Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 14-06-2008.]
Geldend van 28-09-2007 t/m 13-06-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2007, nr. VO/S&O/07/31224, houdende regels voor de aanvullende bekostiging als tegemoetkoming in de kosten van het realiseren van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2007–2008 en 2008–2009 (Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 85a, eerste lid, en artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 14-06-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. school: uit ’s Rijks kas bekostigde school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, waaronder begrepen het voorbereidend beroepsonderwijs in een agrarisch opleidingscentrum, bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b. bevoegd gezag: bevoegd gezag van een school;

 • c. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft landbouwonderwijs, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • d. maatschappelijke stage: vorm van leren buiten de school waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs vanuit de school door middel van vrijwilligersactiviteiten actief kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 14-06-2008]

De Minister verstrekt op aanvraag van het bevoegd gezag aanvullende bekostiging als tegemoetkoming in de personele en materiële kosten van het realiseren van maatschappelijke stage.

Artikel 3. Omvang aanvullende bekostiging

[Vervallen per 14-06-2008]

De aanvullende bekostiging bedraagt per jaar per school € 18.000,–.

Artikel 4. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 14-06-2008]

Aanvullende bekostiging ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verstrekt onder de voorwaarde dat door de wetgever voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 5. Aanvraag van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 14-06-2008]

 • 1 Aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 2, wordt toegekend voor de periode van een kalenderjaar.

 • 2 Om voor aanvullende bekostiging in aanmerking te komen dient het bevoegd gezag bij SenterNovem een aanvraag in,waarin een plan van aanpak van de maatschappelijke stage wordt weergegeven.

 • 3 Voor het indienen van de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd en is te verkrijgen is bij SenterNovem. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

 • 4 Het bevoegd gezag dient de aanvraag in vóór 1 mei van het kalenderjaar waarop de aanvullende bekostiging betrekking heeft. Aanvragen die zijn ingediend na 1 mei van het jaar waarop de aanvullende bekostiging betrekking heeft, worden afgewezen.

 • 5 In afwijking van het vierde lid dient het bevoegd gezag de aanvraag voor het kalenderjaar 2007 in vóór 15 oktober 2007. Aanvragen die zijn ingediend na 15 oktober 2007 worden afgewezen.

Artikel 6. Beslissing op aanvraag en betaling

[Vervallen per 14-06-2008]

 • 1 De Minister beslist op een aanvraag als bedoeld in artikel 5, tweede lid, vóór 1 september van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2 De betaling van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, vindt plaats in september van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid beslist de Minister op een aanvraag als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, vóór 22 december 2007, en vindt de betaling van de aanvullende bekostiging plaats in december 2007.

Artikel 7. Uitvoering

[Vervallen per 14-06-2008]

De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, wordt toegekend ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in het schooljaar waarin het bedrag van de aanvullende bekostiging ontvangen is.

Artikel 8. Financiële verantwoording van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 14-06-2008]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet bestede middelen of voorschotten vindt niet plaats.

 • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

 • 3 Overeenkomstig de OCenW-Richtlijnen Jaarverslaggeving wordt in de jaarrekening de aan het verslagjaar toe te rekenen aanvullende bekostiging herkenbaar als bate verantwoord, en worden de lasten verwerkt binnen de daartoe bestemde posten. Een afzonderlijke specificatie van de lasten naar kostensoorten is niet noodzakelijk. De aanvullende bekostiging wordt opgenomen in bijlage D2 bij de jaarrekening als niet geoormerkte aanvullende subsidie.

Artikel 9. Informatielevering

[Vervallen per 14-06-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag legt inhoudelijke verantwoording af over de aanvullende bekostiging door middel van een eindrapportage. Voor het indienen van deze eindrapportage wordt gebruik gemaakt van het formulier Eindrapportage Maatschappelijke Stage, dat te verkrijgen is bij SenterNovem. Het formulier wordt volledig ingevuld en ondertekend.

 • 2 Het formulier wordt ingezonden aan SenterNovem vóór 15 september van het jaar volgend op het kalenderjaar waarvoor de aanvullende bekostiging is toegekend.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 14-06-2008]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 14-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage

[Vervallen per 14-06-2008]

Bijlage 242673.png
Bijlage 242680.png
Bijlage 242675.png
Bijlage 242676.png

Hierna vindt u een overzicht van de doelgroepen en het verwachte aantal leerlingen dat in aanraking komt met een maatschappelijke stage binnen de periode waarvoor de subsidie wordt verstrekt (C.2).

Het overzicht bestaat uit 2 delen. Indien u niet eerder een aanvullende bekostiging voor maatschappelijke stage ontving dan hoeft u alleen deel 2 van het overzicht in te vullen.

Heeft uw school in de afgelopen jaren een aanvullende bekostiging ontvangen dan dient u ook deel 1 van het overzicht in te vullen. Dit uitgebreide overzicht geeft zo een beeld van de continuering van uw activiteiten rondom maatschappelijke stage (groeit het aantal maatschappelijke stages ten opzichte van de voorgaande jaren, worden de stages uitgebreid voor wat betreft de duur van de stageperiode, komen er nieuwe groepen leerlingen bij –leerjaar en schoolsoort, groeit het aantal en type instelling waar de stages plaatsvinden?).

Bijlage 242678.png
Bijlage 242679.png
Terug naar begin van de pagina