Regeling verstrekking jaarloongegevens 2006

Geldend van 09-08-2007 t/m heden

Regeling van 3 augustus 2007 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot verstrekking van jaarloongegevens over het jaar 2006

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluiten:

Artikel 1

 • 1 De inhoudingsplichtige is gehouden aan de inspecteur opgave te verstrekken van het in het kalenderjaar 2006 genoten loon van de werknemer, de ingehouden loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in de Zorgverzekeringswet, en daarmee verband houdende gegevens als bedoeld in artikel 59, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 augustus 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a.i.,

G. Verburg

De

Staatssecretaris

van Financiën a.i.,

G. Verburg

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport a.i.,

G. Verburg

Bijlage specificatie gegevens jaarloonopgaaf 2006

Specificatie gegevenselementen per entiteit

Bericht

 • Bericht kenmerk aanleveraar

 • Datum en tijdstip aanmaak

 • Contactpersoon aanleveraar

 • Telefoonnummer contactpersoon aanleveraar

 • Gebruikt softwarepakket

Administratieve eenheid

 • Loonheffingennummer

 • Naam inhoudingsplichtige

Tijdvak

Het tijdvak dat aangeleverd moet worden is het jaar 2006. De aanvangs- en einddatum zijn respectievelijk 01-01-2006 en 31-12-2006, behalve wanneer de inhoudingsplicht in de loop van 2006 is ingegaan of is beëindigd, in die gevallen wordt de aanvangsdatum of einddatum van de inhoudingsplicht vermeld. De gevraagde datums vallen altijd in 2006.

 • Datum aanvang tijdvak

 • Datum einde tijdvak

Inkomstenverhouding

 • Aanduiding inkomstenverhouding werkgever

 • Datum aanvang inkomstenverhouding

 • Datum einde inkomstenverhouding

 • Personeelsnummer

Natuurlijk persoon

 • Sofinummer

 • Geboortedatum

 • Significant deel van de achternaam

Inkomstenperiode

 • Datum aanvang

 • Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode

 • Code aard arbeidsverhouding

 • Code invloed verzekeringsplicht

 • Code contract onbepaalde/bepaalde tijd

 • Code fase indeling F&Z

 • Code arbeidsgehandicaptenkorting

 • Indicatie loonheffingskorting

 • Code reden geen bijtelling auto

 • Code loonbelastingtabel

 • Indicatie verzekerd WAO

 • Indicatie verzekerd WW

 • Indicatie verzekerd ZW

 • Code verzekeringssituatie Zvw

 • Indicatie loon bestaat (mede) uit een AOW-uitkering voor alleenstaande (met of zonder kinderen)

 • Indicatie loon inclusief WAJONG-uitkering

 • Indicatie personeelslening waarvan de rente- en/of kostenvoordelen niet tot het loon zijn gerekend

 • Indicatie vervoer vanwege inhoudingsplichtige

Nominatieve aangifte (gecumuleerd)

 • Loon LB/PH

 • Loon SV

 • Loon belast volgens tabel bijzondere beloningen

 • Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen

 • Premie WAO Aof

 • Premie WAO Aok

 • Premie WW AWF werkgevers- en werknemersdeel

 • Premie wachtgeldfonds

 • Premie UFO

 • Ingehouden bijdrage Zvw

 • Bedrag vergoeding Zvw door inhoudingsplichtige

 • Waarde privé-gebruik auto

 • Werknemersbijdrage privé-gebruik auto

 • Gespaard bedrag levensloopregeling

 • Bedrag vergoeding reiskosten

 • Verrekende arbeidskorting

 • Bedrag genoten zeedagenaftrek

 • Bedrag in WWB-uitkering begrepen doorbetaalde alimentatie

 • Bedrag rechtstreeks betaalde alimentatie

Sectorrisicogroep

Alle Sectorrisicogroepen die in 2006 voor de inkomstenverhouding van toepassing waren.

 • Datum aanvang

 • Datum einde

 • Sector

 • Risicopremiegroep

Terug naar begin van de pagina