Subsidieregeling Kenniscentrum Europa decentraal

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-09-2007 t/m 30-06-2013

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 augustus 2007 nr. 2007-0000297808, CZW WSG, houdende subsidiëring van het Kenniscentrum Europa decentraal (Subsidieregeling Kenniscentrum Europa decentraal)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 12 van de Wet overige BZK-subsidies;

Besluit :

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. het Kenniscentrum Europa decentraal: de Stichting Europa Decentraal; Kenniscentrum Europees recht en beleid voor decentrale overheden, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De Minister verstrekt jaarlijks overeenkomstig deze regeling het Kenniscentrum Europa decentraal een subsidie voor het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan provincies, gemeenten en waterschappen over Europese regelgeving en het Europese beleid dat voor deze instanties van belang is.

 • 2 Geen subsidie wordt versterkt voor kosten die uit andere hoofde zijn of worden gesubsidieerd of gefinancierd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde subsidie bedraagt 100% van de kosten die het Kenniscentrum Europa decentraal maakt voor het uitvoeren van de in artikel 2, eerste lid, genoemde activiteiten, zoals per jaar nader uitgewerkt in het jaarplan als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, tot een bedrag van ten hoogste € 332.350 per kalenderjaar.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden verminderd met eventuele opbrengsten die door het Kenniscentrum Europa decentraal uit de in artikel 2, eerste lid, genoemde activiteiten worden verkregen.

§ 2. De subsidieverlening

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Het Kenniscentrum Europa decentraal dient de aanvraag tot subsidieverlening voor het volgende jaar uiterlijk in op 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. een aanduiding van het bedrag waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • b. een jaarplan met daarin in ieder geval een beschrijving van:

   • 1°. de activiteiten en de kosten en baten met betrekking tot het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

   • 2°. de taken, inrichting en samenstelling van de organisatie;

   • 3°. de verantwoording over de verrichte activiteiten en geleverde prestaties, met name gerelateerd aan de beleidsvoornemens en doelstellingen die door het bestuur van het Kenniscentrum Europa decentraal worden vastgesteld;

   • 4°. de manier waarop de kwaliteit van de activiteiten en prestaties wordt bewaakt en zo nodig en mogelijk wordt verbeterd;

   • 5°. een uiteenzetting van de specifieke activiteiten en de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd; en

   • 6°. een toelichting waaruit blijkt dat de subsidie op geen enkele wijze ten goede komt aan eventuele marktactiviteiten, die door het Kenniscentrum Europa decentraal worden verricht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De Minister neemt voor 1 januari van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft, een beslissing omtrent de subsidieaanvraag, mede aan de hand van de in artikel 4, tweede lid, genoemde gegevens.

 • 2 Naast de gronden, genoemd in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, kan de Minister de subsidieverlening geheel of gedeeltelijk weigeren indien de beoordeling van het jaarplan leidt tot de bevinding dat het jaarplan niet in overeenstemming is met de vereisten van deze regeling of de beleidsdoelstellingen als bedoeld in de memorie van toelichting bij hoofdstuk VII van de rijksbegroting.

§ 3. Voorschotverlening

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De Minister verleent voorschotten per kalenderjaar.

 • 2 Het totaal van de voorschotten in een kalenderjaar bedraagt maximaal 80 procent van het jaarlijks te verlenen subsidiebedrag.

§ 4. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De aanvraag tot subsidievaststelling wordt uiterlijk 1 juli van het jaar na het kalenderjaar waarop de subsidieverlening ziet, ingediend bij de Minister.

§ 5. De verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Het Kenniscentrum Europa decentraal start de uitvoering van de activiteiten binnen het jaar waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2 Indien het Kenniscentrum Europa decentraal een wijziging aanbrengt in de doelstelling, looptijd of financiering van het jaarplan dan wel afziet van in het jaarplan vermelde activiteiten, deelt het Kenniscentrum Europa decentraal dit onverwijld schriftelijk mee aan de Minister.

 • 3 Indien de Minister naar aanleiding van de wijziging bedoeld in het tweede lid de subsidie bijstelt, stelt zij het Kenniscentrum Europa decentraal hiervan binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling, bedoeld in het tweede lid, in kennis.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2013]

Het Kenniscentrum Europa decentraal verschaft de Minister op diens verzoek te allen tijde inlichtingen omtrent de voortgang en de resultaten van de activiteiten ingevolge het jaarplan.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Voor eventuele marktactiviteiten die het Kenniscentrum Europa decentraal verricht wordt een gescheiden administratie gevoerd.

 • 2 Het Kenniscentrum Europa decentraal doet onverwijld schriftelijk mededeling aan de Minister van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de subsidie en de rechtmatige en doelmatige besteding daarvan.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina