Besluit opschorting leveringen tussen varkensbedrijven bij uitbraak Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2007

[Regeling vervallen per 31-08-2008.]
Geldend van 22-07-2007 t/m 30-08-2008

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 11 juli 2007 houdende een opschorting van leveringen tussen varkensbedrijven in Nederland. (Besluit opschorting leveringen tussen varkensbedrijven bij uitbraak Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2007)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 5, eerste lid, onder c, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006 en artikel 20, achtste en negende lid, van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 31-08-2008]

  • 1 In geval van uitbraak van de Ziekte van Aujeszky kondigt de voorzitter namens het bestuur een verbod af van aan- en afvoer van varkens, varkenssperma en varkensembryo’s tussen varkenshouderijen in Nederland en tussen varkenshouderijen in Nederland en varkenshouderijen in het buitenland voor een termijn van 72 uur, welk verbod in werking treedt op het moment waarop de voorzitter deze mededeling heeft gedaan.

  • 2 Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt niet voor de afvoer van varkens naar het slachthuis.

  • 3 Vervoer van varkens dat reeds is aangevangen op het moment dat het vervoersverbod, als bedoeld in het eerste lid, van kracht wordt, mag worden voltooid, met dien verstande dat vervoer vanaf een bedrijf waarop de verdenking rust van besmetting met de Ziekte van Aujeszky of een besmet bedrijf slechts mag worden voortgezet voor zover dit vervoer als bestemming uitsluitend het slachthuis dan wel het herkomstbedrijf mag hebben.

Artikel 3

[Vervallen per 31-08-2008]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit opschorting leveringen tussen varkensbedrijven bij uitbraak Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2007.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 11 juli 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina