Verordening heffing bloemen en planten 2007

[Regeling vervallen per 04-10-2008 met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.]
Geldend van 08-09-2007 t/m 01-01-2008

Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 3 mei 2007, houdende regels ter zake van aan de groothandelaar, de commissionair, de tussenpersoon, de handelskweker of de exporteur in bloemkwekerijproducten op te leggen heffing voor het jaar 2007 (Verordening heffing bloemen en planten 2007)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,

gelet op artikel 100, derde lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 13 van het instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155),

heeft na advies van de Commissie Bloemkwekerijproducten de volgende verordening vastgesteld:

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied

[Vervallen per 04-10-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 04-10-2008]

In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en wordt verstaan onder:

§ 2. De heffing

[Vervallen per 04-10-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 04-10-2008]

  • 1 De grondslag van de heffing is het bedrag van de inkoop van bloemkwekerijproducten door de ondernemer gedurende een begrotingstijdvak.

  • 2 Over bloemkwekerijproducten, die afkomstig zijn uit andere lidstaten van de EU en in Nederland worden verhandeld, wordt niet geheven.

Artikel 4

[Vervallen per 04-10-2008]

Voor het begrotingstijdvak bedraagt de heffing € 0,90 per € 1.000,– ingekochte bloemkwekerijproducten.

Artikel 5

[Vervallen per 04-10-2008]

  • 1 Aan de ondernemer die lid is van Plantum NL en over het jaar 2007 aan deze organisatie contributie heeft betaald, wordt op de heffing een aftrek toegestaan van 50% van de totaal betaalde contributie over 2007, met een maximum van 50% van de verschuldigde heffing.

  • 2 De aftrek wordt slechts toegestaan als aangetoond is dat de ondernemer de in het eerste lid bedoelde contributie heeft voldaan.

  • 3 De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.

  • 4 Op een verzoek als in het derde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel beslist.

Artikel 6

[Vervallen per 04-10-2008]

Het dagelijks bestuur van het hoofdbedrijfschap is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen.

§ 3. Overige bepalingen en slotbepalingen

[Vervallen per 04-10-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 04-10-2008]

De voorzitter neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten, met uitzondering van het besluit voortvloeiende uit artikel 5, vierde lid.

Artikel 8

[Vervallen per 04-10-2008]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.

Artikel 9

[Vervallen per 04-10-2008]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffing bloemen en planten 2007 en vervangt de Verordening heffing bloemen en planten 2007 zoals eerder goedgekeurd in het HBAG bestuur van 21 december 2006.

Aalsmeer, 3 mei 2007

M.J. Varekamp

voorzitter

P.M.M. van Ostaijen

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 16 augustus 2007 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 22 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/1853.

Terug naar begin van de pagina