Regeling aanwijzing richtlijn ex artikel 1, onderdeel b, Havenbeveiligingswet

Geldend van 01-09-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 augustus 2007, nr. HDJZ/SCH/2007-1072, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende aanwijzing van de richtlijn bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Havenbeveiligingswet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1, onderdeel b, van de Havenbeveiligingswet;

Besluit:

Artikel 1

Als richtlijn bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Havenbeveiligingswet, wordt aangewezen richtlijn nr. 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (PbEU L 310).

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina