Regeling maatregelen mond- en klauwzeer Verenigd Koninkrijk 2007

[Regeling vervallen per 23-08-2007.]
Geldend van 16-08-2007 t/m 22-08-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/11, houdende maatregelen in verband met een MKZ-uitbraak in het Verenigd Koninkrijk

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 10, eerste en vierde lid, van richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op artikel 17, 30 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-08-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. evenhoevigen: herkauwers en varkens.

 • b. Verenigd Koninkrijk: Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland.

Artikel 2

[Vervallen per 23-08-2007]

 • 1 Het is verboden schapen of geiten afkomstig van verschillende plaatsen op een bedrijf of andere plaats te verzamelen voor een kortere periode dan 21 dagen.

 • 2 Het is verboden runderen afkomstig van verschillende plaatsen tijdelijk te verzamelen op een tentoonstelling, keuring of enig ander evenement.

Artikel 3

[Vervallen per 23-08-2007]

 • 1 Het vervoer van schapen of geiten over de openbare weg is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het rechtstreekse vervoer van schapen en geiten naar het verzamelcentrum als bedoeld in artikel 2, derde lid, en het slachthuis toegestaan.

Artikel 4

[Vervallen per 23-08-2007]

 • 1 Een vervoermiddel waarmee een of meer paardachtigen vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland worden gebracht wordt terstond na lossing gereinigd en ontsmet.

 • 2 Een vervoermiddel dat kennelijk is gebruikt voor het vervoeren van een of meer paardachtigen, in het Verenigd Koninkrijk en leeg vanuit het Verenigd Koninkrijk, anders dan in doorvoer in Nederland wordt gebracht, wordt onmiddellijk gereinigd en ontsmet.

Artikel 4a

[Vervallen per 23-08-2007]

 • 1 De houder van evenhoevigen houdt een register bij van alle bedrijfsmatige bezoeken waarin tenminste wordt opgenomen:

  • a. de datum van het bezoek;

  • b. de naam van de bezoeker, en indien van toepassing

  • c. de naam van het bedrijf in opdracht waarvan hij het bedrijf waar evenhoevigen verblijven bezoekt.

 • 2 De houder van evenhoevigen bewaart het register, bedoeld in het eerste lid, gedurende ten minste 3 maanden.

Artikel 6

[Vervallen per 23-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maatregelen mond- en klauwzeer Verenigd Koninkrijk 2007.

Artikel 7

[Vervallen per 23-08-2007]

Deze regeling wordt aan de media bekendgemaakt en treedt op 4 augustus 2007, om 14.30 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
overeenkomstig het door de Minister genomen besluit:
de

Directeur-Generaal

,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina