Subsidieregeling personele gevolgen Wmo

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 08-08-2007 t/m 30-09-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 juli 2007, nr. DMO-2786050, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van subsidie in verband met personele gevolgen bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Subsidieregeling personele gevolgen Wmo)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-10-2012]

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);

 • b. werkgeversorganisaties: Actiz en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN);

 • c. werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV, Cnv Publieke Zaak, NU’91, Federatie van beroepsorganisaties in de zorg (FBZ) en De Unie Zorg en Welzijn;

 • d. overeenkomst: de op 19 juni 2007 gesloten overeenkomst tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de staatssecretaris van VWS;

 • e. thuiszorginstellingen: toegelaten zorgorganisaties in de branche thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen die thuiszorg (waaronder extramurale thuiszorg) leveren;

 • f. thuishulp A: persoon die werkt bij oudere, zieke of gehandicapte mensen die thuis wonen;

 • g. verzorgingshulp B: persoon die het huishouden (deels) overneemt bij oudere, zieke of gehandicapte mensen die thuis wonen en daarnaast een beperkt aantal verzorgende taken uitvoert.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2012]

De Minister kan ten behoeve van medewerkers in dienst van thuiszorginstellingen, met name in de functies van thuishulp A en verzorgingshulp B, van wie de arbeidsovereenkomst in 2007 beëindigd wordt of beëindigd dreigt te worden, eenmalig een subsidie verstrekken aan thuiszorginstellingen voor kosten gemaakt of te maken in het kalenderjaar 2007 ten behoeve van onder andere de volgende scholings-, herplaatsings- en mobiliteitsbevorderende maatregelen:

 • a. omscholing, herscholing en bijscholing;

 • b. tijdelijke loonsuppletie ter behoud van het dienstverband;

 • c. proefplaatsing of herplaatsing;

 • d. gerichte outplacementactiviteiten;

 • e. detachering en;

 • f. regionale werkgelegenheidsinitiatieven met bijvoorbeeld het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het Centrum voor werk en inkomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2012]

Subsidie wordt slechts verstrekt indien:

 • a. sprake is van ernstige nadelige sociale gevolgen, waaronder (dreigend) collectief ontslag, zoals bedoeld in: artikel 53 CAO-Thuiszorg danwel; artikel 2.5 of 2.6 CAO Sociale Begeleiding V&V dan wel; Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO), ten gevolge van een aanbesteding huishoudelijke hulp van een gemeente of samenwerkende gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, die voor 1 mei 2007 is gestart door middel van een publicatie van de aankondiging tot de aanbesteding;

 • b. scholings-, herplaatsings- of mobiliteitsbevorderende maatregelen lokaal zijn overeengekomen in sociale plannen tussen werkgevers- en de werknemersorganisaties;

 • c. de subsidieaanvrager kan aantonen dat hij overleg heeft gehad met de voor de aanbesteding verantwoordelijke gemeente(n), om te bezien welke (financiële) bijdrage de gemeente(n) kan leveren bij de uitvoering van de scholings-, herplaatsings- of mobiliteitsbevorderende maatregelen, genoemd in onderdeel b en

 • d. de subsidieontvanger kan aantonen dat hij overleg heeft gehad met andere organisaties die een (financiële) bijdrage of ondersteuning kunnen leveren bij de uitvoering van de scholings-, herplaatsings- of mobiliteitsbevorderende maatregelen, genoemd in onderdeel b, zoals regionale arbeidsmarktsamenwerkingsverbanden in de zorg, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het Centrum voor Werk en Inkomen.

§ 2. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling bedraagt € 20.000.000 voor het kalenderjaar 2007.

 • 2 De Minister verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de aanvragen met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt.

§ 3. Berekeningswijze

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Een subsidie bestaat uit het verschil tussen de met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende werkelijke lasten en de met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende werkelijke baten tot een maximum van € 3.500 per werknemer.

§ 4. De subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Een subsidieaanvraag kan tot en met 15 oktober 2007 aangetekend worden ingediend. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Voor de subsidieaanvraag wordt het formulier gebruikt dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd.

 • 2 De subsidieaanvraag wordt onderbouwd met een projectplan en een begroting.

 • 3 In het projectplan worden de aard en de omvang van de activiteiten beschreven.

 • 4 De begroting geeft inzicht in de baten en lasten van de activiteiten zoals opgenomen in het projectplan. De begroting is voorzien van een postgewijze toelichting. Baten en lasten die door middel van interne doorberekingen worden toegerekend, worden bepaald op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen. Voor zover hierin lasten zijn begrepen van materiële vaste activa, worden deze lasten op basis van aanschaffingsprijzen van die activa berekend.

 • 5 Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote lasten tevens subsidie of een andere financiële bijdrage heeft aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

§ 5. Subsidieverlening en bevoorschotting

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2012]

De Minister geeft een beschikking op een subsidieaanvraag binnen tien weken na ontvangst van de aanvraag. Hij laat zich hierbij adviseren door een beheerscommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van partijen betrokken bij de overeenkomst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2012]

De verleende subsidie wordt in één keer bevoorschot in 2007.

§ 6. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2012]

De subsidieontvanger zorgt er voor dat:

 • a. de administratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd;

 • b. te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde baten en lasten kunnen worden nagegaan;

 • c. de doeleinden, gesteld in het projectplan op een doelmatige wijze worden nagestreefd en

 • d. de werkzaamheden op een zodanige manier worden geregeld dat een goed beleid en beheer worden gevoerd.

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2012]

De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 12

[Vervallen per 01-10-2012]

De subsidieontvanger stelt na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend een verslag vast dat inzicht geeft in de aard, duur en omvang van de in het kader van de subsidiëring verrichte activiteiten. In het verslag worden de verrichte activiteiten met de in subsidieaanvraag voorgenomen activiteiten vergeleken.

Artikel 13

[Vervallen per 01-10-2012]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 14

[Vervallen per 01-10-2012]

De Minister kan bij de verlening van een subsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

§ 7. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 15

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Voor 1 mei 2008 dient de subsidieontvanger een aanvraag in voor de subsidievaststelling.

 • 2 Voor de aanvraag tot subsidievaststelling wordt het formulier gebruikt dat als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd.

 • 3 De aanvraag voor de subsidievaststelling gaat vergezeld van:

  • a. het verslag, bedoeld in artikel 12 en

  • b. een subsidiedeclaratie.

Artikel 16

[Vervallen per 01-10-2012]

De subsidiedeclaratie geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de aanwending en de besteding van de subsidie door de subsidieontvanger en geeft de nodige informatie om de subsidie vast te stellen. De subsidiedeclaratie sluit aan op de indeling van de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting. Belangrijke verschillen tussen declaratie en begroting worden toegelicht.

Artikel 17

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 2 De subsidiedeclaratie gaat vergezeld van een rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen door de subsidieontvanger, opgesteld door de accountant overeenkomstig het in bijlage 4 bij deze regeling opgenomen controleprotocol.

 • 3 De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de departementale auditdienst in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte controle werkzaamheden.

 • 4 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien de verleende projectsubsidie minder dan € 125 000 bedraagt.

Artikel 18

[Vervallen per 01-10-2012]

Binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in artikel 15, geeft de Minister een beschikking tot vaststelling.

Artikel 19

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 20

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling personele gevolgen Wmo.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina