Besluit mandaat keuringsdiensten

[Regeling vervallen per 01-03-2013.]
Geldend van 03-02-2012 t/m 28-02-2013

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2710, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst, en aan de medewerkers van KCB, BKD, Naktuinbouw en NAK (Mandaatbesluit LNV Plantenziektenkundige Dienst en de keuringsdiensten)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Hoofdstuk 1. De Plantenziektenkundige Dienst

[Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk 2. Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

[Vervallen per 01-03-2013]

Artikel 12

[Vervallen per 01-03-2013]

Het hoofd buitendienst, het adjunct-hoofd buitendienst, het assistent- hoofd buitendienst, de coördinator planning, de planners, de rayonmanagers, de specialisten fyto, de specialisten kwaliteit, de assistent-specialisten fyto, de assistent-specialisten kwaliteit en de inspecteurs van het KCB zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen, stukken te ondertekenen en alle daarmee samenhangende taken uit te voeren betreffende:

Artikel 13

[Vervallen per 01-03-2013]

Het hoofd buitendienst, het adjunct-hoofd buitendienst, de rayonmanagers, de coördinator planning en de planners van het KCB zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 14

[Vervallen per 01-03-2013]

Het hoofd buitendienst, het hoofd Kwalificatie en Kennisbeheer en het adjunct-hoofd buitendienst van het KCB zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot toepassing van artikel 12 van de Plantenziektenwet voor zover het betreft de verplichting tot het verlenen van medewerking aan een krachtens artikel 10 aangewezen persoon.

Artikel 15

[Vervallen per 01-03-2013]

De personen van het KCB die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet zijn bevoegd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het kenmerken en onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen.

Artikel 16

[Vervallen per 01-03-2013]

Het hoofd afdeling Financiën en Personele Zaken en de administrateur van het KCB zijn gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het verzenden van facturen voor de verrichte inspecties, bedoeld in artikel 12, die zijn gebaseerd op de door de Minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de Plantenziektenwet.

Artikel 16a

[Vervallen per 01-03-2013]

Het hoofd Kwalificatie en Kennisbeheer en het hoofd buitendienst van het KCB zijn gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 19 van de Landbouwkwaliteitswet, aangaande groenten en fruit, bananen, krenten en rozijnen, alsmede de hiermee samenhangende besluiten, bedoeld in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 5:10, tweede lid, 5:25, zesde lid, 5:31, 5:31a, derde lid, 5:32, eerste lid, en 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de aanwijzing van personen van het KCB die de bestuursdwang uitvoeren.

Artikel 17

[Vervallen per 01-03-2013]

De technisch directeur van het KCB is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. beslissingen op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 16a, voor zover het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;

 • b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op bezwaar;

 • c. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

 • d. de vergoeding van wettelijke rente in geval de behandeling van een bezwaarschrift of de betaling van een vastgestelde bijdrage is vertraagd, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

 • e. de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

 • f. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de personen van het KCB die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet.

Artikel 18

[Vervallen per 01-03-2013]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 12 tot en met 17, luidt:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, respectievelijk De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Namens deze:

Gevolgd door de handtekening, de naam van de functionaris en de functieaanduiding.

Hoofdstuk 3. Bloembollenkeuringsdienst (BKD)

[Vervallen per 01-03-2013]

Artikel 19

[Vervallen per 01-03-2013]

De teamleiders, de medewerkers afdeling keuringsbeleid & kwaliteit, de assistent-keurmeesters en de keurmeesters van de BKD zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen, stukken te ondertekenen en alle daarmee samenhangende taken uit te voeren betreffende:

Artikel 20

[Vervallen per 01-03-2013]

De medewerkers van de afdeling keuringsbeleid & kwaliteit en het hoofd buitendienst van de BKD zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 21

[Vervallen per 01-03-2013]

Het hoofd buitendienst en het hoofd keuringsbeleid & kwaliteit van de BKD zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot toepassing van artikel 12 van de Plantenziektenwet voor zover het betreft de verplichting tot het verlenen van medewerking aan een krachtens artikel 10 aangewezen persoon.

Artikel 22

[Vervallen per 01-03-2013]

De personen van de BKD die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet zijn bevoegd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het kenmerken en onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen.

Artikel 23

[Vervallen per 01-03-2013]

Het hoofd van de afdeling Financiën van de BKD is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het verzenden van facturen voor de verrichte inspecties, bedoeld in artikel 19, die zijn gebaseerd op de door de Minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de Plantenziektenwet.

Artikel 23a

[Vervallen per 01-03-2013]

Het hoofd buitendienst en het hoofd afdeling keuringsbeleid & kwaliteit van de BKD zijn gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 19 van de Landbouwkwaliteitswet, aangaande het teeltmateriaal van bloembollen, alsmede de hiermee samenhangende besluiten, bedoeld in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 5:10, tweede lid, 5:25, zesde lid, 5:31, 5:31a, derde lid, 5:32, eerste lid, en 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de aanwijzing van personen van de BKD die de beslissing tot bestuursdwang uitvoeren.

Artikel 24

[Vervallen per 01-03-2013]

De directeur van de BKD is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. beslissingen op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 19 tot en met 23a, voor zover het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;

 • b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op bezwaar;

 • c. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

 • d. de vergoeding van wettelijke rente in geval de behandeling van een bezwaarschrift of de betaling van een vastgestelde bijdrage is vertraagd, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

 • e. de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

 • f. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de personen van de BKD die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet.

Artikel 25

[Vervallen per 01-03-2013]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 19 tot en met 24, luidt:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, respectievelijk De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Namens deze:

Gevolgd door de handtekening, de naam van de functionaris en de functieaanduiding.

Hoofdstuk 3. Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

[Vervallen per 01-03-2013]

Artikel 26

[Vervallen per 01-03-2013]

Het hoofd keuringen, de managers keuringen en de keurmeesters van Naktuinbouw zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen, stukken te ondertekenen en alle daarmee samenhangende taken uit te voeren betreffende:

Artikel 27

[Vervallen per 01-03-2013]

De inspectiemedewerkers bacterievuurcontrole van Naktuinbouw zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen, stukken te ondertekenen en alle daarmee samenhangende taken uit te voeren betreffende:

de aanzegging, bedoeld in artikel 8 van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983.

Artikel 28

[Vervallen per 01-03-2013]

Het hoofd keuringen en de managers keuringen van Naktuinbouw zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 29

[Vervallen per 01-03-2013]

Het hoofd keuringen van Naktuinbouw is gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot toepassing van artikel 12 van de Plantenziektenwet voor zover het betreft de verplichting tot het verlenen van medewerking aan een krachtens artikel 10 aangewezen persoon.

Artikel 30

[Vervallen per 01-03-2013]

De personen van Naktuinbouw die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet zijn bevoegd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het kenmerken en onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen.

Artikel 31

[Vervallen per 01-03-2013]

Het hoofd van de afdeling Financiën en Middelen van Naktuinbouw is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het verzenden van facturen voor de verrichte inspecties, bedoeld in artikel 26, die zijn gebaseerd op de door de Minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de Plantenziektenwet.

Artikel 32

[Vervallen per 01-03-2013]

De directeur van Naktuinbouw is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. beslissingen op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 26 tot en met 31, voor zover het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;

 • b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op bezwaar;

 • c. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

 • d. de vergoeding van wettelijke rente in geval de behandeling van een bezwaarschrift of de betaling van een vastgestelde bijdrage is vertraagd, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

 • e. de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

 • f. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de personen van Naktuinbouw die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet.

Artikel 32a

[Vervallen per 01-03-2013]

De directeur van Naktuinbouw is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 93 van de Zaaizaad en plantgoedwet 2005, aangaande het teeltmateriaal van tuinbouwgewassen, alsmede de hiermee samenhangende besluiten, bedoeld in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 5:10, tweede lid, 5:25, zesde lid, 5:31, 5:31a, derde lid, 5:32, eerste lid, en 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de aanwijzing van personen van Naktuinbouw die de beslissing tot bestuursdwang uitvoeren.

Artikel 32b

[Vervallen per 01-03-2013]

De secretaris van Naktuinbouw is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de beslissingen op bezwaar, voor zover het een besluit als bedoeld in artikel 32a betreft en zover het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;

 • b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op bezwaar;

 • c. de beslissing op een verzoek tot heroverweging van op een bezwaar genomen beslissing;

 • d. de vergoeding van de kosten voor het voeren van een bezwaarprocedure indien het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

 • e. de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan.

Artikel 33

[Vervallen per 01-03-2013]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 26 tot en met 32b, luidt:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, respectievelijk De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Namens deze:

Gevolgd door de handtekening, de naam van de functionaris en de functieaanduiding.

Hoofdstuk 5. Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)

[Vervallen per 01-03-2013]

Artikel 34

[Vervallen per 01-03-2013]

De technisch coördinator, de teamleiders, de vakspecialisten, de controleurs, de monsternemers en de keurmeesters van de NAK zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen, stukken te ondertekenen en alle daarmee samenhangende taken uit te voeren betreffende:

Artikel 35

[Vervallen per 01-03-2013]

De managers, de technisch coördinator, de teamleiders en de vakspecialisten van de NAK zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 36

[Vervallen per 01-03-2013]

De managers van de NAK zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot toepassing van artikel 12 van de Plantenziektenwet voor zover het betreft de verplichting tot het verlenen van medewerking aan een krachtens artikel 10 aangewezen persoon.

Artikel 37

[Vervallen per 01-03-2013]

De personen van de NAK die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet zijn bevoegd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het kenmerken en onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen.

Artikel 38

[Vervallen per 01-03-2013]

De managers van de NAK zijn gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het verzenden van facturen voor de verrichte inspecties, bedoeld in artikel 34, die zijn gebaseerd op de door de Minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de Plantenziektenwet.

Artikel 38a

[Vervallen per 01-03-2013]

De managers van de NAK zijn gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 93 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, aangaande het teeltmateriaal van landbouwgewassen, alsmede de hiermee samenhangende besluiten, bedoeld in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 5:10, tweede lid, 5:25, zesde lid, 5:31, 5:31a, derde lid, 5:32, eerste lid, en 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de aanwijzing van personen van de NAK die de beslissing tot bestuursdwang uitvoeren.

Artikel 39

[Vervallen per 01-03-2013]

De technisch directeur van de NAK is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. beslissingen op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 34 tot en met 38a en voor zover het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;

 • b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op bezwaar;

 • c. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

 • d. de vergoeding van wettelijke rente in geval de behandeling van een bezwaarschrift of de betaling van een vastgestelde bijdrage is vertraagd, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

 • e. de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

 • f. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de personen van de NAK die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet.

Artikel 40

[Vervallen per 01-03-2013]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 34 tot en met 39, luidt:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, respectievelijk De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Namens deze:

Gevolgd door de handtekening, de naam van de functionaris en de functieaanduiding.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina