Regeling OM-mandaat Wob

[Regeling vervallen per 20-11-2009.]
Geldend van 29-08-2007 t/m 19-11-2009

Regeling van de Minister van Justitie van 17 augustus 2007, nr. 5501694/07/AvdJ, houdende verlening van mandaat aan het College van procureurs-generaal tot het nemen van besluiten op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Regeling OM-mandaat Wob)

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-11-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder College: het College van procureurs-generaal.

Artikel 2

[Vervallen per 20-11-2009]

Aan het College wordt mandaat verleend om namens de Minister van Justitie besluiten te nemen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur die betrekking hebben op het openbaar ministerie.

Artikel 3

[Vervallen per 20-11-2009]

 • 1 Het College wordt toegestaan van het in artikel 2 verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan:

  • a. het hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van het parket-generaal;

  • b. de hoofden van de arrondissementsparketten;

  • c. het hoofd van het landelijk parket;

  • d. het hoofd van het functioneel parket;

  • e. de hoofden van de ressortsparketten;

  • f. het hoofd van het bureau verkeershandhaving;

  • g. de directeur van het bureau ontnemingen openbaar ministerie;

  • h. de directeur van de dienstverleningsorganisatie openbaar ministerie;

  • i. de directeur vanhet wetenschappelijk bureau van het openbaar ministerie;

  • j. de directeur van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie;

  • k. de directeur van de Rijksrecherche.

 • 2 Het in het eerste lid bedoeld ondermandaat geldt niet voor het beslissen op bezwaarschriften.

Artikel 3

[Vervallen per 20-11-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 20-11-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling OM-mandaat Wob.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 augustus 2007

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina