Klachtregeling AIVD

[Regeling vervallen per 22-06-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2018.]
Geldend van 14-09-2007 t/m 30-04-2018

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 september 2007, nr. 2918470/01, tot vaststelling van de Klachtregeling AIVD

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 6.5 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-06-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • 1 AIVD: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

  • 2 Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • 3 secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • 4 klager: de indiener van een klacht;

  • 6 klachtafdoening: de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden als bedoeld in artikel 9:12 van de Awb;

  • 7 klachtcoördinator: een door het hoofd van de AIVD aan te wijzen medewerker van de AIVD, welke is belast met de coördinatie van de klachtbehandeling.

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2018]

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van de klachten, bedoeld in artikel 9:4 van de Algemene wet bestuursrecht, met dien verstande dat deze regeling tevens van toepassing is op de behandeling van klachten over vermeend optreden als bedoeld in artikel 83 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, en dat deze regeling tevens van toepassing is op de behandeling van klachten over optreden en vermeend optreden als bedoeld in artikel 83 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 dat heeft plaatsgevonden niet jegens de klager maar jegens een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Artikel 3

[Vervallen per 22-06-2018]

Indien een klacht wordt ingediend over een gedraging die langer dan een jaar voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden, de klager pas na het verstrijken van een jaar op de hoogte is geraakt van deze gedraging en de klacht vervolgens binnen een jaar nadat de klager op de hoogte is geraakt van de gedraging is ingediend, wordt de klacht in beginsel in behandeling genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 22-06-2018]

De klachtcoördinator draagt er zorg voor dat een klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst ervan ter behandeling wordt doorgezonden aan de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten als bedoeld in artikel 64 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. Het voorgaande geldt niet voor klachten die op informele wijze naar tevredenheid van de klager worden afgedaan.

Artikel 5

[Vervallen per 22-06-2018]

Namens de Minister is de secretaris-generaal bevoegd tot klachtafdoening, tenzij wordt afgeweken van het advies van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten als bedoeld in artikel 64 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 dan wel sprake is van een herhaalde klacht of als de klacht naar aard of inhoud een zodanig gewicht heeft dat de Minister deze zelf behoort af te doen.

Artikel 6

[Vervallen per 22-06-2018]

De klachtcoördinator draagt zorg voor de registratie van de klachten. De geregistreerde klachten worden geanonimiseerd gepubliceerd in het jaarverslag van de AIVD.

Artikel 7

[Vervallen per 22-06-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina