Klachtenregeling VROM IOD

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 24-08-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van 17 juli 2007, nr. 2007057734, houdende regels ten aanzien van de behandeling van klachten over gedragingen van opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Klachtenregeling VROM IOD)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Een schriftelijke klacht over een gedraging van een opsporingsambtenaar wordt ingediend bij de directeur van de VROM IOD.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De directeur van de VROM IOD vermeldt bij het bericht van ontvangst, bedoeld in artikel 9:6 van de Algemene wet bestuursrecht, het verloop en de duur van de procedure voor de behandeling van klachten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 De directeur van de VROM IOD stelt het hoofd van het functioneel parket binnen een termijn van vier weken in de gelegenheid advies uit te brengen over de afhandeling van de klacht.

  • 2 Indien het hoofd van het functioneel parket advies uitbrengt, zendt de directeur VROM IOD het advies onverwijld na de ontvangst daarvan aan de klachtencommissie en de opsporingsambtenaar.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Indien het advies van de klachtencommissie afwijkt van het advies van het hoofd van het functioneel parket, wordt zulks met de redenen voor de afwijking in het eerstbedoelde advies vermeld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

De directeur VROM IOD registreert de op de schriftelijk ingediende klachten genomen beslissingen en draagt zorg voor een jaarlijkse publicatie van de beslissingen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2007.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

Met betrekking tot een klacht over een gedraging van een opsporingsambtenaar die vóór 1 juni 2007 is ingediend, is deze regeling niet van toepassing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 juli 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina