Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-02-2010.]
Geldend van 05-08-2007 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2005, houdende de vaststelling van bestemmingsheffingen op schapen en geiten ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2006)

Artikel 1

Deze verordening neemt de begripsbepalingen over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:

a.

ondernemer

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld en aan wie een uniek bedrijfsnummer is toegewezen;

b.

UBN

uniek bedrijfsnummer als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling identificatie en registratie dieren 2003;

c.

standaardbedrijfseenheid

productie omvang van een onderneming uitgedrukt in de gestandaardiseerde netto toegevoegde waarde per diersoort;

d.

geit

geit, huisdier, ongeacht leeftijd of gewicht;

e.

Veeziektenfonds PVV

het fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Veeziektenfonds PVV 2000.

Artikel 2

  • 1 De ondernemer aan wie in het jaar 2004 een aantal standaardbedrijfseenheden groter dan 1,25 wordt toegerekend ter zake van het houden van schapen, is een vaste heffing ten bedrage van € 192,– per UBN verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV.

  • 2 De ondernemer aan wie in het jaar 2004 een aantal standaardbedrijfseenheden groter dan 1,25 wordt toegerekend ter zake van het houden van geiten, is een vaste heffing ten bedrage van € 168,– per UBN verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV.

  • 3 De ondernemer aan wie in het jaar 2004 een aantal standaardbedrijfseenheden ter zake van het houden van zowel schapen als geiten wordt toegerekend groter dan 1,25, is slechts een vaste heffing verschuldigd op basis van het eerste lid.

Artikel 3

De ondernemer aan wie in het jaar 2004 een aantal standaardbedrijfseenheden groter dan 1,25 wordt toegerekend ter zake van het houden van schapen, onderscheidenlijk geiten, is een heffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV verschuldigd over het aantal door hem op 1 november 2004 gehouden schapen en geiten ten bedrage van € 1,98 per schaap en € 1,68 per geit.

Artikel 5

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2006.

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.

Zoetermeer, 26 oktober 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 juli 2007 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 27 juni 2007, nr. TRCJZ/2005/3320.

Terug naar begin van de pagina