Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007–2008

[Regeling vervallen per 31-10-2008.]
Geldend van 02-09-2007 t/m 30-10-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2007, nr. PO/KO/07/23023, houdende regels voor het aanvullend verstrekken van subsidie ten behoeve van het versterken van de cultuureducatie in het primair onderwijs in 2007–2008 (Regeling versterken cultuureducatie in het primair onderwijs 2007–2008)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-10-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 31-10-2008]

De Minister verstrekt aan het bevoegd gezag een subsidie voor het schooljaar 2007–2008, waarmee de desbetreffende school een visie ontwikkelt op de functie van cultuureducatie in haar onderwijsprogramma en deze visie in samenwerking met haar culturele omgeving vertaalt in een samenhangend geheel van cultuureducatieve activiteiten.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 31-10-2008]

 • 1 Een subsidie wordt op aanvraag verleend aan het bevoegd gezag ten behoeve van de in de aanvraag genoemde school.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 31-10-2008]

Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling is een totaalbedrag beschikbaar van € 1.800.000,–.

Artikel 5. Subsidiebedrag

[Vervallen per 31-10-2008]

De subsidie bestaat uit een bedrag van € 10,90 per ongewogen leerling van de in de aanvraag genoemde school. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld op basis van de door het bevoegd gezag gevalideerde telgegevens van 1 oktober 2006.

Artikel 6. Aanvraag van een subsidie en aanvraagprocedure

[Vervallen per 31-10-2008]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt op een volledig ingevuld en door het bevoegd gezag ondertekend formulier met het kenmerk CFI-67013 ingediend bij CFI, ter attentie van Unit BPO, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Dit formulier is te downloaden via www.cfi.nl.

 • 2 Met het indienen van de aanvraag verklaart het bevoegd gezag dat:

  • a. de school een meerjarige visie op de functie van cultuureducatie in haar onderwijsprogramma 2007–2008 of 2008–2009 ontwikkelt, deze door het aanpassen van het schoolplan, bedoeld in de artikel 12 en 21 van respectievelijk de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, opneemt in het schoolbeleid en hierbij passende activiteiten organiseert;

  • b. de school gaat deelnemen aan een netwerk van scholen en culturele instellingen, waarbij in ieder geval de afstemming tussen vraag en aanbod en kennisoverdracht naar andere scholen een rol spelen;

  • c. de school aandacht besteedt aan deskundigheidsbevordering van haar personeel op het gebied van cultuureducatie.

Artikel 7. Termijn indiening

[Vervallen per 31-10-2008]

De subsidieaanvraag moet uiterlijk 2 oktober 2007 door CFI zijn ontvangen.

Artikel 8. Beslistermijn

[Vervallen per 31-10-2008]

Aanvragers ontvangen voor 1 december 2007 een beschikking.

Artikel 9. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 31-10-2008]

De Minister kent het voor subsidie beschikbare bedrag toe in volgorde van de datum van ontvangst van de aanvragen. In het geval de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvraag dient aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst.

Artikel 10. Overige verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 31-10-2008]

 • 1 Een bevoegd gezag komt, met inachtneming van artikel 9, voor een subsidie in aanmerking indien hij voldoet aan de volgende verplichtingen:

 • 2 Het bevoegd gezag is verplicht de Minister en de door hem aangewezen ambtenaren desgevraagd alle inlichtingen te geven die deze in verband met de ontvangen subsidie verlangen. Het bevoegd gezag geeft desgewenst aan voornoemde ambtenaren de boeken en bescheiden ter inzage.

Artikel 11. Betaling in gedeelten

[Vervallen per 31-10-2008]

Voor 1 december 2007 wordt van het subsidiebedrag vijftwaalfdedeel betaalbaar gesteld en in januari 2008 zeventwaalfdedeel.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

[Vervallen per 31-10-2008]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die zijn verbonden aan de in artikel 2 van deze regeling beschreven activiteiten en wordt uitsluitend hiervoor aangewend. Eventuele niet bestede middelen of overschotten of middelen die in strijd met de verplichtingen van deze regeling zijn besteed, worden na afloop van de activiteiten teruggevorderd.

 • 2 De subsidie wordt uiterlijk in 2008 besteed en verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze subsidie.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-10-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 31-10-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007–2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina