Mandaatbesluit LNV Directie Industrie en Handel

[Regeling vervallen per 21-12-2007.]
Geldend van 22-08-2007 t/m 20-12-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/1460, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de Directie Industrie en Handel (Mandaatbesluit LNV Directie Industrie en Handel) en houdende wijziging van het Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2007]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Industrie en Handel zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen over en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het doen van uitgaven ten behoeve van het programma Bilaterale Economische Samenwerking, het Overleg Agrologistiek, en de ICT beleidsprogramma’s, en in het kader van het Convenant Meerjarenafspraken energie efficiency en het overige bevorderen van duurzame ketens;

  • b. de uitvoering van de handhaving van de Regeling watergehalte pluimvee;

  • c. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard en dienstverlening, met uitzondering van overeenkomsten betreffende onroerende goederen;

  • d. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2007]

De ondertekening bedoeld in artikel 1 luidt:

‘De Minster van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:’

gevolgd door:

‘De Directeur Industrie en Handel,’,

onderscheidenlijk,

‘De Plaatsvervangend Directeur Industrie en Handel,’.

Artikel 5

[Vervallen per 21-12-2007]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel 3, onderdeel A, in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 juli 2006.

Artikel 6

[Vervallen per 21-12-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Directie Industrie en Handel.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 augustus 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina