Regeling verstrekking gegevens doodsoorzaken CBS

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 augustus 2007, nr. WJZ 7009370, houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de bevoegdheid van de directeur-generaal van de statistiek om gegevens te verstrekken als bedoeld in artikel 42a van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Regeling verstrekking gegevens doodsoorzaken CBS)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gehoord de Centrale commissie voor de statistiek en het College bescherming persoonsgegevens;

Gelet op artikel 42a, vijfde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

Besluit:

Artikel 1. begripsbepalingen

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. wet: de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

  • b. Minister: de Minister van Economische Zaken;

  • c. CBS: het Centraal bureau voor de statistiek;

  • d. directeur-generaal: de directeur-generaal van de statistiek;

  • e. doodsoorzaakgegevens: de gegevens over de doodsoorzaak, bedoeld in artikel 12a van de Wet op de lijkbezorging, voor zover zij gecodeerd overeenkomstig de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn opgenomen in een statistiek van het CBS;

  • f. onderzoeker: degene die onderzoek verricht onder verantwoordelijkheid van een organisatie of instelling voor wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 41, tweede lid, onder a, b, c en e, van de wet;

  • g. uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van gegevens over doodsoorzaken: de op een duurzame gegevensdrager vastgelegde toestemming van de betrokkene, die gericht is op het gebruik voor wetenschappelijk onderzoek van de doodsoorzaakgegevens die de betrokkene betreffen;

  • h. toetsingscommissie: de toetsingscommissie, bedoeld in artikel 3.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling houdt de omschrijving dat een persoon bij een onderzoek betrokken was in dat hij in elk geval uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn medische gegevens voor dat onderzoek.

Artikel 2. aard gegevensverstrekking

 • 2 De directeur-generaal houdt bij zijn besluit op het verzoek om verstrekking rekening met de technische haalbaarheid van de gegevensverstrekking voor het onderzoeksvoorstel.

Artikel 3. toetsingscommissie

 • 1 De directeur-generaal stelt een toetsingscommissie in voor de verstrekking van doodsoorzaakgegevens.

 • 2 De directeur-generaal wint ten behoeve van de verstrekking van doodsoorzaakgegevens het advies in van de toetsingscommissie.

 • 3 De toetsingscommissie heeft als taak:

  • a. het toetsen van onderzoeksvoorstellen aan de hand van de voorwaarden van artikel 42a van de wet en artikel 5;

  • b. het adviseren aan de directeur-generaal over het verzoek, op basis van de uitkomst van de toetsing, bedoeld in onderdeel a.

 • 4 In de toetsingscommissie hebben zitting:

  • 1°. een vertegenwoordiger voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;

  • 2°. een vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;

  • 3°. een vertegenwoordiger van de Federatie van Medisch-Wetenschappelijke Verenigingen;

  • 4°. een vertegenwoordiger van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek;

  • 5°. een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

 • 5 Een vertegenwoordiger van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en de medisch ambtenaar van het CBS nemen zitting in de toetsingscommissie als toegevoegd lid zonder stemrecht.

 • 6 De leden, bedoeld in het vierde lid, worden door de directeur-generaal benoemd voor de duur van 5 jaar. Zij kunnen eenmaal voor een zelfde periode worden herbenoemd.

 • 7 De toetsingscommissie heeft een onafhankelijke voorzitter die door de directeur-generaal wordt benoemd voor de duur van vijf jaar. In het secretariaat van de toetsingscommissie wordt voorzien vanwege het CBS.

 • 8 De toetsingscommissie komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.

 • 9 De toetsingscommissie werkt volgens een door de directeur-generaal goed te keuren reglement van orde.

 • 10 De directeur-generaal kan aan de voorzitter en de leden een vacatiegeld toekennen ten laste van het CBS.

 • 11 De toetsingscommissie maakt een jaarverslag dat zij vóór 1 april van het daarop volgende jaar aan de directeur-generaal zendt.

 • 12 De directeur-generaal kan eisen stellen aan de inrichting van het jaarverslag, bedoeld in het elfde lid.

 • 13 De directeur-generaal stelt het jaarverslag, bedoeld in het elfde lid, vast en doet hiervan mededeling in de Staatscourant.

Artikel 4. aanvraagprocedure

 • 1 Een onderzoeker die wetenschappelijk onderzoek wil verrichten met gebruikmaking van doodsoorzaakgegevens, legt zijn aanvraag voor de verstrekking van die gegevens voor aan de directeur-generaal.

 • 2 De directeur-generaal stuurt de aanvraag onverwijld door aan de toetsingscommissie.

 • 3 De toetsingscommissie adviseert de directeur-generaal binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag. Indien binnen de toetsingscommissie geen overeenstemming over het uit te brengen advies is bereikt, worden zowel het meerderheidsstandpunt als het minderheidsstandpunt aan de directeur-generaal voorgelegd.

 • 4 De directeur-generaal beslist binnen twee weken na ontvangst van het advies van de toetsingscommissie op de aanvraag.

 • 5 Indien de directeur-generaal besluit de gevraagde gegevens te verstrekken, sluit hij met de organisatie of instelling voor wetenschappelijk onderzoek onder de verantwoordelijkheid waarvan het onderzoek wordt verricht, een overeenkomst over het gebruik van de gegevens. De directeur-generaal zendt een afschrift van de overeenkomst aan de toetsingscommissie.

 • 6 De directeur-generaal verstrekt de gevraagde gegevens binnen vier weken na het sluiten van de overeenkomst.

 • 7 Indien de directeur-generaal besluit de gevraagde gegevens niet te verstrekken, stelt hij de onderzoeker van zijn besluit in kennis en zendt daarvan een afschrift aan de toetsingscommissie.

Artikel 5. nadere regels gegevensverstrekking bij het ontbreken van uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene

 • 1 Bij de beoordeling of het vragen van uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van gegevens over doodsoorzaken bij leven van de betrokkene in redelijkheid niet mogelijk was of kon worden gevergd, neemt de directeur-generaal de belangen van de bij het onderzoek betrokkene als uitgangspunt.

 • 2 In de gevallen waarin personen geen uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van gegevens over doodsoorzaken hebben gegeven, is de directeur-generaal, onverminderd de voorwaarden van artikel 42a, tweede lid, van de wet, bevoegd de gegevens te verstrekken, indien:

  • a. het onderzoek waarbij deze personen betrokken waren, was afgesloten voordat deze regeling in werking is getreden;

  • b. het lopende onderzoek vóór de inwerkingtreding van deze regeling is gestart en er nadien geen nadere contacten zijn voorzien met de personen die bij dat onderzoek waren betrokken, of

  • c. de gegevensverzameling van het lopende onderzoek binnen één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is gestart en de procedure van het vragen van toestemming redelijkerwijs niet meer gewijzigd kon worden.

 • 3 De directeur-generaal oordeelt dat een onderzoek overeenkomstig artikel 42a, tweede lid, onderdeel c, van de wet het algemeen belang dient als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. het onderzoek draagt naar verwachting bij aan nieuwe wetenschappelijke inzichten;

  • b. er is een redelijke mate van waarschijnlijkheid dat de gezondheid van een groep personen van enige omvang wordt bevorderd of beschermd.

Artikel 6. onderwerpen overeenkomst

In de overeenkomst, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, wordt in elk geval het volgende geregeld:

 • a. de wijze van verstrekking;

 • b. de met de behandeling van de aanvraag en de gegevensverstrekking gemoeide kosten;

 • c. de verwerking van de gegevens en de beperkingen op die verwerking;

 • d. de beveiliging van en beperking van de toegang tot de gegevens;

 • e. de openbaarmaking van de resultaten van het onderzoek;

 • f. de periode gedurende welke de gegevens gebruikt mogen worden;

 • g. de nadere voorwaarden die voortvloeien uit artikel 7.

Artikel 7. beveiliging gegevens

De directeur-generaal vergewist zich ervan dat de onderzoeker de nodige technische en organisatorische voorzieningen heeft getroffen ter beveiliging van de verstrekte gegevens tegen verlies of aantasting en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 8. evaluatie

De Minister doet na twee jaar na inwerkingtreding van deze regeling een onderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk, en maakt de resultaten daarvan bekend in de Staatscourant.

Artikel 9. inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verstrekking gegevens doodsoorzaken CBS.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 augustus 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina