Wijzigingsbesluit Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen (opheffing nevenzittingsplaatsen [...] Oud-Beijerland, Opsterland, Schouwen-Duiveland en Tholen)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 17-08-2007 t/m 31-12-2012

Besluit van 21 juli 2007 tot wijziging van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen in verband met de opheffing van de nevenzittingsplaatsen Meppel, Oud-Beijerland, Opsterland, Schouwen-Duiveland en Tholen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 29 mei 2007, nr. 5485761/07/6;

Gelet op artikel 41, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie;

De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 2007, nr. W03.07.0146/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 11 juli 2007, nr. 5494087/07/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2013]

De zaken die ingevolge de wet door de kantonrechter worden behandeld en die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit aanhangig zijn bij een rechtbank in een nevenzittingsplaats die op die datum wordt opgeheven, kunnen gedurende een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf die datum, nog in die nevenzittingsplaats worden behandeld.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 21 juli 2007

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de zestiende augustus 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina