Beleidsregel Verzoek terugwerkende kracht deelnemers beroepsonderwijs grenslanden

[Regeling vervallen per 31-07-2008.]
Geldend van 22-09-2007 t/m 30-07-2008

Beleidsregel Verzoek terugwerkende kracht deelnemers beroepsonderwijs grenslanden

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-07-2008]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000;

Deelnemers: Personen van 18 jaar en ouder die in het middelbaar beroepsonderwijs studeren of gaan studeren in een van de grenslanden, te weten het Gewest Brussel voorzover het betreft Nederlandstalige opleidingen, in Vlaanderen of in de Bondsrepubliek Duitsland en voor deze opleiding in aanmerking kunnen komen voor studiefinanciering ingevolge art. 2.13a WSF 2000.

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 31-07-2008]

In afwijking van art. 3.21, tweede lid, WSF 2000 kunnen deelnemers, die de aanvraag voor studiefinanciering indienen na de datum van de start van de opleiding, deze studiefinanciering toegekend krijgen met terugwerkende kracht tot de datum van de start van deze opleiding, tot maximaal de inwerkingtredingdatum van deze beleidsregel.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-07-2008]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2007.

Artikel 4. Geldigheidsduur

[Vervallen per 31-07-2008]

Deze beleidsregel geldt voor een periode van 1 jaar en vervalt per 31 juli 2008.

De

hoofddirectie

van de Informatie Beheer Groep,
namens deze:
de

hoofddirecteur

,

Chr.G. Spanjaard

Terug naar begin van de pagina