Klachtenregeling IGZ

[Regeling vervallen per 30-03-2017.]
Geldend van 22-08-2007 t/m 29-03-2017

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 augustus 2007, nr. IGZ/JZH-2007-36816, houdende de Klachtenregeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-03-2017]

 • 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2 Een gedraging van een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de inspectie wordt aangemerkt als een gedraging van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 3 De klacht wordt namens de Minister door de Inspecteur-Generaal van de inspectie behandeld.

Artikel 2

[Vervallen per 30-03-2017]

De inspectie draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten. Op de behandeling van schriftelijke klachten die voldoen aan de vereisten van artikel 4 zijn de artikelen 5 tot en met 14 van toepassing. Bij de behandeling van mondeling ingediende klachten wijst de inspectie de klager op de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen.

Artikel 3

[Vervallen per 30-03-2017]

Tegen een beslissing van de inspectie inzake de behandeling van een klacht over een gedraging als bedoeld in artikel 1 kan geen beroep worden ingesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 30-03-2017]

 • 1 Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;

 • 2 Het klaagschrift wordt bij voorkeur gericht aan de Inspecteur-Generaal.

Artikel 5

[Vervallen per 30-03-2017]

De inspectie bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst.

Artikel 6

[Vervallen per 30-03-2017]

 • 1 In iedere fase van de klachtbehandeling kan de Inspecteur-Generaal nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden. De reactie van de Inspecteur-Generaal op de klacht en eventuele afspraken die daarbij gemaakt zijn worden door de inspectie schriftelijk vastgelegd.

 • 2 Zodra de inspectie naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 30-03-2017]

De inspectie beschikt over een klachtencoördinator, die is belast met de coördinatie van de klachtbehandeling en de advisering aan de Inspecteur-Generaal. De Inspecteur-Generaal behandelt de klacht. Als de klacht ziet op een gedraging van de Inspecteur-Generaal of de plaatsvervangend Inspecteur-Generaal wordt de klacht behandeld door de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Vervallen per 30-03-2017]

 • 1 De Inspecteur-Generaal is niet verplicht de klacht te behandelen indien deze klacht betrekking heeft op een gedraging:

  • a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze of de eerder geldende klachtregeling is behandeld;

  • b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

  • c. waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden;

  • d. waartegen door de klager beroep kan of kon worden ingesteld;

  • e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest;

  • f. zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

 • 2 De Inspecteur-Generaal is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen, indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

 • 3 Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift, schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Artikel 9

[Vervallen per 30-03-2017]

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10

[Vervallen per 30-03-2017]

 • 1 Als de Inspecteur-Generaal de klacht in behandeling neemt stelt de klachtcoördinator de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

 • 2 Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is, dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

 • 3 Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 11

[Vervallen per 30-03-2017]

 • 1 De Inspecteur-Generaal kan besluiten de klacht ter advisering voor te leggen aan de klachtadviescommissie.

 • 2 Aan de klager en degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt wordt schriftelijk medegedeeld dat de klachtadviescommissie over de klacht zal adviseren. Een kopie van het reglement over de werkwijze van de klachtadviescommissie wordt meegezonden.

 • 3 De klachtadviescommissie zendt een rapport van bevindingen, inhoudende het verslag, het advies en eventuele aanbevelingen, aan de Inspecteur-Generaal.

Artikel 12

[Vervallen per 30-03-2017]

 • 1 De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst van de klacht afgehandeld.

 • 2 Ingeval advies wordt gevraagd aan de klachtadviescommissie wordt de klacht binnen tien weken na ontvangst afgehandeld.

 • 3 De afhandeling kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 13

[Vervallen per 30-03-2017]

 • 1 De Inspecteur-Generaal stelt de klager en degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die hij daaraan verbindt.

 • 2 Als advies is gevraagd aan de klachtadviescommissie stuurt de Inspecteur-Generaal een kopie van het rapport van de klachtadviescommissie aan de klager en aan degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt. Indien de Inspecteur-Generaal afwijkt van het advies van de klachtadviescommissie wordt dit schriftelijk gemotiveerd.

 • 3 Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt van de mogelijkheid en de termijn om een klacht in te dienen bij ofwel de Nationale ombudsman ofwel de Commissies voor de Verzoekschriften van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 14

[Vervallen per 30-03-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening. De regeling is van toepassing op klachten die na de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, ook als de gedraging waarover wordt geklaagd zich voor die datum heeft voorgedaan.

Van deze regeling zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Voorts zal de regeling op de website van de inspectie worden geplaatst.

Artikel 15

[Vervallen per 30-03-2017]

Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling IGZ.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina