Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2008 tot en met 2010

[Regeling vervallen per 31-08-2017.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 30-08-2017

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2007, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/2007/26473, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie als bedoeld in artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2008 tot en met 2010)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

Artikel 1. Bedrag subsidieplafond

[Vervallen per 31-08-2017]

  • 3 In afwijking van het tweede lid, kunnen, ter afronding, de daar genoemde bedragen met maximaal € 100.000 worden verhoogd, met dien verstande dat het bedrag, genoemd in het eerste lid niet wordt overschreden.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-08-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 31-08-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2008 tot en met 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 augustus 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina