Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart

Geldend van 23-01-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie van 24 augustus 2007, nr. 5501209/07/NCTb, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de Commandant van de Koninklijke marechaussee ter zake van bevoegdheden op het terrein van de beveiliging van de burgerluchtvaart (Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart)

De Minister van Justitie, in overeenstemming met de Minister van Defensie,

Gezien de instemming van de Commandant van de Koninklijke marechaussee (brief van 31 juli 2007, kenmerk CKAB/SJZ/2007/52259);

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 37ae, derde lid, 37u, tweede lid en 37v, tweede lid, tweede volzin, van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

Aan de Commandant van de Koninklijke marechaussee worden mandaat en machtiging verleend ter zake van de in onderstaande bepalingen van de Luchtvaartwet genoemde bevoegdheden:

Artikel 1a

Aan de Commandant van de Koninklijke marechaussee wordt toegestaan van het in artikel 1 verleende mandaat ondermandaat te verlenen en de in artikel 1 verleende machtiging door te geven aan de commandant van het district Schiphol en het hoofd van de afdeling Handhaving & Toezicht van het district Schiphol.

Artikel 2

Vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit aan de Commandant van de Koninklijke marechaussee verleende mandaten ter zake van de in artikel 1 genoemde bevoegdheden worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 augustus 2007

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina