Projectstimuleringsregeling INTERREG IV

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 13-05-2010 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 september 2007, nr. DGR2007089571, houdende regels met betrekking tot subsidie aan Nederlandse overheidsinstellingen, samenwerkingsverbanden van publieke lichamen en rechtspersonen zonder winstoogmerk om hen te stimuleren projectvoorstellen in te dienen voor het INTERREG IVB of IVC programma (Projectstimuleringsregeling Europese Territoriale Samenwerking, INTERREG IV, 2007–2013)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de artikelen 38a, 38d, vierde lid, en 38h, vierde lid, van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 2 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. INTERREG IV: doelstelling 3 Europese Territoriale Samenwerking, die beoogt de samenwerking tussen regio’s over de landsgrenzen heen te versterken en daarmee de economische concurrentiekracht en de territoriale samenhang van de betreffende regio’s te vergroten als gedefinieerd in artikel 6, tweede en derde lid van de verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1783/1999, (PBEG L 210);

  • b. Lead Partner: trekker van een project;

  • c. project: een planmatige activiteit in het kader van de INTERREG IVB programma’s Noordzee of Noordwest Europa, of INTERREG IVC Interregionaal;

  • d. projectvoorstel: voorstel met betrekking tot een project vastgelegd in het INTERREG IVB of IVC programma subsidieaanvraagformulier, Application Form, bestaande uit een kwalitatieve omschrijving van de werkzaamheden, financiële opbouw, concrete resultaten, organisatiestructuur, betrokken organisaties, tijdspad en inzicht in de bijdrage aan de doelstellingen zoals opgenomen in het Operational Programme van het INTERREG IVB of IVC programma;

  • e. prioriteit: thema als gedefinieerd in het Operational Programme van het INTERREG IVB of IVC programma.

Artikel 2. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Deze regeling strekt tot het verlenen van subsidie om initiatieven in het kader van het INTERREG IVB of IVC programma te stimuleren en mogelijk te maken.

 • 2 Het verlenen van subsidie op grond van deze regeling houdt geen recht op een subsidie ingevolge een INTERREG IVB of IVC programma in. INTERREG IVB of IVC subsidieverlening is afhankelijk van goedkeuring door de Internationale Stuurgroep van het INTERREG IVB of IVC programma.

Artikel 3. Doelgroep

[Vervallen per 01-01-2012]

Subsidie kan worden aangevraagd door een Nederlandse Lead Partner, zijnde:

Artikel 4. Voorwaarden

[Vervallen per 01-01-2012]

De aanvrager komt in aanmerking voor subsidie als:

 • a. de aanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van werkzaamheden die noodzakelijk zijn om te komen tot een projectvoorstel in het kader van het INTERREG IVB of IVC programma;

 • b. de aanvraag voor deze regeling ingediend wordt vóór indiening van het projectvoorstel bij het Internationale Secretariaat van het INTERREG IVB of IVC programma;

 • c. voor het projectvoorstel nog niet eerder subsidie op grond van deze regeling is verleend;

 • d. het projectvoorstel nog niet is goedgekeurd door de Internationale Stuurgroep van het INTERREG IVB of IVC programma; en

 • e. het projectvoorstel binnen een jaar na subsidieverlening ingediend wordt bij het Internationale Secretariaat van het INTERREG IVB of IVC programma.

Artikel 5. Afwijzingsgronden

[Vervallen per 01-01-2012]

De aanvraag wordt afgewezen als:

 • a. niet wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 4;

 • b. het projectvoorstel strijdig is met het rijksbeleid;

 • c. het projectvoorstel niet voldoet aan de toelatingscriteria van het INTERREG IVB of IVC programma;

 • d. het projectvoorstel niet voldoet aan de doelstellingen van het INTERREG IVB of IVC programma;

 • e. het projectvoorstel ingediend wordt bij een INTERREG IVB of IVC programma onder een prioriteit waarvan het budget is uitgeput; of

 • f. het projectvoorstel minder dan € 400.000 aan kosten omvat.

Artikel 6. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2012]

De subsidiabele kosten zijn de kosten die noodzakelijk en rechtstreeks aan de voorbereidingswerkzaamheden voor het projectvoorstel zijn toe te rekenen.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De maximale subsidie voor het voorbereiden van een projectvoorstel bedraagt € 25.000.

 • 2 Als voor de subsidiabele kosten of een deel daarvan al door de Commissie van de Europese Gemeenschappen dan wel een bestuursorgaan van een provincie of gemeente subsidie is verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidie niet meer bedraagt dan 100 procent van de subsidiabele kosten.

Artikel 8. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2012]

Het subsidieplafond bedraagt met ingang van 15 februari 2010 voor INTERREG IVB € 450.000,– en met ingang van 1 juli 2010 voor INTERREG IVC € 150.000,–.

Artikel 9. Aanvraag tot subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Nederlandse Lead Partner dient een aanvraag voor subsidieverlening in bij Agentschap NL met gebruikmaking van het aanvraagformulier, te downloaden vanaf www.agentschapnl.nl/INTERREG.

 • 2 Als de aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend door een rechtspersoon die krachtens privaatrecht is opgericht, dient de aanvraag vergezeld te gaan van een afschrift van de oprichtingsakte en de geldende statuten.

 • 3 Bij de subsidieverlening wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met inachtneming van het vierde lid, met dien verstande dat, wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen, als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.

 • 4 Voor zover door verlening van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond, genoemd in artikel 8, wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de betreffende aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 10. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Nederlandse Lead Partner dient binnen 13 weken na indiening van het projectvoorstel bij het Internationale Secretariaat van het INTERREG IVB of IVC programma een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij Agentschap NL met gebruikmaking van het vaststellingsformulier, te downloaden vanaf www.agentschapnl.nl/INTERREG.

 • 2 De beoordeling van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie geschiedt op basis van het ingediende projectvoorstel bij het Internationale Secretariaat van het INTERREG IVB of IVC programma.

Artikel 11. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2012]

De Projectstimulering INTERREG III, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 4 april 2003, wordt ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Projectstimuleringsregeling INTERREG IV.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 september 2007.

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina