Instellingsbesluit commissie Leraren

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 26-08-2007 t/m 31-07-2008

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 13 augustus 2007, nr. AP/PSW/2007/31776, houdende de instelling van de commissie Leraren (Instellingsbesluit commissie Leraren)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • b. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Er is een commissie Leraren.

 • 2 De commissie heeft tot taak te komen tot een rapport waarin zij de Minister adviseert over drie thema’s:

  • 1.  de aanpak van het lerarentekort;

  • 2.  de positie van de leraar;

  • 3.  de kwaliteit van de leraar.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-08-2008]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 mei 2007 en opgeheven per 1 oktober 2007.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-08-2008]

De commissie verstrekt aan de Minister gevraagd en ongevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan, tevens voorzitter,

  • b. mevrouw. drs. A.C. van Es;

  • c. de heer prof.dr. A.M.L. van Wieringen;

  • d. mevrouw prof. dr. M.C. van der Wende;

  • e. de heer prof. dr. M.J.M. Vermeulen;

  • f. mevrouw F. ter Wal;

  • g. de heer R.G. Hoffman;

  • h. mevrouw drs. A.M.E. Kil-Albersen

  • i. de heer M. Daher

  • j. de heer F.H. Frantzen

 • 2 In het secretariaat wordt voorzien door de Minister.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de invulling van haar taak nodig is, onder wie, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 01-08-2008]

De commissie brengt na de zomer haar eindrapport uit aan de Minister.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de Minister aan.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-08-2008]

De commissie biedt de Minister een verslag aan waarin verantwoording wordt gedaan over de activiteiten van het jaar 2007.

Artikel 11. Geheimhouding

[Vervallen per 01-08-2008]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over de gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak op grond van dit besluit, de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 12. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht.

Artikel 13. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-08-2008]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid (het programma Onderwijspersoneel) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2007.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit commissie Leraren.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina