Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Wonen, Wijken en Integratie

[Regeling vervallen per 03-11-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 12-09-2007 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 29 augustus 2007, nr. DDS 5499211, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van een aantal regelingen op het terrein van Wonen, Wijken en Integratie (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Wonen, Wijken en Integratie)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van het Agentschap SZW van 25 juli 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-11-2011]

Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van alle benodigde werkzaamheden, waaronder het vaststellen en ondertekenen van stukken, ter voorbereiding en uitvoering van het bepaalde in het Besluit inburgering en de Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007 terzake van de bekostiging van gemeenten, waaronder begrepen:

  • a. het vaststellen en verlenen van voorschotten op de rijksbijdrage;

  • b. het vaststellen en verlenen van de rijksbijdrage.

Artikel 2

[Vervallen per 03-11-2011]

Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt:

  • a. mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten bedoeld in artikel 1, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen;

  • b. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden, waaronder het vaststellen en ondertekenen van stukken, ter voorbereiding van het nemen op besluiten op bezwaar als bedoeld onder a.

Artikel 3

[Vervallen per 03-11-2011]

De directeur van het Agentschap SZW kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat, volmacht en machtiging in een door hem te bepalen omvang verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 03-11-2011]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 en artikel 2 luidt de ondertekening:

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

de directeur van het Agentschap SZW

(gevolgd door handtekening en naam).

Artikel 5

[Vervallen per 03-11-2011]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

de directeur van het Agentschap SZW,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris).

Artikel 6

[Vervallen per 03-11-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2007.

Artikel 7

[Vervallen per 03-11-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Wonen, Wijken en Integratie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 augustus 2007

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar

Terug naar begin van de pagina