Procuratieregeling CWI

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 21-02-2008 t/m 31-12-2008

Procuratieregeling CWI

De Raad van Bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen,

Besluit:

Artikel 1. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De leidinggevende genoemd in bijlage 1, is bevoegd om binnen het hem toegekende budget en kaders van deze regeling alle handelingen te verrichten en financiële verplichtingen aan te gaan die nodig zijn voor een goede uitvoering van de taken van zijn bedrijfsonderdeel.

 • 2 De medewerker van de afdeling Facilitair Management genoemd in bijlage 1, is bevoegd om in opdracht van één of meer daartoe bevoegde leidinggevenden en binnen de aan hem toegekende ruimte inkoopverplichtingen aan te gaan.

 • 3 Ieder individueel lid van de Raad van bestuur is bevoegd handelingen te verrichten en financiële verplichtingen aan te gaan die nodig zijn voor een goede uitvoering van de taken van CWI.

Artikel 2. Centraal inkopen of zelf inkopen

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1

De leidinggevende die producten of diensten wil afnemen die in bijlage 2 zijn genoemd, is verplicht deze produkten of diensten af te nemen op de in bijlage 2 genoemde wijze.

 • 2 De leidinggevende die producten of diensten wil afnemen die niet in bijlage 2 worden genoemd, is bevoegd deze producten of diensten zelf in te kopen na afstemming met het team Inkoop.

Artikel 3. Plaatsvervanging

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Vervanging van de leidinggevende vindt bij uitsluiting plaats door degene die daartoe in bijlage 1 is aangewezen.

 • 2 Degene die een leidinggevende tijdens diens afwezigheid vervangt, heeft voor de duur van die vervanging de op grond van deze regeling aan die leidinggevende toekomende bevoegdheden.

 • 3 In een centraal register dat wordt bijgehouden op de afdeling Financiën en Control worden de namen, functies en handtekeningen bijgehouden van de leidinggevenden en degenen die op grond van het eerste lid zijn aangewezen als plaatsvervanger, alsmede van de medewerkers van de afdeling Facilitair Management bedoeld in artikel 1, tweede lid.

Artikel 4. Gebruik van bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2009]

De leidinggevende maakt op een verantwoorde wijze gebruik van zijn bevoegdheden. Dit betekent onder meer dat hij bij het gebruik daarvan steeds afweegt of er redenen zijn die de uitoefening daarvan onwenselijk maken en dat hij waar nodig overleg pleegt.

Artikel 5. Bijzondere situaties

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Raad van bestuur kan personen benoemen als project- of programmamanager en deze nauwgezet omschreven verantwoordelijkheden, waaronder budgetverantwoordelijkheden, verlenen voor de realisatie van het project.

 • 2 De Raad van bestuur kan een leidinggevende een of meer van zijn op grond van deze regeling verleende bevoegdheden ontnemen indien omstandigheden het gebruik van die bevoegdheid door die leidinggevende onwenselijk maken.

Artikel 6. wijziging van de bijlagen

[Vervallen per 01-01-2009]

De bevoegdheid tot wijziging van de bij deze regeling behorende bijlagen is voorbehouden aan het lid van de Raad van bestuur dat is belast met bedrijfsvoering.

Wijzigingen in de bijlagen worden niet gepubliceerd in de Staatscourant, maar op de website van CWI bekendgemaakt door vermelding van een actuele versie van de bijlagen.

Artikel 7. Citeertitel en inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Procuratieregeling CWI.

 • 2 De Procuratieregeling CWI, laatstelijk gewijzigd in Staatscourant 2004, nummer 234 en het Organisatiebesluit CWI, laatstelijk gewijzigd in Staatscourant 2003, nummer 54, worden ingetrokken.

 • 3 Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot 10 juli 2007.

Dit besluit wordt met de bijlagen in de Staatscourant gepubliceerd. Een actuele versie van de bijlagen is beschikbaar via www.werk.nl

Amsterdam, 10 juli 2007

De

voorzitter

,

R. de Groot

Bijlage 1. bevoegdheden per opdracht1 en vervanging

[Vervallen per 01-01-2009]

bevoegdheid

Leidinggevende

vervanging

tot € 15.000

Vestigingsmanager CWI, Vestigingsmanager CWIS

Vestigingsmanager CWI, Vestigingsmanager CWIS, teamcoördinator eigen vestiging

 

Hoofd Bureau TWV

Coördinator Bureau TWV

 

Districtshoofd Juridische Zaken

Locatiehoofd binnen district, districtshoofd Juridische Zaken van ander district

 

Locatiehoofd Juridische Zaken

Districtshoofd Juridische Zaken

tot € 50.000

Districtsmanager

Districtsmanager, Hoofd districtsserviceteam

 

Landelijke Manager Juridische Zaken

Teamleider HK Juridische Zaken

 

Landelijk Manager CWIS

Leidinggevende Hoofdkantoor

 

Hoofdkantoor: Manager Product & Kwaliteit, Manager Arbeidsmarktkennis, Hoofd Facilitair Management, Directeur HRM, Directeur Financiën en Control, Directeur Beleid, Planning en Evaluatie, Directeur Communicatie, Directeur Informatiemanagement, Directeur CWI Academie, Hoofd Bedrijfsjuridisch Advies, Secretaris Raad van bestuur,

Raadsman Ombudszaken, Klantgroepmanager Werkgeversdienstverlening, Klantgroepmanager WSW/AG, Manager Mobiliteitsbureau, manager Mobiliteitscentrum Thuiszorg, Manager bedrijfsadvies.

Leidinggevende Hoofdkantoor

 

Directeur BKWI

Plaatsvervangend directeur BKWI

     

bevoegdheid

 

voorbehoud

tot € 15.000

Inkoopmedewerker, Facilitair Districtsmedewerker

aan de opdracht dient een door een daartoe geautoriseerde leidinggevende (elektronisch) getekende opdracht ten grondslag te liggen.

tot € 50.000

Inkoopadviseur, Facilitair Districtscoördinator

tot € 211.000

Coördinator Inkoop

meer dan € 211.000

hoofd Facilitair Management

Bijlage 2. Laten inkopen of zelf inkopen

[Vervallen per 01-01-2009]

Tenzij anders vermeld geldt voor de leidinggevende als maximum het bedrag dat is genoemd in bijlage 1

Pandgebonden uitgaven

 

(Ver)huur en daarmee samenhangende facilitaire overeenkomsten

Exclusieve bevoegdheid van (een lid van de) Raad van bestuur, met uitzondering van de directeur BKWI die, gehoord de Raad van bestuur, bevoegd is een huurovereenkomst aan te gaan voor het pand waarin BKWI kantoor houdt.

Onderhuur

Bevoegdheid vestigingsmanager, districtsmanager en manager Facilitair Management.

Totstandkoming en inrichting van bedrijfsverzamelgebouw

Districtsmanager mag binnen goedgekeurd investeringsbudget verplichtingen aangaan in het kader van de totstandkoming van een bedrijfsverzamelgebouw tot een bedrag van ten hoogste € 100.000,–.

Meubilair

Afname vanuit bestaande raamovereenkomst(en) door Inkoop.

Klein onderhoud huisvesting

Indien niet gedekt door een andere facilitaire overeenkomst, afname uit bestaande raamovereenkomst(en) door Inkoop.

Schoonmaak

Indien niet gedekt door een andere facilitaire overeenkomst, afname uit bestaande raamovereenkomst(en) door Inkoop.

Beveiliging

Indien niet gedekt door een andere facilitaire overeenkomst, afname uit bestaande raamovereenkomst(en) door Inkoop.

Koffie, thee en andere dranken

Indien niet gedekt door een andere facilitaire overeenkomst, afname uit bestaande raamovereenkomst(en) door Inkoop.

Groenvoorziening

Indien niet gedekt door een andere facilitaire overeenkomst, afname uit bestaande raamovereenkomst(en) door Inkoop.

   

ICT

 

Hardware, software (waaronder vaste telefonie)

Verplichte afname uit bestaande raamovereenkomst(en) door Inkoop. Indien geen raamovereenkomst inkoop door directeur IM en/of directeur BKWI.

Mobiele telefonie

Verplichte afname uit bestaande raamovereenkomsten door Inkoop.

 

Personeel

Aanname personeel

Binnen de geldende CAO en toegekende formatie

Beëindigingsregelingen met medewerkers

Exclusief voorbehouden aan leden Raad van bestuur

Huurauto’s

Verplichte afname uit bestaande raamovereenkomst(en) door Wagenparkbeheerder / Facilitair Management.

Lease-auto’s

Verplichte afname uit bestaande raamovereenkomst(en) door Wagenparkbeheerder / Facilitair Management.

Training & opleiding

Afname van door CWI Academie gegeven of georganiseerde trainingen en opleidingen. Bevoegd om trainingen die niet door of via de CWI Academie worden verzorgd, zelf in te kopen.

PDA’s

Verplichte afname uit bestaande raamovereenkomst(en) door Inkoop.

Inschakeling derden

 

Inhuur extern personeel, specialisten, onderzoekers etc.

Afname uit bestaande raamovereenkomst(en).

Advocaten, notarissen

Inschakeling van advocaten en andere juridisch specialisten exclusief voorbehouden aan de Landelijk manager BEJZ en het hoofd Bedrijfsjuridisch advies.

Onderzoeksbureaus

Afname uit bestaande raamovereenkomst(en) door Manager Arbeidsmarktkennis, Manager Product & Kwaliteit en Secretaris Raad van bestuur.

 

Overige

Bloemen

Vrije inkoop mogelijk door leidinggevenden

 

Verzekeringen

Verzekeringen

Exclusief voorbehouden aan directeur F&C.

 

Belastingaangiften

Belastingaangiften

Exclusief voorbehouden aan directeur F&C.

 1. Alle in deze Regeling (inclusief bijlagen) genoemde bedragen zijn inclusief verschuldigde belastingen.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina