Instellingsbesluit FIU-Nederland

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 17-12-2011 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Justitie van 13 december 2006, nr. 5457714/06/HW, houdende instelling van FIU- Nederland, voorheen ook bekend als de projectorganisatie Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van justitie inzake de Wet MOT (Instellingsbesluit FIU-Nederland)

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-05-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. FIU-Nederland: Financial Intelligence Unit Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 25-05-2013]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 25-05-2013]

De regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit FIU-Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2006

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina