Tijdelijke ontheffing gewasbeschermingsmiddelen met deltamethrin 2007

[Regeling vervallen per 02-12-2007.]
Geldend van 04-08-2007 t/m 01-12-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2517, houdende tijdelijke ontheffing van gewasbeschermingsmiddelen met deltamethrin

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 02-12-2007]

Van het verbod in artikel 10, eerste en tweede lid, van de wet wordt ontheffing verleend voor het handelen in strijd met de voorschriften die krachtens artikel 5, tweede en derde lid, van de wet zijn vastgesteld bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof deltamethrin, voor zover dat handelen betrekking heeft op de bestrijding van de maïswortelkever.

Artikel 3

[Vervallen per 02-12-2007]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde ontheffing is slechts van toepassing op de volgende gewasbeschermingsmiddelen:

  • Agrichem Deltamethrin (toelatingsnummer 11263 N),

  • Budget deltamethrin 25 EC (toelatingsnummer 12653 N),

  • DECIS EC (toelatingsnummers 12734 en 7774 N),

  • Decis Micro (toelatingsnummer 8388 N),

  • Deltamethrin E.C. 25 (toelatingsnummer 10135 N),

  • Holland Fyto Deltamethrin (toelatingsnummer 10299 N), en

  • Protex-Deltamethrin 25 EC (toelatingsnummer 12758 N).

 • 2 De ontheffing, bedoeld in artikel 2, is slechts van toepassing voor het gebruik van de in het eerste lid genoemde gewasbeschermingsmiddelen en voor zover:

 • 3 De ontheffing, bedoeld in artikel 2, is voorts slechts van toepassing voor zover de voorschriften, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 4

[Vervallen per 02-12-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt 120 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5

[Vervallen per 02-12-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke ontheffing gewasbeschermingsmiddelen met deltamethrin 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Directeur-Generaal

,

R.M. Bergkamp

Bijlage

[Vervallen per 02-12-2007]

Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 02-12-2007]

In het kader van de Tijdelijke ontheffing gewasbeschermingsmiddelen met deltamethrin 2007 is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uitsluitend toegestaan ter bestrijding van de maïswortelkever (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) in de teelt van maïs op alle maïspercelen binnen kerngebieden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of – sinds 2006 – binnen veiligheidszones, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever 2003 en voor zover op grond van die regeling het gebruik is voorgeschreven.

Het middel is schadelijk bij inademing en opname door de mond, irriterend voor de huid, kan gevaar veroorzaken voor ernstig oogletsel en is ontvlambaar. Het volgende moet daarom in acht worden genomen:

 • Buiten bereik van kinderen bewaren;

 • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder;

 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik;

 • Spuitnevel niet inademen;

 • Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen;

 • Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen. Indien mogelijk hem het etiket van het middel tonen.

Veiligheidstermijnen

[Vervallen per 02-12-2007]

De termijn tussen de laatste toepassing en de vervoedering van de maïs als veevoer mag niet korter zijn dan 4 weken.

De termijn tussen de laatste toepassing en de mechanische oogst van suikermaïs mag niet korter zijn dan 3 dagen.

De termijn tussen de laatste toepassing en de handmatige oogst van maïs mag niet korter zijn dan 14 dagen.

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 02-12-2007]

Algemeen

[Vervallen per 02-12-2007]

Het middel werkt niet systemisch, heeft geen dampwerking en dringt niet in het blad door; wel penetreert het middel in de waslaag. De nawerking op plantenmateriaal is lang.

Het middel is zeer giftig voor vissen en andere waterorganismen. Met het oog daarop moet het middel zodanig worden toegepast dat het niet in oppervlaktewater terecht kan komen. Het middel is voorts gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Derhalve moet onnodige blootstelling van deze organismen aan het middel worden vermeden.

Toepassingen

[Vervallen per 02-12-2007]

Maïs, ter bestrijding van de maïswortelkever (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)

Toepassingsinterval: ca. twee weken.

Toepassingswijze

[Vervallen per 02-12-2007]

Het middel uitsluitend toepassen door middel van een gewasbespuiting, bij voorkeur met apparatuur voorzien van zakpijpen. Naast de bepalingen van het Lozingenbesluit openteelt en veehouderij wordt gebruik gemaakt van 75% driftreducerende doppen. De toepassing via een vliegtuig is uitgesloten.

Dosering:

Agrichem Deltamethrin (toelatingsnummer 11263 N),

DECIS EC (toelatingsnummers 12734N en 7774 N),

Holland Fyto Deltamethrin (toelatingsnummer 10299 N),

Deltamethrin EC 25 (toelatingsnummer 10135 N),

Budget deltamethrin 25 EC (toelatingsnummer 12653 N),

Protex-Deltamethrin 25 EC (toelatingsnummer 12758 N):

alle 0,5 liter per ha.

Decis Micro (toelatingsnummer 8388 N): 0,2 kg per ha.

Terug naar begin van de pagina