Mandaatbesluit Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren Dienst Justis 2007

[Regeling vervallen per 24-10-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Justitie 5 juli 2007, nr. 5493671/Justis/07, houdende de verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht aan de directeur van de Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Dienst Justis) en aan hem ondergeschikte ambtenaren ten aanzien van de Garantstellingsregeling (Mandaatbesluit Garantstellingsregeling Dienst Justis 2007)

De Minister van Justitie,

Gelet op

– de bevoegdheid van de directeur van de Dienst Justis tot het tekenen van beschikkingen, strekkende tot het beschikbaar stellen dan wel het verhogen van een garantstelling, alsmede daartoe opgestelde bankgaranties;

– de uitvoering van bovengenoemde bevoegdheid, ten aanzien van de Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren.

Overwegende dat op grond van het gestelde in artikel 138, tiende lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een curator in het faillissement van een rechtspersoon aan de Minister van Justitie kan verzoeken hem bij wijze van voorschot de benodigde middelen te verschaffen voor:

– het instellen van een rechtsvordering op grond van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van de voormalig bestuurder of beleidsbepaler, als bedoeld in artikel 9 of in artikel 138 en artikel 248, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek;

– het instellen van een voorafgaand onderzoek naar de mogelijkheden daartoe.

Overwegende dat het besluit Garantstellingsregeling 2005, dat op 8 januari 2005 in werking is getreden, nadere regels geeft voor de beoordeling van de gegrondheid van verzoeken en de grenzen waarbinnen verzoeken kunnen worden toegewezen.

Overwegende dat sinds 1 januari 1998 de uitvoering van de Garantstellingsregeling onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de Productie van de Dienst Justis geschiedt.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-10-2013]

Tot het tekenen van beschikkingen, strekkende tot het beschikbaar stellen dan wel het verhogen van een garantstelling, alsmede de daartoe opgestelde bankgaranties, zijn bevoegd:

  • 1. de teammanager Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle & Kennisgeving (tot 50.000 Euro);

  • 2. het hoofd van de afdeling Productie (tot 100.000 Euro);

  • 3. de teammanager Planning, Financiën en Control (tot 50.000 Euro);

  • 4. de Directeur Justis (onbeperkt).

Artikel 2

[Vervallen per 24-10-2013]

Tot het tekenen van beschikkingen, strekkende tot verlening van de garantietermijn – de termijn gedurende welke gebruik mag worden gemaakt van de kredietfaciliteit – zijn bevoegd alle in artikel 1 genoemde personen.

Artikel 3

[Vervallen per 24-10-2013]

De eindparaaf of garantie wordt nooit gegeven door degene die de zaak heeft behandeld.

Artikel 5

[Vervallen per 24-10-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren Dienst Justis 2007.

Artikel 6

[Vervallen per 24-10-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juli 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

directeur van de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie

,

Th.F.M. Veltman

Terug naar begin van de pagina