Regeling tarieven Plantenziektenwet

[Regeling vervallen per 01-03-2021.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m 02-07-2020

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2706, houdende vaststelling van de Regeling tarieven van de Plantenziektenkundige Dienst, KCB, BKD, Naktuinbouw en NAK (Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst en de keuringsdiensten)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 13, quinquies, van richtlijn nr. 2002/89 van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2002 (PbEG L 355) tot wijziging van richtlijn 2000/29/EG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen en artikel 6a van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96);

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. Commissie: Commissie van de Europese Gemeenschappen;

 • c. verordening 1756/2004: verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie van 11 oktober 2004 tot vaststelling van de gedetailleerde voorwaarden inzake de vereiste aanwijzingen en de criteria inzake type en niveau van de beperking van de fytosanitaire controles op bepaalde in bijlage V, deel B, van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen (PbEG L 316);

 • d. richtlijn 2000/29/EG: richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PBEG L 169);

 • e. richtlijn 2008/61/EG: richtlijn 2008/61/EG van de Commissie van 17 juni 2008 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde in bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad vermelde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of naar een andere plaats overgebracht (PbEU L 158);

 • f. partij: aantal van een zending deel uitmakende eenheden van een product, herkenbaar aan de homogene samenstelling en oorsprong;

 • g. zending: hoeveelheid goederen die vergezeld gaat van één document ten behoeve van douane of andere formaliteiten, zoals een fytosanitair certificaat of een ander document of ander merkteken; een zending kan uit één of meer partijen bestaan;

 • h. aanvrager: degene die de inspectie of overige werkzaamheden van de NVWA of van de keuringsdienst aanvraagt en voorzover het import betreft de importeur of diens douanevertegenwoordiger;

 • i. lidstaat: tot de Europese Gemeenschap behorende staat, waarvan uitgezonderd de Franse Overzeese Departementen, de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla;

 • j. algemeen erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, beide Kerstdagen, Hemelvaartsdag, dag waarop de verjaardag van de Koningin wordt gevierd en 5 mei:

 • k. kantooruren: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 17.00 uur;

 • l. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, baten-lasten dienst van het Ministerie van Economische Zaken;

 • m. KCB: stichting Kwaliteits-Controle-Bureau, gevestigd te Den Haag;

 • n. BKD: stichting Bloembollenkeuringsdienst, gevestigd te Lisse;

 • o. Naktuinbouw: stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, gevestigd te Roelofarendsveen;

 • p. NAK: stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;

 • q. keuringsdienst: KCB, BKD, Naktuinbouw of NAK;

 • r. CITES-Verdrag: Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (Trb. 1975, 23);

 • s. spoedbemonstering: bemonstering waarvoor een snelst mogelijke behandeling geldt;

 • t. spoedonderzoek: onderzoek waarvoor een snelst mogelijke behandeling geldt;

 • u. kwaliteitsinspecties: inspecties van planten en plantaardige producten op grond van de Landbouwkwaliteitswet of de Zaaizaad- en plantgoedwet;

 • v. GN-code: code als bedoeld in bijlage I van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG 1987, L 256);

 • w. [Red: vervallen;]

 • x. uitvoeringsbesluit 2018/1137: Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1137 van de Commissie van 10 augustus 2018 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot houten verpakkingsmateriaal voor het vervoer van goederen van oorsprong uit bepaalde derde landen (PbEU 2018, L 205).

Hoofdstuk 2. Tarieven van de NVWA

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

§ 2.1. Inspecties en overige werkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht tijdens kantooruren, een basistarief van € 341,93 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 1,79 per minuut

  • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht buiten kantooruren, een basistarief van € 537,30 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van:

   • 1°. € 418,82 als de inspectie niet langer duurt dan 3 uur;

   • 2°. € 418,82 vermeerderd met € 2,33 per minuut voor zover de inspectie langer duurt dan 3 uur.

 • 2 Als vergoeding voor de kosten voor de afgifte van een fytosanitair certificaat en het verrichten van het eindonderzoek ten behoeve van dat certificaat, bedoeld in artikel 15 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. in het geval het werkzaamheden betreft die, als het niet de in de aanhef genoemde specifieke fytosanitaire activiteiten zouden betreffen, door het KCB zouden worden verricht, de tarieven bedoeld in artikel 9, 14, 15, tweede lid, 16, 17 en 18, waarbij artikel 19 van overeenkomstige toepassing is;

  • b. in het geval het werkzaamheden betreft die, als het niet de in de aanhef genoemde specifieke fytosanitaire activiteiten zou betreffen, door de BKD zouden worden verricht, de tarieven bedoeld in artikel 20, 23, 25, 26 en 27, waarbij de artikelen 21 en 28 van overeenkomstige toepassing zijn;

  • c. in het geval het werkzaamheden betreft die, als het niet de in de aanhef genoemde specifieke fytosanitaire activiteiten zou betreffen, door de Naktuinbouw zouden worden verricht, de tarieven bedoeld in artikel 29, 32, 33, tweede lid, 34, 35 en 36, waarbij de artikelen 30 en 37 van overeenkomstige toepassing zijn;

  • d. in het geval het werkzaamheden betreft die, als het niet de in de aanhef genoemde specifieke fytosanitaire activiteiten zou betreffen, door de NAK zouden worden verricht, de tarieven als bedoeld in artikel 38, 41, tweede lid, 42, 43 en 44, waarbij de artikelen 39 en 46 van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als vergoeding voor de kosten van het afgeven van een instructie voor invoervergunning welke noodzakelijk is voor de afgifte van een fytosanitair certificaat bij een zending waarvoor een derde land een importvergunning heeft afgegeven, wordt de aanvrager een tarief in rekening gebracht van € 223,38.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon, niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager als kosten een bedrag in rekening gebracht van:

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als vergoeding voor de kosten van het op verzoek intrekken van een teeltverbod als bedoeld in artikel 2 van de Regeling bestrijding schadelijke organismen voorafgaande aan de eindtermijn van dat verbod, wordt de aanvrager voor de administratieve afhandeling een tarief in rekening gebracht van € 28,21.

§ 2.2. Laboratoriumonderzoek

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien in het kader van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager boven de in dat artikel genoemde vergoeding een bedrag van € 190,30 per genomen monster in rekening gebracht.

§ 2.3. Certificaten, vergunningen en ontheffingen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als vergoeding voor het ten kantore waarmerken van certificaten ten behoeve van niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager € 58,18 per certificaat in rekening gebracht.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de behandeling en afhandeling van een aanvraag van een goedkeuring als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van richtlijn 2008/61/EG wordt de aanvrager € 431,29 per aanvraag in rekening gebracht, vermeerderd met € 862,58 indien een risicobeoordeling is uitgevoerd. Voor het uitvoeren van een aan de beoordeling van de aanvraag verbonden verificatieaudit wordt een bedrag van € 776,30 per bezoek, vermeerderd met een bedrag van € 2,15 per minuut die aan de audit en de auditrapportage is besteed, in rekening gebracht.

 • 2 Indien een initiële risicoanalyse wordt uitgevoerd, wordt een starttarief van € 341,93 per bezoek vermeerderd met een tarief van € 1,79 per minuut in rekening gebracht. Indien sprake is van kosten van derden, worden deze, in aanvulling op de in dit lid genoemde tarieven, in rekening gebracht.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt voor een geringe wijziging van een goedkeuring als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van richtlijn 2008/61/EG € 269,55 in rekening gebracht.

 • 4 Indien het voor de beoordeling van de in het eerste lid bedoelde aanvraag van een goedkeuring nodig is het betreffende materiaal te toetsen op de aanwezigheid van schadelijke organismen, wordt de aanvrager voor deze toetsing € 190,30 per monster in rekening gebracht.

 • 5 Voor toezicht op de naleving van de voorwaarden verbonden aan de in het eerste lid bedoelde goedkeuring, wordt de aanvrager een bedrag van € 776,30 per bezoek in rekening gebracht, vermeerderd met een bedrag van € 2,15 per minuut die aan de audit en de auditrapportage is besteed.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van richtlijn 2008/61/EG wordt de aanvrager € 123,83 in rekening gebracht.

 • 7 Wanneer meerdere vergunningen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van richtlijn 2008/61/EG tegelijk worden aangevraagd, wordt, in afwijking van het zesde lid, de aanvrager voor één vergunning € 123,83 en voor iedere andere hieraan gelijke vergunning € 60,83 in rekening gebracht.

Artikel 7a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 7b

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien in het kader van een aanvraag voor een vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden advies wordt gevraagd aan de NVWA is een bedrag verschuldigd van: € 1.293,85;

§ 2.4. Betaling en invordering

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Indien een factuur voor door de NVWA verrichte werkzaamheden niet binnen 6 weken na bekendmaking is betaald, kan de minister besluiten om werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 2 van deze regeling voor dezelfde betalingsplichtige slechts dan uit te voeren nadat is betaald.

 • 2 Indien het eerste lid is toegepast en de verwachte retributies over een periode van 12 weken na hervatting van de werkzaamheden naar verwachting meer bedragen dan € 5.000,00, kan de minister van de betalingsplichtige het stellen van zekerheid eisen voor de betaling van die verwachte retributies over een periode van 12 weken na hervatting van de werkzaamheden, alvorens de werkzaamheden worden hervat.

 • 3 Indien het eerste lid is toegepast en de verwachte retributies over een periode van 12 weken na hervatting van de werkzaamheden naar verwachting minder bedragen dan € 5.000,00 kan de minister van de betalingsplichtige eisen dat het totale bedrag van die verwachte retributies over een periode van 12 weken als voorschot wordt betaald, alvorens de werkzaamheden worden hervat.

Hoofdstuk 3. Tarieven van het KCB

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

§ 3.1. Inspecties en overige werkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 06.00 uur tot 20.00 uur een starttarief van € 52,16 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 1,63 per minuut;

 • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in onderdeel a, een starttarief van € 78,24 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 2,45 per minuut;

 • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, een starttarief van € 104,32 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 3,26 per minuut;

 • d. een tarief voor de controle van documenten van € 11,41 per importzending;

 • e. een tarief voor de controle van de aangifte in CLIENT Import en vervoersdocumenten bij een verlegde inspectie van € 6,52 per importzending;

 • f. indien een exportcertificaat, code of document ter waarmerking van een elektronisch certificaat of document is aangevraagd via e-CertNL, een bedrag van € 7,13 voor de afgifte van het certificaat, de code of het document.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor inspectie van snijbloemen, waarvoor de Commissie conform artikel 2 van de verordening nr. 1756/2004 verlaagde inspectiefrequenties bij import heeft vastgesteld, zoals opgenomen in de Bijlage bij deze regeling, wordt de aanvrager, in afwijking van artikel 9, het volgende tarief in rekening gebracht bij gewenste afhandeling van de inspectie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 06.00 uur tot 20.00 uur:

  • a. een tarief voor de controle van documenten van € 11,41 per zending;

  • b. per partij een tarief per 1000 stelen, waarbij het aantal stelen naar boven wordt afgerond in eenheden van 1000, welk tarief is gerelateerd aan de door de Commissie vastgestelde inspectiefrequentie, met een minimumtarief en een maximumtarief per partij, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

   Inspectiepercentage

   Tarief per 1.000 stelen

   Minimumtarief per partij

   Maximumtarief per partij

   1%

   € 0,03

   € 0,30

   € 3,00

   3%

   € 0,08

   € 0,80

   € 8,00

   5%

   € 0,13

   € 1,30

   € 13,00

   10%

   € 0,26

   € 2,60

   € 26,00

   15%

   € 0,39

   € 3,90

   € 39,00

   25%

   € 0,66

   € 6,60

   € 66,00

   35%

   € 0,92

   € 9,20

   € 92,00

   50%

   € 1,31

   € 13,10

   € 131,00

   75%

   € 1,97

   € 19,70

   € 197,00

 • 2 Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 20.00 uur tot 06.00 uur en op zaterdag wordt het tarief van het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met 50%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 3 Op zondag of op een algemeen erkende feestdag wordt het tarief van het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met 100%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 4 Voor een inspectieaanvraag met betrekking tot een partij die deel uitmaakte van een reeds gekeurde zending, wordt de aanvrager het tarief bedoeld in artikel 9 in rekening gebracht.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het controlepercentage voor houten verpakkingsmateriaal als bedoeld in uitvoeringsbesluit 2018/1137 van zendingen van oorsprong uit Belarus of China:

  • a. met GN-code 2514 00 00, 2515, 2516, 6907 of 7210 is 15%;

  • b. met GN-code 6801 00 00, 6802 of 6803 00 is 50%.

 • 2 Als vergoeding voor de kosten van fytosanitaire werkzaamheden als bedoeld in uitvoeringsbesluit 2018/1137 wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht, waarbij het gewicht van de zending naar boven wordt afgerond in tonnen:

  • a. voor een zending van oorsprong uit Belarus of China die in de Europese Unie wordt ingevoerd met GN-code 2514 00 00, 2515, 2516 of 6907, € 0,82 per ton, met een minimum van € 4,10 en een maximum van € 820 per zending;

  • b. voor een zending van oorsprong uit Belarus of China die in de Europese Unie wordt ingevoerd met GN-code 6801 00 00, 6802 of 6803 00, € 4,37 per ton, met een minimum van € 4,37 en een maximum van € 4.370 per zending;

  • c. voor een zending van oorsprong uit Belarus of China die in de Europese Unie wordt ingevoerd met GN-code 7210, € 0,34 per ton, met een minimum van € 3,40 en een maximum van € 340 per zending.

 • 3 Als vergoeding voor de kosten van verwerking van inspectieaanvragen voor houten verpakkingsmateriaal als bedoeld in uitvoeringsbesluit 2018/1137 van zendingen van oorsprong uit Belarus of China die niet via het elektronisch vooraanmeldsysteem CLIENT Import worden aangemeld, wordt naast het tarief, bedoeld in het tweede lid, een tarief van € 40,74 per zending in rekening gebracht.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor inspectie van groenten en fruit, waarvoor de Commissie conform artikel 2 van verordening nr. 1756/2004 verlaagde inspectiefrequenties bij import heeft vastgesteld, zoals opgenomen in de Bijlage bij deze regeling, wordt de aanvrager, in afwijking van artikel 9, het volgende tarief in rekening gebracht bij gewenste afhandeling van de inspectie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 06.00 uur tot 20.00 uur:

  • a. een tarief voor de controle van documenten van € 11,41 per zending;

  • b. per partij een tarief per ton, waarbij het gewicht van de partij naar boven wordt afgerond in tonnen, welk tarief is gerelateerd aan de door de Commissie vastgestelde inspectiefrequentie, met een minimumtarief per partij, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

   Inspectiepercentage

   Tarief per ton

   Minimumtarief per partij

   1%

   € 0,01

   € 0,25

   3%

   € 0,04

   € 1,00

   5%

   € 0,06

   € 1,50

   7%

   € 0,08

   € 2,00

   10%

   € 0,12

   € 3,00

   15%

   € 0,18

   € 4,50

   25%

   € 0,30

   € 7,50

   35%

   € 0,42

   € 10,50

   50%

   € 0,60

   € 15,00

   75%

   € 0,90

   € 22,50

 • 2 Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 20.00 uur tot 06.00 uur en op zaterdag wordt het tarief van het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met 50%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 3 Op zondag of op een algemeen erkende feestdag wordt het tarief van het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met 100%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 4 Voor een inspectieaanvraag met betrekking tot een partij die deel uitmaakte van een reeds gekeurde zending, wordt de aanvrager het tarief bedoeld in artikel 9 in rekening gebracht.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Voor het verlenen van een erkenning voor de afgifte van plantenpaspoorten wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. een starttarief van € 52,16;

 • b. voor de registratie een tarief van € 48,90;

 • c. voor de contractbeoordeling een tarief van € 146,70;

 • d. voor de bedrijfscontrole administratie een tarief van € 97,80.

Artikel 13a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

In het geval de verlaagde inspectiefrequenties bij import zoals opgenomen in de Bijlage bij deze regeling, afwijken van de verlaagde inspectiefrequenties bij import zoals opgenomen in de lijst, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening 1756/2004, gelden de verlaagde inspectiefrequenties zoals opgenomen in de hiervoor bedoeld lijst.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Voor de verwerking van inspectieaanvragen die niet via het elektronisch vooraanmeldsysteem CLIENT Export respectievelijk CLIENT Import worden aangemeld wordt naast het tarief, bedoeld in artikel 9 respectievelijk de artikelen 10 tot en met 13, een basistarief van € 40,74 per zending in rekening gebracht, vermeerderd met een tarief van € 0,82 per te exporteren respectievelijk te importeren partij.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 2 Voor op verzoek van de aanvrager door de keuringsdienst afgegeven document, ter facilitering van de fytosanitaire exportcertificering van een zending planten of plantaardig producten door een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, wordt bij de aanvrager per document het tarief bedoeld in artikel 33, tweede lid in rekening gebracht.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 9 tot en met 13, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon, niet kunnen worden verricht, of indien minder zendingen of partijen gereed staan voor inspectie dan waarop de inspectieaanvraag betrekking heeft, wordt de aanvrager als kosten een bedrag in rekening gebracht van € 149,96.

§ 3.2. Laboratoriumonderzoek

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 2 In afwijking van het eerste lid, wordt, in plaats van het in artikel 4 bedoelde tarief, voor laboratoriumonderzoek naar Ditylenchus dipsaci in Allium spp. het bedrag vermeerderd met het tarief bedoeld in artikel 35, onderdeel e, per uitgevoerd onderzoek.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt voor laboratoriumonderzoek naar Radopholus similis in potplanten het tarief bedoeld in artikel 35, onderdeel f, in rekening gebracht per uitgevoerd onderzoek.

§ 3.3. Certificaten

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Als vergoeding voor het waarmerken en het afgeven van een exportcertificaat, ten behoeve van inspectieplichtige zendingen alsook niet-inspectieplichtige zendingen, wordt de aanvrager € 8,15 per certificaat in rekening gebracht.

 • 2 Als vergoeding voor het op verzoek afleggen van een bedrijfsbezoek ter waarmerking van certificaten, wordt de aanvrager het starttarief bedoeld in artikel 9, onderdelen a, b of c, per bedrijfsbezoek in rekening gebracht.

 • 3 Als vergoeding voor het afgeven van een document ten behoeve van handel binnen de Europese Unie, wordt de aanvrager € 8,15 per document in rekening gebracht.

§ 3.4. Betaling en invordering

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de door het KCB, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van twee weken, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

 • 2 De schuldenaar is in verzuim indien hij niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn heeft betaald.

 • 4 Wettelijke rente is niet verschuldigd indien het bedrag ervan bij enige of laatste betaling minder bedraagt dan € 20,00.

 • 5 Het Hoofd Financiën en Personele Zaken van het KCB maant de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden.

 • 6 De aanmaning vermeldt dat bij niet tijdige betaling deze kan worden afgedwongen door op kosten van de schuldenaar uit te voeren invorderingsmaatregelen.

 • 7 Indien een factuur voor door de KCB verrichte werkzaamheden niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn is betaald, kan de KCB besluiten om werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 3 van deze regeling voor dezelfde betalingsplichtige slechts dan uit te voeren nadat is betaald.

 • 8 Voor de bestaande vorderingen kan worden overgegaan tot gerechtelijke invordering.

 • 9 In door het Hoofd Financiën en Personele Zaken van het KCB te bepalen gevallen kan door de met de werkzaamheden belaste medewerker contante betaling van de werkzaamheden, bedoeld in dit hoofdstuk worden verlangd.

 • 10 Voor zover verschuldigd wordt de omzetbelasting geacht niet in het tarief te zijn begrepen.

Hoofdstuk 4. Tarieven van de BKD

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

§ 4.1. Inspecties en overige werkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 8.00 uur tot 17.00 uur, een basistarief van € 53,18 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 1,44 per minuut;

  • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een specifiek tijdstip op een dag en in de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief van € 79,77 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 1,44 per minuut;

  • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een dag en in de periode bedoeld in onderdeel a en de werkzaamheden worden aangevraagd of gewijzigd na 15.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de verzochte inspectiedag, een basistarief van € 139,58 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 1,44 per minuut;

  • d. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief van € 79,77 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 2,16 per minuut;

  • e. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei, een basistarief van € 106,36 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 2,88 per minuut;

  • f. indien een exportcertificaat is aangevraagd via CLIENT Export, een bedrag van € 7,13 voor de afgifte van het certificaat vermeerderd met een tarief van € 5,41 per certificaat voor het uitwisselen van fytosanitaire gegevens via het Ketenregister ten behoeve van de elektronische afgifte van het exportcertificaat;

  • g. indien Centraal Waarmerken van een fytosanitair document wordt aangevraagd door een Ketenregister-fullgebruiker, een bedrag van € 15,15 per certificaat.

 • 2 Voor de vergoeding van kosten voor het verrichten van overige fytosanitaire werkzaamheden anders dan die bedoeld in dit hoofdstuk, gelden de tarieven bedoeld in het eerste lid.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Bedrijven die fytosanitaire inspectieaanvragen bij de BKD indienen, wordt jaarlijks voor registratie een bedrag van € 63,84 in rekening gebracht, tenzij zij reeds een registratiebedrag in het kader van kwaliteitsinspecties hebben betaald.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Indien de BKD inspecties verricht op een locatie waar producten ter keuring worden aangeboden waarvoor verlaagde inspectiefrequenties bij import gelden, zoals bedoeld in artikel 10 tot en met 13, gelden de tarieven bedoeld in artikel 10, 11, 12 of 13.

 • 2 In geval van export en import anders dan die bedoeld in het eerste lid, is het tarief bedoeld in artikel 20 van toepassing.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Voor de verwerking van inspectieaanvragen die niet via het elektronische vooraanmeldsysteem, CLIENT, worden aangemeld wordt in plaats van het basistarief, bedoeld in artikel 20, het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 8.00 uur tot 17.00 uur, een basistarief van € 63,89 per inspectieaanvraag;

 • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een specifiek tijdstip op een dag en in de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief van € 95,84 per inspectieaanvraag;

 • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een dag en in de periode bedoeld in onderdeel a en de werkzaamheden worden aangevraagd of gewijzigd na 15.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de verzochte inspectiedag, een basistarief van € 150,29 per inspectieaanvraag;

 • d. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief van € 95,84 per inspectieaanvraag;

 • e. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei, een basistarief van € 127,78 per inspectieaanvraag.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien de controles van de identiteit en de fytosanitaire controles bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a tot en met c, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten overeenkomstig het zevende lid van dat artikel in een andere lidstaat plaatsvinden, wordt de aanvrager voor de controle van documenten een tarief van € 9,25 per zending in rekening gebracht.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in artikel 20, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager als kosten een bedrag in rekening gebracht van:

§ 4.2. Laboratoriumonderzoek

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien in het kader van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 20, laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager boven de in dat artikel genoemde vergoeding het tarief, bedoeld in artikel 4 per genomen monster in rekening gebracht.

Artikel 26a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien ten behoeve van het vervroegd vrijgeven van percelen waarvoor een teeltverbod in verband met een geconstateerde besmetting met Ditylenchus dipsaci geldt, onderzoek wordt uitgevoerd, wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. ten behoeve van de administratieve afhandeling van een verzoek, € 19,31 per perceel waarvoor een teeltverbod geldt;

 • b. ten behoeve van de monsterneming, uitgevoerd door de keurmeester, € 1,44 per minuut, met een minimum van € 21,60 per monster;

 • c. ten behoeve van het vervoer van grondmonsters naar het laboratorium, € 19,31 per rit, en

 • d. ten behoeve van het laboratoriumonderzoek van de grondmonsters, € 53,32 per geanalyseerd grondmonster.

Artikel 26b

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien ten behoeve van een in artikel 20 voor export bestemde zending laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, worden boven de in dat artikel genoemde vergoeding de volgende tarieven in rekening gebracht:

 • a. voor gecombineerd onderzoek naar het Arabis mosaic virus (ArMV) en het Strawberry latent ringspot virus (SLRSV), een bedrag van € 168,44 per monster;

 • b. voor onderzoek naar het Strawberry latent ringspot virus (SLRSV), een bedrag van € 152,28 per monster.

§ 4.3. Certificaten

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Als vergoeding voor het ten kantore waarmerken van certificaten ten behoeve van inspectieplichtige of niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager een tarief van € 1,44 per minuut, met een minimum van € 7,00 per opdracht in rekening gebracht.

 • 2 Voor de afgifte ten kantore van Certificaat Model 10EE, ten bate van Kleinverpakking USA/Canada, wordt bij de aanvrager per certificaat € 0,15 in rekening gebracht. Indien door de aanvrager niet wordt gekozen voor afhalen ten kantore dan worden tevens de meerkosten van aangetekend versturen in rekening gebracht.

 • 3 Voor de afgifte van een replacement fytosanitair certificaat wordt bij de aanvrager per certificaat € 55,29 in rekening gebracht.

 • 4 Voor op verzoek van de aanvrager door de keuringsdienst afgegeven document, ter facilitering van de fytosanitaire exportcertificering van een zending planten of plantaardig producten door een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, wordt bij de aanvrager per document € 49,98 in rekening gebracht.

§ 4.4. Betaling en invordering

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de door de BKD, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van 21 dagen, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

 • 2 De schuldenaar is in verzuim indien hij niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn heeft betaald.

 • 4 Wettelijke rente is niet verschuldigd indien het bedrag ervan bij enige of laatste betaling minder bedraagt dan € 20,00.

 • 5 Het Hoofd van de afdeling Financiën van de BKD maant de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden.

 • 6 De aanmaning vermeldt dat bij niet tijdige betaling deze kan worden afgedwongen door op kosten van de schuldenaar uit te voeren invorderingsmaatregelen.

 • 7 Als vergoeding voor een aanmaning als bedoeld in het vijfde lid wordt een tarief in rekening gebracht van € 7,60.

 • 8 Indien een factuur voor door de BKD verrichte werkzaamheden niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn is betaald, kan de BKD besluiten om werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 4 van deze regeling voor dezelfde betalingsplichtige slechts dan uit te voeren nadat is betaald.

 • 9 Voor de bestaande vorderingen kan worden overgegaan tot gerechtelijke invordering.

 • 10 In door het Hoofd van de afdeling Financiën van de BKD te bepalen gevallen kan door de met de werkzaamheden belaste medewerker contante betaling van de werkzaamheden, bedoeld in dit hoofdstuk worden verlangd.

 • 11 Voor zover verschuldigd wordt de omzetbelasting geacht niet in het tarief te zijn begrepen.

Hoofdstuk 5. Tarieven van Naktuinbouw

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

§ 5.1. Inspecties en overige werkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode 7.00 uur tot 19.00 uur, een basistarief van € 74,25 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 1,65 per minuut;

  • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een dag en in een periode als bedoeld in onderdeel a, en de werkzaamheden worden aangevraagd na 15.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de verzochte inspectiedag, een basistarief van € 111,38 per inspectieaanvraag, vermeerderd met een tarief van € 1,65 per minuut;

  • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag van 8.30 uur tot 16.30 uur of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 5.00 uur tot 7.00 uur of van 19.00 uur tot 22.00 uur een basistarief van € 111,38 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 2,48 per minuut;

  • d. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei, een basistarief van € 148,50 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 3,30 per minuut;

  • e. indien de inspectieaanvraag via het elektronisch vooraanmeldsysteem CLIENT Import wordt aangemeld, een bedrag van € 2,10 per zending;

  • f. indien een exportcertificaat is aangevraagd via CLIENT Export, een bedrag van € 7,13 voor de afgifte van het certificaat;

  • g. invoeren aanvraag CLIENT Import € 29,70, vermeerderd met een tarief van € 1,65 per orderregel in CLIENT Import.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan geen inspectie worden aangevraagd voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 22.00 uur tot 5.00 uur, op zaterdag van 16.30 uur tot 8.30 uur, en op zondag of op een algemeen erkende feestdag van 16.30 uur tot 8.30 uur.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Bedrijven die fytosanitaire inspectieaanvragen bij de Naktuinbouw indienen wordt jaarlijks voor registratie en indeling in de groep importeurs of exporteurs een bedrag van € 62,00 in rekening gebracht.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Indien de Naktuinbouw inspecties verricht op een locatie waar producten ter keuring worden aangeboden waarvoor verlaagde inspectiefrequenties bij import gelden, zoals bedoeld in artikel 10 tot en met 13, gelden de tarieven bedoeld in artikel 10, 11 ,12 of 13.

 • 2 In geval van export en import anders dan die bedoeld in het eerste lid, is het tarief bedoeld in artikel 29 van toepassing.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de verwerking van inspectieaanvragen die niet via het elektronische vooraanmeldsysteem, CLIENT Import of Portal, worden aangemeld wordt in plaats van het basistarief, bedoeld in artikel 29, het volgende in rekening gebracht:

  • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 8.00 uur tot 17.00 uur, een basistarief van € 111,00 per inspectieaanvraag;

  • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een dag en in een periode, als bedoeld in onderdeel a, en de werkzaamheden worden aangevraagd na 15.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de verzochte inspectiedag, een basistarief van € 166,50 per inspectieaanvraag;

  • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief van € 166,50 per inspectieaanvraag;

  • d. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei, een basistarief van € 222,00 per inspectieaanvraag.

 • 2 Voor de verwerking van inspectieaanvragen die niet via het elektronische vooraanmeldsysteem, CLIENT Import of Portal, worden aangemeld, wordt naast het tarief, bedoeld in het eerste lid, een tarief van € 0,83 per geslacht of variëteit in rekening gebracht.

 • 3 [Red: Vervallen.]

 • 4 Voor het opmaken van een exportcertificaat, waarvan de gegevens niet via het elektronisch vooraanmeldsysteem CLIENT Export worden aangeleverd, wordt naast het basistarief, bedoeld in artikel 29, een tarief van € 29,70 per certificaat in rekening gebracht vermeerderd met een tarief van € 0,83 per orderregel in CLIENT Export.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 2 [Red: Vervallen.]

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in artikel 29, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager als kosten een bedrag in rekening gebracht van:

§ 5.2. Laboratoriumonderzoek

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien in het kader van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 29, laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager boven de in artikel 29 genoemde vergoeding voor een standaard diagnose-onderzoek of morfologisch insectenonderzoek € 198,00 per uitgevoerd onderzoek in rekening gebracht.

§ 5.3. Certificaten

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 36

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Als vergoeding voor het ten kantore waarmerken van certificaten ten behoeve van niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager € 16,50 per certificaat in rekening gebracht.

 • 2 Als vergoeding voor het doen van een bijschrijving op een certificaat ten behoeve van zendingen met producten die onder het CITES-Verdrag vallen, wordt de aanvrager een bedrag in rekening gebracht van € 0,00.

 • 3 Voor de afgifte van een replacement fytosanitair certificaat wordt de aanvrager per certificaat € 53,50 in rekening gebracht.

§ 5.4. Betaling en invordering

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 37

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de door de Naktuinbouw, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van 30 dagen, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

 • 2 De schuldenaar is in verzuim indien hij niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn heeft betaald.

 • 4 De controller van de Naktuinbouw maant de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden.

 • 5 De aanmaning vermeldt dat bij niet tijdige betaling deze kan worden afgedwongen door op kosten van de schuldenaar uit te voeren invorderingsmaatregelen.

 • 6 Als vergoeding voor een aanmaning als bedoeld in het vijfde lid wordt een tarief in rekening gebracht van:

  • a. € 6,00 indien de schuld minder bedraagt dan € 454,00;

  • b. € 14,00 indien de schuld € 454,00 of meer bedraagt.

 • 7 Indien een factuur voor door Naktuinbouw verrichte werkzaamheden niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn is betaald, kan Naktuinbouw besluiten om werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 5 van deze regeling voor dezelfde betalingsplichtige slechts dan uit te voeren nadat is betaald.

 • 8 Voor de bestaande vorderingen kan worden overgegaan tot gerechtelijke invordering.

 • 9 In door de Directeur Keuringen van de Naktuinbouw te bepalen gevallen kan door de met de werkzaamheden belaste medewerker contante betaling van de werkzaamheden, bedoeld in dit hoofdstuk worden verlangd.

 • 10 Voor zover verschuldigd wordt de omzetbelasting geacht niet in het tarief te zijn begrepen.

Hoofdstuk 6. Tarieven van de NAK

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

§ 6.1. Inspecties en overige werkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 38

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. Indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode 7.00 uur tot 20.00 uur

   • 1°. voor pootaardappelen een tarief per inspectieaanvraag van € 34,95 wanneer de fytosanitaire keuring samenvalt met de kwaliteitskeuring, en € 81,50 wanneer de fytosanitaire keuring afzonderlijk plaatsvindt;

   • 2°. voor consumptieaardappelen en overige producten een starttarief van € 59,00 per inspectieaanvraag voor de eerste partij op locatie, vermeerderd met een tarief van € 1,37 per minuut voor het inspecteren van deze partij en alle partijen consumptieaardappelen en overige producten die tijdens hetzelfde bezoek aansluitend op de eerste partij worden geïnspecteerd;

  • b. Indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in het eerste lid

   • 1°. voor pootaardappelen een tarief per inspectieaanvraag van € 52,45 wanneer de fytosanitaire keuring samenvalt met de kwaliteitskeuring, en € 122,25 wanneer de fytosanitaire keuring afzonderlijk plaatsvindt;

   • 2°. voor consumptieaardappelen en overige producten een starttarief van € 88,50 per inspectieaanvraag voor de eerst partij op locatie, vermeerderd met een tarief van € 2,06 per minuut voor het inspecteren van deze partij en alle partijen consumptieaardappelen en overige producten die tijdens hetzelfde bezoek aansluitend op de eerste partij worden geïnspecteerd.

  • c. Indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei,

   • 1°. voor pootaardappelen een tarief van € 69,90 wanneer de fytosanitaire keuring samenvalt met de kwaliteitskeuring, en € 163,00 wanneer de fytosanitaire keuring afzonderlijk plaatsvindt;

   • 2°. voor consumptieaardappelen en overige producten een starttarief van € 118,00 per inspectieaanvraag voor de eerste partij op locatie, vermeerderd met een tarief van € 2,74 per minuut voor het inspecteren van deze partij en alle partijen consumptieaardappelen en overige producten die tijdens hetzelfde bezoek aansluitend op de eerste partij worden geïnspecteerd;

  • d. Indien de werkzaamheden niet voor 11.00 uur worden aangevraagd om te worden verricht op dezelfde dag, zijnde een werkdag, tussen 13.00 uur en 18.00 uur, dan wel niet voor 17.00 uur worden aangevraagd om te worden verricht op de eerstvolgende werkdag tussen 7.00 uur en 13.00 uur, in afwijking op de starttarieven vermeld in de onderdelen a en b, een starttarief van € 101,00 per inspectieaanvraag.

 • 2 De tarieven, bedoeld in het eerste lid, voor consumptieaardappelen en overige producten zijn eveneens van toepassing ingeval de inspectieaanvragen uitsluitend betrekking hebben op administratieve controles en daarmee verband houdende werkzaamheden.

 • 3 Voor alle inspectieaanvragen wordt een toeslag berekend van € 6,75 voor toezicht.

 • 4 Voor de afgifte van een exportcertificaat dat is aangevraagd via CLIENT Export, wordt een bedrag van € 7,13 in rekening gebracht.

 • 5 Voor het opmaken en afgeven van een exportcertificaat waarvan de gegevens niet via CLIENT Export worden aangeleverd, wordt per certificaat naast het tarief, genoemd in het vierde lid, een bedrag van € 27,20 in rekening gebracht.

Artikel 39

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Bedrijven die fytosanitaire inspectieaanvragen bij de NAK indienen wordt jaarlijks voor registratie een bedrag van € 73,00 in rekening gebracht, tenzij zij reeds een registratiebedrag in het kader van kwaliteitsinspecties hebben betaald.

Artikel 40

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Indien de NAK inspecties verricht op een locatie waar producten ter keuring worden aangeboden waarvoor verlaagde inspectiefrequenties bij import gelden, zoals bedoeld in artikel 10 tot en met 13, gelden de tarieven bedoeld in artikel 10, 11, 12 of 13.

 • 2 In geval van export en import anders dan die bedoeld in het eerste lid, is het tarief bedoeld in artikel 38 van toepassing.

Artikel 41

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 2 Voor een op verzoek van de aanvrager door de keuringsdienst afgegeven document ter facilitering van de fytosanitaire exportcertificering van een zending planten of plantaardige producten door een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, wordt bij de aanvrager per document € 50,65 in rekening gebracht.

Artikel 42

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in artikel 38, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager als kosten een bedrag in rekening gebracht:

§ 6.2. Laboratoriumonderzoek

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 43

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Indien dit onderzoek door de NVWA wordt uitgevoerd, wordt hiervoor het tarief bedoeld in artikel 4 in rekening gebracht, vermeerderd met € 56,60 voor bemonstering en administratie.

 • 2 Indien een monster uit een partij bestemd voor import of export wordt genomen voor bruin- en ringrotonderzoek, wordt hiervoor een tarief van € 123,20 in rekening gebracht.

 • 3 Als vergoeding voor de monstername voorafgaande aan de teelt, het onderzoek en de verklaring betreffende Rhizomanie ten behoeve van verkeer naar de binnen de EU beschermde gebieden voor Rhizomanie, wordt een bedrag van € 43,00, € 44,65 respectievelijk € 55,00 per perceel in rekening gebracht. Voor het na de oogst verstrekken van een verklaring betreffende Rhizomanie wordt een tarief van € 94,00 in rekening gebracht.

 • 4 Als vergoeding voor onderzoek naar Meloidogyne chitwoodi, van partijen pootaardappelen die in het verkeer worden gebracht en afkomstig zijn uit aangewezen gebieden voor Meloidogyne, wordt per partij een bedrag van € 95,00 in rekening gebracht.

§ 6.3. Certificaten

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 44

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als vergoeding voor het ten kantore van de NAK waarmerken van certificaten ten behoeve van niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager € 7,35 per certificaat in rekening gebracht.

§ 6.4. Bruin- en ringrot

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 45

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Als vergoeding voor de kosten van het onderzoek ten behoeve van het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 5, derde lid, en artikel 6, tweede lid, van de Regeling bruin- en ringrot 2000, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • a. € 86,25 indien één monster per partij is genomen;

  • b. € 80,55 per monster indien meer dan één monster per partij is genomen;

  • c. € 123,20 indien het monster na 1 november van elk jaar tot 1 juli van het daaropvolgend jaar wordt genomen;

  • d. € 49,75 voor monsters ontvangen van kweekbedrijven voor 1 november van elk jaar;

  • e. € 99,50 voor monsters ontvangen van kweekbedrijven op of na 1 november van elk jaar.

 • 2 Indien het gaat om spoedbemonstering en spoedonderzoek, worden de in het eerste lid bedoelde tarieven vermeerderd met een tarief van € 102,50.

 • 3 Als vergoeding voor de kosten van aanvullend onderzoek op bruinrot en/of ringrot, exclusief monstername, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • a. bruinrot- en ringrotonderzoek € 34,65 bij een monster van 1 tot 20 knollen, € 41,50 bij een monster van 21 tot 40 knollen, € 62,00 bij een monster van 41 tot 100 knollen en € 96,20 bij een monster van 101 tot 200 knollen;

  • b. bruinrot- of ringrotonderzoek € 27,90 bij een monster van 1 tot 20 knollen, € 34,75 bij een monster van 21 tot 40 knollen, € 55,25 bij een monster van 41 tot 100 knollen en € 89,20 bij een monster van 101 tot 200 knollen;

  • c. bruinrot- of ringrotonderzoek aan vitromateriaal € 42,25 bij een monster van 1 tot 20 knollen, € 56,60 bij een monster van 21 tot 40 knollen, € 70,95 bij een monster van 41 tot 60 knollen, € 85,40 bij een monster van 61 tot 80 knollen, € 99,75 bij een monster van 81 tot 100 knollen en € 172,50 bij een monster van 101 tot 200 knollen;

  • d. bruinrot- en ringrotonderzoek aan vitroplanten € 59,25;

  • e. € 14,00 administratiekosten per aanvraag en een tarief van € 1,00 per monster aan behandelingskosten.

 • 4 Als vergoeding voor de kosten van wijziging van de bemonsteringsstatus voor bruinrot of ringrot achteraf wordt een tarief van € 21,50 per perceel in rekening gebracht.

§ 6.4a. Aardappelcysteaaltje

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 45a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Als vergoeding voor de kosten van het onderzoek ten behoeve van het afgeven van een verklaring waaruit blijkt dat het perceel vrij is of wordt geacht te zijn van besmetting met het aardappelcysteaaltje als bedoeld in artikel 12b van het Besluit bestrijding schadelijke organismen, wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. voor bemonstering:

   • 1°. voor AMEX 200 of 500 cc 1/3 ha en uitslag binnen twee weken € 20,53 per monster, uitslag binnen vier weken € 16,36 per monster, uitslag binnen acht weken € 14,33 per monster, uitslag binnen twaalf weken € 12,30 per monster, uitslag binnen zestien weken € 11,28 per monster, uitslag binnen twintig weken € 10,26 per monster, uitslag binnen achtentwintig weken € 8,23 per monster en uitslag binnen zesendertig weken € 7,22 per monster;

   • 2°. voor AMEX 600 cc 1 ha en uitslag binnen twee weken € 55,97 per monster, uitslag binnen vier weken € 44,59 per monster, uitslag binnen acht weken € 39,05 per monster, uitslag binnen twaalf weken € 33,52 per monster, uitslag binnen zestien weken € 30,75 per monster, uitslag binnen twintig weken € 27,98 per monster, uitslag binnen achtentwintig weken € 22,45 per monster en uitslag binnen zesendertig weken € 19,68 per monster.

  • b. voor laboratoriumonderzoek:

   • 1°. voor AMEX 200 cc 1/3 ha € 6,15 per monster, uitslag binnen twee weken € 10,27 per monster, uitslag binnen vier weken € 8,18 per monster;

   • 2°. voor AMEX 500 cc 1/3 ha of 600 cc 1 ha € 7,18 per monster, uitslag binnen twee weken € 11,99 per monster en uitslag binnen vier weken € 9,55 per monster.

  • c. voor een bedrijfsbezoek ten behoeve van bemonstering als bedoeld in het eerste lid onder a, € 59,00 per bezoek.

 • 2 In de maanden december, januari en februari worden de tarieven voor een uitslag van de bemonstering binnen twee weken respectievelijk binnen vier weken als bedoeld in het eerste lid, onder a, verhoogd met 20%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 3 Voor de administratieve afhandeling wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. voor een aangevraagd onderzoek als bedoeld in het eerste lid € 21,65 per perceel of perceelsgedeelte;

  • b. voor het herstellen van ten onrechte aangemelde besmetverklaringen € 56,85 per perceel of perceelsgedeelte;

  • c. voor werkzaamheden ter controle van de bemonstering op 600cc per hectare, € 64,30 per perceel of perceelsgedeelte;

  • d. voor het kopiëren van een AM-dossier, € 16,00 per dossier.

 • 4 Als vergoeding voor de kosten van het bepalen van de soort aardappelcysten wordt een tarief van € 51,20 per perceel in rekening gebracht.

 • 5 Als vergoeding voor het afgeven of de verlenging van een onderzoeksverklaring wordt een tarief van € 26,75 per aanvraag in rekening gebracht.

 • 6 Als vergoeding voor de kosten van het aanvullend AM-onderzoek aan aanhangende grond wordt een tarief van € 10,20 per monster in rekening gebracht.

§ 6.4b. Aardappelspindelknolviroïde (PSTVd)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 45b

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Als vergoeding voor de kosten van het onderzoek naar PSTVd, wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. € 59,00 per bezoek als starttarief;

  • b. € 57,55 per bladmonster indien blad wordt getoetst;

  • c. € 68,80 per bladmonster indien wordt bemonsterd en het blad wordt getoetst;

  • d. € 88,15 per monster voor monsters tot 30 knollen indien knollen worden onderzocht;

  • e. € 103,50 per monster voor monsters van 30 tot 100 knollen indien knollen worden onderzocht;

  • f. € 79,45 voor monstername van het eerste monster knollen;

  • g. € 58,95 per monster voor het nemen van aanvullende monsters knollen.

 • 2 Voor spoedbemonstering en spoedonderzoek worden de in het eerste lid bedoelde tarieven vermeerderd met een tarief van € 102,50.

§ 6.4c. Aardappelzwabbertopvirus (PMTV) en Tabaksratelvirus (TRV)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 45c

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als vergoeding voor de kosten van het onderzoek naar PMTV of TRV wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. € 102,50 per knolmonster in combinatie met het verplichte virusonderzoek (spoed);

 • b. € 256,25 per knolmonster voor het nemen van het monster en het onderzoeken.

§ 6.5. Betaling en invordering

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 46

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de door de NAK, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

 • 2 De schuldenaar is in verzuim indien hij niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn heeft betaald.

 • 4 Wettelijke rente is niet verschuldigd indien het bedrag ervan bij enige of laatste betaling minder bedraagt dan € 20,00.

 • 5 Het Hoofd van de afdeling Financiën van de NAK maant de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden.

 • 6 De aanmaning vermeldt dat bij niet tijdige betaling deze kan worden afgedwongen door op kosten van de schuldenaar uit te voeren invorderingsmaatregelen.

 • 7 Voor de bestaande vorderingen kan worden overgegaan tot gerechtelijke invordering.

 • 8 In door het Hoofd van de afdeling Financiën van de NAK te bepalen gevallen kan door de met de werkzaamheden belaste medewerker contante betaling van de werkzaamheden, bedoeld in dit hoofdstuk worden verlangd.

 • 9 Voor zover verschuldigd wordt de omzetbelasting geacht niet in het tarief te zijn begrepen.

 • 10 Indien een factuur voor door NAK verrichte werkzaamheden niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn is betaald, kan NAK besluiten om werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 6 van deze regeling voor dezelfde betalingsplichtige slechts dan uit te voeren nadat is betaald.

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 47

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Op betalingsverplichtingen ontstaan vóór de inwerkingtreding van deze regeling blijven de regels van toepassing, geldende ten tijde van het ontstaan van die betalingsverplichtingen.

Artikel 49

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2007.

Artikel 1, onderdeel w en artikel 2b vervallen met ingang van 1 oktober 2018.

Artikel 50

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Plantenziektenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage bij de artikelen 10 en 12 van de Regeling tarieven Plantenziektenwet

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Soort

Land van oorsprong

Minimum %

Snijbloemen

Aster

Zimbabwe

75

Dianthus

Colombia

3

Dianthus

Ecuador

15

Dianthus

Kenia

5

Dianthus

Turkije

15

Phoenix

Costa Rica

50

Rosa

Colombia

3

Rosa

Ecuador

1

Rosa

Ethiopië

5

Rosa

Kenia

10

Rosa

Tanzania

50

Rosa

Zambia

10

Fruit

Citrus

Egypte

75

Citrus limon, C.aurantiifolia

Israël

25

Citrus

Marokko

3

Citrus

Peru

10

Citrus

Turkije

3

Citrus

Verenigde Staten

25

Malus

Argentinië

35

Malus

Brazilië

50

Malus

Chili

5

Malus

Nieuw-Zeeland

10

Malus

Zuid-Afrika

5

Mangifera

Brazilië

50

Passiflora

Colombia

7

Passiflora

Kenia

25

Passiflora

Vietnam

25

Passiflora

Zimbabwe

50

Passiflora

Zuid-Afrika

35

Prunus

Argentinië

75

Prunus

Chili

10

Prunus

Marokko

50

Prunus

Turkije

35

Prunus

Verenigde Staten

50

Prunus behalve Prunus persica

Zuid-Afrika

5

Pyrus

Argentinië

15

Pyrus

Chili

15

Pyrus

China

50

Pyrus

Zuid-Afrika

10

Vaccinium

Argentinië

25

Groenten

Solanum Lycopersicon

Canarische eilanden

5

Solanum Lycopersicon

Marokko

5

Solanum melongena

Turkije

25

Naar boven