Wet politiegegevens

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen Wpg
Wpol
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0022463
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit Wnra
 4. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 5. Besluit beheer politie
 6. Besluit ex artikel 24 Wet politiegegevens
 7. Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES
 8. Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging
 9. Besluit Jeugdwet
 10. Besluit modern migratiebeleid
 11. Besluit natuurbescherming
 12. Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk
 13. Besluit politiegegevens
 14. Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten
 15. Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren
 16. Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
 17. Besluit toezicht trustkantoren 2018
 18. Besluit vaststelling nadere regels vastleggen en bewaren kentekengegevens ex artikel 126jj Wetboek van Strafvordering door politie
 19. Besluit verplichte politiegegevens
 20. Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag
 21. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 22. Herstelbesluit financiële markten 2018
 23. Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 24. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 25. Regeling team criminele inlichtingen FIOD
 26. Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO
 27. Verlenging Wpg-machtigingsbesluit RIEC’s/werkproces integrale casusanalyse
 28. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob
 29. Wpg-machtigingsbesluit ACM
 30. Wpg-machtigingsbesluit persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
 31. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
 32. Wpg-machtigingsbesluit Wet aanpak woonoverlast

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
 2. Aanwijzing afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 10.2, 10.3
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.14
 3. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten
  Bijlagen: 1, 2
 5. Aanwijzing inzake de informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (552i Sv.)
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing opsporingsberichtgeving
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.34
 9. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 1
 10. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 14. Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken
  Artikel: 3
 15. Besluit instelling criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD 2012
  Artikelen: 2, 3, 5, 9
 16. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 3
 17. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 1:1, 4:2, 6:5, 7:1
 18. Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten
  Artikelen: 1, 2
 19. Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren
  Artikelen: 1, 2
 20. Besluit verplichte politiegegevens
  Artikelen: 5, 9
 21. Circulaire met betrekking tot de bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2019
  Tekst: tekst
  Bijlage: 2
 22. Gemeentewet
  Artikel: 151c
 23. Luchtvaartwet
  Artikel: 37s
 24. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
  Artikelen: 2, 3
 25. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Opsporing 2019
  Artikel: 7
 26. Politiewet 2012
  Artikelen: 24, 54
 27. Regeling WPG Defensie
  Artikelen: 1.1, 1.2, 3, 7
 28. Regeling beheer politiekorps BES
  Artikel: 4
 29. Regeling instelling criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD
  Artikelen: 2, 3, 5, 9
 30. Regeling periodieke audit politiegegevens
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 31. Regeling team criminele inlichtingen FIOD
  Artikelen: 2, 3, 8
 32. Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO
  Artikelen: 2, 3, 8
 33. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
  Artikel: 1
 34. Tijdelijke regeling inzake de toepassing van de Wet politiegegevens
  Artikel: 2
 35. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 33
 36. Veiligheidswet BES
  Artikel: 14
 37. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 38. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 39. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 156
 40. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 13
 41. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
  Artikel: 3.2
 42. Wet veiligheidsonderzoeken
  Artikelen: 7, 9, 13
 43. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 5:4, 7:1, 7:11, 8:19, 8:22
 44. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikelen: 18c, 28a
 45. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 5.1.3, 125n, 126dd, 126hh
 46. Wijzigingswet Wet politiegegevens, enz. (implementatie Europese regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens)
Terug naar begin van de pagina