Besluit aanwijzing inzake afschaffen lumpsum externe honorering lokale initiatieven

Geldend van 18-09-2007 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 september 2007, nr. MC-U- 2794140, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake afschaffen lumpsum externe honorering lokale initiatieven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na in de brief ‘Voorhang aanwijzing uurtarief medisch specialisten’ (d.d. 9 februari 2007, Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XVI, nr. 129) en de brief van ‘Waardering voor betere zorg’ (d.d. 13 juni 2007, Kamerstukken II, 2006–2007, 29 248, nr. 37) schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal;

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) die wordt geleverd door instellingen voor medisch specialistische zorg en zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden, te onderscheiden naar categorieën van specialismen overeenkomstig het onderscheid zoals dat wordt gemaakt in het specialistenregister van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, zoals dat register luidt op het tijdstip van vaststelling van een tarief of een prestatiebeschrijving door de Nederlandse Zorgautoriteit voor het desbetreffende specialisme.

Artikel 2

De zorgautoriteit schaft, ter uitvoering van deze aanwijzing, per 1 januari 2008 de beleidsregels af die betrekking hebben op de lumpsum externe honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten en vrijgevestigde psychiaters.

Artikel 3

Voor de voorlopige en definitieve verrekening van de lumpsum over de jaren waarvoor VWS de raamovereenkomst heeft goedgekeurd, stelt de zorgautoriteit een afwikkelingstraject vast. Daarbij heeft de zorgautoriteit aandacht voor onderhandenwerk ultimo 2007.

Artikel 4

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina