Besluit vaste beloning voorzitter commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten

[Regeling vervallen per 01-10-2008.]
Geldend van 30-03-2008 t/m 30-09-2008

Besluit van 21 juli 2007, nr. 07.002303, houdende toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter van de Commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten (Besluit vaste beloning voorzitter Commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 juli 2007, nr. 2007/22876, directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2008]

Aan de voorzitter van de commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van euro 22.299,62 zijnde 15 % van de jaarwedde, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, voor 17 maanden toegekend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2008]

Indien de voorzitter van de commissie, bedoeld in artikel 1, niet gedurende 17 maanden de functie van voorzitter bekleedt, wordt zijn beloning naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2008]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2007.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 oktober 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning voorzitter commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 juli 2007

Beatrix

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina