Regeling archeologische monumentenzorg

Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 augustus 2007, nr. WJZ-2007/32720 (8219), houdende onder meer aanwijzing van een scheepsarcheologisch depot (Regeling archeologische monumentenzorg)

Artikel 1. Aanwijzing scheepsarcheologisch depot

Als depot als bedoeld in artikel 51, derde lid, van de Monumentenwet 1988 wordt aangewezen het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Lelystad en Zeewolde.

Artikel 3. Uitkeringsplafond 2008 tot en met 2012

Het uitkeringsplafond, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit archeologische monumentenzorg, bedraagt voor het jaar 2008 € 2.000.000, voor het jaar 2009 € 2.500.000, voor het jaar 2010 € 1.876.000, voor het jaar 2011 € 2.875.000 en voor het jaar 2012 € 250.000.

Artikel 4. Aanwijzing versie KNA en onderdelen daarvan

 • 2 Als onderdelen van de versie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden aangewezen:

  • a. het Protocol Inventariserend veldonderzoek,

  • b. het Protocol Opgraven,

  • c. het Protocol Archeologische begeleiding, en

  • d. het Protocol Programma van eisen.

 • 3 Als onderdelen van de versie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden aangewezen:

  • a. het Protocol Inventariserend veldonderzoek waterbodems,

  • b. het Protocol Opgraven waterbodems,

  • c. het Protocol Archeologische begeleiding waterbodems, en

  • d. het Protocol Programma van eisen waterbodems.

Artikel 5a. Overgangsbepaling

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt met uitzondering van artikel 5 in werking met ingang van 1 september 2007.

 • 2 Artikel 5 treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina