Wijzigingswet Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal [...] samenstellingseisen van tuchtcolleges ter zitting)

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 22-08-2007 t/m 30-06-2014

Wet van 9 juli 2007, houdende wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstellingseisen van tuchtcolleges ter zitting)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is dat het maximale bedrag voor de boete die in het veterinaire tuchtrecht kan worden opgelegd, wordt verhoogd en dat de voorschriften voor de samenstelling ter zitting van de veterinaire tuchtcolleges worden aangepast;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990.]

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2014]

Op tuchtvergrijpen als bedoeld in de artikelen 14 en 15 van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 die zijn begaan vóór inwerkingtreding van deze wet blijft artikel 16, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 zoals dat onmiddellijk vóór inwerkingtreding van deze wet gold, van toepassing.

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 9 juli 2007

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

G. Verburg

Uitgegeven de eenentwintigste augustus 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina