Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Hermes 2007

[Regeling vervallen per 01-12-2010.]
Geldend van 31-08-2007 t/m 30-11-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 21 augustus 2007, nr. 5502020/07/CBK, houdende aanwijzing tot het toekennen van de geweldsbevoegdheid op grond van artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993, aan buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van Hermes Openbaar Vervoer BV (Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Hermes Openbaar Vervoer BV 2007)

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 142, eerste lid, aanhef en onder c, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Hermes: Hermes Openbaar Vervoer BV;

  • b. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar in dienstbetrekking werkzaam bij Hermes;

  • c. toezichthouder: de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Arnhem;

  • d. direct toezichthouder: de korpschef van het regionaal politiekorps Gelderland-Zuid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2010]

De directeur van Hermes stelt in overleg met de toezichthouder en de direct toezichthouder een instructie op, gebaseerd op de artikelen 17 en 18 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar. De instructie dient aan iedere buitengewoon opsporingsambtenaar ter hand te worden gesteld. Over iedere melding betreffende geweldgebruik worden de toezichthouder en de direct toezichthouder zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2010]

De directeur van Hermes verstrekt de toezichthouder en de direct toezichthouder overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar alle door hen gewenste informatie en voert zo nodig en desgevraagd periodiek overleg met hen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 december 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Hermes 2007.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 21 augustus 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

L.A.M. Gielen

Terug naar begin van de pagina