Besluit aanwijzing inzake uitbreiding DBC-segment met vrije tarieven

Geldend van 19-09-2007 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 september 2007, MC-U- 2794139, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake uitbreiding DBC-segment met vrije tarieven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 13 juni 2007 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2006/07, 29 248, nr. 37);

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op zorg gerelateerd aan aandoeningen, opgenomen in de bijlage bij deze aanwijzing, voor zover daarvoor prestatiebeschrijvingen zijn vastgesteld.

Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen de zorgautoriteit, met ingang van 1 januari 2008 beleidsregels vast.

Artikel 2

De beleidsregels houden in dat met betrekking tot het in rekening brengen van zorg als bedoeld in artikel 1, sprake is van een tarief waarop artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is.

Artikel 3

Artikel 4

De zorgautoriteit evalueert op basis van objectieve evaluatiecriteria de ontwikkeling in het DBC-segment met zorg waarop artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is, en brengt mij hier verslag over uit.

Artikel 5

 • 2 De zorgautoriteit onderzoekt daarenboven de markt van eerstelijnsdiagnostiek mede in relatie tot artikel 5.1. Op basis van dit onderzoek adviseert de zorgautoriteit mij over de wenselijkheid om per 2009 de eerstelijnsdiagnostiek onder de definitie van zorg te laten vallen waarop artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is. Indien de zorgautoriteit het op basis van het in dit lid genoemde onderzoek niet wenselijk acht, adviseert zij mij over mogelijke alternatieven voor de bekostiging van de eerstelijnsdiagnostiek. Onder de eerstelijnsdiagnostiek wordt verstaan de diagnostiek zoals genoemd in beleidsregel CI-897, lid A255.

Artikel 6

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage Aandoeningen DBC-segment met vrije prijzen

Aandoeningen in het reeds bestaande DBC-segment met vrije prijzen

 • 1 baarmoederhalsafwijkingen (cervixafwijkingen)

 • 2 blaasoperaties

 • 3 borstverkleining en borstlift

 • 4 chronisch hartfalen

 • 5 chronische ontsteking van bekken/wervelkolom als gevolg van reuma (spondylitis ankylopoetica)

 • 6 diabetes (suikerziekte)

 • 7 diabetes bij kinderen

 • 8 fijnvlekkige longafwijkingen (interstitiële aandoeningen)

 • 9 hernia (radiculair syndroom / HNP lumbaal)

 • 10 heupoperatie artrose

 • 11 incontinentie bij vrouw

 • 12 jicht

 • 13 keel- en neusamandelen (adenoïd en tonsillen)

 • 14 knieoperatie-artrose

 • 15 liesbreuk (hernia inguinalis)

 • 16 nekhernia (H.N.P)

 • 17 niersteen

 • 18 rughernia

 • 19 spataderen (varices)

 • 20 staar (cataract)

 • 21 terugstroom van maaginhoud in slokdarm

 • 22 chronische bovenbuikklachten (dyspepsie functioneel)

 • 23 urineleidersteen

 • 24 zwangerschapsdiabetes

Aandoeningen waarmee het reeds bestaande DBC-segment met vrije prijzen wordt uitgebreid

 • 1 chronisch hartfalen

 • 2 hartritmestoornissen

 • 3 impuls en geleidingsstoornissen (geleidingsvertraging binnen het hart)

 • 4 follow up na pacemaker implantatie

 • 5 navelbreuk

 • 6 carpaal tunnel syndroom

 • 7 besnijdenis

 • 8 sterilisatie man

 • 9 borstkanker

 • 10 galblaasontsteking / galstenen

 • 11 P.A.O.D. (vernauwing slagader in het been leidend tot bijvoorbeeld koudvuur, rustpijn, etalagebenen)

 • 12 psoriatiforme dermatosen (chronische recidiverende rood-schilferende huidontstekingen over het gehele lichaam)

 • 13 anticonceptie operatief/sterilisatie vrouw

 • 14 miskraam

 • 15 begeleiding bij zwangerschap

 • 16 begeleiding bevalling met nazorg en controle

 • 17 afwijkingen oorschelp (met name flapoorcorrecties)

 • 18 vocht achter trommelvlies (-buisjes)

 • 19 afwijkingen gehoorbeentjes

 • 20 neustussenschot scheefstand

 • 21 diagnostiek slaapstoornissen

 • 22 meniscuslaesie (voetbalknie), kapotte meniscus

 • 23 voorste kruisbandlaesie (geheel of gedeeltelijke afscheuring van de voorste kruisband)

 • 24 ooglidcorrectie, onder of boven enkel- of dubbelzijdig

 • 25 spijtoptant sterilisatie man

 • 26 prostaatkanker

 • 27 urinewegproblemen

 • 28 ziekte van Crohn (dikke darmproblematiek)

 • 29 ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm

 • 30 migraine en migraine varianten

 • 31 spierspanningshoofdpijn

 • 32 overige hoofdpijn (neurologie)

 • 33 narcolepsie, OSAS (slaap/ademstoornis)

 • 34 reumatoide artritis (ontsteking gewrichten, reuma)

 • 35 polyartritis- niet geclassificeerd (ontsteking in meerdere gewrichten).

Terug naar begin van de pagina