Regeling veiligheid primaire waterkeringen

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 22-12-2009 t/m 31-12-2016

Regeling ter uitvoering van de artikelen 4, eerste lid, en 5a van de Wet op de waterkering, houdende toetsvoorschriften en hydraulische randvoorwaarden voor de beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen (Regeling veiligheid primaire waterkeringen)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5a van de Wet op de waterkering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Bij de bepaling van het waterkerend vermogen van primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de Waterwet gaat de beheerder uit van de in bijlage I bij deze regeling opgenomen Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

De door de beheerder te verrichten beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 2.12, vierde lid, van de Waterwet geschiedt volgens het in bijlage II bij deze regeling opgenomen Voorschrift toetsen op veiligheid primaire waterkeringen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling veiligheid primaire waterkeringen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage I. Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen

[Vervallen per 01-01-2017]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage II. Voorschrift toetsen op veiligheid primaire waterkeringen

[Vervallen per 01-01-2017]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Terug naar begin van de pagina