Instellingsbesluit Stuurgroep Fonds in Fusie

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geldend van 03-08-2007 t/m 31-03-2008

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 juli 2007, nr. DK/AZ/2007/5024, tot instelling van een stuurgroep ten behoeve van de fusie van het Fonds voor Amateurkunst en podiumkunsten, het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing en het Fonds voor de Scheppende Toonkunst (Instellingsbesluit stuurgroep fonds in fusie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-04-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. stuurgroep: de commissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid,

 • c. FAPK: de Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten,

 • d. FPPM: de Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing,

 • e. FST: de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 Er is een stuurgroep fonds in fusie.

 • 2 De stuurgroep heeft tot taak om:

  • a. zorg te dragen voor de fusie van FAPK, FPPM en FST, zoals beschreven in het transitieplan van 10 april 2007, met inachtneming van de reactie van de Minister op dit plan,

  • b. de Minister te informeren en adviseren over en ten behoeve van de voortgang van dit proces,

  • c. zorg te dragen voor het vóór 1 november 2007 opstellen en publiceren van een door de minster goed te keuren subsidieregeling op basis waarvan meerjarige subsidies kunnen worden toegekend, en

  • d. zorg te dragen voor een goede afstemming van deze subsidieregeling met de subsidies die de Minister verstrekt op basis van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, met name de meerjarige instellingssubsidies die voor de periode vanaf 2009 op aanvraag kunnen worden verstrekt op grond van die wet, zoals die zal luiden, indien het bij koninklijke boodschap van 20 oktober 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen in de inrichting van de Raad voor cultuur en met invoering van een gedifferentieerd systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van cultuuruitingen (30 847) tot wet is verheven en in werking is getreden.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-04-2008]

De stuurgroep wordt ingesteld voor de periode van 10 april tot en met 31 maart 2008.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-04-2008]

De stuurgroep verstrekt aan de Minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 Tot voorzitter van de stuurgroep wordt benoemd de heer mr. dr. G.D. Dales.

 • 2 Tot overige leden van de stuurgroep worden benoemd:

  • b. de heer H.J. Simons, voorzitter van het bestuur van de FAPK,

  • c. mevrouw T. Poortenaar-Sikkema, voorzitter van het bestuur van de FPPM,

  • d. de heer mr. S.P.F.M. Paardekooper, voorzitter van het bestuur van de FST,

  • e. de heer mr. M.J. Berendse, plaatsvervangend directeur-generaal Cultuur en Media van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 2 De benoeming geschiedt voor de duur van de stuurgroep.

 • 3 De stuurgroep wordt bijgestaan door een projectdirecteur, de heer drs. H. Andersson. De projectdirecteur is geen lid van de stuurgroep.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 De stuurgroep stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De stuurgroep kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 01-04-2008]

De voorzitter ontvangt per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de commissie als zware commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt. De vergoeding bedraagt het maximum dat geldt voor een zware commissie. De overige leden ontvangen geen vergoeding.

Artikel 8. Kosten van de stuurgroep

[Vervallen per 01-04-2008]

De kosten van de stuurgroep komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

 • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

 • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

 • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 9. Geheimhouding

[Vervallen per 01-04-2008]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de stuurgroep en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 10. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-04-2008]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de stuurgroep worden vervaardigd, worden niet door de stuurgroep openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht.

Artikel 11. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-04-2008]

De stuurgroep draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-04-2008]

Dit besluit treedt in werking de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 10 april 2007 en vervalt met ingang van 1 april 2008.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-04-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Stuurgroep Fonds in Fusie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina