Regeling aanmelding en publicatie tabaksingrediënten 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 19-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 augustus 2007, nr. VGP/ADT 2793542, ter uitvoering van artikel 3b, derde lid, van de Tabakswet (Regeling aanmelding en publicatie tabaksingrediënten 2007)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3b, derde lid, van de Tabakswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

 • c. NVWA: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • d. lijst: lijst met tabaksingrediënten, als bedoeld in artikel 3b, eerste en tweede lid, van de Tabakswet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Tabaksproducenten en - importeurs stellen de lijst op met gebruikmaking van de tabellen als vervat in de bijlagen bij deze regeling, overeenkomstig de daarin aangebrachte indeling en met inachtneming van de daarin gegeven aanwijzingen.

 • 2 Indien de lijst betrekking heeft op een geïmporteerd tabaksproduct rusten de uit deze regeling voortvloeiende verplichtingen uitsluitend op de tabaksimporteur.

 • 3 De lijst is opgesteld in de Engelse taal, tabel 3 tevens in de Nederlandse taal.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De tabaksproducenten en - importeurs leveren de lijst aan op CD-rom of DVD, onder bijsluiting van een begeleidende brief, dan wel met gebruikmaking van het Electronic Model Tobacco Control.

 • 2 In de begeleidende brief verklaart de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij het ontbreken van een zodanige Raad de algemeen directeur, van de hier te lande gevestigde onderneming van de tabaksproducent of - importeur, dat de lijst volledig en naar waarheid is ingevuld, daarbij gebruikmakend van de volgende tekst: aldus volledig en naar waarheid ingevuld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De tabaksproducenten en - importeurs zenden de lijst jaarlijks vóór 1 oktober aan: De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, p/a Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Regeling aanmelding en publicatie tabaksingrediënten 2007, afd. SIR/D & I, interne postbak 6, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

 • 2 Het RIVM bevestigt de ontvangst van de lijst schriftelijk aan de indiener.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het RIVM beoordeelt of de lijst volledig en adequaat is ingevuld en analyseert en archiveert haar.

 • 2 Het RIVM brengt de beoordeling en analyse ter kennis van de Minister en de NVWA.

 • 3 De NVWA is bevoegd kennis te nemen van de lijst, alsmede de beoordeling en de analyse van het RIVM en die te onderwerpen aan elke vorm van onderzoek die zij nodig acht.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

De Minister maakt jaarlijks vóór 31 december tabel 3 openbaar door publicatie op de website van het RIVM.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 In afwijking van artikel 6 vindt de daar bedoelde publicatie over 2007 plaats vóór 31 januari 2008.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanmelding en publicatie tabaksingrediënten 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2013]

Gemeenschappelijk rapporteringsformat voor het indienen van informatie over ingrediënten in tabaksproducten ten behoeve van overheden

[Vervallen per 01-01-2013]

Tabel 1 – Productinformatie

[Vervallen per 01-01-2013]

Uitleg en structuur van gegevens over het tabaksproduct per merk en type product

Volgnr. kolom

Kolomnaam

Uitleg

1

Naam van fabrikant of importeur

Naam van het bedrijf dat het tabaksproduct produceert of importeert.

2

Land

Lidstaat waar het tabaksproduct op de markt wordt gebracht.

Nederland – NL

3

Jaar

Jaar van indiening van de ingrediëntinformatie (geef duidelijk de tijdsperiode aan, bijv. 01.01.07–31-12.07).

4

Type product

Het type tabaksproduct. Mogelijke producttypes zijn:

   

Sigaret

   

Sigaar

   

Shag

   

Pijptabak

   

Waterpijptabak

   

Tabak voor oraal gebruik

   

Ander tabaksproduct (specificeer)

5

Merknaam

Merknaam van het tabaksproduct, zoals bijv.: Merk X Platinum of Merk Y Menthol.

6

Merkkarakteristieken

Karakteristieken van het tabaksproduct, zoals o.a. verpakkingswijze, verpakkingsgrootte, grootte van het tabaksproduct en filter of niet-filter product.1, 2

7

Teergehalte

Dient te worden vermeld voor sigaretten, en gemeten volgens ISO 3308 en ISO 4387.3

8

Nicotinegehalte

Dient te worden vermeld voor sigaretten en gemeten volgens ISO 3308 en ISO 10315.3

9

Koolstofmonoxidegehalte

Dient te worden vermeld voor sigaretten, en gemeten volgens ISO 3308 en ISO 8454.3

10

Gewicht per producteenheid

Het gewicht per eenheid van het product4, inclusief het gespecificeerde vochtgehalte, uitgedrukt in milligram.

11

Gewicht aan tabak

Gewicht aan tabak per eenheid van het product4, inclusief het gespecificeerde vochtgehalte, uitgedrukt in milligram.

12

Categorie

Categorie van de component of het materiaal waaraan het ingrediënt is toegevoegd. Als eerste categorie dient ‘tabak’ te worden opgegeven en de ingrediënten dienen voor elke categorie in afnemende volgorde van gewicht vermeld te worden.

     
   

Voor sigaretten zijn deze categorieën:

   

Tabak (wordt verbrand)

   

Sigarettenpapier (wordt verbrand)

   

Zijnaadlijm (wordt verbrand)

   

Inkt gebruikt op sigarettenpapier (wordt verbrand)

   

Filtermateriaal (wordt niet verbrand)

   

Filterwikkel (wordt niet verbrand)

   

Filterlijm (wordt niet verbrand)

   

Filterpapier en filterpapierinkt (wordt niet verbrand)

     
   

Voor sigaren zijn deze categorieën:

   

Tabak (wordt verbrand)

   

Filtermateriaal (wordt niet verbrand)

   

Filterwikkel (wordt niet verbrand)

   

Filterlijm (wordt niet verbrand)

   

Filterpapier (wordt niet verbrand)

   

Lijm (wordt niet verbrand)

   

Sigaarmondstuk (wordt niet verbrand)

     
   

Voor tabak voor oraal gebruik is deze categorie:

   

Tabak (wordt niet verbrand)

     
   

Voor shag, pijptabak en waterpijptabak is deze categorie:

   

Tabak (wordt verbrand)

   

Anders (specificeer)

13

Naam van het ingrediënt

Naam van het ingrediënt dat toegevoegd wordt aan het tabaksproduct.

     
   

Ingrediënten dienen voor iedere categorie (vermeld in kolom 12) te worden opgesomd in afnemende volgorde van gewicht, te beginnen met ingrediënten die aan tabak worden toegevoegd.

14

Hoeveelheid van het ingrediënt

De exacte hoeveelheid van het ingrediënt vermeld als het gemiddelde, de standaarddeviatie en het 95% betrouwbaarheidsinterval van deze hoeveelheid in milligram per producteenheid5, 6, 7.

15

Functie van het ingrediënt

De functie van het ingrediënt. De ingrediëntfuncties worden aangegeven in de toelichtinglijst A met hun code en definitie. De functiecodes aangegeven in Lijst A dienen hier te worden vermeld en als een ingrediënt meerdere functies heeft, dienen alle functiecodes te worden vermeld.

16

Registratienummer

Bij voorkeur wordt hier het Chemical Abstracts Service registratienummer vermeld. Als geen CAS nummer beschikbaar is, dient hier een ander geschikt ingrediëntnummer te worden vermeld, zoals het FEMA, CoE, of FL nummer (zie Tabel 2 voor uitleg over deze nummers).

17

Toxicologische data over het ingrediënt beschikbaar

Geef ‘ja’ of ‘nee’ aan. Zo ‘ja’, vul dan informatie in Tabel 2 in.

Lijst A: Uitleg voor kolom 15

Functies van tabaksingrediënten en niet-tabaksingrediënten (NTIs) in tabaksproducten met code en definitie voor kolom 15 in Tabel 1

Functiecode

Functienaam

Functiedefinitie

1

Verslavingsversterker

Voor tabaksingrediënten: om de verslavende eigenschappen van het product te versterken. Dit omvat nicotineverslavingsversterking door ‘blend scavenging’, ‘tobacco column equilibration’, synergistische effecten van pyrolyseproducten of veranderingen in pH.

2

Lijm

Voor zowel tabaksingrediënten als NTIs: basisstof die direct bijdraagt aan adhesie door twee oppervlakken samen te brengen en scheiding tegen te gaan.

3

Bindmiddel

Voor tabaksingrediënten: houdt de natuurlijke toestand en structuur van het product in stand.

Voor NTIs: stof die binding geeft en de vorm van het materiaal in stand houdt.

4

Drager

Voor NTIs: stof die gebruikt wordt om een ingrediënt op te lossen, te verdunnen of te verspreiden om de stof makkelijker te kunnen hanteren en aanbrengen zonder de technologische functie te veranderen.

5

Kleur

Voor tabaksingrediënten: verandert de kleur van een component of product.

     
   

Voor NTIs: verfstof, pigment of ander middel om een component bepaalde optische eigenschappen te geven en/of om deze te veranderen.

6

Verbrandingswijziger

Voor zowel Tabaksingrediënten als NTIs: beïnvloedt de verbranding van het product.

7

Vezel

Voor tabaksingrediënten: beginstof en hulpmiddel voor gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak.

Voor NTIs: beginstof en basis voor papiermateriaal.

8

Vulstof

Voor tabaksingrediënten: draagt bij aan het productvolume zonder significant bij te dragen aan geur, smaak, flavour of aroma.

     
   

Voor NTIs: draagt bij aan het productvolume zonder significant bij te dragen aan geur, smaak, flavour of aroma. Het wordt ook gebruikt om de fysische eigenschappen, zoals de matheid en de glans, te beïnvloeden.

9

Filtercomponent

Voor NTIs: stof in een filter die geen intrinsieke filtratie-eigenschappen heeft.

10

Filtermateriaal

Voor NTIs: stof met intrinsieke filtratie-eigenschappen.

11

Smaakstof

Voor tabaksingrediënten: geeft een specifieke smaak, flavour of aroma aan een tabaksproduct.

12

Bevochtiger

Voor tabaksingrediënten: verhindert uitdroging van het product (inclusief water).

13

Weekmaker

Voor NTIs: vergroot de adhesie en flexibiliteit van inkten en lijmen op het product. Wordt gebruikt om filterwerk te verstevigen om de fysische eigenschappen van een filter te behouden.

14

Conserveringsmiddel

Voor tabaksingrediënten: beschermt het middel tegen door micro-organismen veroorzaakt bederf.

15

Productiehulpmiddel

Voor tabaksingrediënten: worden toegevoegd door de tabaksfabrikant om het productieproces te vergemakkelijken en zijn niet of in zeer kleine hoeveelheid aanwezig in het eindproduct en hebben geen functie in het eindproduct.

     
   

Voor NTIs: iedere stof die bewust aan een materiaal wordt toegevoegd tijdens het productieproces om de productie van hetzij dat materiaal of het tabaksproduct te vergemakkelijken door een bepaald technologisch doel te vervullen. Dit kan resulteren in de onbedoelde, maar technisch onvermijdbare aanwezigheid van de stof of zijn derivaten in het eindproduct, wat geen technologisch effect heeft.

16

Oplosmiddel

Voor tabaksingrediënten: worden gebruikt om een ingrediënt op te lossen, te verdunnen zonder diens functie te veranderen om verwerking en aanbrenging te vergemakkelijken. Sommige oplosmiddelen kunnen denatureringsmiddelen bevatten.

17

Planeermiddel

Voor NTIs: stof die wordt aangebracht om de vochtigheidseigenschappen en de oppervlaktespanning van het papier te veranderen.

18

Rookverbeteraar

Voor tabaksingrediënten: stof die gebruikt wordt om de effecten van rook te verbeteren door deze meer aanvaardbaar te maken door het gebruik van zoetstoffen of chemische middelen die de normale weerstand van de luchtwegen tegen rook teniet doen of die een farmacologische werking hebben.

19

Rookkleurmodificator

Voor tabaksingrediënten: stof die gebruikt wordt om de kleur van hoofd- of zijstroomrook te veranderen.

20

Rookgeurmodificator

Voor tabaksingrediënten: stof die gebruikt wordt om de geur van hoofd- of zijstroomrook te veranderen.

21

Sausmiddel

Voor tabaksingrediënten: ingrediënten die worden toegevoegd tijdens het verwerken van tabaksbladeren om de basistabakssmaak, de verwerkingsmogelijkheden en de vochtvasthoudende capaciteit te verbeteren.

22

Anders

Andere functie die niet hierboven gedefinieerd is.

Afbeelding van de opmaak van Tabel 1

Bijlage 242635.png

Tabel 2 – Toxicologische informatie

[Vervallen per 01-01-2013]

Uitleg en structuur van beschikbare toxicologische gegevens over ingrediënten in tabaksproducten

Volgnr. kolom

Kolomnaam

Uitleg

Identificatie van het tabaksingrediënt

Begrippen en getallen die gebruikt kunnen worden om naar het betreffende ingrediënt te verwijzen

1

Naam van fabrikant of importeur

Naam van het bedrijf dat het tabaksproduct produceert of importeert.

2

Land

Lidstaat waar het tabaksproduct op de markt wordt gebracht.

Nederland – NL

3

Jaar

Jaar van indiening van de ingrediëntinformatie (geef duidelijk de tijdsperiode aan, bijv. 01.01.07–31-12.07).

4

Naam van het ingrediënt

Naam van het ingrediënt dat aan het tabaksproduct wordt toegevoegd. Ingrediënten dienen voor elke categorie (vermeld in kolom 12) te worden vermeld in afnemende volgorde van gewicht.

5

CAS-nummer van het ingrediënt

Het Chemical Abstracts Service registratienummer dat wordt gebruikt om het ingrediënt te identificeren. Indien van toepassing kan meer dan één CAS-nummer worden vermeld.

6

FEMA-nummer van het ingrediënt

Flavour and Extracts Manufacturers Association referentienummer van het ingrediënt, indien dit is toegekend aan het ingrediënt.

7

CoE-nummer van het ingrediënt

Council of Europe referentienummer van het ingrediënt, indien dit is toegekend aan het ingrediënt.

8

FL-nummer van het ingrediënt

Europees Smaakstofnummer van het ingrediënt, indien dit is toegekend aan het ingrediënt.

9

Additiefnummer

Wanneer het ingrediënt een voedingsadditief is, dient het voedingsadditiefnummer te worden vermeld.

Beschikbare toxicologische data voor het ingrediënt

De op te geven data omvatten zowel informatie die vrij beschikbaar is in de literatuur als niet-gepubliceerde informatie uit interne (‘in-house’) bronnen. De cellen dienen als volgt te worden ingevuld:

   

1: indien toxicologische data beschikbaar zijn die niet nieuw zijn,

   

2: indien nieuwe toxicologische data zijn verkregen in het jaar waarover gerapporteerd wordt.

Onverbrand ingrediënt

Beschikbare toxicologische data over het ingrediënt in onverbrande vorm.

10

Status van onverbrand ingrediënt

De regulatieve status en standaard classificatie van het ingrediënt door internationale lichamen. Voorbeelden: CoE, GRAS (generally regarded as safe) , JEFCA (Joint Expert Committee on Food Additives).

11

Toxicologische data van onverbrand ingrediënt

Dit dient alle beschikbare toxicologische data van het ingrediënt te bevatten, inclusief data over mutageniciteit, carcinogeniteit en alle andere relevante soorten toxiciteit.

Verbrand ingrediënt

Beschikbare toxicologische data over het ingrediënt in verbrande vorm.

Voor afzonderlijk ingrediënt

Toxicologische data over het tabaksingrediënt beoordeeld als afzonderlijk ingrediënt.

12

Pyrolyse

Experimenten om pyrolytische afbraak en intacte overgang van een ingrediënt naar de rook aan te geven.

13

Overgangsstudies

Studies om het deel van een ingrediënt dat intact naar de rook overgaat vast te stellen, en/of om afbraakproducten te identificeren.

14

Rooksamenstelling

Studies over het effect van toevoeging van een tabaksingrediënt aan het testartikel op 1) hoofdstroomrooksamenstelling en 2) hoofdstroomrooktoxiciteit.

15

In vitro toxicologische studies

Toxicologische tests om de genotoxische en cytotoxische eigenschappen van zowel hoofdstroomrook als fracties hiervan te bepalen.

16

Huid/inhalatie carcinogeniteit

In vivo testen om te bepalen of het ingrediënt de tumorigene eigenschappen van het tabaksproduct beïnvloedt. De analyses dienen gebaseerd te zijn op inhalatie- of dermale blootstelling.

17

Cardiovasculaire toxiciteit

In vitro and in vivo testen om de toxicologische effecten van het ingrediënt op het hart en de bloedvaten te bepalen. Testen voor cardiovasculaire toxiciteit omvatten de endotheelfunctietest (vasodilatatie, vasoconstrictie, vrijkomen van stikstofmonoxide), Langendorffmodel om de hartdoorstroming en het hartritme te bepalen, en in vivo bepaling van hartritme en bloeddruk.

18

Inhalatie (acute en subchronische) studies

In vivo testen die worden uitgevoerd om het effect van veranderingen in verdunde hoofdstroomrook als gevolg van het ingrediënt op de systemische toxiciteit van het product te bepalen, in het bijzonder de histopathologie van de luchtwegen.

19

Reprotoxiciteit & ontwikkelingstoxiciteit

Testen om het effect van het ingrediënt op het reproductiesysteem en zijn potentieel om geboortedefecten te veroorzaken, te bepalen. Deze testen kunnen de nestgrootte, de sekseverhouding, de puberteit, en teratogeniciteit in embryoculturen beschouwen.

20

Verslavende eigenschappen

Analyse van de mogelijke verslavende eigenschappen van het ingrediënt, d.w.z. of het ingrediënt afhankelijkheid bevordert. Deze testen kunnen zelftoediening studies, beloningsstudies, drugvervanging- en drugonderscheidingstudies, en ontwenningsstudies omvatten. Daarnaast kunnen de testen het effect op de omzetsnelheid en het vrijkomen van neurotransmitters onderzoeken, het binden aan dopaminerge receptoren of andere receptoren die betrokken zijn bij verslaving, en het ontstaan van mogelijk afhankelijkheidsopwekkende verbindingen.

 

Andere toxicologische informatie

Data die niet beschreven zijn bij een andere categorie.

Voor ingrediënt dat in een mengsel wordt toegevoegd

Tabaksingrediënt dat beoordeeld wordt als onderdeel van een mengsel.

21

Rooksamenstelling

Zie uitleg voor kolom 14.

22

in vitro toxicologische studies

Zie uitleg voor kolom 15.

23

Huid/inhalatie carcinogeniteit

Zie uitleg voor kolom 16.

24

Cardiovasculaire toxiciteit

Zie uitleg voor kolom 17.

25

Inhalatie (acute en subchronische) studies

Zie uitleg voor kolom 18.

26

Reprotoxiciteit & ontwikkelingstoxiciteit

Zie uitleg voor kolom 19.

27

Verslavende eigenschappen

Zie uitleg voor kolom 20.

28

Andere toxicologische informatie

Data die niet beschreven zijn bij een andere categorie.

Afbeelding van de opmaak van Tabel 2

Bijlage 242637.png

Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2013]

Gemeenschappelijk rapporteringsformat voor het indienen van informatie over ingrediënten in tabaksproducten ten behoeve van publieksvoorlichting

[Vervallen per 01-01-2013]

Tabel 3 – Ingrediënteninformatie voor het algemene publiek

[Vervallen per 01-01-2013]

Lijst van alle ingrediënten1 in het tabaksproduct met exacte hoeveelheden per merk en type product

Volgnr. kolom

Kolomnaam

Uitleg

1

Naam van fabrikant of importeur

Naam van het bedrijf dat het tabaksproduct fabriceert of importeert.

2

Land

Lidstaat waar het tabaksproduct op de markt wordt gebracht.

   

Nederland – NL

3

Jaar

Jaar van indiening van de ingrediëntinformatie (geef duidelijk de tijdsperiode aan, bijv. 01.01.07–31-12.07)

4

Type product

Het type tabaksproduct. Mogelijke producttypes zijn:

   

Sigaret

   

Sigaar

   

Shag

   

Pijptabak

   

Waterpijptabak

   

Tabak voor oraal gebruik

   

Ander tabaksproduct (specificeer)

5

Merknaam

Merknaam van het tabaksproduct, zoals bijv.: Merk X Platinum of Merk Y Menthol.

6

Merkkarakteristieken

Karakteristieken van het tabaksproduct, zoals o.a. de verpakkingswijze, verpakkingsgrootte, grootte van het tabaksproduct, en filter of niet-filter product.2, 3

7

Teergehalte

Dient te worden vermeld voor sigaretten, en gemeten volgens ISO 3308 en ISO 4387.4

8

Nicotinegehalte

Dient te worden vermeld voor sigaretten, en gemeten volgens ISO 3308 en ISO 10315.4

9

Koolstofmonoxidegehalte

Dient te worden vermeld voor sigaretten, en gemeten volgens ISO 3308 en ISO 8454.4

10

Gewicht per

producteenheid

Het gewicht per eenheid van het product5, inclusief het gespecificeerde vochtgehalte en uitgedrukt in milligram.

11

Gewicht aan tabak

Gewicht aan tabak per eenheid van het product5, inclusief het gespecificeerde vochtgehalte en uitgedrukt in milligram.

12

Categorie

Categorie van de component of het materiaal waaraan het ingrediënt is toegevoegd. Als eerste categorie dient ‘tabak’ te worden opgegeven en de ingrediënten dienen voor elke categorie in afnemende volgorde van gewicht vermeld te worden.

     
   

Voor sigaretten zijn deze categorieën:

   

Tabak (wordt verbrand)

   

Sigarettenpapier (verbrand)

   

Zijnaadlijm (wordt verbrand)

   

Inkt gebruikt op sigarettenpapier (wordt verbrand)

   

Filtermateriaal (wordt niet verbrand)

   

Filterwikkel (wordt niet verbrand)

   

Filterlijm (wordt niet verbrand)

   

Filterpapier en filterpapierinkt (wordt niet verbrand)

     
   

Voor sigaren zijn deze categorieën:

   

Tabak (wordt verbrand)

   

Filtermateriaal (wordt niet verbrand)

   

Filterwikkel (wordt niet verbrand)

   

Filterlijm (wordt niet verbrand)

   

Filterpapier (wordt niet verbrand)

   

Lijm (wordt niet verbrand)

   

Sigaarmondstuk (wordt niet verbrand)

     
   

Voor tabak voor oraal gebruik is deze categorie:

   

Tabak (wordt niet verbrand)

     
   

Voor shag, pijptabak en waterpijptabak is deze categorie:

   

Tabak (wordt verbrand)

     
   

Anders (specificeer)

13

Naam van het ingrediënt

Naam van het ingrediënt dat toegevoegd wordt aan het tabaksproduct.

   

Ingrediënten dienen voor iedere categorie (vermeld in kolom 12) te worden opgesomd in afnemende volgorde van gewicht, te beginnen met ingrediënten die aan tabak worden toegevoegd.

14

Hoeveelheid van het ingrediënt

De exacte hoeveelheid van het ingrediënt vermeld als het gemiddelde, de standaarddeviatie en het 95% betrouwbaarheidsinterval van deze hoeveelheid in milligram per producteenheid5, 6.

15

Functie van het ingrediënt

De functie van het ingrediënt. De mogelijke ingrediëntfuncties zijn:

   

verslavingsversterker (incl. nicotineverslaving)

   

lijm

   

bindmiddel

   

drager

   

kleur

   

verbrandingswijziger

   

vezel

   

vulstof

   

filtercomponent

   

filtermateriaal

   

smaakstof

   

bevochtiger

   

weekmaker

   

conserveringsmiddel

   

productiehulpmiddel

   

oplosmiddel

   

planeermiddel

   

rookverbeteraar

   

rookkleurmodificator

   

rookgeurmodificator

   

sausmiddel

     
   

Anders

Afbeelding van de opmaak van Tabel 3, Engelse versie

 • Gegevens over ingrediënten dienen niet te worden opgevat als informatie over de veiligheid

 • De industrie is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die ze hebben aangeleverd

 • De hier gepresenteerde informatie is niet compleet, omdat sommige gegevens door de industrie als bedrijfsgeheim worden beschouwd

Roken brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe

Bijlage 242639.png

Afbeelding van de opmaak van de Tabel 3, Nederlandse versie

 • Gegevens over ingrediënten dienen niet te worden opgevat als informatie over de veiligheid

 • De industrie is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die ze hebben aangeleverd

 • De hier gepresenteerde informatie is niet compleet, omdat sommige gegevens door de industrie als bedrijfsgeheim worden beschouwd

Roken brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe

Bijlage 242643.png
Terug naar begin van de pagina