Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007

[Regeling vervallen per 25-04-2014.]
Geldend van 16-03-2011 t/m 24-04-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 juli 2007, nr. HO/BL/2007/28722, houdende aanwijzing van opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten (Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007)

Artikel 2. Aanwijzing in het wetenschappelijk onderwijs

[Vervallen per 25-04-2014]

  • 4 De opleidingen Werktuigbouwkunde en Civiele Techniek: voor zover het betreft het profiel economie en maatschappij en het profiel cultuur en maatschappij.

Artikel 4. Identificatie

[Vervallen per 25-04-2014]

  • 1 Voor de toepassing van deze regeling gelden door universiteiten onderscheidenlijk hogescholen verzorgde opleidingen met dezelfde naam als dezelfde opleidingen.

  • 2 Indien de naam van een opleiding wordt gewijzigd, blijft de toelatingsmogelijkheid voor die opleiding gelden zoals luidend voordat de naamswijziging plaatsvond.

Artikel 5. Intrekking regeling

[Vervallen per 25-04-2014]

De Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij op de student die onder de looptijd van die regeling is ingeschreven aan een opleiding als bedoeld in die regeling van toepassing blijft zolang de student de desbetreffende opleiding volgt.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 25-04-2014]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2007.

  • 2 Artikel 3 vervalt met ingang van 1 september 2009.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 25-04-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina