Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2007

[Regeling vervallen per 01-08-2012.]
Geldend van 24-06-2010 t/m 31-07-2012

Besluit van de Minister van Justitie van 7 augustus 2007, nr. 5487848/Justis/07, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van milieuopsporingsambtenaren van DCMR Milieudienst Rijnmond

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond van 11 mei 2007 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Rotterdam en de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond;

Gelet op:

artikel 142, eerste lid, onder b, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2012]

De personen, werkzaam in de functie van milieu opsporingsambtenaar in dienst van DCMR Milieudienst Rijnmond, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2012]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2012]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2012]

Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2012]

 • 1 De directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • d. het aantal klachten dat jegens de buitengewoon opsporingsambtenaren is ingediend.

 • 2 Dit verslag dient tevens te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit.

Artikel 6a

[Vervallen per 01-08-2012]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 7 augustus 2007, nr. 5487848/Justis/07, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 augustus 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina