Wet politiegegevens

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen Wpg
Wpol
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0022463
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit Wnra
 4. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 5. Besluit beheer politie
 6. Besluit ex artikel 24 Wet politiegegevens
 7. Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES
 8. Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging
 9. Besluit Jeugdwet
 10. Besluit modern migratiebeleid
 11. Besluit natuurbescherming
 12. Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk
 13. Besluit politiegegevens
 14. Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten
 15. Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren
 16. Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
 17. Besluit toezicht trustkantoren 2018
 18. Besluit vaststelling nadere regels vastleggen en bewaren kentekengegevens ex artikel 126jj Wetboek van Strafvordering door politie
 19. Besluit verplichte politiegegevens
 20. Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag
 21. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 22. Herstelbesluit financiële markten 2018
 23. Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 24. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 25. Regeling team criminele inlichtingen FIOD
 26. Regeling team criminele inlichtingen Nederlandse Arbeidsinspectie-DO
 27. Verlenging Wpg-machtigingsbesluit RIEC’s/werkproces integrale casusanalyse
 28. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob
 29. Wpg-machtigingsbesluit ACM
 30. Wpg-machtigingsbesluit persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
 31. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
 32. Wpg-machtigingsbesluit Wet aanpak woonoverlast

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
 2. Aanwijzing afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 10.2, 10.3
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.14
 3. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten
  Bijlagen: 1, 2
 5. Aanwijzing inzake de informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (552i Sv.)
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing opsporingsberichtgeving
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.34
 9. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 1
 10. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 14. Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken
  Artikel: 3
 15. Besluit instelling criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD 2012
  Artikelen: 2, 3, 5, 9
 16. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 3
 17. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 1:1, 4:2, 6:5, 7:1
 18. Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten
  Artikelen: 1, 2
 19. Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren
  Artikelen: 1, 2
 20. Besluit verplichte politiegegevens
  Artikelen: 5, 9
 21. Circulaire met betrekking tot de bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2019
  Tekst: tekst
  Bijlage: 2
 22. Gemeentewet
  Artikel: 151c
 23. Luchtvaartwet
  Artikel: 37s
 24. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
  Artikelen: 2, 3
 25. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Opsporing 2019
  Artikel: 7
 26. Politiewet 2012
  Artikelen: 24, 54
 27. Regeling WPG Defensie
  Artikelen: 1.1, 1.2, 3, 7
 28. Regeling beheer politiekorps BES
  Artikel: 4
 29. Regeling instelling criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD
  Artikelen: 2, 3, 5, 9
 30. Regeling periodieke audit politiegegevens
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 31. Regeling team criminele inlichtingen FIOD
  Artikelen: 2, 3, 8
 32. Regeling team criminele inlichtingen Nederlandse Arbeidsinspectie-DO
  Artikelen: 2, 3, 8
 33. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
  Artikel: 1
 34. Tijdelijke regeling inzake de toepassing van de Wet politiegegevens
  Artikel: 2
 35. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 33
 36. Veiligheidswet BES
  Artikel: 14
 37. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 38. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 39. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 156
 40. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 13
 41. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
  Artikel: 3.2
 42. Wet veiligheidsonderzoeken
  Artikelen: 7, 9, 13
 43. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 5:4, 7:1, 7:11, 8:19, 8:22
 44. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikelen: 18c, 28a
 45. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 5.1.3, 125n, 126dd, 126hh
 46. Wijzigingswet Wet politiegegevens, enz. (implementatie Europese regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35447
Aanhangig 35968
Aanhangig 36225
Aanhangig 36264
Aanhangig 36462
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 16-10-2023 Stb. 2023, 359
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 142 34976 04-06-2019 Stb. 2019, 213
Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 17-04-2019 Stb. 2019, 164
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 06-12-2018 Stb. 2018, 495
Wijziging 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 230 33662 01-07-2015 Stb. 2015, 281
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 12-07-2012
samen met
27-10-2011
Stb. 2012, 316
samen met
Stb. 2011, 500
32822
samen met
32863
12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 06-10-2011 Stb. 2011, 490 32554 23-03-2012 Stb. 2012, 129
Wijziging 27-10-2011 Stb. 2011, 500 32863 06-12-2011 Stb. 2011, 592
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 362 32207 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 25-03-2010 Stb. 2010, 139
Nieuwe-regeling 21-07-2007 Stb. 2007, 300 30327 14-12-2007 Stb. 2007, 549
Naar boven