Regeling budgetverdeling politie

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 05-05-2010 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2007, nr. 2007-0000184372, Onderdeel CZW/WVOB, houdende nadere uitwerking van de budgetverdeling van de politie (Regeling budgetverdeling politie)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 2d, vijfde lid, 10, eerste lid, onder a en b, van het Besluit financiën regionale politiekorpsen en artikel 5, tweede lid, van het Besluit samenwerkingsvoorzieningen politie;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: Besluit financiën regionale politiekorpsen;

 • b. Politie Nederland: de publiekrechtelijke rechtspersoon, bedoeld in de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland;

 • c. frictiekosten: kosten die verband houden met het feit dat bij de invoeringsfase van nieuwe producten, diensten, processen of systemen het aantal afnemers onvoldoende is om de kosten van voornoemde nieuwe voorzieningen te bestrijden uit de hiervoor in rekening te brengen tarieven.

§ 2. Bijdragen aan politiekorpsen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Als centrumgemeente in de zin van artikel 2d, zesde lid, van het besluit zijn aangemerkt de gemeenten: Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, ’s-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen, ’s-Hertogenbosch, Leiden, Maastricht, Roermond, Rotterdam, Sittard-Geleen, Tilburg, Utrecht en Venlo.

 • 2 Aan de gemeenten Roermond en Venlo wordt de waarde 0,5 toegekend. De overige in het eerste lid genoemde gemeenten krijgen de waarde 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De onderdelen van de som van de algemene bijdrage en de bijzondere bijdragen die een regio op grond van het besluit zoals het gold op 31 december 2006 zou hebben ontvangen die niet worden betrokken in de referentiebijdrage 2007, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, zijn:

Artikel 3a

[Vervallen per 01-01-2013]

De onderdelen van de jaarbijdrage die in 2008 bij de berekeningen, bedoeld in artikel 11, tweede en derde lid, en artikel 12, tweede lid, van het Besluit financiën regionale politiekorpsen buiten beschouwing worden gelaten zijn:

Artikel 3b

[Vervallen per 01-01-2013]

De onderdelen van de jaarbijdrage die in 2009 bij de berekeningen, bedoeld in artikel 11, derde lid, en artikel 12, tweede lid, van het Besluit financiën regionale politiekorpsen buiten beschouwing worden gelaten, zijn:

§ 3. Bijdrage aan Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 De activiteiten en projecten bedoeld in het eerste lid, hebben betrekking op onderzoek naar, of ontwikkeling, doorontwikkeling of innovatie van door Politie Nederland te leveren producten, diensten processen of systemen.

 • 3 Tevens komen voor een bijdrage in aanmerking eventuele frictiekosten bij de invoering van de producten, diensten, processen en systemen, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Bijdragen aan de Politie Nederland worden verleend op basis van een aanvraag.

 • 2 In een aanvraag van Politie Nederland voor een bijdrage zijn opgenomen:

  • a. een omschrijving van de activiteit of het project waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd;

  • b. het doel van de activiteit of project;

  • c. de wijze waarop het doel zal worden gerealiseerd;

  • d. de prioriteit die aan de activiteit of het project wordt toegekend binnen de werkzaamheden die binnen een kalenderjaar worden gerealiseerd;

  • e. de startdatum en verwachte duur van de activiteit of project;

  • f. de te verwachten resultaten;

  • g. een kostenraming voor de activiteit of het project ter onderbouwing van het bedrag waarvoor bijdrage wordt aangevraagd;

  • h. de financiële inbreng van Politie Nederland of de eerder genoemde partners in veiligheid in de activiteit of het project; en

  • i. de wijze van evaluatie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

De bijdrage wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

 • a. Politie Nederland maakt de met de activiteit of het project opgedane kennis en ervaring openbaar, tenzij de aard van de informatie zich gelet op hoofdstuk V van de Wet openbaarheid van bestuur zich verzet tegen openbaarmaking;

 • b. Openbaarmaking zoals bedoeld in onderdeel a, vindt in ieder geval plaats door plaatsing op de projectenbank van het PolitieKennisNet en indien van toepassing op kennisnetten van andere organisaties met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie of veiligheid waarmee de politiekorpsen samenwerken;

 • c. Onverminderd onderdeel a, zorgt Politie Nederland ervoor dat de Minister de beschikking krijgt over de kennis en ervaring die met de activiteit of het project waarvoor een bijdrage is verstrekt, is verzameld, respectievelijk is opgedaan.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 De rapportage bedoeld in het eerste lid, betreft zowel de inhoudelijke als de financiële voortgang van de activiteit of het project.

 • 3 Aan de informatievoorziening aan de Minister over de voortgang van de activiteit of het project kunnen in het besluit tot bijdrageverlening nadere eisen worden gesteld.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Per activiteit of project wordt de bijdrage maximaal 80% bevoorschot.

 • 2 Indien een project zich over een tijdvak van meer dan twaalf maanden uitstrekt, kan bij de bijdrageverlening worden bepaald dat de bevoorschotting per kalenderjaar of per periode van twaalf maanden plaatsvindt.

 • 3 Op basis van de verantwoording in de jaarrekening of de daaronder begrepen toelichtingen van Politie Nederland stelt de Minister de bijdrage vast, onder verrekening van het betaalde voorschot.

 • 4 Bij bijdrageverlening voor maximaal het tijdvak van een begrotingsjaar, kan de Minister bepalen het niet bestede deel van een bijdrage als voorschot te handhaven, als Politie Nederland voldoende kan onderbouwen waarom de bijdrage in het betrokken begrotingsjaar niet volledig tot besteding is gekomen.

 • 5 De Minister kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van een bijdrage indien na beoordeling van de jaarrekening of toelichtingen blijkt dat de bijdrage in het betrokken begrotingsjaar niet tot besteding is gekomen volgens de bepalingen in deze regeling of de aanvullende eisen in het besluit tot bijdrageverlening.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

Subsidies verleend op basis van de Subsidieregeling Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland worden geacht bijdragen te zijn die zijn verleend op grond van § 3 van deze regeling.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatcourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling met uitzondering van de artikelen 4 tot en met 10 werkt terug tot 1 januari 2007.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling budgetverdeling politie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina