 

Datum ingang soort verblijf moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep>

[349]

 

De datum ingang soort verblijf mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

 

Indien indicatie soort verblijf is gelijk aan 1 of 2 dan moet datum ingang soort verblijf liggen voor de datum start Passend Onderwijs

Afkeur

Crisis en observatieplaatsen (soort verblijf 1 of 2) zijn vervallen vanaf Passend Onderwijs [411]

 

Gegevensgroep Toelaatbaarheidsverklaring moet op datum ingang soort verblijf aanwezig zijn indien de datum inschrijving ligt op of na de datum start Passend Onderwijs en het een cluster 3 of 4 inschrijving betreft, tenzij:

– het een inschrijving aan een van de epilepsiescholen ‘De Waterlelie’ te Cruquius of ‘De Berkenschutse’ te Heeze betreft, waarbij een Arrangement aanwezig is,

– er sprake is van een residentiële plaats, JJI of GJI (soort verblijf 3 t/m 6), of

– er een aansluitende (reeks) voorgaande inschrijving(en) is met een datum ingang voor de datum start Passend Onderwijs bij dezelfde BRIN en schoolsoort.

signaal

Bij deze inschrijving ontbreekt een <groepsnaam>. De ingangsdatum moet op of voor de datum inschrijving liggen [415]

Indicatie soort verblijf

Indicatie soort verblijf moet, indien gevuld, voldoen aan de bijbehorende waardelijst

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

De consistentiecontrole onderwijsvoorziening moet worden uitgevoerd.

Signaal

Zie consistentiecontrole

4.2.9.8. Controle van Indicatiestelling WEC

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

 

Gegevensgroep is verplicht aanwezig (harde controle), tenzij indicatie soort verblijf > 0 (residentiële of crisisplaats) of de instelling is een VGK instelling. Ook verplicht voor VGK instellingen als het een leerling betreft die ambulant begeleid wordt. In deze situatie zal ook de gegevensgroep Inschrijvingsgegevens WEC Ambulante begeleiding (periode) aanwezig moeten zijn.

Deze controle geldt alleen voor inschrijvingen met een datum inschrijving die ligt voor de datum start Passend Onderwijs.

Afkeur

Gegevensgroep <groepsnaam> moet verplicht aanwezig zijn [341]

 

Gegevensgroep mag niet aanwezig zijn als de datum inschrijving ligt op of na de datum start Passend Onderwijs en er géén aansluitende (reeks) voorgaande inschrijving(en) is met een datum ingang voor de datum start Passend Onderwijs, en bij dezelfde BRIN en schoolsoort.

Afkeur

Gegevensgroep <groepsnaam> mag niet aanwezig zijn na start Passend Onderwijs [412]

Datum indicatiestelling

Datum ingang indicatiestelling mag niet liggen op of na datum start Passend Onderwijs

Afkeur

Gegevensgroep <groepsnaam> mag niet aanwezig zijn met datum indicatiestelling na start passend onderwijs [426]

 

Datum ingang indicatiestelling moet liggen voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

Datum ingang indicatiestelling <datum ingang indicatiestelling> moet op of voor datum uitschrijving liggen [325]

 

Datum indicatiestelling moet na de geboortedatum liggen.

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Afkeur

Het veld <attribuut> <attribuutwaarde> moet na de geboortedatum <waarde Geboortedatum > liggen [305]

Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01.

 

Datum indicatiestelling mag niet in de toekomst liggen. Deze controle geldt niet voor leerlingen die door een VGK instelling worden begeleid.

Afkeur

Datum ingang indicatiestelling <datum ingang indicatiestelling> mag niet in de toekomst liggen[326]

 

Datum indicatiestelling mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Datum indicatiestelling moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

De datum indicatiestelling mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Onderwijssoort indicatie

Onderwijssoort indicatie moet, indien gevuld, voldoen aan de bijbehorende waardelijst, onafhankelijk van de controledatum

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

De consistentiecontrole onderwijsvoorziening moet worden uitgevoerd.

Signaal

Zie consistentiecontrole

 

Als het een leerling betreft die ambulant begeleid wordt door een VGK instelling en Onderwijssoort indicatie is gelijk aan 11

Signaal

Voor ambulante begeleiding dient u indicatie 13 of 14 te kiezen i.p.v. <attribuut>

Attribuut = Onderwijssoort indicatie [402]

 

Als het een inschrijving aan een VGK instelling betreft (niet AB) en Onderwijssoort indicatie is gelijk aan 13 of 14

Signaal

Voor een inschrijving aan een VGK instelling (niet AB) dient u indicatie 11 te kiezen i.p.v. <attribuut>

Attribuut = Onderwijssoort indicatie [403]

 

Bij bericht melding inschrijving:

Voor een reguliere WEC-inschrijving, behalve als het om een melding van WEC ambulante begeleiding gaat, geldt dat de leerling op datum indicatiestelling (of datum inschrijving als deze laatste na datum indicatiestelling ligt) minimaal 4 jaar moet zijn

Een uitzondering hierop zijn de onderwijssoorten waarin ‘doof’ of ‘slechthorend’ voorkomt

(dat zijn onderwijssoort indicatie 21, 22, 24, 25 en 26) in sector 2 (onderwijssoort begint met een 2). Voor deze onderwijssoorten geldt: De leerling moet minimaal 3 jaar zijn op datum indicatiestelling resp. datum inschrijving.

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Signaal

De leerling wordt geacht met toestemming van de inspecteur van het onderwijs toegelaten te zijn tot uw school[333]

Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01.

BRINnummer REC indicatiestelling

BRINnummer REC indicatiestelling moet gevuld zijn, tenzij het een leerling op een VGK-instelling betreft of een ambulant begeleide leerling door een VGK-instelling

Afkeur

Het veld <attribuut> moet gevuld zijn [740]

 

BRINnummer REC indicatiestelling moet, indien gevuld, voldoen aan de bijbehorende waardelijst (moet een REC zijn, onafhankelijk van de controledatum)

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Datum indicatiestelling moet liggen op of na datum in bedrijf REC en mag niet liggen op of na de datum opheffing REC (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = REC

Attribuut 2 = datum indicatiestelling

CVI-nummer

De eerste positie moet, indien CVI-nummer is gevuld, de waarde 2, 3 of 4 hebben

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

 

Positie 2, 5 en 10 moet, indien CVI-nummer is gevuld, het koppelteken ‘-’ zijn

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

 

Positie 3 en 4 moeten, indien CVI-nummer is gevuld, samen de waarde tussen 01 en 99 hebben

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

 

Positie 6 t/m 9 (EEJJ) van het CVI nummer mag, indien CVI-nummer is gevuld, niet kleiner zijn dan 2003 en mag niet in de toekomst liggen t.o.v. de systeemdatum

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

 

Positie 11 t/m 14 moeten, indien CVI-nummer is gevuld, samen een waarde hebben tussen 0000 en 9999.

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

4.2.9.9. Controle van Ambulante begeleiding WEC

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

 

Als Inschrijving WEC Ambulante begeleiding aanwezig is dan moeten de volgende attributen 0 zijn:

Aanduiding niet Nederlandse culturele achtergrond

Soort onderwijs

Leerjaar WEC

Groepsaanduiding

Schoolsoort

Indicatie soort verblijf

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> moet 0 zijn bij ambulante begeleiding [343]

NB. dit signaal wordt gegeven voor elk attribuut waarvan de waarde ongelijk 0 is

 

Inschrijving WEC Ambulante begeleiding moet aanwezig zijn indien de datum inschrijving ligt vóór de datum start passend onderwijs waarbij:

Aanduiding niet Nederlandse culturele achtergrond = 0

OF Schoolsoort = 0

OF Soort onderwijs = 0

Afkeur

<Attribuut> mag alleen 0 zijn bij ambulante begeleiding [338]

NB. dit signaal wordt gegeven voor elk attribuut waarvan de waarde 0 is

Datum ingang BRINnummer van de school waar de leerling Ambulant begeleid wordt

Datum ingang BRINnummer van de school waar de leerling Ambulant begeleid wordt mag niet liggen op of na datum start Passend Onderwijs

Afkeur

Gegevensgroep <groepsnaam> mag niet aanwezig zijn na start passend onderwijs [412]

 

Datum ingang BRINnummer van de school waar de leerling Ambulant Begeleid wordt moet gelijk zijn aan of liggen na de datum indicatiestelling en datum inschrijving en moet liggen voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

Datum ingang ambulante begeleiding <datum ingang ambulante begeleiding> moet gelijk zijn aan/liggen na datum indicatiestelling <datum indicatiestelling> en datum inschrijving <datum inschrijving> en moet liggen voor of op datum uitschrijving <datum uitschrijving> [328]

 

Datum ingang BRINnummer van de school waar de leerling Ambulant Begeleid wordt mag niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN [301]

 

Bij het eerste voorkomen van ambulante begeleiding WEC geldt dat de datum ingang BRINnummer van de school waar de leerling Ambulant Begeleid wordt gelijk moet zijn aan datum inschrijving

Afkeur

Er ontbreekt een voorkomen van gegevensgroep <groepsnaam> waarvan de ingangsdatum gelijk is aan inschrijfdatum <datum inschrijving> [303]

 

Datum ingang BRINnummer van de school waar de leerling Ambulant Begeleid wordt moet uniek zijn binnen de indicatiestelling van bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

BRINnummer van de school of instelling waar de leerling Ambulant Begeleid wordt, moet, indien gevuld, voor WEC cluster 2, 3, 4 een BRINnummer van een WPO-, WVO-school of een WEB-instelling zijn.

Afkeur

<attribuut> <attribuut waarde> moet van een WPO-, WVO- of WEB-instelling zijn [399]

 

BRINnummer van de school of instelling waar de leerling Ambulant Begeleid wordt moet, indien gevuld, voor WEC cluster 1 een BRINnummer van een bekostigde school of instelling in Nederland zijn.

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Datum ingang BRINnummer van de school waar de leerling Ambulant Begeleid wordt moet groter of gelijk zijn aan datum in bedrijf BRINnummer en kleiner dan datum uit bedrijf BRINnummer.

Afkeur

<Attribuut1><waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = BRINnummer van de school waar de leerling wordt begeleid WPO/WVO-school of WEB-instelling

Attribuut 2 = datum ingang

 

De consistentiecontrole onderwijsvoorziening moet worden uitgevoerd.

Signaal

Zie consistentiecontrole

 

De datum ingang BRINnummer van de school waar de leerling Ambulant Begeleid wordt, mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<veldnaam> <veldwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

4.2.9.10. Controle van de Toelaatbaarheidsverklaring

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

 

De gegevensgroep mag niet worden aangeleverd vóór datum start Passend Onderwijs

Afkeur

De gegevensgroep <groepsnaam> mag niet voor start Passend Onderwijs worden aangeleverd [414]

Datum ingang toelaatbaarheidsverklaring

Datum ingang toelaatbaarheidsverklaring moet liggen op of na de datum start Passend Onderwijs

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> moet na start Passend Onderwijs liggen [416]

 

Datum ingang toelaatbaarheidsverklaring moet na de geboortedatum liggen.

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Afkeur

Het veld <attribuut> <attribuutwaarde> moet na de geboortedatum <waarde Geboortedatum > liggen [305]

Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01.

 

De datum ingang toelaatbaarheidsverklaring mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

signaal

< Attribuut > < attribuutwaarde > ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

 

De datum ingang toelaatbaarheidsverklaring moet uniek zijn binnen de inschrijving

Afkeur

De datum ingang toelaatbaarheidsverklaring <datum ingang toelaatbaarheidsverklaring> moet uniek zijn binnen de inschrijving [425]

samenwerkingsverbandnummer

Samenwerkingsverbandnummer moet van een bestaand SWV zijn

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Datum ingang toelaatbaarheidsverklaring moet liggen op of na datum in bedrijf SWV en mag niet liggen op of na de datum opheffing SWV (datum uit bedrijf), indien deze laatste gevuld is

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [419]

Attribuut 1 = samenwerkingsverbandnummer

Attribuut 2 = datum ingang toelaatbaarheidsverklaring

 

Samenwerkingsverbandnummer moet een SWV zijn binnen de Schoolsoort, (PO of VO) van de inschrijving

Afkeur

Het samenwerkingsverband <waarde attribuut> behoort niet tot de schoolsoort <waarde schoolsoort>

[420]

Bekostigingscategorie

Bekostigingscategorie moet voldoen aan de bijbehorende waardelijst.

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

Beschikkingsnummer TLV

De eerste 6 posities moeten gelijk zijn aan het samenwerkingsverband-nummer

Afkeur

Het nummer <samenwerkingsverbandnummer> komt niet overeen met het samenwerkingsverband in het beschikkingsnummer TLV [421]

 

Positie 7 en 12 moet een koppelteken ‘-’ zijn

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

 

Positie 8 t/m 11 (EEJJ) van het beschikkingsnummer mag niet kleiner zijn dan het jaar vanaf start Passend Onderwijs

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

 

Positie 13 t/m 17 moeten samen een waarde hebben tussen 00000 en 99999.

Afkeur

Het veld <attribuut> is niet conform instructies ingevuld [743]

 

Het beschikkingsnummer moet uniek zijn bij een leerling in BRON.

Van de andere leerling wordt het BRIN en het vestigingsvolgnummer bepaald op basis van de geselecteerde TLV.

N.B. De waarde van de tweede variabele in het signaal is een samenstelling van BRIN-nummer en vestigingsvolgnummer <BRINnummer><vestigingsvolgnummer>.

Signaal

Het beschikkingsnummer TLV <waarde attribuut> komt al voor bij een andere leerling op BRIN: <waarde attribuut> <waarde attribuut> [422]

Datum einde toelaatbaarheidsverklaring

De datum einde toelaatbaarheidsverklaring moet gelijk zijn aan 31-07-JJJJ.

Afkeur

Het veld <attribuut> moet dag en maand 31-07 bevatten [423]

 

Als datum ingang van de toelaatbaarheidsverklaring ligt voor of op 01-08 dan mag JJJJ niet kleiner zijn dan het jaar uit de datum begin toelaatbaarheidsverklaring + 1.

Als de datum ingang van de toelaatbaarheidsverklaring ligt na 01-08 dan mag JJJJ niet kleiner zijn dan het jaar uit de datum begin toelaatbaarheidsverklaring + 2.

Afkeur

De toelaatbaarheidverklaring moet minimaal 1 geheel schooljaar geldig zijn [424]

4.2.9.11. Controle van de Uitstroomprofiel WEC

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

 

Gegevensgroep moet aanwezig zijn bij VSO inschrijvingen die geldig zijn op of na 01-08-2014.

Controle wordt alleen uitgevoerd voor inschrijvingen waarvan de datum inschrijving op of na 1-8-2014 ligt.

Afkeur

Bij een inschrijving op of na 01-08-2014 moet er een <gegevensgroep> zijn waarvan de datum ingang gelijk is aan datum inschrijving. [428]

 

Gegevensgroep moet aanwezig zijn bij VSO inschrijvingen die geldig zijn op of na 01-08-2014.

Controle wordt alleen uitgevoerd voor inschrijvingen waarvan de datum inschrijving voor 1-8-2014 ligt en de datum uitschrijving niet gevuld is of op of na 1-8-2014 ligt.

Signaal

Bij een inschrijving eerder dan 01-08-2014 moet er een <gegevensgroep> zijn met ingangsdatum 01-08-2014. [457]

Datum ingang uitstroomprofiel

Datum ingang uitstroomprofiel moet liggen op of na datum inschrijving en voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

<Attribuut> <datum> moet op of na datum inschrijving <datum inschrijving> en op of voor datum uitschrijving <datum uitschrijving> liggen [321]

 

Datum ingang uitstroomprofiel moet uniek zijn binnen het bericht melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

Datum ingang uitstroomprofiel moet liggen op of na 01-08-2014

Afkeur

De datum ingang uitstroomprofiel <Attribuutwaarde> moet liggen op of na 01-08-2014 [433]

 

De datum ingang uitstroomprofiel mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<Attribuut> <Attribuutwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

Uitstroomprofiel

Uitstroomprofiel moet voorkomen in de bijbehorende waardenlijst

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Als het uitstroomprofiel de waarde Vervolgonderwijs heeft dan moet er een leerjaar uitstroomprofiel aanwezig zijn

Afkeur

Bij uitstroomprofiel Vervolgonderwijs moet een leerjaar uitstroomprofiel aanwezig zijn [434]

 

Als het Uitstroomprofiel de waarde Vervolgonderwijs heeft dan moet er een elementcode aanwezig zijn

Afkeur

Bij uitstroomprofiel Vervolgonderwijs moet een Elementcode aanwezig zijn [429]

Elementcode

Elementcode moet, indien aanwezig, op datum ingang uitstroomprofiel voorkomen in de elementcodetabel VO

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Als de Elementcode aanwezig is, dan moet het uitstroomprofiel gelijk zijn Vervolgonderwijs

Afkeur

Elementcode mag alleen aanwezig zijn bij het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. [438]

 

De Elementcode mag niet gelijk zijn aan 0090 – Praktijkonderwijs

Afkeur

Elementcode mag niet gelijk zijn aan 0090 -Praktijkonderwijs [456]

 

De Elementcode mag niet gelijk zijn aan 0090 – Praktijkonderwijs

Afkeur

Elementcode mag niet gelijk zijn aan 0090 -Praktijkonderwijs [456]

Leerjaar uitstroomprofiel

Indien de elementcode en het leerjaar uitstroomprofiel aanwezig zijn dan moet de combinatie Elementcode met leerjaar uitstroomprofiel bestaan

Afkeur

Bij deze Elementcode is leerjaar uitstroomprofiel < attribuutwaarde leerjaar uitstroomprofiel> niet toegestaan [431]

 

Leerjaar uitstroomprofiel moet, indien aanwezig, voorkomen in de bijbehorende waardelijst

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Als leerjaar uitstroomprofiel aanwezig is dan moet het uitstroomprofiel gelijk zijn aan Vervolgonderwijs.

Afkeur

Leerjaar uitstroomprofiel mag alleen aanwezig zijn bij uitstroomprofiel Vervolgonderwijs [432]

4.2.9.12. Controle Arrangement WEC

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

 

Arrangement WEC moet aanwezig zijn indien:

• Datum inschrijving groter of gelijk aan Datum start Passend Onderwijs Beleidsinformatie

• EN Aanduiding niet Nederlandse culturele achtergrond = 0

• OF Schoolsoort = 0

Afkeur

<Attribuut> mag alleen 0 zijn bij Arrangement WEC [473]

NB. dit signaal wordt gegeven voor elk attribuut waarvan de waarde 0 is

 

Als Arrangement WEC aanwezig is dan moeten de volgende attributen 0 zijn:

• Aanduiding niet Nederlandse culturele achtergrond

• Leerjaar WEC

• Groepsaanduiding

• Schoolsoort

• Indicatie soort verblijf

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> moet 0 zijn bij een Arrangement WEC [443]

NB. dit signaal wordt gegeven voor elk attribuut waarvan de waarde ongelijk 0 is

 

Als Arrangement WEC aanwezig is dan mogen de volgende gegevensgroepen niet aanwezig zijn:

• Toelaatbaarheidsverklaring WEC

• Uitstroomprofiel WEC

• Soort onderwijs WEC

• Indicatiestelling WEC

Afkeur

De gegevensgroep <groepsnaam> mag niet aanwezig zijn als er een Arrangement aanwezig is [444]

NB. dit signaal wordt gegeven voor elke gegevensgroep die aanwezig is

Datum ingang arrangement

Datum ingang arrangement moet liggen op of na de datum start Passend Onderwijs Beleidsinformatie

Afkeur

Attribuut> <attribuutwaarde> moet op of na start Passend Onderwijs Beleidsinformatie liggen [452]

 

Bij het eerste voorkomen van arrangement WEC geldt dat de datum ingang arrangement gelijk moet zijn aan datum inschrijving

Afkeur

Er ontbreekt een voorkomen van gegevensgroep <groepsnaam> waarvan de ingangsdatum gelijk is aan inschrijfdatum <datum inschrijving> [303]

 

Datum ingang arrangement moet uniek zijn binnen de melding inschrijving

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

Datum ingang arrangement moet liggen voor of op de datum uitschrijving

Afkeur

Datum ingang arrangement < attribuutwaarde> moet liggen op of voor de datum uitschrijving [459]

 

De datum ingang arrangement mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen, vanaf datum levering van het bericht

Signaal

<Attribuut> <attribuutwaarde> ligt verder dan één jaar in de toekomst, wat normaalgesproken niet juist is [331]

BRINnummer school van inschrijving

BRINnummer school van inschrijving moet een WPO/WEC/WVO-school of WEB-instelling zijn

(moet een BRINnummer van een WPO/WEC/WVO-school of WEB-instelling zijn, moet voldoen aan de waardelijst onafhankelijk van controledatum)

Afkeur

<Attribuut> <attribuut waarde> moet van een WPO-, WEC- WVO- of WEB-instelling zijn [447]

 

Het BRINnummer van de school van inschrijving mag niet hetzelfde zijn als het BRINnummer van de school die het Arrangement verzorgt.

Afkeur

Het BRINnummer van de instelling die het arrangement verleent mag niet gelijk zijn aan het BRINnummer van de instelling die het arrangement ontvangt [448]

Vestigingsvolgnummer school van inschrijving

Het geleverde vestigingsvolgnummer moet bekend zijn als vestiging bij de school/instelling van inschrijving

Afkeur

Vestiging <vestigingsvolgnummer school van inschrijving> is in de BRIN-tabellen van DUO niet bekend als vestiging van de school van inschrijving[450]

 

Datum ingang arrangement moet liggen op of na datum in bedrijf vestiging school van inschrijving en mag niet liggen op of na de datum opheffing vestiging school van inschrijving (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = vestigingsvolgnummer school van inschrijving

Attribuut 2 = datum ingang arrangement

4.2.10. Controle verplichte eindtoets gegevensgroepen

[Vervallen per 01-08-2018]

4.2.10.1. Controle verplichte eindtoets

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

 

De gegevensgroep ‘Verplichte eindtoets’ is verwijderd door de instelling die de gegevens ook had geregistreerd. Er zijn twee mogelijke aanleidingen:

• Er is een bericht ‘Verwijdering inschrijving’ verstuurd.

• Er is een nieuw bericht ‘Inschrijving’ gedaan zonder de gegevensgroep ‘Verplichte eindtoets’ hierin op te nemen. Deze inschrijving overschrijft de vorige inschrijving.

Signaal

Met dit bericht is de gegevensgroep ‘Verplichte eindtoets’ verwijderd uit BRON [476]

 

De gegevensgroep ‘Verplichte eindtoets’ mag alleen voorkomen als ‘Advies VO’ voorkomt.

Deze controle wordt alleen uitgevoerd als het een WPO inschrijving betreft.

Signaal

Bij deze inschrijving moet een <attribuut> aanwezig zijn [477]

Code verplichte eindtoets

Code verplichte eindtoets moet (onafhankelijk van de controledatum) voorkomen in de bijbehorende referentietabel

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

Niveau eindtoets

De combinatie niveau eindtoets en code eindtoets moet voldoen aan de bijbehorende referentietabel

Afkeur

<Attribuut 1> <waarde attribuut 1> en <attribuut 2> <waarde attribuut 2> zouden moeten voorkomen in bijbehorende waardelijst

Attribuut 1 = code eindtoets

Attribuut 2 = niveau eindtoets [470]

       
 

Datum afname eindtoets mag indien gevuld niet liggen op of na de datum opheffing BRINnummer (datum uit bedrijf), indien deze laatste aanwezig is

Afkeur

BRIN-nr <BRIN-nummer> is niet geldig op <attribuut> <datum> volgens BRIN

[301]

 

Indien datum afname eindtoets gevuld is moet de Code eindtoets voorkomen in de bijbehorende referentietabel op datum afname eindtoets

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = Eindtoets

Attribuut 2 = datum eindtoets

 

De datum afname eindtoets mag niet in de toekomst liggen

Afkeur

Het veld <&1> mag niet in de toekomst liggen [843]

Score

Indien gevuld moet de combinatie Code eindtoets, Niveau eindtoets en Score eindtoets voldoen aan de bijbehorende referentietabel op datum afname eindtoets.

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2>

Attribuut 1 = score eindtoets

Attribuut 2 = datum afname eindtoets [348]

Reden ontheffing

De Reden ontheffing moet, indien gevuld, voorkomen in de referentietabel.

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

Reden niet-deelname

Indien Reden niet deelname is gevuld, mag Score eindtoets, Datum afname en Niveau eindtoets niet gevuld zijn.

Afkeur

Als een leerling niet deelneemt aan de eindtoets mogen de score, de datum afname en niveau eindtoets niet gevuld zijn [464]

 

Als Reden niet deelname leeg is moeten Score eindtoets, Datum afname en Niveau eindtoets gevuld zijn.

Afkeur

Als een leerling deelneemt aan de eindtoets moeten de score, de datum afname en niveau eindtoets gevuld zijn

[465]

 

De Reden niet deelname moet, indien gevuld, voorkomen in de referentietabel.

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Als Reden niet-deelname is gevuld met de waarde Ontheffing, dan moet Reden ontheffing zijn gevuld.

Afkeur

Bij niet deelname door ontheffing moet een reden ontheffing gevuld zijn [478]

4.2.10.2. Controle Toetsonderdeel

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

 

Deze gegevensgroep mag niet worden aangeleverd als reden niet deelname in de Eindtoets gevuld is.

Afkeur

Als een leerling niet deelneemt aan de eindtoets mag er geen <gegevensgroep > geleverd worden [466]

Code Toetsonderdeel

Code Toetsonderdeel moet voorkomen in de bijbehorende referentietabel op ‘datum afname’.

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = naam toetsonderdeel

Attribuut 2 = datum afname eindtoets

 

Code Toetsonderdeel moet in het bericht uniek zijn.

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

Indien Toetsonderdeel volgens de bijbehorende referentietabel geleverd moet worden moet Code Toetsonderdeel aanwezig zijn in het bericht.

Afkeur

Het <Naam gegevensgroep><attribuut =Code Toetsonderdeel> <attribuutwaarde = naam ontbrekende waarde> ontbreekt [467]

Code Referentieniveau Toetsonderdeel

Code Referentiesniveau Toetsonderdeel moet, indien gevuld, voldoen aan de bijbehorende referentietabel op ‘datum afname’.

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Het Referentieniveau Toetsonderdeel mag alleen gevuld zijn als dat op ‘datum afname’ toegestaan is.

Afkeur

Voor<naam gegevensgroep> < attribuut = Code Toetsonderdeel><attribuutwaarde = naam Toetsonderdeel > mag geen referentieniveau worden aangeleverd [468]

 

Het Referentieniveau Toetsonderdeel moet gevuld zijn als dat op ‘datum afname’ verplicht is.

Afkeur

Voor <naam gegevensgroep> < attribuut = Code Toetsonderdeel><attribuutwaarde = naam Toetsonderdeel > moet een referentieniveau worden aangeleverd [469]

4.2.10.3. Controle Toetsdomein

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Code Toetsdomein

De domeincode moet voorkomen in de bijbehorende referentietabel op ‘datum afname’.

Afkeur

<Attribuut1> <waarde attribuut1> is niet geldig op <attribuut 2> <waarde attribuut 2> [348]

Attribuut 1 = naam toetsdomein

Attribuut 2 = datum afname eindtoets

 

Code Toetsdomein moet in het bericht uniek zijn

Afkeur

<Attribuut> <attribuutwaarde> komt vaker dan eens voor binnen de gegevensgroep <naam gegevensgroep> [349]

 

Indien de domeincode volgens de bijbehorende referentietabel geleverd moet worden moet Code Toetsdomein aanwezig zijn in het bericht.

Afkeur

Het<Naam gegevensgroep><attribuut = Code Toetsdomein> <attribuutwaarde = naam ontbrekende waarde > ontbreekt [467]

Code Referentieniveau Toetsdomein

Code referentieniveau Toetsdomein moet voldoen aan de bijbehorende referentietabel op ‘datum afname’.

Afkeur

Het veld <attribuut> moet voorkomen in bijbehorende waardelijst [741]

 

Het Referentieniveau Toetsdomein mag alleen gevuld zijn als dat op ‘datum afname’ toegestaan is.

Afkeur

Voor<naam gegevensgroep> < attribuut = Code Toetsdomein><attribuutwaarde = naam Toetsdomein> mag geen referentieniveau worden aangeleverd [468]

 

Het Referentieniveau Toetsdomein moet gevuld zijn als dat op ‘datum afname’ verplicht is.

Afkeur

Voor <naam gegevensgroep> < attribuut = Code Toetsdomein><attribuutwaarde = naam Toetsdomein> moet een referentieniveau worden aangeleverd [469]

4.2.11. Aanvullende controles

[Vervallen per 01-08-2018]

Attribuut

Controle

Ernst

Signalering

Vestigingsvolgnummer (registratieoverzicht)

Het geleverde vestigingsvolgnummer moet bekend zijn als vestiging bij de leverende PO-school (moet voldoen aan de waardelijst, onafhankelijk van controledatum)

Afkeur

Vestiging <vestigingsvolgnummer> is in de BRIN-tabellen van DUO niet bekend als vestiging van de school [397]

Consistentiecontrole onderwijsvoorziening

Uitleg:

Met ingang van passend onderwijs wordt Soort onderwijs niet meer bij de inschrijvingen aan cluster 3 en 4 WEC-scholen aangeleverd. De Onderwijssoort indicatie verdwijnt helemaal. Toch moet er bij WEC-inschrijvingen gecontroleerd worden of er op de vestiging een Soort onderwijs mag worden gegeven (dit moet in BRIN staan geregistreerd). Daarom wordt deze controle zowel uitgevoerd voor inschrijvingen waarbij Soort onderwijs wel wordt aangeleverd als bij inschrijvingen zonder Soort onderwijs.

 

De volgende controles worden uitgevoerd als de gegevensgroep soort onderwijs wordt aangeleverd

 

Deze controle wordt niet uitgevoerd voor inschrijvingen waarvoor geldt dat:

• De ingangsdatum van plaatsing aan een vestiging ligt op of na de start van passend onderwijs.

• Het betreft een cluster 3 of 4 school.

In geval van een reguliere WEC inschrijving (Soort onderwijs <> 0, Schoolsoort > 0 en Soort verblijf = 0) moet gelden:

In BRIN moet geregistreerd zijn dat de vestiging toestemming heeft voor het geven van het Soort onderwijs (geldt zowel voor regulier toegestaan soort onderwijs als verbreed toegelaten soort onderwijs) waarvoor geldt dat de datum begin toestemming kleiner of gelijk moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie en de datum einde toestemming groter moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie.

In BRIN moet geregistreerd zijn dat het Soort onderwijs tevens toegestaan is voor de opgegeven Schoolsoort.

Signaal

Soort onderwijs <soort onderwijs> is niet toegestaan voor deze vestiging <vestigingsvolgnummer> [337]

 

In geval van een WEC inschrijving op een residentiële plaats (Schoolsoort > 0 en Soort verblijf > 2) moet gelden:

In BRIN moet geregistreerd zijn dat de vestiging toestemming heeft voor het geven van het Soort onderwijs voor de residentiële plaats, waarvoor geldt dat de datum begin toestemming kleiner of gelijk moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie en de datum einde toestemming groter moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie.

In BRIN moet geregistreerd zijn dat het Soort onderwijs tevens toegestaan is voor de opgegeven Schoolsoort.

Signaal

Soort onderwijs <soort onderwijs> is niet toegestaan voor deze vestiging <vestigingsvolgnummer> [337]]

 

De volgende controles worden uitgevoerd als de gegevensgroep soort onderwijs niet wordt aangeleverd

 

In geval van een reguliere WEC inschrijving waarbij Schoolsoort > 0 en Soort verblijf = 0, moet gelden:

In BRIN moet geregistreerd zijn dat de vestiging op de datum ingang van de gegevensgroepen Schoolsoort en Soort verblijf toestemming heeft voor het geven van enig Soort onderwijs <> 0

In BRIN moet geregistreerd zijn dat het Soort onderwijs tevens toegestaan is voor de opgegeven Schoolsoort.

Signaal

Deze vestiging <vestigingsvolgnummer> heeft geen toestemming voor het geven van enig soort onderwijs [427]

 

In geval van een WEC inschrijving op een residentiële plaats (Schoolsoort > 0 en Soort verblijf > 2) moet gelden:

In BRIN moet geregistreerd zijn dat de vestiging op de datum ingang van de gegevensgroepen Soort verblijf en Schoolsoort toestemming heeft voor het geven van enig Soort onderwijs voor de residentiële plaats.

In BRIN moet geregistreerd zijn dat het Soort onderwijs tevens toegestaan is voor de opgegeven Schoolsoort.

Signaal

Soort verblijf <soort verblijf> is niet toegestaan voor deze vestiging <vestigingsvolgnummer> [418]

 

De volgende controles worden alleen uitgevoerd voor de inschrijvingen die een datum inschrijving, datum indicatiestelling en datum ingang Soort onderwijs hebben die liggen vóór de datum start Passend Onderwijs.

 

Bij een WEC-inschrijving: de consistentie tussen Indicatiestelling en Soort Onderwijs wordt gecontroleerd indien Soort onderwijs <> 0, Soort verblijf = 0 en het betreft geen inschrijving aan een VGK instelling. Dan moet gelden:

De waarde van Soort onderwijs moet gedurende de gehele geldigheidsperiode gelijk zijn aan de waarde van de Indicatiestelling, m.u.v.:

– Soort onderwijs 41, 42 en 43. Bij deze waarden moet de Indicatiestelling 40 of 44 zijn.

– Soort onderwijs 33. Hierbij moet de Indicatiestelling 33 of 35 zijn.

Signaal

Als soort onderwijs > 0 en onderwijssoort indicatie is gevuld, dan moet soort onderwijs <soort onderwijs> consistent zijn met de indicatiestelling <onderwijssoort indicatie> [345]

 

Indien WEC Ambulante begeleiding aanwezig is moet gelden:

Voor WEC Ambulante begeleiding van cluster 2, 3 en 4 moet in BRIN geregistreerd zijn dat één van de WEC-instellingen die behoren tot het REC van de begeleidende WEC school, toestemming heeft voor het geven van onderwijs in het cluster van de indicatiestelling.

Hierbij geldt dat de datum begin toestemming kleiner of gelijk moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie en de datum einde toestemming groter moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie.

Signaal

Soort onderwijs <soort onderwijs> is niet toegestaan voor deze vestiging <vestigingsvolgnummer> [337]

Wijziging geboortedatum

(zowel bij mutatie vanuit BRP als bij sleutelmutatie vanuit de PO-school)

Bij een inschrijving WPO moet de datum inschrijving na de geboortedatum liggen.

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Signaal

Door een correctie van de geboortedatum ligt de inschrijfdatum nu voor of op de geboortedatum [350]

 

Bij een inschrijving WPO moet de leerling op datum inschrijving minimaal 4 jaar zijn als het geen varende kleuter betreft

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Signaal

Door een correctie van de geboortedatum is de leerling jonger of ouder dan toegestaan [351]

 

Bij een inschrijving WPO moet de leerling moet op datum inschrijving minimaal 3,5 jaar zijn als het een varende kleuter betreft

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Signaal

Door een correctie van de geboortedatum is de leerling jonger of ouder dan toegestaan [351]

 

Bij een inschrijving WPO moet de leerling moet op 31/7 van het schooljaar waarin deze wordt ingeschreven jonger zijn dan 15 jaar als het geen varende kleuter betreft

(schooljaar loopt van 1/8 – 31/7)

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Signaal

Door een correctie van de geboortedatum is de leerling jonger of ouder dan toegestaan [351]

 

Bij een inschrijving WPO moet de leerling moet op 31/7 van het schooljaar waarin deze wordt ingeschreven jonger zijn dan 8 jaar als het een varende kleuter betreft

(schooljaar loopt van 1/8 – 31/7)

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Signaal

Door een correctie van de geboortedatum is de leerling jonger of ouder dan toegestaan [351]

 

Bij een inschrijving WEC moet de datum inschrijving na de geboortedatum liggen.

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Signaal

Door een correctie van de geboortedatum ligt de inschrijfdatum nu voor of op de geboortedatum [350]

 

Bij een inschrijving WEC: als er geen sprake is van ambulante begeleiding, geldt dat de leerling moet op Datum inschrijving jonger moet zijn dan 20 jaar

Voor meldingen van WEC Ambulante Begeleiding hoeven geen leeftijdscontroles te worden uitgevoerd.

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Signaal

Door een correctie van de geboortedatum is de leerling jonger of ouder dan toegestaan [351]

 

Bij een inschrijving WEC-SO met een datum inschrijving op of na 01-08-2013, moet de leerling op 31/7 van het schooljaar waarin deze wordt ingeschreven jonger zijn dan 15 jaar

(schooljaar loopt van 1/8 – 31/7)

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Signaal

Door een correctie van de geboortedatum is de leerling jonger of ouder dan toegestaan [351]

 

Bij een indicatiestelling WEC:

Voor een reguliere WEC-inschrijving, behalve als het om een melding van WEC ambulante begeleiding gaat, geldt dat de leerling op Datum inschrijving minimaal 4 jaar moet zijn, met uitzondering van de onderwijssoort indicatie ‘doof’ en ‘slechthorend’ (onderwijssoort indicatie ‘21’ en ‘22’), daar moet de leerling minimaal 3 jaar zijn.

Voor meldingen van WEC Ambulante Begeleiding hoeven geen leeftijdscontroles te worden uitgevoerd.

NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens BRP, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft

Signaal

Door een correctie van de geboortedatum is de leerling jonger of ouder dan toegestaan [351]

(BRP-gegevens)

Als in de BRP de Indicatie geheim van toepassing is of door een spontane mutatie van toepassing wordt, dan worden de BRP-adresgegevens niet teruggekoppeld aan de instelling. (Indien door een spontane mutatie de indicatie geheim verdwijnt, vindt geen signalering plaats en worden de adresgegevens wel teruggekoppeld).

NB: dit is geen controle in de letterlijke zin des woords

Zacht

De gegevens zijn geheim volgens de Basisregistratie personen [956]

Burgerservicenummer achterhaald

(bij spontane mutatie vanuit BRP of omhanging)

Bij bericht spontane mutatie: als het Burgerservicenummer ontbreekt (al dan niet met onderwijsnummer) en de persoon is met een Burgerservicenummer bekend bij de BRP, dan wordt het Burgerservicenummer teruggekoppeld.

Signaal

Het Burgerservicenummer is achterhaald via de BRP (755)

Onderwijsnummer achterhaald

Bij bericht spontane mutatie: als de persoon bekend is binnen DUO met het Burgerservicenummer, maar het Burgerservicenummer is onbetrouwbaar na verificatie bij BRP en bij de persoon zijn meerdere onderwijsnummers geregistreerd, wordt de persoonsgegevens omgehangen en het gekozen onderwijsnummer teruggekoppeld.

Signaal

Het onderwijsnummer is achterhaald via Bron (756)

5. Uitwisseling met BRON

[Vervallen per 01-08-2018]

5.1. Webservice

[Vervallen per 01-08-2018]

Een webservice is een applicatie die een aantal functies biedt en aan te spreken is over het Internet. De in- en output van deze functies gebeurt voornamelijk in XML-formaat en volgens vaste afspraken. Deze afspraken zijn platformonafhankelijk; je kunt dus iedere webservice gebruiken vanaf ieder soort platform (Unix, NT, etc.).

De code achter een webservice kan gemaakt zijn met alle mogelijke middelen. Of het nu Java is, C# of een scriptingtaal, het kan allemaal een webservice bieden. Een applicatie biedt een webservice omdat de interface zich houdt aan bepaalde afspraken. Alle webservices spreken dezelfde taal, over hetzelfde protocol, met vaste afspraken over het formaat.

De definitie van een webservice ligt vast in een WSDL (Web Service Description Language). In de WSDL staat beschreven welke services DUO aanbiedt en de locatie van de service (dit moet nog worden bepaald door DUO).

Elke service bestaat uit een SOAP-header (de stuurgegevens) en een SOAP-body (de berichtgegevens). In de SOAP-body staat het te verzenden bericht of het antwoord. De berichten staan verder beschreven in hoofdstuk 5.4.

In de SOAP-header staan de volgende gegevens:

 • BRINnummer

 • Aanleverpuntnummer

De WSDL en de XSD’s worden niet opgenomen in het PVE maar zijn aparte documenten, namelijk:

 • BpokServices_V1.0.wsdl

 • BegrippenregisterAlgemeenPO_V1.0.xsd

 • BegrippenregisterInstellingEnOnderwijsPO_V1.0.xsd

 • BegrippenregisterOnderwijsverbandPO_V1.0.xsd

 • BegrippenregisterPersoonPO_V1.0.xsd

 • berichtenVerkeerIBGroepPO_V1.0.xsd

In de XSD & WSDL worden op verschillende plaatsen (include files, namespaces, ed.) verwezen naar bestandsnamen en versienummers. Dit zal op alle plaatsen moeten worden aangepast naar het nieuwe versienummer!

5.2. Tekensets en diakritische tekens

[Vervallen per 01-08-2018]

De gegevensuitwisseling zal gaan plaats vinden vanuit de administratiepakketten, in de vorm van webservices en ‘XML’ berichten (met de standaardcodering UTF-8).

Indien niet met UTF-8 wordt aangeleverd bestaat de kans dat BRON het bericht afkeurt met responscode 500 en de melding ‘internal server error’.

Het systeem bij DUO dat de inschrijvingen verwerkt, ondersteunt tekens die voorkomen in het tekenset ASCII819. ASCII819 ondersteunt niet alle tekens die voorkomen bij de BRP.

Scholen kunnen persoonsgegevens van leerlingen echter volgens de BRP schrijfwijze aanleveren. Afgesproken is dat, indien een PO school een bericht met persoonsgegevens aanlevert met tekens die niet voorkomen in ASCII819, het bericht wel wordt verwerkt bij BRON, door een diakritisch teken vereenvoudigd op te slaan tot het meest gelijkende teken.

Verdere uitwisseling met de BRP en elke terugkoppeling naar de PO-scholen wordt met deze gelijkende tekens gedaan.

5.3. Foutsituaties

[Vervallen per 01-08-2018]

5.3.1. LAS

[Vervallen per 01-08-2018]

A. Time-out

Als een bericht vanuit het LAS de applicatieserver van DUO niet bereikt, wordt er geen antwoord gegeven. Dit leidt tot een time-out bij het LAS. Oorzaken kunnen o.a. zijn: geen internetverbinding, een trage internetverbinding, overbelasting van servers bij DUO, bericht wordt door de firewall van DUO niet doorgelaten. Het LAS mag na 30 seconden ervan uitgaan dat het bericht niet is ontvangen door DUO. Dit zal door het LAS afgevangen moeten worden. Het bericht zal op een later tijdstip opnieuw aangeboden moeten worden aan DUO.

B. Foutieve berichtenopmaak

De berichtopmaak wordt gecontroleerd aan de hand van het XSD. Als de opmaak niet overeenkomt, krijgt het LAS synchroon teruggekoppeld dat het bericht is afgekeurd (zie: Bericht 17: Ontvangstbevestiging). Het LAS zal deze fout moeten kunnen afvangen. Na het herstellen van het bericht, moet het bericht opnieuw worden aangeboden aan.

5.3.2. DUO

[Vervallen per 01-08-2018]

A. Functionele fouten

Een functionele foutsituatie kan pas worden geconstateerd als het bericht de applicatieserver van DUO bereikt. Op basis van de inhoud van het bericht, dat qua opmaak voldoet aan de eisen van het XSD en bij DUO beschikbare gegevens wordt geconcludeerd dat de webservice niet kan worden uitgevoerd. Terugkoppeling vindt geautomatiseerd plaats door het verzenden van een afgesproken foutbericht.

B. Overige fouten

Mocht er een andere foutsituatie ontstaan dan hierboven beschreven dan wordt er een foutbericht verzonden met een algemene foutcode en omschrijving.

5.4. Beheer webservices

[Vervallen per 01-08-2018]

5.4.1. Versiebeheer

[Vervallen per 01-08-2018]

Bij het beschikbaar stellen van een nieuwe versie van een webservice zorgt DUO ervoor de vorige versie nog een bepaalde tijd gebruikt kan worden. Om dit mogelijk te maken wordt een versie-aanduiding opgenomen in de naam van de webservice.

WSDL

Een versie van een webservice is terug te vinden in de bij behorende WSDL, zowel in de bestandsnaam als intern, in de targetnamespace-definitions:

<naam service>_V<Versie-id>.wsdl (bijvoorbeeld: BpokServices_V1.0.wsdl)

Intern (in de wsdl) is deze versie terug te vinden bij de de targetnamespace-definitions:

xmlns:tns="http://ib-groep.nl/services/Basis-v1.0"

targetNamespace="http://ib-groep.nl/services/Basis-v1.0"

XSD

Een versie van een interface is terug te vinden in de bij behorende XSD, zowel in de bestandsnaam als intern, in de targetnamespace-definitions:

<naam interface>_V<Versie-id>.xsd (bijvoorbeeld: berichtenVerkeerIBGroepPO_V1.0.xsd)

Intern (in de xsd) is deze versie terug te vinden bij de de targetnamespace-definitions:

xmlns:tns="http://ib-groep.nl/services/Basis-v1.0"

targetNamespace="http://ib-groep.nl/services/Basis-v1.0"

NB:

Het versienummer van de targetnamespace van een XSD representeert tegelijkertijd het versienummer van alle XSD’s.

Bv XSD voor ‘BerichtenVerkeerIBGroepPO_V1.0.xsd’

xmlns:tns="http://ib-groep.nl/services/Basis-v1.0"

targetNamespace="http://ib-groep.nl/services/Basis-v1.0"

gaat altijd samen met de bestandsnaam XSD voor:

‘BegrippenregisterPersoonPO _V1.0.xsd’

‘BegrippenregisterAlgemeenPO_V1.0.xsd’

Etc.

SOAP

DUO ondersteunt versie 1.1.

Indien niet met een bestaande SOAP versie wordt aangeleverd volgt responscode 500 en de melding ‘internal server error’. Wordt er met een andere SOAP versie aangeleverd koppelt DUO het bericht terug met SOAP versie 1.1.

Functionele wijzigingen, verschijningsdatum en vervaltermijnen zullen gecommuniceerd worden door middel van wijzigingsvoorstellen op het PvE. Nieuwe versies van webservices kunnen ook worden aangemaakt zonder wijziging in het PvE (bv. ingeval van bugs).

5.5. Overzicht onderkende services & berichten

[Vervallen per 01-08-2018]

Nr

Bericht

Van

Naar

Afhandeling

Gerelateerde berichten

Identificatieverzoek

1.

Identificatieverzoek

PO-school

DUO

De PO-school krijgt synchroon een ontvangstbevestiging

Het antwoord op dit verzoek volgt asynchroon na verzoek terugkoppeling van de PO-school

5.6.16 Bericht 17: Ontvangstbevestiging

5.6.8. Bericht 8: Terugkoppeling positief identificatieverzoek

5.6.13. Bericht 13: Terugkoppeling afkeuring

2.

Wijziging sleutelgegevens PO-school

PO-school

DUO

De PO-school krijgt synchroon een ontvangstbevestiging

Het antwoord op dit verzoek volgt asynchroon na verzoek terugkoppeling van de PO-school

5.6.16 Bericht 17: Ontvangstbevestiging

5.6.9. Bericht 9: Terugkoppeling wijziging sleutelgegevens

5.6.13. Bericht 13: Terugkoppeling afkeuring

Melding inschrijving

3.

Melding inschrijving

PO-school

DUO

De PO-school krijgt synchroon een ontvangstbevestiging

Het antwoord op dit verzoek volgt asynchroon na verzoek terugkoppeling van de PO-school

5.6.16 Bericht 17: Ontvangstbevestiging

5.6.10. Bericht 10: Terugkoppeling melding inschrijving

5.6.13. Bericht 13: Terugkoppeling afkeuring

Verwijderen inschrijving

4.

Verwijderen inschrijving

PO-school

DUO

De PO-school krijgt synchroon een ontvangstbevestiging

Het antwoord op dit verzoek volgt asynchroon na verzoek terugkoppeling van de PO-school

5.6.16 Bericht 17: Ontvangstbevestiging

5.6.11. Bericht 11: Terugkoppeling verwijdering inschrijving

5.6.13. Bericht 13: Terugkoppeling afkeuring

Verzoek terugkoppelrapportage

5.

Verzoek registratie-overzicht

PO-school

DUO

De PO-school krijgt synchroon een ontvangstbevestiging

Het antwoord op dit verzoek volgt asynchroon na verzoek terugkoppeling van de PO-school

5.6.16 Bericht 17: Ontvangstbevestiging

5.6.12. Bericht 12: Terugkoppeling registratie-overzicht inschrijving

5.6.13. Bericht 13: Terugkoppeling afkeuring (asynchroon)

6.

Verzoek terugkoppeling

PO-school

DUO

Dit bericht op zich kent geen direct te relateren antwoord als het wordt goedgekeurd. Er volgt geen synchrone ontvangstbevestiging

Dit bericht is wel de trigger om de klaargezette antwoorden op te halen (synchrone terugkoppeling met evt. inhoud)

Bij een afkeuring is er een direct te relateren (synchroon) antwoord (nl. de synchrone terugkoppeling met afkeuringsignaal)

5.6.7. Bericht 7: Terugkoppeling verzoek terugkoppeling

Terugkoppelrapportage

7.

Terugkoppeling verzoek terugkoppeling

DUO

PO-school

Overkoepelend bericht van de terugkoppelingen 8-13, 15-16

alleen levering nav bericht 6

5.6.6. Bericht 6: Verzoek terugkoppeling

8.

Terugkoppeling positief identificatieverzoek

DUO

PO-school

alle persoonsgegevens

meegeleverd in antwoord op vraag 6

5.6.1. Bericht 1: Identificatieverzoek

9.

Terugkoppeling wijziging sleutelgegevens PO-school

DUO

PO-school

meegeleverd in antwoord op vraag 6

5.6.2. Bericht 2: Wijziging sleutelgegevens

10.

Terugkoppeling melding inschrijving

DUO

PO-school

meegeleverd in antwoord op vraag 6

5.6.3. Bericht 3: Melding inschrijving

11.

Terugkoppeling verwijdering inschrijving

DUO

PO-school

meegeleverd in antwoord op vraag 6

5.6.4. Bericht 4: Verwijderen inschrijving

12.

Terugkoppeling registratieoverzicht inschrijving

DUO

PO-school

in feite registratieoverzicht van meerdere personen

meegeleverd in antwoord op bericht 6

5.6.5. Bericht 5: Verzoek

13.

Terugkoppeling afkeuring

DUO

PO-school

inhoud: alleen berichtidentificatie (kopgegevens) + signaal

meegeleverd in antwoord op vraag 6

5.6.1. Bericht 1: Identificatieverzoek

5.6.2. Bericht 2: Wijziging sleutelgegevens

5.6.3. Bericht 3: Melding inschrijving

5.6.4. Bericht 4: Verwijderen inschrijving

5.6.5. Bericht 5: Verzoek

15.

Spontane mutatie

DUO

PO-school

meegeleverd in antwoord op vraag 6

geen vraag vooraf

16.

Dubbele inschrijving

DUO

PO-school

meegeleverd in antwoord op vraag 6

geen vraag vooraf

17.

Ontvangstbevestiging

DUO

PO-school

Synchroon antwoord dat een bericht door BRON is ontvangen

5.6.1. Bericht 1: Identificatieverzoek

5.6.2. Bericht 2: Wijziging sleutelgegevens

5.6.3. Bericht 3: Melding inschrijving

5.6.4. Bericht 4: Verwijderen inschrijving

5.6.5. Bericht 5: Verzoek

5.6. Uitwerking berichten

[Vervallen per 01-08-2018]

In dit hoofdstuk staat in detail beschreven uit welke gegevens de hiervoor beschreven berichten (kunnen) bestaan. Indien noodzakelijk is een korte toelichting opgenomen. Ook is aangegeven wat de optionaliteit is van die gegevens in de specifieke berichten.

De optionaliteit geeft aan of een attribuut in een bericht gevuld moet worden aangeleverd of weggelaten mag worden.

Optioneel

Indien een rubriek optioneel (O) is gedefinieerd, dan moet in geval van geen waarde of afwezigheid van het gegeven, de rubriek niet worden aangeleverd. Dit geldt zowel voor alfanumerieke als numerieke rubrieken als datums. Is de rubriek wel gevuld, dan moet het voldoen aan alle relevante controles.

Verplicht

Indien een rubriek verplicht (V) is gedefinieerd, dan moet de rubriek gevuld worden en tevens voldoen aan alle relevante controles.

Formaat

Per gegevenselement is in hoofdstuk 6 aangegeven in welk formaat het in de interface dient voor te komen. Als bij de toelichting ‘waardelijst’ staat vermeld, betekent het dat het gegevenselement dient te voldoen aan een waardelijst of een referentietabel. Alle gebruikte waardelijsten en referentietabellen staan opgesomd in 7.1. Bijlage 1: Referentietabellen.

In geval van een datum dient het masker EEJJ-MM-DD (eeuw-jaar-maand-dag) te worden gehanteerd. Het dient een bestaanbare datum te zijn die ligt tussen 1900-01-01 en 2199-12-31. Daarnaast zijn er ook datums waarbij de dag en/of maand onbekend zijn. Deze datums worden in het bericht niet als datum gedefinieerd maar als een numeriek veld. Hierbij dient het masker EEJJMMDD te worden gehanteerd.

5.6.1. Bericht 1: Identificatieverzoek

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Dit bericht kent twee varianten:

 • (a) identificatieverzoek zonder PGN

 • (b) identificatieverzoek met PGN.

Ad a) Als de PO-school niet de beschikking heeft over het Persoonsgebonden Nummer (PGN) van een leerling, kan met dit bericht het PGN worden opgevraagd bij DUO. Na besluit tot toelating meldt de PO-school de beschikbare gegevens van de leerling (waarvan een aantal verplicht, te weten geboortedatum, geslacht, naam en voornamen), alsmede (indien in gebruik) het leerlingnummer.

DUO start het identificatietraject om aan de hand van de registratie in BRON of BRP de juiste persoon te vinden. Uitkomst van dit traject is:

de persoon is gevonden in BRP met Burgerservicenummer Burgerservicenummer wordt PGN

de persoon is gevonden in BRP zonder Burgerservicenummer DUO kent onderwijsnummer toe als PGN

de persoon is niet gevonden in BRP  DUO kent onderwijsnummer toe als PGN

ad b) Als de PO-school wel de beschikking heeft over het PGN (Burgerservicenummer of onderwijsnummer) van een leerling, kan met dit bericht worden geverifieerd of de combinatie PGN, geboortedatum en geslacht correct is en dus gebruikt kan worden voor verdere communicatie met DUO.

DUO start het identificatietraject om aan de hand van de registratie in BRON of BRP de geleverde combinatie van gegevens te verifiëren. Uitkomst van dit traject is:

 • de combinatie PGN (Burgerservicenummer), geboortedatum en geslacht is aangetroffen in BRP de combinatie kan gebruikt worden in verdere communicatie

 • de combinatie PGN (Burgerservicenummer), geboortedatum en geslacht is niet aangetroffen in BRP de combinatie kan niet gebruikt worden in verdere communicatie.

 • de combinatie PGN (onderwijsnummer), geboortedatum en geslacht is aangetroffen in BRON de combinatie kan gebruikt worden in verdere communicatie

 • de combinatie PGN (onderwijsnummer), geboortedatum en geslacht is niet aangetroffen in BRON de combinatie kan niet gebruikt worden in verdere communicatie.

Let wel: de constatering dat een combinatie van PGN, geboortedatum en geslacht niet gebruikt kan worden zegt niets over het al dan niet juist zijn van één van de onderdelen, maar alleen over de juistheid van de combinatie van de drie onderdelen.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens aanlevering 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Uitgegeven door de PO-school

 

Persoonsgegevens zonder PGN 0..1 keer per bericht (Persoonsgegevens zonder PGN óf Persoonsgegevens met PGN moet gevuld zijn: ze mogen niet beide gevuld zijn)

2

Leerlingnummer

O

 

3

Geboortedatum

V

 

4

Geslacht

V

 

5

Postcode-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling moet gevuld zijn

6

Land-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling moet gevuld zijn

7

Achternaam

V

 

8

Voorvoegsel

O

 

9

Alle voornamen

V

 

10

Straatnaam

O

Als Postcode-volgens-instelling gevuld is, moet straatnaam gevuld zijn

11

Huisnummer

O

Als Postcode-volgens-instelling gevuld is, moet huisnummer gevuld zijn

12

Huisnummer toevoeging

O

 

13

Locatie omschrijving

O

 

14

Huisnummer aanduiding

O

 

15

Plaatsnaam

O

 

16

Adresregel buitenland 1

O

Als Land-volgens-instelling gevuld is, moet Adresregel buitenland 1 gevuld zijn

Als Adresregel buitenland 2 gevuld is, moet Adresregel buitenland 1 gevuld zijn

17

Adresregel buitenland 2

O

Als Adresregel buitenland 3 gevuld is, moet Adresregel buitenland 2 gevuld zijn

Mag alleen gevuld zijn als Adresregel buitenland 1 gevuld is

18

Adresregel buitenland 3

O

Mag alleen gevuld zijn als Adresregel buitenland 2 gevuld is

Persoonsgegevens met PGN 0..1 keer per bericht (Persoonsgegevens zonder PGN óf Persoonsgegevens met PGN moet gevuld zijn: ze mogen niet beide gevuld zijn)

19

Burgerservicenummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer moet gevuld zijn

20

Onderwijsnummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer moet gevuld zijn

21

Geboortedatum

V

 

22

Geslacht

V

 

23

Postcode-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling moet gevuld zijn

24

Land-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling moet gevuld zijn

5.6.2. Bericht 2: Wijziging sleutelgegevens PO-school

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Dit bericht kan alleen worden gebruikt om wijzigingen op sleutelgegevens/adresgegevens (adres: alleen postcode/landcode volgens instelling) door te geven voor personen bij wie geen BRP-relatie aanwezig is (dus alleen voor personen met onderwijsnummer). Een persoon zonder BRP-relatie heeft een onderwijsnummer; maar niet voor iedere persoon met een onderwijsnummer geldt dat er geen BRP-relatie is. Voor personen met onderwijsnummer én een BRP-relatie zal dus, indien de PO-school een wijziging van sleutelgegevens doorgeeft, deze melding worden afgekeurd.

Onder 'situatie oud' vermeldt de PO-school de bestaande situatie, bij 'situatie nieuw' vermeldt de PO-school de gehele nieuwe situatie (dus ook gegevens die niet gewijzigd zijn!).

Uitkomst van dit traject is:

 • wijziging kan niet worden doorgevoerd; er is namelijk al een BRP-relatie

 • wijziging kan worden doorgevoerd; er is ondanks de wijziging geen BRP-relatie te leggen en PGN verandert niet

 • wijziging kan worden doorgevoerd; er is dankzij de wijziging een BRP-relatie gelegd; PGN verandert

De inhoudelijke terugmelding wordt klaargezet en kan door de PO-school worden opgehaald (middels 'verzoek terugkoppeling').

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens aanlevering 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Uitgegeven door de PO-school

 

Persoonsgegevens 1 keer per bericht

Situatie oud

2

Onderwijsnummer

V

 

3

Geboortedatum

V

 

4

Geslacht

V

 

Situatie nieuw

5

Burgerservicenummer

O

Alleen gevuld indien de PO-school een Burgerservicenummer heeft achterhaald. Indien Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling is gevuld, mag Burgerservicenummer niet gevuld zijn.

6

Geboortedatum

V

 

7

Geslacht

V

 

8

Postcode-volgens-instelling

O

Indien Postcode-volgens-instelling gevuld is, mag Land-volgens-instelling niet gevuld zijn. Indien Burgerservicenummer gevuld is, mag Postcode-volgens-instelling niet gevuld zijn.

9

Land-volgens-instelling

O

Indien Land-volgens-instelling gevuld is, mag Postcode-volgens-instelling niet gevuld zijn. Indien Burgerservicenummer gevuld is, mag Land-volgens-instelling niet gevuld zijn

10

Datum ingang adreswijziging

O

Alleen gevuld als de PO-school een adreswijziging wil doorgeven

5.6.3. Bericht 3: Melding inschrijving

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Dit bericht kent twee varianten:

 • (a) een melding inschrijving WPO/WEC met PGN

 • (b) een melding inschrijving WPO/WEC zonder PGN.

Ad a) Als de PO-school de beschikking heeft over een PGN (al dan niet na een voorafgaand traject van identificatie middels een identificatieverzoek) meldt de PO-school met dit bericht de set van WPO/WEC-inschrijvingsgegevens van een leerling aan BRON (zowel initieel als bij wijzigingen). BRON beoordeelt allereerst of het bericht verwerkt kan worden. Vervolgens vinden persoonscontrole en inhoudelijke inschrijvingscontrole plaats. Op hoofdlijnen is de uitkomst:

 • melding syntactisch niet in orde: melding wordt afgekeurd

 • melding semantisch niet in orde (bijv. persoon niet gevonden in BRON en/of BRP, inschrijvingsgegevens niet in orde); melding wordt afgekeurd

 • melding syntactisch en semantisch in orde: melding wordt verwerkt in BRON.

Ad b) Als de PO-school niet de beschikking heeft over een PGN, dan meldt de PO-school met dit bericht de set van WPO/WEC-inschrijvingsgegevens van een leerling aan BRON zonder PGN (dus met naamsgegevens). De verwerking van dit bericht omvat ook de identificatie; het is dus niet noodzakelijk om vooraf middels een identificatieverzoek de identificatie uit te voeren/afgerond te hebben.

BRON beoordeelt allereerst of het bericht verwerkt kan worden. Vervolgens vinden identificatie en inhoudelijke inschrijvingscontrole plaats. Op hoofdlijnen is de uitkomst:

 • melding syntactisch niet in orde: melding wordt afgekeurd

 • melding semantisch niet in orde (inschrijvingsgegevens niet in orde); melding wordt afgekeurd

 • melding syntactisch en semantisch in orde: melding wordt verwerkt in BRON.

Uitkomst van de identificatie is:

 • de persoon is gevonden in BRP met Burgerservicenummer Burgerservicenummer wordt PGN

 • de persoon is gevonden in BRP zonder Burgerservicenummer DUO kent onderwijsnummer toe als PGN

 • de persoon is niet gevonden in BRP DUO kent onderwijsnummer toe als PGN

De identificatie zelf zal niet leiden tot een afkeuring van de melding.

Zowel voor variant a als b geldt dat de gehele historie van de betreffende inschrijving geleverd wordt, of het nu gaat om initiële opvoer van een inschrijving of om wijzigingen van een inschrijving.

Als het gaat om een correctie op de datum inschrijving dan en alléén dan wordt de datum inschrijving van de oorspronkelijke inschrijving meegeleverd.

Als er een inschrijving wordt aangeleverd die al eerder in BRON was geregistreerd en vervolgens verwijderd dan wordt binnen BRON voor deze inschrijving (van dezelfde leerling en met dezelfde datum inschrijving) de datum aanlevering van de oorspronkelijke inschrijving gebruikt voor de verdere verwerking binnen BRON.

Na de start passend onderwijs worden er geen LGF-indicatie meer afgegeven. WPO Inschrijvingen met een datum inschrijving op of na de start van passend onderwijs mogen de gegevensgroep LGF-indicatie niet bevatten. Voor inschrijvingen die starten voor de start van passend onderwijs en waarbij deze indicatie was aangeleverd, moet men ook bij wijzigen van deze inschrijvingen na de start passend onderwijs deze gegevensgroep wel meeleveren.

Met de invoering van Passend Onderwijs komen WEC en Ambulante begeleiding WEC niet meer voor. Dit betekent niet dat deze gegevensgroepen verdwijnen maar dat de rubrieken met ingang van het Passend Onderwijs voor nieuwe inschrijvingen niet meer gevuld worden.

Daarnaast komt de soort onderwijs voor cluster 3 & 4 scholen vanaf start passend onderwijs te vervallen. Dit betekent dat deze gegevensgroep niet meer verplicht aanwezig is maar optioneel wordt; namelijk alleen door cluster 1 & 2 scholen aan te leveren.

Bij de melding inschrijving WEC komt er vanaf de invoering van Passend Onderwijs voor cluster 3 en 4 inschrijvingen een nieuwe gegevensgroep bij; de toelaatbaarheidsverklaring.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens aanlevering 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Uitgegeven door de PO-school

 

Persoonsgegevens zonder PGN 0..1 keer per bericht (Persoonsgegevens zonder PGN óf Persoonsgegevens met PGN moet gevuld zijn: ze mogen niet beide gevuld zijn)

2

Leerlingnummer

O

 

3

Geboortedatum

V

 

4

Geslacht

V

 

5

Postcode-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling moet gevuld zijn

6

Land-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling moet gevuld zijn

7

Achternaam

V

 

8

Voorvoegsel

O

 

9

Alle voornamen

V

 

10

Straatnaam

O

 

11

Huisnummer

O

 

12

Huisnummer toevoeging

O

 

13

Locatie omschrijving

O

 

14

Huisnummer aanduiding

O

 

15

Plaatsnaam

O

 

16

Adresregel buitenland 1

O

Als Land-volgens-instelling gevuld is, moet Adresregel buitenland 1 gevuld zijn

Als Adresregel buitenland 2 gevuld is, moet Adresregel buitenland 1 gevuld zijn

17

Adresregel buitenland 2

O

Als Adresregel buitenland 3 gevuld is, moet Adresregel buitenland 2 gevuld zijn

Mag alleen gevuld zijn als Adresregel buitenland 1 gevuld is

18

Adresregel buitenland 3

O

Mag alleen gevuld zijn als Adresregel buitenland 2 gevuld is

Persoonsgegevens met PGN 0..1 keer per bericht (Persoonsgegevens zonder PGN óf Persoonsgegevens met PGN moet gevuld zijn: ze mogen niet beide gevuld zijn)

19

Burgerservicenummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer moet gevuld zijn

20

Onderwijsnummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer moet gevuld zijn

21

Geboortedatum

V

 

22

Geslacht

V

 

23

Postcode-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling moet gevuld zijn

24

Land-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling moet gevuld zijn

 

Inschrijving WPO 0..1 keer per persoon (Inschrijving WPO of Inschrijving WEC moet gevuld zijn).

25

Datum inschrijving

V

Samen met de leerling en de school vormt de datum inschrijving de unieke sleutel van een inschrijving

26

Voorschools programma

O

 

27

Voorschoolse maanden

O

 

28

Datum uitschrijving

O

 

29

Advies-vo

O

 

30

Herzien advies-vo

O

 

31

Aanduiding NNCA WPO

O

 

32

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving

O

 

Vestiging WPO 1..n keer per inschrijving

33

Datum ingang plaatsing vestiging

V

 

34

Vestigingsvolgnummer

V

 

Indicatie bekostiging WPO 1.. n keer per inschrijving

35

Datum ingang indicatie bekostiging

V

 

36

Indicatie bekostiging

V

 

Leerjaar/groep WPO 1.. n keer per inschrijving

37

Datum plaatsing leerjaar/groep

V

 

38

Leerjaar

V

 

39

Groep

V

 

Vroegschools programma WPO 0.. n keer per inschrijving

40

Datum plaatsing vroegschools programma

V

 

41

Datum einde plaatsing vroegschools programma

O

 

42

Vroegschools programma

V

 

Eindtoets WPO 0.. n keer per inschrijving

43

Datum eindtoets

V

 

44

Code eindtoets

V

 

45

Uitslag eindtoets

O

 

LGF-indicatie WPO 0.. n keer per inschrijving

46

Datum indicatiestelling

V

 

47

Onderwijssoort indicatie

V

 

48

BRINnummer REC indicatiestelling

O

 

49

CVI-nummer

O

 

Ambulante begeleiding WPO 1.. n keer per LGF-indicatie WPO

50

Datum ingang BRINnummer WEC-school

V

 

51

BRINnummer WEC-school

V

 

Gewicht WPO 0.. n keer per inschrijving

52

Code gewichtenregeling

V

 

53

Datum ingang gewicht

V

 

54

Gewicht

V

 

Ontwikkelingsperspectief BAO WPO 0…n per inschrijving

54a

Datum ingang OPP

V

 

54b

Datum einde OPP

O

 

Verblijf OPDC WPO 0...n per inschrijving

54c

Datum ingang plaatsing OPDC

V

 

54d

Datum einde plaatsing OPDC

O

 

54e

BRINnummer OPDC

V

 

54f

Vestigingsvolgnummer OPDC

V

 
 

Inschrijving WEC 0..1 keer per persoon (Inschrijving WPO of Inschrijving WEC moet gevuld zijn).

55

Datum inschrijving

V

Samen met de leerling en de school vormt de datum inschrijving de unieke sleutel van een inschrijving

56

Datum uitschrijving

O

 

57

BRINnummer teruggeplaatste leerling

O

 

58

Aanduiding NNCA WEC

V

 

59

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving

O

 

Vestiging WEC 1..n keer per inschrijving

60

Datum ingang plaatsing vestiging

V

 

61

Vestigingsvolgnummer

V

 

Indicatie bekostiging WEC 1..n keer per inschrijving

62

Datum ingang indicatie bekostiging

V

 

63

Indicatie bekostiging

V

 

Soort onderwijs WEC 0..n keer per inschrijving

64

Datum ingang soort onderwijs

V

 

65

Soort onderwijs

V

 

Leerjaar/groep WEC 1..n keer per inschrijving

66

Datum plaatsing leerjaar/groep

V

 

67

Groepsaanduiding

V

 

68

Leerjaar WEC

V

 

Schoolsoort WEC 1..n keer per inschrijving

69

Datum ingang schoolsoort

V

 

70

Schoolsoort

V

 

Soort verblijf WEC 1..n keer per inschrijving

71

Datum ingang soort verblijf

V

 

72

Indicatie soort verblijf

V

 

Indicatiestelling WEC 0..n keer per inschrijving

73

Datum indicatiestelling

V

 

74

Onderwijssoort indicatie

V

 

75

BRINnummer REC indicatiestelling

O

 

76

CVI-nummer

O

 

Ambulante begeleiding WEC 0..n keer per Indicatiestelling WEC

77

Datum ingang BRINnummer van de school waar de leerling Ambulant Begeleid wordt

V

 

78

BRINnummer van de school of instelling waar de leerling Ambulant Begeleid wordt

V

 

Toelaatbaarheidsverklaring 0..n keer per inschrijving

79

Datum ingang toelaatbaarheidsverklaring

V

 

80

Samenwerkingsverband nummer

V

 

81

Bekostigingscategorie

V

 

82

Beschikkingsnummer TLV

V

 

83

Datum einde Toelaatbaarheidsverklaring

V

 

Uitstroomprofiel WEC 0..n keer per inschrijving

84

Datum ingang uitstroomprofiel

V

 

85

Uitstroomprofiel

V

 

86

Elementcode

O

 

87

Leerjaar uitstroomprofiel

O

 
 

Arrangement WEC 0..1 keer per inschrijving

88

Datum ingang arrangement

V

 

89

BRINnummer school van inschrijving

V

 

90

Vestigingsvolgnummer school van inschrijving

V

 

Verplichte eindtoets 0..1 keer per persoon

91

Code toets

V

Gegevensgroep verplicht vanaf het schooljaar 2014-2015.

92

Niveau eindtoets

O

 

93

Datum afname

O

 

94

Score

O

 

95

Reden ontheffing

O

 

96

Reden niet deelname

O

 

Toetsonderdeel 0..n keer per verplichte eindtoets

97

Code Toetsonderdeel

V

Gegevensgroep verplicht vanaf het schooljaar 2015-2016.

Mag niet worden aangeleverd in het schooljaar 2014-2015.

98

Code Referentieniveau Toetsonderdeel

O

 

Toetsdomein 0..n keer per toetsonderdeel

     

99

Code Toetsdomein

V

Gegevensgroep verplicht vanaf het schooljaar 2015-2016.

Mag niet worden aangeleverd in het schooljaar 2014-2015.

100

Code Referentieniveau Toetsdomein

V

 

5.6.4. Bericht 4: Verwijderen inschrijving

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht verzoekt de PO-school om een verwijdering van een inschrijving. Dit bericht kan alleen worden gebruikt om inschrijvingen die reeds in BRON aanwezig zijn te verwijderen.

Uitkomst van dit traject is:

 • melding syntactisch niet in orde: melding wordt afgekeurd

 • melding semantisch niet in orde (bijv. persoon niet gevonden; inschrijving niet gevonden): melding wordt afgekeurd

 • melding syntactisch en semantisch in orde: verwijdering wordt doorgevoerd in BRON.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens aanlevering 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Uitgegeven door de PO-school

 

Persoonsgegevens 1 keer per bericht

2

Burgerservicenummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer moet gevuld zijn

3

Onderwijsnummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer moet gevuld zijn

4

Leerlingnummer

O

 

5

Geboortedatum

V

 

6

Geslacht

V

 

Identificatie inschrijving 1 keer per bericht

7

Datum inschrijving

V

Samen met de leerling en de school vormt de datum inschrijving de unieke sleutel van een inschrijving

5.6.5. Bericht 5: Verzoek registratieoverzicht

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht verzoekt de PO-school om een registratie-overzicht van de situatie in BRON. Zo’n registratie-overzicht geeft de school inzicht in de wijze waarop de leerlingen in BRON zijn geregistreerd; dit kan voor de school van belang zijn in (specifieke) situaties zoals het aanleveren van nieuwe standen, het herstellen van de stand in de eigen administratie of het toetsen van een bekostigingsbesluit van DUO.

Een verzoek om een registratie-overzicht gaat vergezeld van een peildatum. Tevens kan in het bericht worden aangegeven welke specifieke persoon of personen het verzoek betreft. Als er geen persoonsgegevens gevuld zijn, dan worden alle op de PO-school ingeschrevenen geleverd (voor zover deze op de peildatum ingeschreven zijn).

In het verzoek om een registratie-overzicht kan ook aangegeven worden (optioneel dus) voor welke vestiging de selectie moet plaatsvinden; als dit niet gevuld wordt, dan vindt de selectie voor alle vestigingen van de betreffende PO-school plaats.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens aanlevering 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Uitgegeven door de PO-school

 

Selectiegegevens 1 keer per bericht

2

Peildatum

V

 

3

Vestigingsvolgnummer

O

 

Persoonsgegevens 0..n keer per selectiegegevens (indien niet gevuld, dan standaardlevering)

4

Burgerservicenummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

5

Onderwijsnummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

6

Geboortedatum

V

 

7

Geslacht

V

 

5.6.6. Bericht 6: Verzoek terugkoppeling

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht verzoekt het aanleverpunt van de school om alle resultaten die voor dat aanleverpunt klaar zijn gezet bij DUO sinds de laatste keer dat een terugkoppeling heeft plaatsgevonden, terug te koppelen aan de school.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens aanlevering 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Uitgegeven door de PO-school

5.6.7. Bericht 7: Terugkoppeling verzoek terugkoppeling

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht geeft BRON een (synchrone!) terugkoppeling op een verzoek tot terugkoppeling. Ingeval het verzoek is afgekeurd, worden alleen de kopgegevens en een signalering geleverd.

Als het verzoek is goedgekeurd, worden de terugkoppelingen die klaar staan opgenomen in dit bericht. Hierbij worden ook alle aanwezige retourberichten geleverd aan de school, zoals wijziging sleutelgegevens BRON.

De terugkoppeling bestaat dus uit antwoorden met voorafgaand bericht vanuit de school (zoals melding inschrijving of een identificatieverzoek), maar ook uit antwoorden zonder voorafgaand bericht vanuit de school.

Om de terugkoppeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen is een aantal afspraken gemaakt die in de volgende paragrafen worden genoemd.

De terugkoppeling kent een maximale omvang.

Aangezien de terugkoppelvoorraad variabel is en dus klein maar ook heel groot kan zijn, kan de performance zwaar belast worden. Om performance problemen te voorkomen wordt de voorraad gecontroleerd. Indien deze groot is zal de terugkoppeling niet in één maar in meer bundels plaatsvinden.

NB De grootte van de terugkoppelvoorraad wordt niet alleen bepaald door het aantal terug te koppelen berichten. Immers de voorraad kan bestaan uit één terugkoppelbericht met een registratieoverzicht voor alle ingeschrevenen op een PO-school, welke groter is dan de voorraad van 500 diverse overige terugkoppelberichten.

Afspraak:

Indien een maximale waarde wordt overschreden dan wordt de voorraad niet in één bericht teruggekoppeld maar in meerdere terugkoppelberichten totdat er geen terugkoppelvoorraad meer is.

De terugkoppeling is een iteratief proces totdat er geen terugkoppelvoorraad meer is.

BRON en de school moeten dezelfde status toekennen aan een terugkoppelbericht. Met andere woorden, BRON heeft een bericht verzonden en moet weten of de school deze heeft ontvangen.

Om dit te bewerkstelligen is een iteratief proces uitgedacht dat door de school wordt gestart en beëindigd.

BRON reageert op de inhoud van een verzoek terugkoppeling afhankelijk van de Berichtidentificatie en de terugkoppelvoorraad.

Afspraken:

 • Het verzoek terugkoppeling, dat vanuit de school/vestiging wordt verzonden, (bericht 6) moet gebruik maken van een Berichtidentificatie. De Berichtidentificatie moet t.o.v. van de vorige berichtidentificatie

  • a) Hoger zijn: Dit betekent ten eerste dat de vorige terugkoppeling is geslaagd en dat deze teruggekoppelde berichten niet meer verzonden dienen te worden. Indien er een nieuwe terugkoppelvoorraad is, wordt deze voorraad teruggekoppeld. Deze nieuwe terugkoppeling is daarmee voorlopig verzonden. OF

  • b) Dezelfde zijn. Dit betekent dat de vorige terugkoppeling niet is geslaagd. De teruggekoppelde berichten moeten opnieuw worden verzonden. Indien de terugkoppeling nog niet de maximale omvang had bereikt kan deze terugkoppeling met nieuwe terugkoppelberichten worden aangevuld. Wederom geldt voor deze teruggekoppelde berichten een ‘status voorlopig’ totdat er een verzoek terugkoppeling vanuit de school/vestiging wordt verzonden die een berichtidentificatie kent die hoger is dan de vorige.

 • Het iteratieve proces wordt voortgezet zolang BRON een voorraad terugkoppelt. Indien er geen voorraad terugkoppelingen (meer) is dan verzendt BRON naar de ontvanger een leeg terugkoppelbericht terug. Dit lege bericht betekent voor de ontvanger dat het iteratieve proces beëindigd is.

Let op: deze terugkoppeling eindigt dus altijd met een bericht, slechts bestaand uit kopgegevens als er geen inhoudelijk terugkoppelbericht (meer) aanwezig is.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens terugkoppeling 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Geleverd door BRON zoals aangeleverd in het verzoek vanuit de PO-school

2

Datum terugkoppeling

V

Dit is de datum waarop de terugkoppeling daadwerkelijk is verstrekt aan de school.

 

Terugkoppel berichten

3

Terugkoppeling positief identificatieverzoek 0..n keer per bericht

5.6.8. Bericht 8: Terugkoppeling positief identificatieverzoek

4

Terugkoppeling wijziging sleutelgegevens PO-school 0..n keer per bericht

5.6.9. Bericht 9: Terugkoppeling wijziging sleutelgegevens

5

Terugkoppeling melding inschrijving 0..n keer per bericht

5.6.10. Bericht 10: Terugkoppeling melding inschrijving

6

Terugkoppeling verwijdering inschrijving 0..n keer per bericht

5.6.11. Bericht 11: Terugkoppeling verwijdering inschrijving

7

Terugkoppeling registratie-overzicht inschrijving 0..n keer per bericht

5.6.12. Bericht 12: Terugkoppeling registratie-overzicht inschrijving

8

Terugkoppeling afkeuring 0..n keer per bericht

5.6.13. Bericht 13: Terugkoppeling afkeuring

9

Spontane mutatie 0..n keer per bericht

5.6.14. Bericht 15: Spontane mutatie

10

Dubbele inschrijving 0..n keer per bericht

5.6.15. Bericht 16: Dubbele inschrijving

Signaal 0..1 keer per bericht

11

Signaalcode

V

 

12

Omschrijving signaal

V

 

NB. De berichten 14 en 15 uit PvE 0.8 zijn opgenomen in het nieuwe bericht 15. De overige berichten behouden het oorspronkelijke nummer.

5.6.8. Bericht 8: Terugkoppeling positief identificatieverzoek

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht geeft BRON een positieve terugkoppeling op een identificatieverzoek, zowel met als zonder PGN. In dit bericht staan de te gebruiken identificerende gegevens, alsmede eventuele signalen. In dit bericht is in ieder geval het PGN (Burgerservicenummer of onderwijsnummer) en de geboortedatum/het geslacht opgenomen.

Dit bericht komt overigens niet als zelfstandige terugkoppeling voor, maar is opgenomen in het bericht ‘terugkoppeling verzoek terugkoppeling’.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens terugkoppeling 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Geleverd door BRON zoals aangeleverd in het verzoek vanuit de PO-school

 

Persoonsgegevens 1 keer per bericht

(Postcode-volgens-BRP is niet in de terugkoppeling aanwezig als er sprake is van een ‘indicatie geheim’ in BRP)

2

Leerlingnummer

O

 

3

Burgerservicenummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

4

Onderwijsnummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

5

Geboortedatum

V

 

6

Geslacht

V

 

7

Postcode-volgens-BRP

O

Postcode-volgens-BRP of (Postcode-volgens-instelling/Land-volgens-instelling) is gevuld

8

Postcode-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-Instelling of Land-volgens-instelling is gevuld

Postcode-volgens-Instelling mag alleen gevuld zijn als er geen BRP-relatie is

9

Land-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-Instelling of Land-volgens-instelling is gevuld

Land-volgens-Instelling mag alleen gevuld zijn als er geen BRP-relatie is

Signaal 0..n keer per bericht

10

Signaalcode

V

 

11

Omschrijving signaal

V

 

5.6.9. Bericht 9: Terugkoppeling wijziging sleutelgegevens PO-school

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht geeft BRON een positieve terugkoppeling op de verwerking van gewijzigde sleutelgegevens. Onder ‘situatie nieuw’ staan de nieuw te gebruiken sleutelgegevens.

Mocht er op basis van die nieuwe sleutelgegevens een BRP-relatie zijn gelegd, dan worden de BRP-gegevens ook opgenomen in de terugkoppeling.

Dit bericht komt overigens niet als zelfstandige terugkoppeling voor, maar is opgenomen in het bericht ‘terugkoppeling verzoek terugkoppeling’.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens terugkoppeling 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Geleverd door BRON zoals aangeleverd in het verzoek vanuit de PO-school

 

Persoonsgegevens 1 keer per bericht

Situatie oud

2

Onderwijsnummer

V

 

3

Geboortedatum

V

 

4

Geslacht

V

 

Situatie nieuw

5

Onderwijsnummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

6

Burgerservicenummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

7

Geboortedatum

V

 

8

Geslacht

V

 

9

Postcode-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-Instelling of Land-volgens-instelling is gevuld

Postcode-volgens-Instelling is alleen gevuld als er geen BRP-relatie is

10

Land-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-Instelling of Land-volgens-instelling is gevuld

Land-volgens-Instelling is alleen gevuld als er geen BRP-relatie is

11

Datum ingang adreswijziging

O

Alleen gevuld als de PO-school een adreswijziging heeft doorgegeven

BRP-gegevens (optioneel, alleen als er een BRP-relatie is gelegd))

12

Achternaam

O

 

13

Voorvoegsel

O

 

14

Alle voornamen

O

 

15

Geboorteland BRP

O

 

16

Geboorteland ouder-1 BRP

O

 

17

Geboorteland ouder-2 BRP

O

 

18

Datum overlijden BRP

O

 

Adres 0..n keer per persoon

(Gegevens zijn niet in de terugkoppeling aanwezig als er sprake is van een ‘indicatie geheim’ in BRP)

19

Straatnaam

O

 

20

Huisnummer

O

 

21

Huisnummer toevoeging

O

 

22

Locatie omschrijving

O

 

23

Huisnummer aanduiding

O

 

24

Plaatsnaam

O

 

25

Postcode volgens BRP

O

 

26

Datum ingang adres BRP

O

 

Migratie 0..n keer per persoon

27

Datum vestiging in Nederland BRP

O

 

28

Datum vertrek uit Nederland BRP

O

 

29

Land waarnaar vertrokken BRP

O

 

Nationaliteit 0..n keer per persoon

30

Nationaliteit-1 BRP

V

 

31

Datum ingang nationaliteit-1 BRP

V

 

32

Nationaliteit-2 BRP

O

 

33

Datum ingang nationaliteit-2 BRP

O

 

Signaal 0..n keer per bericht

34

Signaalcode

V

 

35

Omschrijving signaal

V

 

5.6.10. Bericht 10: Terugkoppeling melding inschrijving

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht geeft BRON, n.a.v. een melding inschrijving van de PO-school, aan wat de nieuwe geregistreerde stand is in BRON van een specifieke leerling. Deze terugkoppeling is mogelijk als terugkoppeling op de melding inschrijving met PGN, maar ook zonder PGN. De terugkoppeling gaat altijd gepaard met het PGN (Burgerservicenummer of onderwijsnummer) en de controlegegevens geboortedatum en geslacht. Tevens worden alle persoonsgegevens, voor zover geldig tijdens de inschrijvingsperiode, en natuurlijk de geregistreerde inschrijvingsgegevens meegeleverd.

Dit bericht komt overigens niet als zelfstandige terugkoppeling voor, maar is opgenomen in het bericht ‘terugkoppeling verzoek terugkoppeling’.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens terugkoppeling 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Geleverd door BRON zoals aangeleverd in het verzoek vanuit de PO-school

 

Persoonsgegevens 1 keer per bericht

2

Leerlingnummer

O

 

3

Burgerservicenummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

4

Onderwijsnummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

5

Geboortedatum

V

 

6

Geslacht

V

 

7

Postcode-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling is gevuld

8

Land-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling is gevuld

9

Achternaam

O

 

10

Voorvoegsel

O

 

11

Alle voornamen

O

 

12

Geboorteland BRP

O

 

13

Geboorteland ouder-1 BRP

O

 

14

Geboorteland ouder-2 BRP

O

 

15

Datum overlijden BRP

O

 

Adres 0..n keer per persoon

(Gegevens zijn niet in de terugkoppeling aanwezig als er sprake is van een ‘indicatie geheim’ in BRP)

16

Straatnaam

O

 

17

Huisnummer

O

 

18

Huisnummer toevoeging

O

 

19

Locatie omschrijving

O

 

20

Huisnummer aanduiding

O

 

21

Plaatsnaam

O

 

22

Postcode volgens BRP

O

 

23

Datum ingang adres BRP

O

 

Migratie 0..n keer per persoon

24

Datum vestiging in Nederland BRP

O

 

25

Datum vertrek uit Nederland BRP

O

 

26

Land waarnaar vertrokken BRP

O

 

Nationaliteit 0..n keer per persoon

27

Nationaliteit-1 BRP

V

 

28

Datum ingang nationaliteit-1 BRP

V

 

29

Nationaliteit-2 BRP

O

 

30

Datum ingang natitionaliteit-2 BRP

O

 

Inschrijving WPO 0..1 keer per persoon (Inschrijving WPO of Inschrijving WEC is gevuld).

31

Datum inschrijving

V

 

32

Voorschools programma

O

 

33

Voorschoolse maanden

O

 

34

Datum uitschrijving

O

 

35

Advies-vo

O

 

35a

Herzien advies-vo

O

 

35b

Aanduiding NNCA WPO

V

 

36

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving

O

 

Vestiging WPO 1..n keer per inschrijving

37

Datum ingang plaatsing vestiging

V

 

38

Vestigingsvolgnummer

V

 

Indicatie bekostiging WPO 1.. n keer per inschrijving

39

Datum ingang indicatie bekostiging

V

 

40

Indicatie bekostiging

V

 

Leerjaar/groep WPO1.. n keer per inschrijving

41

Datum plaatsing leerjaar/groep

V

 

42

Leerjaar

V

 

43

Groep

V

 

Vroegschools programma WPO 0.. n keer per inschrijving

44

Datum plaatsing vroegschools programma

V

 

45

Datum einde plaatsing vroegschools programma

O

 

46

Vroegschools programma

V

 

Eindtoets WPO 0.. n keer per inschrijving

47

Datum eindtoets

V

 

48

Code eindtoets

V

 

49

Uitslag eindtoets

O

 

LGF-indicatie WPO 0.. n keer per inschrijving

50

Datum indicatiestelling

V

 

51

Onderwijssoort indicatie

V

 

52

BRINnummer REC indicatiestelling

O

 

53

CVI-nummer

O

 

Ambulante begeleiding WPO 1.. n keer per LGF-indicatie WPO

54

Datum ingang BRINnummer WEC-school

V

 

55

BRINnummer WEC instelling

V

 

Gewicht WPO 0.. n keer per inschrijving

56

Code gewichtenregeling

V

 

57

Datum ingang gewicht

V

 

58

Gewicht

V

 

Ontwikkelingsperspectief BAO WPO 0…n per inschrijving

59

Datum ingang OPP

V

 

60

Datum einde OPP

O

 

Verblijf OPDC WPO 0...n per inschrijving

60a

Datum ingang plaatsing OPDC

V

 

60b

Datum einde plaatsing OPDC

O

 

60c

BRINnummer OPDC

V

 

60d

Vestigingsvolgnummer OPDC

V

 
 

Inschrijving WEC 0..1keer per persoon (Inschrijving WPO of Inschrijving WEC is gevuld).

61

Datum inschrijving

V

 

62

Datum uitschrijving

O

 

63

BRINnummer teruggeplaatste leerling

O

 

64

Aanduiding NNCA WEC

V

 

64a

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving

O

 

Vestiging WEC 1..n keer per inschrijving

65

Datum ingang plaatsing vestiging

V

 

66

Vestigingsvolgnummer

V

 

Indicatie bekostiging WEC 1..n keer per inschrijving

67

Datum ingang indicatie bekostiging

V

 

68

Indicatie bekostiging

V

 

Soort onderwijs WEC 0..n keer per inschrijving

69

Datum ingang soort onderwijs

V

 

70

Soort onderwijs

V

 

Leerjaar/groep WEC 1..n keer per inschrijving

71

Datum plaatsing leerjaar/groep

V

 

72

Groepsaanduiding

V

 

73

Leerjaar WEC

V

 

Schoolsoort WEC 1..n keer per inschrijving

74

Datum ingang schoolsoort

V

 

75

Schoolsoort

V

 

Soort verblijf WEC 1..n keer per inschrijving

76

Datum ingang soort verblijf

V

 

77

Indicatie soort verblijf

V

 

Indicatiestelling WEC 0..n keer per inschrijving

78

Datum indicatiestelling

V

 

79

Onderwijssoort indicatie

V

 

80

BRINnummer REC indicatiestelling

O

 

81

CVI-nummer

O

 
 

Ambulante begeleiding WEC 0..n keer per Indicatiestelling WEC

82

Datum ingang BRINnummer van de school waar de leerling Ambulant Begeleid wordt

V

 

83

BRINnummer van de school of instelling waar de leerling Ambulant Begeleid wordt

V

 

Toelaatbaarheidsverklaring 0..n keer per inschrijving

84

Datum ingang toelaatbaarheidsverklaring

V

 

85

Samenwerkingsverband nummer

V

 

86

Bekostigingscategorie

V

 

87

Beschikkingsnummer TLV

V

 

88

Datum einde Toelaatbaarheidsverklaring

V

 

Uitstroomprofiel WEC 0..n keer per inschrijving

89

Datum ingang uitstroomprofiel

V

 

90

Uitstroomprofiel

V

 

91

Elementcode

O

 

92

Leerjaar uitstroomprofiel

O

 

Arrangement WEC 0..1 keer per inschrijving

93

Datum ingang arrangement

V

 

94

BRINnummer school van inschrijving

V

 

95

Vestigingsvolgnummer school van inschrijving

V

 

Verplichte eindtoets 0..1 keer per persoon.

96

Code toets

V

 

97

Niveau eindtoets

O

 

98

Datum afname

O

 

99

Score

O

 

100

Reden ontheffing

O

 

101

Reden niet deelname

O

 

Toetsonderdeel 0..n keer per verplichte eindtoets

     

102

Code Toetsonderdeel

V

 

103

Code Referentieniveau onderdeel

O

 

Toetsdomein 0..n keer per toetsonderdeel

     

104

Code Toetsdomein

V

 

105

Code Referentieniveau domein

V

 

Signaal 0..n keer per bericht

     

106

Signaalcode

V

 

107

Omschrijving signaal

V

 

5.6.11. Bericht 11: Terugkoppeling verwijdering inschrijving

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht koppelt BRON de succesvolle verwijdering van een inschrijving terug.

Dit bericht komt overigens niet als zelfstandige terugkoppeling voor, maar is opgenomen in het bericht ‘terugkoppeling verzoek terugkoppeling’.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens terugkoppeling 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Geleverd door BRON zoals aangeleverd in het verzoek vanuit de PO-school

 

Persoonsgegevens 1 keer per bericht

2

Burgerservicenummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer moet gevuld zijn

3

Onderwijsnummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer moet gevuld zijn

4

Leerlingnummer

O

 

5

Geboortedatum

V

 

6

Geslacht

V

 

Identificatie inschrijving 1 keer per bericht

7

Datum inschrijving

V

 

Signaal 0..n keer per bericht

8

Signaalcode

V

 

9

Omschrijving signaal

V

 

5.6.12. Bericht 12: Terugkoppeling registratie-overzicht inschrijving

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht koppelt BRON de totale registratie van nul, één of meerdere personen terug als antwoord op het verzoek om een registratie-overzicht. Dit bericht bevat de specifieke registraties van WPO of WEC-inschrijvingen en alle (persoons)gegevens voor zover deze de inschrijvingsperiode betreffen.

Met dit bericht worden geen signalen teruggekoppeld; dat betekent overigens niet dat er geen signalen of mogelijke onjuistheden zijn.

Als op de aangegeven peildatum geen registratie van WPO of WEC-inschrijving aanwezig is dan wordt een leeg registratie-overzicht teruggekoppeld. Als van een of meerdere personen waarvoor het Verzoek registratieoverzicht was aangevraagd geen inschrijving aanwezig is op de peildatum dan wordt deze persoon niet opgenomen in de terugkoppeling.

Dit bericht komt overigens niet als zelfstandige terugkoppeling voor, maar is opgenomen in het bericht ‘terugkoppeling verzoek terugkoppeling’.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens terugkoppeling 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Geleverd door BRON zoals aangeleverd in het verzoek vanuit de PO-school

Persoonsgegevens 0..n keer per bericht

NB: de 'postcode volgens instelling' en 'land volgens instelling' worden op basis van peildatum gevuld in de terugkoppeling en niet op basis van de meest actuele waarde geregistreerd in BRON.

2

Burgerservicenummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

3

Onderwijsnummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

4

Geboortedatum

V

 

5

Geslacht

V

 

6

Postcode-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling is gevuld

7

Land-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling is gevuld

8

Achternaam

O

 

9

Voorvoegsel

O

 

10

Alle voornamen

O

 

11

Geboorteland BRP

O

 

12

Geboorteland ouder-1 BRP

O

 

13

Geboorteland ouder-2 BRP

O

 

14

Datum overlijden BRP

O

 

Adres 0..n keer per persoon

(Gegevens zijn niet in de terugkoppeling aanwezig als er sprake is van een ‘indicatie geheim’ in BRP)

15

Straatnaam

O

 

16

Huisnummer

O

 

17

Huisnummer toevoeging

O

 

18

Locatie omschrijving

O

 

19

Huisnummer aanduiding

O

 

20

Plaatsnaam

O

 

21

Postcode volgens BRP

O

 

22

Datum ingang adres BRP

O

 

Migratie 0..n keer per persoon

23

Datum vestiging in Nederland BRP

O

 

24

Datum vertrek uit Nederland BRP

O

 

25

Land waarnaar vertrokken BRP

O

 

Nationaliteit 0..n keer per persoon

26

Nationaliteit-1 BRP

V

 

27

Datum ingang nationaliteit-1 BRP

V

 

28

Nationaliteit-2 BRP

O

 

29

Datum ingang nationaliteit-2 BRP

O

 

Inschrijving WPO 0..1 keer per persoon (Inschrijving WPO of Inschrijving WEC is gevuld).

30

Datum inschrijving

V

 

31

Voorschools programma

O

 

32

Voorschoolse maanden

O

 

33

Datum uitschrijving

O

 

34.

Advies-vo

O

 

35.

Herzien advies-vo

O

 

36.

Aanduiding NNCA WPO

V

 

Vestiging WPO 1..n keer per inschrijving

37

Datum ingang plaatsing vestiging

V

 

38

Vestigingsvolgnummer

V

 

Indicatie bekostiging WPO 1.. n keer per inschrijving

39

Datum ingang indicatie bekostiging

V

 

40

Indicatie bekostiging

V

 

Leerjaar/groep WPO1.. n keer per inschrijving

41

Datum plaatsing leerjaar/groep

V

 

42

Leerjaar

V

 

43

Groep

V

 

Vroegschools programma WPO 0.. n keer per inschrijving

44

Datum plaatsing vroegschools programma

V

 

45

Datum einde plaatsing vroegschools programma

O

 

46

Vroegschools programma

V

 

Eindtoets WPO 0.. n keer per inschrijving

47

Datum eindtoets

V

 

48

Code eindtoets

V

 

49

Uitslag eindtoets

O

 

LGF-indicatie WPO 0.. n keer per inschrijving

50

Datum indicatiestelling

V

 

51

Onderwijssoort indicatie

V

 

52

BRINnummer REC indicatiestelling

O

 

53

CVI-nummer

O

 

Ambulante begeleiding WPO 1.. n keer per LGF-indicatie WPO

54

Datum ingang BRINnummer WEC-school

V

 

55

BRINnummer WEC-school

V

 

Gewicht WPO 0.. n keer per inschrijving

56

Code gewichtenregeling

V

 

57

Datum ingang gewicht

V

 

58

Gewicht

V

 

Ontwikkelingsperspectief BAO WPO 0…n per inschrijving

59

Datum ingang OPP

V

 

60

Datum einde OPP

O

 

Verblijf OPDC WPO 0...n per inschrijving

60a

Datum ingang plaatsing OPDC

V

 

60b

Datum einde plaatsing OPDC

O

 

60c

BRINnummer OPDC

V

 

60d

Vestigingsvolgnummer OPDC

V

 

Inschrijving WEC 0..1 keer per persoon (Inschrijving WPO of Inschrijving WEC is gevuld).

61

Datum inschrijving

V

 

62

Datum uitschrijving

O

 

63

BRINnummer teruggeplaatste leerling

O

 

64

Aanduiding NNCA WEC

V

 

Vestiging WEC 1..n keer per inschrijving

65

Datum ingang plaatsing vestiging

V

 

66

Vestigingsvolgnummer

V

 

Indicatie bekostiging WEC 1..n keer per inschrijving

67

Datum ingang indicatie bekostiging

V

 

68

Indicatie bekostiging

V

 

Soort onderwijs WEC 0..n keer per inschrijving

69

Datum ingang soort onderwijs

V

 

70

Soort onderwijs

V

 

Leerjaar/groep WEC 1..n keer per inschrijving

71

Datum plaatsing leerjaar/groep

V

 

72

Groepsaanduiding

V

 

73

Leerjaar WEC

V

 

Schoolsoort WEC 1..n keer per inschrijving

74

Datum ingang schoolsoort

V

 

75

Schoolsoort

V

 

Soort verblijf WEC 1..n keer per inschrijving

76

Datum ingang soort verblijf

V

 

77

Indicatie soort verblijf

V

 

Indicatiestelling WEC 0..n keer per inschrijving

78

Datum indicatiestelling

V

 

79

Onderwijssoort indicatie

V

 

80

BRINnummer REC indicatiestelling

O

 

81

CVI-nummer

O

 

Ambulante begeleiding WEC 0..n keer per Indicatiestelling WEC

82

Datum ingang BRINnummer van de school waar de leerling Ambulant Begeleid wordt

V

 

83

BRINnummer van de school of instelling waar de leerling Ambulant Begeleid wordt

V

 

Toelaatbaarheidsverklaring 0..n keer per inschrijving

84

Datum ingang toelaatbaarheidsverklaring

V

 

85

Samenwerkingsverband nummer

V

 

86

Bekostigingscategorie

V

 

87

Beschikkingsnummer TLV

V

 

88

Datum einde Toelaatbaarheidsverklaring

V

 

Uitstroomprofiel WEC 0..n keer per inschrijving

89

Datum ingang uitstroomprofiel

V

 

90

Uitstroomprofiel

V

 

91

Elementcode

O

 

92

Leerjaar uitstroomprofiel

O

 

Arrangement WEC 0..n keer per inschrijving

93

Datum ingang arrangement

V

 

94

BRINnummer school van inschrijving

V

 

95

Vestigingsvolgnummer school van inschrijving

V

 

Meldinggegevens 1 keer per persoon/inschrijving

96

Berichtidentificatie

V

Berichtidentificatie van de laatst verwerkte (=goedgekeurde) melding

97

Aanleverpuntnummer

O

Aanleverpuntnummer van de laatst verwerkte (=goedgekeurde) melding

Verplichte eindtoets 0..1 keer per persoon.

98

Code toets

V

 

99

Niveau eindtoets

O

 

100

Datum afname

O

 

101

Score

O

 

102

Reden ontheffing

O

 

103

Reden niet deelname

O

 

Toetsonderdeel 0..n keer per verplichte eindtoets

104

Code Toetsonderdeel

V

 

105

Code Referentieniveau onderdeel

O

 

Toetsdomein 0..n keer per toetsonderdeel

106

Code Toetsdomein

V

 

107

Code Referentieniveau domein

V

 

5.6.13. Bericht 13: Terugkoppeling afkeuring

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht geeft BRON aan welk bericht (identificatieverzoek, melding inschrijving) is afgekeurd en waarom. Dit bericht wordt ook aangemaakt als het identificatieverzoek met PGN niet tot een positieve identificatie heeft geleid.

Dit bericht komt overigens niet als zelfstandige terugkoppeling voor, maar is opgenomen in het bericht ‘terugkoppeling verzoek terugkoppeling’.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens terugkoppeling 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Geleverd door BRON zoals aangeleverd in het verzoek vanuit de PO-school

 

Signaal 1..n keer per bericht

2

Signaalcode

V

 

3

Omschrijving signaal

V

 

5.6.14. Bericht 15: Spontane mutatie

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht koppelt BRON een wijziging van de persoonsgegevens (inclusief persoonsgebonden nummer) terug. Met persoonsgegevens worden ook de adres-, migratie- en nationaliteitgegevens bedoeld.

Aan dit bericht is geen 'vraag' vanuit de PO-school vooraf gegaan; het betreft hier een wijziging van sleutel- en/of persoonsgegevens als gevolg van een spontane mutatie vanuit BRP of als gevolg van een wijziging van het persoonsgebonden nummer. Dit nummer kan wijzigen indien DUO het Burgerservicenummer achterhaalt of indien DUO persoonsgegevens omhangt.

Bij een fusie van gemeenten waarbij alleen de ‘Datum ingang adres BRP’ wijzigt stuurt BRON geen spontane mutatie.

Indien de sleutelgegevens wijzigen, worden de oude en de nieuwe sleutelgegevens teruggekoppeld. Is er dankzij deze wijziging een BRP-relatie gelegd, worden ook de geregistreerde (actuele, dus niet de gehele registratie) persoonsgegevens van de betreffende persoon geleverd.

Bij een wijziging van de persoonsgegevens anders dan de sleutelgegevens, wordt de totale geregistreerde situatie van persoonsgegevens geleverd, voor zover vallend in de inschrijvingsperiode.

Dit bericht wordt teruggekoppeld aan de school waar de betrokken leerling staat ingeschreven en wordt aan het aanleverpunt van de PO-school verstuurd, dat ook de leerlinggegevens had geleverd aan BRON.

Wanneer er geen (actieve) aanleverpunt binnen BRON wordt gevonden, dan wordt de spontane mutatie naar alle aanleverpunten gestuurd.

Dit bericht wordt niet verstuurd indien de spontane mutatie vanuit BRP betrekking heeft op adresgegevens waarbij de indicatie geheim al van toepassing is.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens terugkoppeling 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Uitgegeven door BRON

Sleutelgegevens 0..1 keer per bericht

situatie oud

2

Burgerservicenummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

3

Onderwijsnummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

4

Geboortedatum

V

 

5

Geslacht

V

 
 

Persoonsgegevens 1 keer per bericht

situatie nieuw

6

Burgerservicenummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

7

Onderwijsnummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

8

Geboortedatum

V

 

9

Geslacht

V

 

10

Postcode-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling is gevuld

11

Land-volgens-instelling

O

Postcode-volgens-instelling of Land-volgens-instelling is gevuld

12

Achternaam

O

 

13

Voorvoegsel

O

 

14

Alle voornamen

O

 

15

Geboorteland BRP

O

 

16

Geboorteland ouder-1 BRP

O

 

17

Geboorteland ouder-2 BRP

O

 

18

Datum overlijden BRP

O

 

Adres 0..n keer per persoon

(Gegevens zijn niet in de terugkoppeling aanwezig als er sprake is van een ’indicatie geheim’ in BRP)

19

Straatnaam

O

 

20

Huisnummer

O

 

21

Huisnummer toevoeging

O

 

22

Locatie omschrijving

O

 

23

Huisnummer aanduiding

O

 

24

Plaatsnaam

O

 

25

Postcode volgens BRP

O

 

26

Datum ingang adres BRP

O

 

Migratie 0..n keer per persoon

27

Datum vestiging in Nederland BRP

O

 

28

Datum vertrek uit Nederland BRP

O

 

29

Land waarnaar vertrokken BRP

O

 

Nationaliteit 0..n keer per persoon

30

Nationaliteit-1 BRP

V

 

31

Datum ingang nationaliteit-1 BRP

V

 

32

Nationaliteit-2 BRP

O

 

33

Datum ingang nationaliteit-2 BRP

O

 
 

Signaal 0..n keer per bericht

34

Signaalcode

V

 

35

Omschrijving signaal

V

 

5.6.15. Bericht 16: Dubbele inschrijving

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht koppelt BRON periodiek de ontstane dubbele inschrijvingen terug. In feite is dit bericht een service richting de PO-scholen om onderling e.e.a. af te stemmen en evt. gegevens aan BRON te leveren.

Dubbele inschrijvingen zijn slechts in een beperkt aantal gevallen toegestaan. Er is sprake van een dubbele inschrijving als een leerling op meerdere scholen tegelijkertijd ingeschreven staat. Deze dubbele inschrijving wordt gesignaleerd, tenzij:

 • één van de inschrijvingen een inschrijving aan een opgeheven school is, gedurende de gehele overlappende periode.

 • één van de inschrijvingen een inschrijving voor een arrangement is en de andere inschrijving betreft een reguliere inschrijving WPO of WEC.

De signalering van een niet toegestane dubbele inschrijving wordt verzonden aan alle betrokken PO-scholen waar de leerling staat ingeschreven. Met ‘betrokken’ wordt bedoeld alle scholen waarbij sprake is van een gezamenlijke inschrijfperiode en de gezamenlijke inschrijfperiode valt geheel of gedeeltelijk in de controleperiode. Deze controleperiode loopt vanaf de begindatum van het huidige schooljaar tot en met de controledatum.

De signalering wordt aan de scholen verzonden totdat er geen sprake meer is van de dubbele inschrijving of totdat het eindpunt van de gezamenlijke inschrijfperiode buiten de controleperiode valt.

Het bericht dubbele inschrijving wordt verstuurd per combinatie onderwijsontvangende/instelling.

Onder de kop ‘situatie dubbele inschrijving’ staat de geconstateerde situatie. Dus meerdere scholen per persoon. Voor de verduidelijking zijn in bijlage 9.4 een aantal voorbeelden opgenomen van welke scholen bij een dubbele inschrijving worden bericht.

De 'dubbele inschrijvingen' staan overigens gewoon in BRON geregistreerd en worden gewoon aan de afdeling Bekostiging van DUO doorgegeven. Bij Bekostiging vindt de uiteindelijke beslissing plaats omtrent al dan niet bekostigen van dubbele inschrijvingen. Dit bericht komt overigens niet als zelfstandige terugkoppeling voor, maar is opgenomen in het bericht ‘terugkoppeling verzoek terugkoppeling’.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens terugkoppeling 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Uitgegeven door BRON

2

Controledatum

V

 
 

Persoonsgegevens 1 keer per bericht

3

Burgerservicenummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

4

Onderwijsnummer

O

Burgerservicenummer of Onderwijsnummer is gevuld

5

Geboortedatum

V

 

6

Geslacht

V

 

Situatie dubbele inschrijving 2..n keer per persoon

7

BRINnummer

V

 

8

Naam PO-school

V

 

9

Plaats PO-school

V

 

10

Datum inschrijving

V

 

11

Datum uitschrijving

O

 

12

Naam contactpersoon

V

 

13

Tel.nr. contactpersoon

V

 

14

E-mail contactpersoon

V

 

5.6.16. Bericht 17: Ontvangstbevestiging

[Vervallen per 01-08-2018]

Beschrijving

Met dit bericht koppelt BRON terug of een bericht is ontvangen en verwerkt kan worden. Dit is een synchroon bericht en wordt onmiddellijk na ontvangst van een verzoek verstuurd.

Een ontvangstbevestiging betekent overigens niet dat het ontvangen bericht inhoudelijk gecontroleerd is. De inhoudelijke verwerking, met als uitkomst: ‘goedgekeurd’ of ‘afgekeurd’ moet nog plaatsvinden. De uiteindelijke resultaten van de verwerking kan (het aanleverpunt van) een PO-school middels het ‘verzoek terugkoppeling’ opvragen.

Inhoud

Nr

Omschrijving

V/O

Definitie/toelichting

Kopgegevens terugkoppeling 1 keer per bericht

1

Berichtidentificatie

V

Uitgegeven door BRON

2

Datum terugkoppeling

V

 

3

Status melding

V

 
 

Signaal 0..1 keer per bericht

4

Signaalcode

V

 

5

Omschrijving signaal

V

 

Toelichting:

 • 1. Een ontvangstbevestiging koppelt de uitkomst van het ontvangen bericht in de Kopgegevens terugkoppeling terug in ‘status melding’. De uitkomst kan zijn ‘in behandeling’ of ‘afgekeurd’. Er zal dus altijd één status melding worden teruggekoppeld. (1 keer per bericht)

 • 2. Als er een synchrone fout wordt geconstateerd, dan stopt verdere verwerking en wordt in status melding van de kopgegevens aangegeven dat het Bericht wordt afgekeurd. Deze afkeuring kan nader met één signaal worden toegelicht m.b.v. een code en omschrijving. Per bericht kan dus optioneel één signaal voorkomen (0.1).

6. Beveiliging en encryptie

[Vervallen per 01-08-2018]

6.1. Inleiding

[Vervallen per 01-08-2018]

Voor de uitwisseling met het PO veld moet er een technische infrastructuur komen waarbij de Beschikbaarheid, Exclusiviteit en Integriteit van de gegevens zijn gewaarborgd.

Er is een aantal wettelijke bepalingen waaraan de uitwisseling moet voldoen. Deze wettelijke bepalingen zijn: Voorschrift Informatievoorziening Rijksoverheid, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de computercriminaliteit. Ook conformeert DUO zich aan de Code voor informatie beveiliging. Om niet te verzanden in een wirwar van regelingen heeft de Informatie Beheergroep een vastgesteld beveiligingsbeleid waarin bovenstaande is verwerkt en daarnaast een vastgestelde security baseline waaraan applicaties minimaal moeten voldoen. Deze baseline voldoet niet altijd voor een vastgestelde risicoklasse zodat additionele maatregelen noodzakelijk kunnen zijn.

6.2. Eisen aan PO-scholen

[Vervallen per 01-08-2018]

In dit hoofdstuk staan de eisen met betrekking tot de uitwisseling geformuleerd waaraan de PO-scholen moeten voldoen. Uitgangspunt is dat de aanlevering van de gegevens van de PO-scholen aan BRON valt onder ‘risicoklasse II’. Dat impliceert dat de PO-scholen gebonden zijn aan de beveiligingsvoorwaarden die horen bij de risicoklasse II.

NB:

De PO-scholen zullen zelf adequate beveiligingsmaatregelen moeten treffen met betrekking tot de (lokale) identificatie, autorisatie, controle, logging welke opgenomen kunnen worden in het schoolpakket en eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor de lokale beveiliging. Specifieke maatregelen op het gebied van de lokale beveiliging worden door DUO niet voorgeschreven en zijn daarom geen onderdeel van dit PvE.

Eis 1 > Ontkoppeling van de data en de beveiliging

Vanuit DUO is gesteld dat in het bericht geen informatie wordt opgenomen ten aanzien van informatiebeveiliging.

Eis 2 > PO-scholen mogen uitsluitend voor de eigen school mutaties doorgeven

Aan het bericht moet zijn af te lezen welke school het bericht heeft verstuurd. Een PO-school mag niet in staat zijn om gegevens van een andere school op te voeren danwel te wijzigen. Er moet derhalve een relatie zijn tussen school en Instellingsnummer en het verstrekte certificaat.

Eis 3 > Eisen ten aanzien van de berichtenuitwisseling

De te verzenden berichten en communicatie dienen te voldoen aan de geldende specificaties zoals beschreven in dit document voor berichtuitwisselingen. Dit om te voorkomen dat de Firewall of Intrusion Detection Systeem het verkeer blokkeert.

Eis 4 > Aansluitvoorwaarden

De PO-scholen zijn gebonden zich te conformeren aan de aansluitvoorwaarden, nog nader te specificeren in het aansluitingsprotocol.

Eis 5 > Polling

Uit het proces blijkt dat de PO-scholen regelmatig kunnen ‘kijken’ of er berichten van BRON aan de PO-scholen klaar staan.

Nadat BRON een leeg terugkoppelbericht heeft verzonden naar de school, mag er pas na een interval van 30 minuten weer een verzoek terugkoppelbericht van de school naar BRON worden verzonden. Dit om te voorkomen dat het intrusion detection systeem de verzoeken ziet als misbruik van de webservice, of dat onze netwerk verbinding wordt overbelast.

Om verstoring van de dienstverlening te voorkomen behoudt DUO zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, waaronder het verlengen van de interval termijn

Eis 6 > Enrollment

De PO-scholen zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de initiële handelingen

Om te komen tot een geïdentificeerde uitwisseling moeten medewerkers een eerste maal geïdentificeerd worden. De school doet een schriftelijke aanvraag waarna een gebruikersnaam en wachtwoord per aangetekende brief wordt verzonden. Deze combinatie wordt gebruikt om later het certificaat op te halen. Hiervoor dient er een registratie systeem aanwezig te zijn met minimaal de NAW gegevens en contactpersoon van de school.

Uitgifte van het certificaat kan pas plaatsvinden indien schriftelijk is aangegeven akkoord te gaan met het aansluitvoorwaarden uit eis 4.

Eis 7 > Certificaten

Een client certificaat van de school en een server certificaat van DUO worden gebruikt voor het opzetten van client/server SSL verbinding.

Client en server certificaat zijn van het type X509 en compliant met ITU standaard X.509 V3.

Trusted CA’s zijn: IB-Groep.

Certificate Revocation List (CRL) support is vereist.

Kenmerken van deze verbinding:

 • tweezijdige authenticatie (client certificaat vereist)

 • SSL Versie 3.0 of TLS Versie 1.0 of hoger

 • Cipher lengte 128-bits of hoger (40- en 56-bit zijn uitgesloten)

Eis 8 > Tijdigheid

De PO-scholen zijn verantwoordelijk voor de tijdigheid van het doorgeven van de mutaties aan BRON

De PO-scholen dragen zorg voor de beschikbaarheid van de eigen programmatuur (het schoolpakket) om de berichten naar BRON te versturen conform de gestelde specificaties.

7. Bijlagen bij PvE leerlingen

[Vervallen per 01-08-2018]

7.1. Bijlage 1: Referentietabellen & waardelijsten

[Vervallen per 01-08-2018]

De volgende tabellen worden gebruikt bij controles. Deze tabellen zijn onderdeel van dit PvE. Zodra er een element in een tabel wijzigt of een nieuw element wordt toegevoegd, dan zal dit doormiddel van een nieuwe versie van het PvE worden gecommuniceerd. Tevens zal daarbij afgesproken worden wanneer de gewijzigde tabel geldig is.

7.1.1. Voor- en vroegschoolse programma

[Vervallen per 01-08-2018]

Code

Naam VVE-programma

Ingangsdatum

Einddatum

01

Kaleidoscoop

01-01-1995

 

02

Piramide

01-01-1995

 

03

Startblokken

01-01-2000

 

04

Ko-Totaal

01-01-2005

 

05

Ander VVE programma

01-01-1995

 

06

Een combinatie van programma's

01-01-1995

 

7.1.2. Advies-vo

[Vervallen per 01-08-2018]

Code

Omschrijving

Ingangsdatum

Einddatum

01

VSO

01-01-2000

 

10

Praktijkonderwijs

01-01-2000

 

20

VMBO BL

01-01-2000

 

21

VMBO BL, met LWOO

01-01-2000

 

22

VMBO BL t/m VMBO KL

01-01-2000

 

23

VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO

01-01-2000

 

24

VMBO BL t/m VMBO GL

01-01-2000

31-07-2014

25

VMBO BL t/m VMBO GL, met LWOO

01-01-2000

31-07-2014

26

VMBO BL t/m VMBO TL

01-01-2000

31-07-2014

27

VMBO BL t/m VMBO TL, met LWOO

01-01-2000

31-07-2014

28

VMBO BL t/m HAVO

01-01-2000

31-07-2014

29

VMBO BL t/m VWO

01-01-2000

31-07-2014

30

VMBO KL

01-01-2000

 

31

VMBO KL, met LWOO

01-01-2000

 

32

VMBO KL t/m VMBO GL

01-01-2000

 

33

VMBO KL t/m VMBO GL, met LWOO

01-01-2000