Regeling toedeling bepaalde opsporingstaken SIOD en FIOD-ECD

Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 13-09-2007 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 4 september 2007, nr. SIOD/07/4362, tot toedeling van bepaalde opsporingstaken aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Economische Controledienst (Regeling toedeling bepaalde opsporingstaken SIOD en FIOD-ECD)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 3, aanhef en onder b, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 De SIOD heeft mede tot taak het opsporen van strafbare feiten op het terrein van loonbelasting, premies voor de werknemersverzekeringen of de premie voor de volksverzekeringen, voor zover gepleegd in samenhang met strafbare feiten op het terrein van de arbeidsmarkt en voor zover eerstbedoelde strafbare feiten niet zijn te beschouwen als het hoofdbestanddeel van het complex van geconstateerde strafbare feiten.

  • 2 De Belastingdienst/FIOD-ECD heeft mede tot taak het opsporen van strafbare feiten op het terrein van de arbeidsmarkt voor zover gepleegd in samenhang met strafbare feiten op het terrein van de loonbelasting, premies voor de werknemersverzekeringen of de premie voor de volksverzekeringen en voor zover eerstbedoelde strafbare feiten niet zijn te beschouwen als het hoofdbestanddeel van het complex van geconstateerde strafbare feiten.

Artikel 3

  • 1 De gang van zaken voorafgaande aan de opsporing van een door de SIOD op te sporen fiscaal delict wijkt niet af van de bij de Belastingdienst/FIOD-ECD gebruikelijke gang van zaken. De ATV-richtlijnen zijn in dit verband onverkort van toepassing.

  • 2 Wanneer de SIOD fiscale informatie nodig heeft ten behoeve van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid, verstrekt de Belastingdienst/FIOD-ECD deze informatie.

Artikel 4

Aan het einde van elk kalenderjaar wordt de uitwerking van deze regeling geëvalueerd door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Financiën.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toedeling bepaalde opsporingstaken SIOD en FIOD-ECD.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 september 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Naar boven